Anslut dig till vårt nätverk!

Barn sexuella övergrepp

Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn: Kommissionen föreslår nya regler för att skydda barn

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Kommissionen är föreslår ny EU-lagstiftning för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet. Med 85 miljoner bilder och videor som visar sexuella övergrepp mot barn rapporterade över hela världen bara under 2021, och många fler som inte rapporteras, är sexuella övergrepp mot barn genomgående. Covid-19-pandemin har förvärrat problemet, och stiftelsen Internet Watch noterade en ökning med 64 % av rapporterna om bekräftade sexuella övergrepp mot barn 2021 jämfört med föregående år. Det nuvarande systemet som bygger på frivillig upptäckt och rapportering från företag har visat sig vara otillräckligt för att skydda barn på ett adekvat sätt och kommer i alla fall inte längre att vara möjligt när den tillfälliga lösningen som för närvarande finns löper ut. Upp till 95 % av alla anmälningar om sexuella övergrepp mot barn som togs emot 2020 kom från ett företag, trots tydliga bevis på att problemet inte bara finns på en plattform.

För att effektivt ta itu med missbruk av onlinetjänster för sexuella övergrepp mot barn behövs tydliga regler med robusta villkor och skyddsåtgärder. De föreslagna reglerna kommer att tvinga leverantörer att upptäcka, rapportera och ta bort material om sexuella övergrepp mot barn på sina tjänster. Leverantörer kommer att behöva bedöma och minska risken för missbruk av deras tjänster och de åtgärder som vidtas måste stå i proportion till den risken och omfattas av robusta villkor och skyddsåtgärder.

Ett nytt oberoende EU-centrum för sexuella övergrepp mot barn (EU-centrum) kommer att underlätta tjänsteleverantörernas insatser genom att fungera som ett nav för expertis, tillhandahålla tillförlitlig information om identifierat material, ta emot och analysera rapporter från leverantörer för att identifiera felaktiga rapporter och förhindra dem från att nå brottsbekämpande, snabbt vidarebefordra relevanta rapporter för brottsbekämpande åtgärder och genom att ge stöd till offren.

De nya reglerna kommer att hjälpa till att rädda barn från ytterligare övergrepp, förhindra att material dyker upp på nätet igen och ställa förövare inför rätta. Dessa regler kommer att innehålla:

 • Obligatorisk riskbedömning och riskreducerande åtgärder: Leverantörer av värdtjänster eller interpersonella kommunikationstjänster måste bedöma risken för att deras tjänster missbrukas för att sprida material om sexuella övergrepp mot barn eller för att värva barn, så kallat grooming. Leverantörer måste också föreslå riskreducerande åtgärder.
 • Riktade detektionsskyldigheter, baserat på en upptäcktsorder: Medlemsstaterna kommer att behöva utse nationella myndigheter som ansvarar för att granska riskbedömningen. Om sådana myndigheter fastställer att en betydande risk kvarstår kan de be en domstol eller en oberoende nationell myndighet att utfärda ett upptäcktsbeslut för känt eller nytt material för sexuella övergrepp mot barn eller grooming. Detektionsbeställningar är tidsbegränsade och riktar sig mot en specifik typ av innehåll på en specifik tjänst.
 • Starka skyddsåtgärder vid upptäckt: Företag som har fått en upptäcktsorder kommer endast att kunna upptäcka innehåll med hjälp av indikatorer på sexuella övergrepp mot barn som verifierats och tillhandahålls av EU-centret. Detektionsteknik får endast användas i syfte att upptäcka sexuella övergrepp mot barn. Leverantörer kommer att behöva distribuera tekniker som är minst integritetskränkande i enlighet med den senaste tekniken i branschen och som begränsar felfrekvensen för falska positiva i största möjliga utsträckning.
 • Tydliga rapporteringsskyldigheter: Leverantörer som har upptäckt sexuella övergrepp mot barn måste rapportera det till EU-centret.
 • Effektiv borttagning: Nationella myndigheter kan utfärda beslut om avlägsnande om materialet för sexuella övergrepp mot barn inte tas bort snabbt. Internetleverantörer kommer också att behöva inaktivera åtkomst till bilder och videor som inte kan tas ner, t.ex. eftersom de är värd utanför EU i icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner.
 • Minska exponeringen för grooming: Reglerna kräver att appbutiker säkerställer att barn inte kan ladda ner appar som kan utsätta dem för en hög risk för värvning av barn.
 • Solida tillsynsmekanismer och rättslig prövning: Beslut om upptäckt kommer att utfärdas av domstolar eller oberoende nationella myndigheter. För att minimera risken för felaktig upptäckt och rapportering kommer EU-centret att verifiera rapporter om potentiella sexuella övergrepp på barn online från leverantörer innan de delar dem med brottsbekämpande myndigheter och Europol. Både leverantörer och användare kommer att ha rätt att överklaga alla åtgärder som påverkar dem i domstol.

Den nya EU-center kommer att stödja:

 • Leverantörer av onlinetjänster, särskilt när det gäller att uppfylla sina nya skyldigheter att utföra riskbedömningar, upptäcka, rapportera, ta bort och inaktivera tillgången till sexuella övergrepp mot barn online, genom att tillhandahålla indikatorer för att upptäcka sexuella övergrepp mot barn och ta emot rapporterna från leverantörerna;
 • Nationell brottsbekämpning och Europol, genom att granska rapporterna från leverantörerna för att säkerställa att de inte skickas in av misstag, och kanalisera dem snabbt till brottsbekämpande myndigheter. Detta kommer att hjälpa till att rädda barn från övergreppssituationer och ställa förövarna inför rätta.
 • Medlemsstaterna, genom att fungera som ett kunskapsnav för bästa praxis för förebyggande och bistånd till offer, främja en evidensbaserad strategi.
 • Offer, genom att hjälpa dem att ta ner material som skildrar deras övergrepp.

Tillsammans med dagens förslag lägger kommissionen också fram en Europeisk strategi för ett bättre internet för barn.

Nästa steg

Annons

Det är nu upp till Europaparlamentet och rådet att enas om förslaget.

När den har antagits kommer den nya förordningen att ersätta den nuvarande interimistisk förordning.

Vicepresident för demokrati och demografi Dubravka Šuica sa: "Att upprätthålla och skydda barns rättigheter online såväl som offline är avgörande för välbefinnandet i våra samhällen. Onlinematerial för sexuella övergrepp mot barn är en produkt av uppenbara fysiska sexuella övergrepp mot barn. Det är högst kriminellt. Sexuella övergrepp mot barn på nätet har omfattande, långsiktiga konsekvenser för barn och lämnar ett djupt trauma. Vissa kanske, och gör, aldrig återhämta sig. Sexuella övergrepp mot barn kan förebyggas om vi arbetar tillsammans för att skydda barn. Vi tillåter inte sexuella övergrepp mot barn offline, så vi får inte tillåta det online.”

Vicepresident Margaritis Schinas för att främja vårt europeiska sätt att leva sa: "Den stora mängden material om sexuella övergrepp mot barn som cirkulerar på nätet är förbluffande. Och skamligt nog är Europa det globala navet för det mesta av detta material. Så det är verkligen en fråga. av om vi inte agerar vem kommer då att göra det? De regler som vi föreslår ställer tydliga, riktade och proportionerliga skyldigheter för tjänsteleverantörer att upptäcka och ta bort olagligt innehåll med sexuella övergrepp mot barn. Vilka tjänster som kommer att tillåtas att göra kommer att vara mycket snäva avgränsade med starka skyddsåtgärder på plats – vi pratar bara om ett program som söker efter markörer för olagligt innehåll på samma sätt som cybersäkerhetsprogram kör ständiga kontroller för säkerhetsintrång.”

Inrikeskommissionär Ylva Johansson sa: ”Som vuxna är det vår plikt att skydda barn. Sexuella övergrepp mot barn är en verklig och växande fara: inte bara antalet anmälningar ökar, utan dessa rapporter rör idag yngre barn. Dessa rapporter är avgörande för att starta utredningar och rädda barn från pågående övergrepp i realtid. Till exempel ledde en Europol-stödd utredning baserad på en rapport från en onlinetjänsteleverantör till att 146 barn räddades över hela världen med över 100 misstänkta identifierade i hela EU. Upptäckt, rapportering och avlägsnande av sexuella övergrepp mot barn på nätet är också ett akut behov för att förhindra delning av bilder och videor av sexuella övergrepp mot barn, vilket ofta återtraumatiserar offren flera år efter att de sexuella övergreppen har upphört. Dagens förslag ställer tydliga skyldigheter för företag att upptäcka och rapportera övergrepp på barn, med starka skyddsåtgärder som garanterar integritet för alla, inklusive barn."

Bakgrund

Kampen mot sexuella övergrepp mot barn är en prioritering för kommissionen. Nuförtiden delas bilder och videor på barn som utsätts för sexuella övergrepp online i stor skala. År 2021 lämnades 29 miljoner rapporter in till US National Center for Missing and Exploited Children.

I avsaknad av harmoniserade regler på EU-nivå möter sociala medieplattformar, speltjänster, andra värd- och onlinetjänstleverantörer olika regler. Vissa leverantörer använder frivilligt teknik för att upptäcka, rapportera och ta bort material om sexuella övergrepp mot barn på sina tjänster. De vidtagna åtgärderna varierar dock mycket och frivilliga åtgärder har visat sig vara otillräckliga för att lösa problemet. Detta förslag bygger på lagen om digitala tjänster och kompletterar den med bestämmelser för att ta itu med de specifika utmaningar som sexuella övergrepp mot barn på nätet innebär.

Dagens förslag följer från juli 2020 EU:s strategi för en effektivare kamp mot sexuella övergrepp mot barn, som presenterar ett omfattande svar på det växande hotet om sexuella övergrepp mot barn både offline och online, genom att förbättra förebyggande, utredning och hjälp till offren. Det kommer också efter att kommissionen presenterade sin mars EU: s strategi för barnets rättigheter, som föreslog förstärkta åtgärder för att skydda barn mot alla former av våld, inklusive övergrepp online.

Mer

Q & A: Nya regler för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn

Faktablad

Förslag för en förordning om regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn

Webbplats

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend