Anslut dig till vårt nätverk!

Lag för digitala tjänster

Kommissionen går mot Meta på grund av eventuella brott mot lagen om digitala tjänster

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har inlett ett formellt förfarande för att bedöma om Meta, leverantören av Facebook och Instagram, kan ha brutit mot Digital Services Act (DSA). Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa att "denna kommission har skapat medel för att skydda europeiska medborgare från riktad desinformation och manipulation från tredjeländer. Om vi ​​misstänker brott mot reglerna agerar vi. Detta gäller hela tiden, men särskilt i tider av demokratiska val. Stora digitala plattformar måste leva upp till sina skyldigheter att lägga tillräckligt med resurser på detta och dagens beslut visar att vi menar allvar med efterlevnaden”.

De misstänkta överträdelserna omfattar Metas policyer och praxis avseende vilseledande reklam och politiskt innehåll på dess tjänster. De gäller också bristen på tillgänglighet av ett effektivt tredjepartsverktyg för medborgerlig diskurs och valövervakning i realtid inför valet till Europaparlamentet, mot bakgrund av Metas avskrivning av dess realtidsverktyg för offentliga insikter CrowdTangle utan en adekvat ersättning.

Vidare misstänker kommissionen att mekanismen för att flagga olagligt innehåll på tjänsterna (”Notice-and-Action”) samt mekanismerna för rättelse från användare och interna klagomål inte är förenlig med kraven i lagen om digitala tjänster och att det finns brister i Metas tillhandahållande av tillgång till allmänt tillgänglig data för forskare. Inledandet av förfarandet baseras på en preliminär analys av riskbedömningsrapporten som Meta skickade i september 2023, Metas svar på kommissionens formella förfrågningar om information (den olagligt innehåll och desinformation, datatillgångprenumeration på no-annonser policy och generativ AI), offentligt tillgängliga rapporter och kommissionens egen analys.

"Om vi ​​inte kan vara säkra på att vi kan lita på innehåll som vi ser online finns det en risk att vi inte tror på någonting alls", säger kommissionens vice ordförande för den digitala tidsåldern, Margrethe Vestager. "Vidseledande reklam är en risk för vår onlinedebatt och i slutändan för våra rättigheter som både konsumenter och medborgare. Vi misstänker att Metas moderering är otillräcklig, att den saknar insyn i annonser och rutiner för innehållsmoderering. Så idag har vi inlett en process mot Meta för att bedöma deras efterlevnad av lagen om digitala tjänster”.

Det pågående förfarandet kommer att fokusera på följande områden:

  • Bedräglig reklam och desinformation. Kommissionen misstänker att Meta inte följer DSA-skyldigheterna för att ta itu med spridningen av vilseledande annonser, desinformationskampanjer och samordnat oäkta beteende i EU. Spridningen av sådant innehåll kan utgöra en risk för medborgerlig diskurs, valprocesser och grundläggande rättigheter, såväl som konsumentskyddet.
  • Synlighet av politiskt innehåll. Kommissionen misstänker att Metas policy kopplad till den "politiska innehållsstrategin", som nedgraderar politiskt innehåll i Instagrams och Facebooks rekommendatorsystem, inklusive deras flöden, inte är förenlig med DSA-kraven. Undersökningen kommer att fokusera på förenligheten av denna policy med skyldigheterna för öppenhet och användarens rättelse, samt kraven för att bedöma och minska riskerna för medborgerlig diskurs och valprocesser.
  • Att ett effektivt verktyg för medborgerlig diskurs och valövervakning i realtid från tredje part inte är tillgängligt inför de kommande valen till Europaparlamentet och andra val i olika medlemsstater. Meta håller på att fasa ut "CrowdTangle", ett verktyg för offentliga insikter som möjliggör valövervakning i realtid av forskare, journalister och civilsamhället, inklusive genom levande visuella instrumentpaneler, utan en adekvat ersättning. Men som återspeglas i kommissionens senaste Riktlinjer för leverantörer av mycket stora onlineplattformar om systemrisker för valprocesser, i tider av val bör tillgången till sådana verktyg istället utökas. Kommissionen misstänker därför att Meta, med hänsyn till Metas avskrivning och planerade avveckling av CrowdTangle, har misslyckats med att noggrant bedöma och adekvat mildra risker relaterade till Facebooks och Instagrams effekter på medborgerlig diskurs och valprocesser och andra systemrisker. Med tanke på räckvidden för Metas plattformar i EU (som står för över 250 miljoner aktiva användare varje månad), och i kölvattnet av EU-valet som kommer att äga rum den 6-9 juni 2024 och en rad andra val som kommer att äga rum i olika medlemsländer stater, kan en sådan avskrivning resultera i skada på medborgerlig diskurs och valprocesser i samband med möjligheten att spåra desinformation och desinformation, identifiering av väljarinblandning och förtryck, och den övergripande transparensen i realtid som tillhandahålls faktagranskare, journalister och andra relevanta val. intressenter. Kommissionen reserverar sig för sin bedömning av skadans art och överhängande och förväntar sig att Meta kommer att samarbeta med kommissionen genom att utan dröjsmål lämna in nödvändig information för att utföra en sådan bedömning. Kommissionen förväntar sig också att Meta snabbt kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa effektiv offentlig granskning i realtid av dess tjänst genom att ge forskare, journalister och valtjänstemän adekvat tillgång till realtidsövervakningsverktyg av innehåll som finns på dess tjänster. Meta uppmanas också på begäran om information att inom 5 arbetsdagar meddela vilka korrigerande åtgärder som har vidtagits för detta. Kommissionen har förbehållit sig rätten att vidta åtgärder om dessa åtgärder bedöms som otillräckliga. 
  • Mekanismen för att flagga olagligt innehåll. Kommissionen misstänker att Metas meddelande- och åtgärdsmekanism, som tillåter användare att meddela förekomsten av olagligt innehåll på dess tjänster, inte är förenlig med DSA-skyldigheterna. Detta inkluderar misstanken om att kraven, genom vilka denna mekanism ska vara lättillgänglig och användarvänlig, inte uppfylls. Samtidigt misstänker kommissionen att Meta inte har infört ett effektivt internt klagomålshanteringssystem för att lämna in klagomål mot beslut om innehållsmoderering som fattats.

Om de bevisas skulle dessa fel utgöra överträdelser av artiklarna 14, 1, 16, 1, 16, 5, 16, 6, 17(1), 20(1), 20(3), 24(5) och 25(1) i DSA. Kommissionen kommer nu att genomföra en djupgående utredning som en prioritetsfråga. Inledandet av ett formellt förfarande föregriper inte resultatet.

Det pågående inledandet av förfaranden påverkar inte eventuella andra förfaranden som kommissionen kan besluta att inleda om något annat beteende som kan utgöra en överträdelse enligt DSA.

Annons

"Den snabba och breda spridningen av åsikter och information på sociala medier som Instagram och Facebook ger stora möjligheter", sade kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton. "Men onlineplattformar är också sårbara för spridning av desinformation och utländsk inblandning, särskilt inför valet. Vi inleder formella intrångsförfaranden mot Meta eftersom vi misstänker att de bryter mot DSA-förpliktelser avseende vilseledande reklam och politiskt innehåll, och att vi misslyckas med att förse forskare, journalister och valintressenter med realtidsövervakningsverktyg och effektiva mekanismer för att flagga olagligt innehåll ”.

Efter det formella inledandet av förfarandet kommer kommissionen att fortsätta att samla in bevis, till exempel genom att skicka ytterligare förfrågningar om information, genomföra intervjuer eller inspektioner.

Inledandet av formella förfaranden ger kommissionen befogenhet att vidta ytterligare verkställighetsåtgärder, såsom interimistiska åtgärder och beslut om bristande efterlevnad. Kommissionen har också befogenhet att acceptera åtaganden som Meta gjort för att åtgärda de problem som tagits upp i förfarandet. DSA anger ingen laglig tidsfrist för att avsluta formella förfaranden. Varaktigheten av en fördjupad utredning beror på flera faktorer, inklusive ärendets komplexitet, i vilken utsträckning det berörda företaget samarbetar med kommissionen och utövandet av rätten till försvar.

Facebook och Instagram var betecknas som mycket stora onlineplattformar (VLOPs) den 25 april 2023 enligt EU:s Digital Services Act, eftersom de båda har mer än 45 miljoner aktiva användare per månad i EU. Som VLOPs, fyra månader efter att de utsetts, det vill säga i slutet av augusti 2023, var Facebook och Instagram tvungna att börja uppfylla en rad skyldigheter som anges i DSA.

Sedan 17 februari är lagen om digitala tjänster applicerar till alla onlineförmedlare i EU.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend