Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Slå finansiellt brott: Kommissionen reviderar penningtvätt och motverkar finansieringen av terrorismregler

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har lagt fram ett ambitiöst paket med lagförslag för att stärka EU: s regler för bekämpning av penningtvätt och bekämpning av terrorism (AML / CFT). Paketet innehåller också förslaget om att inrätta en ny EU-myndighet för att bekämpa penningtvätt. Detta paket är en del av kommissionens åtagande att skydda EU-medborgare och EU: s finansiella system från penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med detta paket är att förbättra upptäckten av misstänkta transaktioner och aktiviteter och att stänga kryphål som används av brottslingar för att tvätta olagliga intäkter eller finansiera terroristaktiviteter genom det finansiella systemet.

Som påminns om i EU Säkerhetsunionstrategi För 2020-2025 kommer en förbättring av EU: s ram för penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism också att bidra till att skydda européer från terrorism och organiserad brottslighet.

Åtgärderna förbättrar avsevärt befintliga EU-ramverk genom att ta hänsyn till nya och framväxande utmaningar kopplade till teknisk innovation. Dessa inkluderar virtuella valutor, mer integrerade finansiella flöden på den inre marknaden och terroristorganisationernas globala karaktär. Dessa förslag kommer att bidra till att skapa en mycket mer konsekvent ram för att underlätta efterlevnad för operatörer som omfattas av AML / CFT-regler, särskilt för de aktiva gränsöverskridande.

Annons

Dagens paket består av fyra lagstiftningsförslag:

En ekonomi som fungerar för människor Verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis sa: ”Varje ny penningtvättskandal är en skandal för många - och en väckarklocka om att vårt arbete för att stänga luckorna i vårt finansiella system ännu inte är gjort. Vi har gjort stora framsteg de senaste åren och våra EU-regler för AML är nu bland de tuffaste i världen. Men de måste nu appliceras konsekvent och noga övervakas för att se till att de verkligen biter. Det är därför vi idag tar dessa djärva steg för att stänga dörren för penningtvätt och hindra brottslingar från att föra sina fickor med illa uppnådda vinster. ”

En ny EU-AML-myndighet (AMLA)

Annons

Kärnan i dagens lagstiftningspaket är skapandet av en ny EU-myndighet som kommer att förändra AML / CFT-tillsynen i EU och förbättra samarbetet mellan finansunderrättelseenheter (FIU). Den nya myndigheten för bekämpning av penningtvätt på EU-nivå (AMLA) kommer att vara den centrala myndighet som samordnar nationella myndigheter för att säkerställa att den privata sektorn korrekt och konsekvent tillämpar EU-regler. AMLA kommer också att stödja FIU: er för att förbättra sin analytiska kapacitet kring olagliga flöden och göra finansiell intelligens till en nyckelkälla för brottsbekämpande myndigheter.

I synnerhet kommer AMLA att:

 • Inrätta ett enda integrerat system för AML / CFT-tillsyn i hela EU, baserat på gemensamma tillsynsmetoder och konvergens av höga tillsynsstandarder.
 • direkt övervaka några av de mest riskfyllda finansinstituten som verkar i ett stort antal medlemsstater eller kräver omedelbara åtgärder för att hantera överhängande risker,
 • övervaka och samordna nationella tillsynsmyndigheter som är ansvariga för andra finansiella enheter, samt samordna tillsynsmyndigheter för icke-finansiella enheter, och
 • stödja samarbete mellan nationella finansunderrättelseenheter och underlätta samordning och gemensamma analyser för att bättre upptäcka olagliga finansiella flöden av gränsöverskridande karaktär.

En gemensam EU-regelbok för AML / CFT

Den gemensamma EU-regelboken för AML / CFT kommer att harmonisera AML / CFT-regler i hela EU, inklusive till exempel mer detaljerade regler om kundkännedom, nyttigt ägande och befogenheter och uppdrag för tillsynsmyndigheter och finansunderrättelseenheter (FIU). Befintliga nationella register över bankkonton kommer att anslutas, vilket ger FIU: er snabbare tillgång till information om bankkonton och värdeskåp. Kommissionen kommer också att ge brottsbekämpande myndigheter tillgång till detta system, påskynda ekonomiska utredningar och återvinning av kriminella tillgångar i gränsöverskridande ärenden.. Tillgång till finansiell information kommer att omfattas av kraftiga skyddsåtgärder i direktiv (EU) 2019/1153 om utbyte av finansiell information.

Full tillämpning av EU: s AML / CFT-regler i kryptosektorn

För närvarande ingår endast vissa kategorier av leverantörer av kryptotillgångstjänster inom EU: s AML / CFT-regler. Den föreslagna reformen kommer att utvidga dessa regler till hela kryptosektorn, vilket tvingar alla tjänsteleverantörer att genomföra due diligence på sina kunder. Dagens ändringar kommer att säkerställa fullständig spårbarhet av kryptotillgångsöverföringar, till exempel Bitcoin, och möjliggöra förebyggande och upptäckt av deras möjliga användning för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Dessutom är anonyma kryptotillgångsplånböcker förbjudna och tillämpar EU: s AML / CFT-regler fullt ut i kryptosektorn.

EU-omfattande gräns på 10,000 XNUMX euro för stora kontantbetalningar

Stora kontantbetalningar är ett enkelt sätt för brottslingar att tvätta pengar, eftersom det är mycket svårt att upptäcka transaktioner. Därför har kommissionen idag föreslagit en EU-omfattande gräns på 10,000 10,000 euro för stora kontantbetalningar. Denna EU-omfattande gräns är tillräckligt hög för att inte ifrågasätta euron som lagligt betalningsmedel och erkänner kontants viktiga roll. Gränser finns redan i ungefär två tredjedelar av medlemsstaterna, men beloppen varierar. Nationella gränser under XNUMX XNUMX € kan förbli på plats. Att begränsa stora kontantbetalningar gör det svårare för brottslingar att tvätta smutsiga pengar. Dessutom är det förbjudet att tillhandahålla anonyma kryptotillgångsplånböcker, precis som anonyma bankkonton redan är förbjudna enligt EU: s AML / CFT-regler.

Tredjeländer

Penningtvätt är ett globalt fenomen som kräver starkt internationellt samarbete. Kommissionen arbetar redan nära sina internationella partner för att bekämpa cirkulationen av smutsiga pengar runt om i världen. Financial Action Task Force (FATF), den globala vakthunden för penningtvätt och finansiering av terrorism, ger rekommendationer till länder. Ett land som är listat av FATF kommer också att listas av EU. Det kommer att finnas två EU-listor, en ”svartlista” och en ”grålista, som återspeglar FATF-listan. Efter noteringen kommer EU att tillämpa åtgärder som står i proportion till de risker som landet medför. EU kommer också att kunna lista länder som inte är listade av FATF, men som utgör ett hot mot EU: s finansiella system baserat på en autonom bedömning.

Mångfalden av de verktyg som kommissionen och AMLA kan använda kommer att göra det möjligt för EU att hålla jämna steg med en snabb och komplex internationell miljö med snabbt utvecklade risker.

Nästa steg

Lagstiftningspaketet kommer nu att diskuteras av Europaparlamentet och rådet. Kommissionen ser fram emot en snabb lagstiftningsprocess. Den framtida AML-myndigheten bör vara verksam 2024 och kommer att börja sitt arbete med direkt tillsyn något senare, när direktivet har införlivats och det nya regelverket börjar gälla.

Bakgrund

Den komplexa frågan om att hantera smutsiga penningflöden är inte ny. Kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism är avgörande för finansiell stabilitet och säkerhet i Europa. Lagstiftningsklyftor i en medlemsstat påverkar EU som helhet. Därför måste EU: s regler implementeras och övervakas effektivt och konsekvent för att bekämpa brott och skydda vårt finansiella system. Det är av yttersta vikt att säkerställa effektiviteten och konsekvensen i EU: s AML-ramverk. Dagens lagstiftningspaket genomför åtagandena i vårt Handlingsplan för en omfattande unionspolitik för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism som antogs av kommissionen den 7 maj 2020.

EU: s ramverk mot penningtvätt omfattar också förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande, direktivet om bekämpa penningtvätt genom straffrätt, den direktiv om regler för användning av finansiell och annan information för att bekämpa allvarliga brottEuropeiska åklagarmyndigheten, Och den Europeiska systemet för finansiell tillsyn.

Mer

Bekämpning av penningtvätt och motverkande av finansiering av terrorism

Förslag om centraliserade bankkontoregister

Frågor och svar

Faktablad

Fortsätt läsa
Annons

EU: s budget

EU: s bedrägeribekämpningskontor finner 20% mindre bedrägeri 2020 än 2019

publicerade

on

De ekonomiska konsekvenserna av upptäckt bedrägeri mot EU -budgeten fortsatte att minska under 2020, enligt den årliga rapporten om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen (PIF -rapport) som antogs av EU -kommissionen idag (20 september). De 1,056 2020 bedrägliga oegentligheterna som rapporterades 371 hade en sammanlagd ekonomisk inverkan på 20 miljoner euro, cirka 2019% mindre än XNUMX och fortsätter den stadiga minskningen under de senaste fem åren. Antalet icke-bedrägliga oegentligheter förblev stabilt, men minskade i värde med 6%, enligt rapporten.

Budget- och administrationskommissionär Johannes Hahn sa: ”EU: s oöverträffade svar på pandemin gör mer än 2 biljoner euro tillgängliga för att hjälpa medlemsstaterna att återhämta sig från coronavirusets påverkan. Att arbeta tillsammans på EU- och medlemsnivå för att skydda dessa pengar mot bedrägerier har aldrig varit viktigare. Alla de olika komponenterna i EU: s bedrägeribekämpningsarkitektur arbetar hand i hand och ger vårt försvar mot bedragarna: utrednings- och analysarbetet från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), åklagarmyndigheterna hos Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO), Eurojusts samordnande roll, Europols operativa kapacitet och nära samarbete med och mellan nationella myndigheter. ”

Dagens positiva nyheter kommer när Brysselbaserade EU Observer rapporterade att EU-kommissionen har blockerat Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) från att använda sin budget för att anställa den specialiserade personal som de behöver inom finans och IT. De anonyma påståendena verkar bekräftas av Monica Hohlmeier MEP (EPP, DE), som är ordförande för Europaparlamentets budgetkontrollutskott.

Annons

Höjdpunkterna i de framsteg som gjordes 2020 och första halvåret 2021 inkluderar:

• Starten av Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet

• En reviderad förordning för OLAF, som säkerställer ett effektivt samarbete med EPPO och stärker utredningsbefogenheter

Annons

• Hårdare regler om villkoren för EU -budgetanslag i fall där brott mot rättsstatsprinciperna påverkar skyddet av EU: s ekonomiska intressen

• Goda framsteg med genomförandet av kommissionens strategi för bedrägeribekämpning, med två tredjedelar av de planerade åtgärderna genomförda och den återstående tredjedelen pågående

PIF-rapporten ger också en reflektion över de nya riskerna och utmaningarna för EU: s ekonomiska intressen som härrör från COVID-19-krisen och verktygen för att motverka dem. Kommissionen och medlemsstaterna bör inte sänka sin vakt mot dessa risker, avslutar rapporten, och fortsätta att arbeta hårt med att förbättra både förebyggande och upptäckt av bedrägerier.

Den 32: a årsrapporten om skyddet av EU: s ekonomiska intressen som publiceras idag finns på OLAF: s webbplats.

EPPO har redan registrerat 1,700 brottsanmälningar och har öppnat 300 utredningar, med de pågående förlusterna för EU: s budget på nästan 4.5 miljarder euro.

Bakgrund:

EU och medlemsstaterna delar ansvaret för att skydda EU: s ekonomiska intressen och bekämpa bedrägerier. Medlemsstaternas myndigheter hanterar cirka tre fjärdedelar av EU: s utgifter och samlar in EU: s traditionella egna medel. Kommissionen övervakar båda dessa områden, fastställer standarder och kontrollerar efterlevnaden.

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 325) måste kommissionen utarbeta en årsrapport om skyddet av EU: s ekonomiska intressen (kallad PIF -rapporten) med detaljerade åtgärder för europeiska och nationell nivå för att bekämpa bedrägerier som påverkar EU: s budget. Rapporten bygger på information som rapporterats av medlemsstaterna, inklusive uppgifter om upptäckta oegentligheter och bedrägerier. Analysen av denna information gör det möjligt att bedöma vilka områden som är mest utsatta för att därigenom bättre rikta åtgärder på både EU och nationell nivå.

OLAF: s uppdrag, mandat och kompetenser

OLAF: s uppdrag är att upptäcka, utreda och stoppa bedrägerier med EU-medel.

OLAF fullgör sitt uppdrag genom att:

· Genomföra oberoende utredningar av bedrägerier och korruption som involverar EU-medel för att säkerställa att alla EU-skattebetalares pengar når projekt som kan skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europa.

· Bidra till att stärka medborgarnas förtroende för EU-institutionerna genom att utreda allvarligt brott från EU-personal och medlemmar av EU-institutionerna,

· Utveckla en sund EU-politik för bedrägeribekämpning.

I sin oberoende utredningsfunktion kan OLAF utreda frågor som rör bedrägeri, korruption och andra brott som påverkar EU: s ekonomiska intressen angående:

· Alla EU-utgifter: de viktigaste utgiftskategorierna är strukturfonder, jordbrukspolitik och landsbygd

utvecklingsfonder, direkta utgifter och externt stöd;

· Vissa områden med EU-intäkter, främst tullar,

· Misstankar om allvarligt brott från EU-personal och medlemmar av EU-institutionerna.

När OLAF har slutfört sin utredning ankommer det på behöriga EU och nationella myndigheter att granska och besluta om uppföljningen av OLAF: s rekommendationer. Alla berörda personer antas vara oskyldiga tills de bevisas skyldiga i en behörig nationell domstol eller EU-domstol.

Fortsätt läsa

Brott

Europas kokainmarknad: Mer konkurrenskraftig och mer våldsam

publicerade

on

Mer våldsamma, mångsidiga och konkurrenskraftiga: detta är de viktigaste kännetecknen för kokainhandeln i Europa. Den nya Kokain Insights -rapport, som lanserades idag (8 september) av Europol och UNODC, beskriver den nya dynamiken på kokainmarknaden, som utgör ett tydligt hot mot europeisk och global säkerhet. Rapporten lanserades som en del av arbetsprogrammet för CRIMJUST-Stärkande av straffrättsligt samarbete längs narkotikahandel inom ramen för Europeiska unionens globala program för olagliga flöden.

Fragmenteringen av det kriminella landskapet i källländerna har skapat nya möjligheter för europeiska kriminella nätverk att ta emot en direkt leverans av kokain, vilket stänger av mellanhänderna. Denna nya konkurrens på marknaden har lett till ökat utbud av kokain och följaktligen till mer våld, en trend som utvecklats i Europols hotbedömning av allvarlig och organiserad brottslighet 2021. Tidigare dominerande monopol inom grossistförsörjningen av kokain till europeiska marknader har utmanats av nya nätverk för människohandel. Kriminella nätverk på västra Balkan har till exempel etablerat direktkontakter med producenter och säkrat en framträdande plats i grossistförsörjningen av kokain. 

Rapporten belyser vikten av intervention vid källan eftersom denna marknad i hög grad drivs av leveranskedjan. Stärkt samarbete och ytterligare utbyte av information mellan brottsbekämpande myndigheter kommer att öka effektiviteten i utredningar och upptäcka transporter. Rapporten belyser vikten av penningtvättsundersökningar för att spåra de olagliga vinsterna och för förverkande av bistånd i samband med kriminell verksamhet. Dessa finansiella undersökningar är kärnan i kampen mot kokainhandel, vilket säkerställer att den kriminella verksamheten inte lönar sig.

Annons

Julia Viedma, avdelningschef för Operations- och analyscentret på Europol sa: ”Kokainhandel är en av de viktigaste säkerhetsproblemen vi står inför i EU just nu. Nästan 40% av de kriminella grupperna i Europa är inblandade i narkotikahandel och kokainhandeln genererar flera miljarder euro i kriminella vinster. Att bättre förstå de utmaningar vi står inför hjälper oss att mer effektivt motverka det våldsamma hot som kokainhandeln utgör för våra samhällen. ”  

Chloé Carpentier, chef för sektionen för läkemedelsforskning vid UNODC, framhöll hur "den nuvarande dynamiken i diversifiering och spridning av kokainförsörjningskanaler, kriminella aktörer och metoder sannolikt kommer att fortsätta om de inte kontrolleras".

Annons
Fortsätt läsa

coronavirus

Omaskerad: 23 häktade på grund av bedrägeri med e-postkompromissföretag från COVID-19

publicerade

on

Myndigheterna i Rumänien, Nederländerna och Irland har avslöjat ett sofistikerat bedrägerisystem som använder komprometterade mejl och förskottsbedrägerier som en del av en åtgärd som samordnats av Europol. 

Den 10 augusti greps 23 misstänkta i en rad räder som utfördes samtidigt i Nederländerna, Rumänien och Irland. Totalt sökte man 34 platser. Dessa kriminella tros ha bedrägit företag i minst 20 länder på cirka 1 miljon euro. 

Bedrägeriet drivs av en organiserad brottslighet som före COVID-19-pandemin redan illegalt erbjöd andra fiktiva produkter till försäljning online, till exempel träpellets. Förra året ändrade kriminella sitt arbetssätt och började erbjuda skyddsmaterial efter utbrottet av COVID-19-pandemin. 

Annons

Denna kriminella grupp - bestående av medborgare från olika afrikanska länder som är bosatta i Europa, skapade falska e -postadresser och webbsidor som liknar dem som tillhör legitima grossistföretag. Efterlikna dessa företag skulle dessa kriminella sedan lura offren - främst europeiska och asiatiska företag, att lägga beställningar hos dem och begära betalningar i förväg för att varorna ska skickas. 

Leveransen av varorna skedde dock aldrig, och intäkterna tvättades genom rumänska bankkonton som kontrollerades av kriminella innan de drogs tillbaka i bankomater. 

Europol har stött detta ärende sedan det inleddes 2017 av: 

Annons
 • Samla de nationella utredarna på alla sidor som har sett ett nära samarbete med Europols europeiska cyberbrottscentrum (EC3) för att förbereda inför åtgärdsdagen.
 • tillhandahålla kontinuerlig intelligensutveckling och analys för att stödja fältutredarna, och;
 • distribuera två av dess cyberbrottsexperter till razziorna i Nederländerna för att stödja de nederländska myndigheterna med korskontroll av realtidsinformation som samlats in under operationen och med att säkra relevanta bevis. 

Eurojust samordnade det rättsliga samarbetet med tanke på sökningarna och gav stöd vid genomförandet av flera instrument för rättsligt samarbete.

Denna åtgärd genomfördes inom ramen för Europeisk tvärvetenskaplig plattform mot kriminella hot (EMPACT).

Följande brottsbekämpande myndigheter var inblandade i denna åtgärd:

 • Rumänien: Nationella polisen (Poliția Română)
 • Nederländerna: Nationella polisen (Politie)
 • Irland: Nationella polisen (An Garda Síochána)
 • Europol: European Cybercrime Center (EC3)
   
EMPACT

I 2010 inrättade Europeiska unionen en fyraårig politikcykel att säkerställa större kontinuitet i kampen mot allvarlig internationell och organiserad brottslighet. 2017 beslutade EU -rådet att fortsätta EU: s politiska cykel för perioden 2018-2021. Syftet är att ta itu med de viktigaste hoten som organiserad och allvarlig internationell brottslighet utgör EU. Detta uppnås genom att förbättra och stärka samarbetet mellan de relevanta tjänsterna i EU: s medlemsstater, institutioner och byråer samt länder och organisationer utanför EU, inklusive den privata sektorn där så är relevant. IT-brott är en av prioriteringarna för policycykeln.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend