Anslut dig till vårt nätverk!

Inre marknaden

Nya EU-regler om leksakssäkerhet kommer ett steg närmare

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU:s råd har antagit sin ståndpunkt (förhandlingsmandat) om leksakssäkerhetsförordningen som uppdaterar reglerna för att skydda barn från risker relaterade till användningen av leksaker. Medan den nuvarande lagstiftningen gör EU:s leksakssäkerhetsregler till de strängaste i världen, syftar den föreslagna lagstiftningen till att öka skyddet mot skadliga kemikalier (t.ex. hormonstörande ämnen) och förstärka tillämpningsreglerna med ett nytt digitalt produktpass.

Rådets ståndpunkt stöder förslagets allmänna mål men inför flera förbättringar för att klargöra skyldigheterna för ekonomiska aktörer och onlinemarknadsplatser. den anger innehållet i det digitala produktpasset och varningar och ökar antalet ämnen vars förekomst i leksaker är förbjudna.

Även om de nuvarande reglerna är bland de säkraste i världen, lyckades vi under det belgiska ordförandeskapet stärka kraven på ekonomiska aktörer och leverantörer av onlinemarknadsplatser. Särskilda säkerhetskrav, inklusive kemikaliekrav, har förbättrats och förfinat nya eller befintliga risker. Leksakers säkerhet förtjänar vår största uppmärksamhet och vi bör definitivt fortsätta att skydda våra barn från att produkter som inte uppfyller kraven tillverkas eller importeras.
Pierre-Yves Dermagne, Belgiens vice premiärminister och minister för ekonomi och sysselsättning 

Förhandlingsmandatet anger rådets ståndpunkt om ett förslag som lades fram av kommissionen i juli 2023. Kommissionens förslag till en leksakssäkerhetsförordning syftar till att uppdatera det befintliga direktivet med åtgärder för att öka skyddet mot skadliga kemiska produkter, utöka förbudet mot cancerframkallande, mutagena och produkter som är giftiga för reproduktion (CMR) för andra farliga kemiska produkter såsom hormonstörande ämnen och kemikalier som påverkar andningsorganen eller andra organ. 

Den föreslagna lagstiftningen syftar till att minska antalet icke-kompatibla och osäkra leksaker på EU-marknaden genom att stärka efterlevnaden av lagkraven, särskilt för importerade leksaker. I kommissionens förslag införs ett digitalt produktpass (DPP) som kommer att innehålla information om leksakens säkerhet, så att gränskontrollmyndigheter kan skanna alla digitala pass med hjälp av ett nytt IT-system. Kommissionen kommer att kunna uppdatera förordningen och beordra att vissa leksaker tas bort från marknaden om några nya risker som inte tas upp i den nuvarande texten uppstår i framtiden.  

I rådets förhandlingsmandat har de ekonomiska aktörernas skyldigheter anpassats till den allmänna produktsäkerhetsförordningen (GPSR) och med de nya realiteterna i den ökande volymen av onlineförsäljning. För detta ändamål kommer tillverkarna att krävas att markera varningarna på ett eller flera språk som lätt kan förstås av konsumenter och andra slutanvändare, enligt medlemsstaternas beslut. Tillverkare måste också informera andra ekonomiska aktörer i distributionskedjan om eventuella problem med produktöverensstämmelse. Dessutom måste leksaksimportörer informera tillverkaren och marknadsövervakningsmyndigheterna om de misstänker att en leksak utgör en risk.

Rådets mandat förtydligar också skyldigheterna för "uppfyllelsetjänsteleverantörer" (de företag som tar hand om de logistiska delarna av att sälja produkter, såsom lagerhållning, plockning, förpackning eller frakt). De anses vara ekonomiska aktörer, eftersom leverantörer av uppfyllelsetjänster spelar en viktig roll när det gäller att släppa ut leksaker på marknaden, och i synnerhet leksaker från tredjeländer eller de som köps online. Deras skyldigheter kommer att begränsas till deras roll i leveranskedjan, eftersom rådets ståndpunkt anser att leverantörer av onlinemarknadsplatser spelar en viktig roll när de förmedlar försäljning eller marknadsföring av leksaker mellan handlare och konsumenter.

Annons

Därför kommer leksaker som inte överensstämmer med leksakssäkerhetsförordningen att betraktas som olagligt innehåll i enlighet med lagen om digitala tjänster (DSA). Förhandlingsmandatet anger också leksaksspecifika skyldigheter för leverantörer av onlinemarknadsplatser, utöver de som krävs enligt den befintliga rättsliga ramen (som DSA och GPSR). Det kräver till exempel att gränssnitten för onlinemarknadsplatser utformas och organiseras på ett sätt som gör det möjligt för ekonomiska aktörer att visa CE-märkningen, alla varningar som krävs för konsumenten före köp och webblänken eller databäraren (t.ex. QR eller streckkod). som ger en länk till det digitala produktpasset. Förhandlingsmandatet anpassar ytterligare bestämmelserna om det digitala produktpasset till förordningen om ekodesign för hållbara produkter (ESPR).

I rådets ståndpunkt införs en definition av "digitalt produktpass" för att klargöra vilken information som måste finnas i de digitala produktpassen och databärarens tekniska egenskaper. Omfattningen av de tekniska kraven för det digitala produktpasset för leksaker kommer att bestämmas av de genomförandeakter som antas av kommissionen.

Rådets ståndpunkt klargör också kraven på minimistorlek, synlighet och läsbarhet för varningsmeddelanden, så att de är visuellt tillgängliga för allmänheten. Rådets ståndpunkt anpassar leksakssäkerhetsförordningen till förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP) av kemiska produkter. För detta ändamål begränsar den det allmänna förbudet mot förekomst av ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR-ämnen) i leksaker till sådana som har varit föremål för harmoniserad klassificering.

Dessutom införs ett förbud mot vissa kategorier av hudsensibilisatorer (kemiska ämnen som framkallar en allergisk reaktion efter hudkontakt), ett förbud mot leksaker som har en biocidfunktion och ett förbud mot behandling av leksaker med biocidprodukter (förutom leksaker). som är avsedda att placeras permanent utomhus). Biocidprodukter är ämnen inklusive konserveringsmedel, insekticider, desinfektionsmedel och bekämpningsmedel som används för att kontrollera skadliga organismer. Vissa konserveringsmedel är tillåtna i något slags leksaksmaterial. Slutligen, när det gäller allergiframkallande doftämnen, uppdaterar förhandlingsmandatet de särskilda reglerna för deras användning i leksaker (inklusive ett förbud mot avsiktlig användning av doftämnen i leksaker), samt märkningen av vissa allergiframkallande doftämnen.

Den allmänna riktlinje som man enades om i dag formaliserar rådets förhandlingsposition. Det ger rådets ordförandeskap ett mandat för förhandlingar med Europaparlamentet, som kommer att inledas så snart det nyinrättade parlamentet antar sin ståndpunkt.  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend