Anslut dig till vårt nätverk!

Digital Society

Kommissionen presenterar nya initiativ som lägger grunden för omvandlingen av anslutningssektorn i EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kommissionen har presenterat en uppsättning åtgärder som syftar till att göra Gigabit-anslutning tillgänglig för alla medborgare och företag i hela EU senast 2030, i linje med målen för Europas digitala decennium, och för att möjliggöra omvandlingen av anslutningssektorn i EU.

Dagens initiativ om Connectivity består av:

  • För det första har kommissionen antagit en förslag till "Gigabit Infrastructure Act", en förordning som kommer att lägga fram nya regler för att möjliggöra snabbare, billigare och effektivare utbyggnad av Gigabit-nätverk över hela EU.
  • För det andra har den publicerat en utkast Gigabit rekommendation, som syftar till att ge vägledning till nationella tillsynsmyndigheter om villkoren för tillträde till telekomnätverk för operatörer med betydande marknadsinflytande, för att stimulera snabbare avstängning av äldre teknik och accelererad utbyggnad av Gigabit-nätverk.
  • För det tredje har kommissionen lanserat en förberedande samråd om framtiden för anslutningssektorn och dess infrastruktur, för att samla synpunkter på hur ökande krav på uppkoppling och tekniska framsteg kan påverka den framtida utvecklingen och behoven.

Gigabit Infrastructure Act

Med tanke på den ökande användningen av avancerad digital teknik finns det ett akut behov av mer bandbredd med högre hastigheter för att möjliggöra smartare, mer flexibla och mer innovativa tjänster för medborgare, företag och viktiga offentliga sektorer, drivna av utveckling och användning av teknik, som t.ex. moln, artificiell intelligens (AI), datautrymmen, virtuell verklighet och metaversen och där europeiska medborgare åtnjuter sina digitala rättigheter. I detta sammanhang, Gigabit Infrastructure Act svarar på den växande efterfrågan på snabbare, mer tillförlitlig, dataintensiv anslutning. Det kommer att ersätta direktivet om minskning av bredbandskostnader (2014).

Gigabit Infrastructure Act syftar till att övervinna utmaningen med långsam och kostsam utbyggnad av den underliggande fysiska infrastrukturen som upprätthåller avancerade Gigabit-nätverk. Det kommer att minska "byråkratin" och kostnaderna och den administrativa bördan i samband med utbyggnaden av Gigabit-nätverk. Det kommer bland annat att förenkla och digitalisera tillståndsförfarandena. Den nya förordningen kommer också att förbättra samordningen av anläggningsarbeten mellan nätoperatörer för att distribuera den underliggande fysiska infrastrukturen, såsom kanaler och master, och säkerställa att relevanta aktörer får tillgång till den. Sådana arbeten står för upp till 70 % av kostnaderna för nätverksinstallation. Dessutom ska alla nya eller större renoverade byggnader, utom i motiverade fall, utrustas med fiber så att medborgarna kan njuta av de snabbaste uppkopplingstjänsterna. Tack vare de nya reglerna kommer operatörer att snabbt kunna distribuera nätverk genom förenklade, digitaliserade och mindre kostsamma procedurer.

Det är nu upp till Europaparlamentet och rådet att granska den föreslagna förordningen. Efter antagandet av kommissionens förslag av medlagstiftarna kommer de nya reglerna att vara direkt tillämpliga i alla medlemsstater.

Gigabit rekommendation

Utkastet till Gigabit-rekommendation fokuserar på ge vägledning till nationella tillsynsmyndigheter (NRA) om villkoren för att få tillgång till nätverken för de operatörer som har betydande marknadsinflytande. Utkastet till rekommendation syftar till att säkerställa att alla operatörer kan få tillgång till sådan befintlig nätinfrastruktur, när så är lämpligt. På detta sätt kan den säkerställa en adekvat regleringsmiljö, stimulera avstängning av äldre teknik utan onödigt dröjsmål, dvs inom 2 till 3 år, och främja snabb utbyggnad av Gigabit-nätverk, till exempel genom att främja prisflexibilitet för åtkomst till reglerade nätverk, samtidigt som det möjliggör hållbar konkurrens. Åtgärderna kommer också att bidra till att konsumenterna kan dra nytta av fördelarna med en inre marknad för elektronisk kommunikation i Europa – bättre tjänster som tillhandahålls genom nätverk av hög kvalitet till överkomliga priser.

Utkastet till rekommendation har skickats till organet för europeiska tillsynsmyndigheter (BEREC) för samråd, med en varaktighet på två månader. Efter att ha beaktat BERECs yttrande kommer kommissionen att anta sin slutliga rekommendation. Gigabit-rekommendationen kommer att ersätta åtkomstrekommendationerna, som består av Nästa generations åtkomstrekommendation (2010) och Rekommendation om icke-diskriminering och kostnadsmetod (2013).

Annons

Samråd om framtiden för telekomsektorn

Kommissionen har inlett ett brett förberedande samråd om framtiden för anslutningssektorn och dess infrastruktur. Syftet är att samla synpunkter på det föränderliga teknik- och marknadslandskapet och hur det kan påverka sektorn för elektronisk kommunikation.

I synnerhet försöker man identifiera de typer av infrastruktur som behövs för att Europa ska ligga steget före den transformativa tekniska utvecklingen och leda dess digitala omvandling under de kommande åren. Samrådet söker också intressenternas synpunkter på hur man säkerställer att de investeringar som krävs för att bygga ut sådan infrastruktur mobiliseras i tid över hela unionen. I detta sammanhang är det förberedande samrådet en del av en öppen dialog med alla intressenter om det potentiella behovet för alla aktörer som drar nytta av den digitala transformationen att på ett rättvist sätt bidra till investeringarna i anslutningsinfrastruktur. Detta är en komplex fråga som kräver en omfattande analys av de underliggande fakta och siffror innan man beslutar om behovet av ytterligare åtgärder. Kommissionen är starkt engagerad i att skydda ett neutralt och öppet internet.

Slutligen täcker samrådet frågan om hur man kan säkerställa överkomliga anslutningar för konsumenter och hur man kan gå mot en mer integrerad inre marknad för anslutningssektorn.

Alla intresserade organisationer, företag och medborgare uppmanas att fylla i undersökningen inom 12 veckor. Deadline för att lämna in ett bidrag är 19 maj 2023. Kommissionen kommer att rapportera om resultaten. Baserat på resultatet av samrådet kommer den att överväga de lämpligaste åtgärderna för framtiden för sektorn för elektronisk kommunikation.

Bakgrund

EU har vidtagit åtgärder inom en rad områden för att förbättra anslutningsmöjligheterna, vilket ger betydande socioekonomiska fördelar, stimulerar jobb och tillväxt, samt utvecklingen av innovativa produkter, tjänster och tillämpningar för medborgare och företag i hela EU. Det har satt en slut på roaming avgifter över hela EU och har lanserat WiFi4EU-initiativet som finansierade inrättandet av gratis Wi-Fi-hotspots i lokala samhällen.

EU tillhandahåller också finansiering, utvecklar teknisk vägledning och samlar experter för att stödja offentliga förvaltningar och företag som arbetar för att förbättra nätverkstäckningen och införa 5G nätverk över Europa. Kommissionen antogs reviderad Riktlinjer för statligt stöd för bredbandsnät.Det har lanserat ett stort forskningsinitiativ för att utveckla 6G-nätverk,Smart Networks and Services Joint Undertakingg', för att fastställa strategin och verktygen för att utveckla teknisk kapacitet för 6G-system.

Ambitionen hos Digitala decenniet är att 2030 är alla europeiska hushåll täckta av ett Gigabit-nätverk och alla befolkade områden täcks av nätverk med minst 5G-prestanda.

Smakämnen EU Det finns ett regelverk som främjar investeringar för telekommarknaderi synnerhet iEuropeiska elektronisk kommunikationskod, den 2020 Relevant Markets Rekommendation ochAnslutningsverktygslåda.

Mer information

Frågor och svar: Kommissionen presenterar nya initiativ som lägger grunden för omvandlingen av anslutningssektorn i EU

Faktablad: Gigabit-anslutning  

Gigabit Infrastructure Act

Gigabit rekommendation

samråd

Gigabit-anslutning

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend