Anslut dig till vårt nätverk!

Försvar

EU intensifierar åtgärder för att stärka EU:s försvarskapacitet, industriell och teknisk bas: Mot ett EU-ramverk för gemensam försvarsupphandling

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Som svar på Europeiska rådets uppdrag att Toppmötet i Versailles, har kommissionen och den höga representanten lagt fram en analys av luckorna i försvarsinvesteringarna och föreslår ytterligare åtgärder och åtgärder som är nödvändiga för att stärka den europeiska försvarsindustriella och tekniska basen. Rysslands oprovocerade aggression mot Ukraina har betydande konsekvenser för det europeiska försvaret, vilket leder till ökade militära utgifter från medlemsstaterna. Med dagens gemensamma meddelande strävar kommissionen och den höge representanten efter att hjälpa medlemsstaterna att investera tillsammans, bättre och på ett europeiskt sätt. Den svarar också på uppmaningen i samband med Konferens om Europas framtid för starkare EU-insatser inom försvaret.

Detta gemensamma meddelande presenterar en ny ambitionsnivå för att bygga ett starkare Europa inom försvaret. Den fokuserar särskilt på det gemensamma anskaffandet av militär utrustning, på strategisk försvarsplanering för att fastställa tydligare prioriteringar och på stödet till den europeiska industriella basen, inklusive stärkandet av det europeiska försvarets FoU-ramverk, Europeiska försvarsfonden (EDF). EU-initiativ för att främja försvarssamarbete bidrar också till att förstärka en rättvisare transatlantisk bördefördelning och ett mer effektivt europeiskt bidrag inom Nato.

Försvarsinvesteringsluckor

Med hänsyn till analysen av investeringsluckor som utförts av Europeiska försvarsbyrån, undersöker kommissionen och den höga representanten tre huvudtyper av luckor: försvarsutgifter, försvarsindustriella luckor och luckor i försvarskapacitet.

  • Försvarsutgifter: Som ett direkt resultat av den ryska invasionen av Ukraina har m-medlemsstater redan aviserat ökningar av sina försvarsbudgetar nära ytterligare 200 miljarder euro under de kommande åren. Även om dessa ökningar är väsentliga, kommer de efter år av betydande nedskärningar och allvarliga underinvesteringar. Från 1999 till 2021 ökade EU:s sammanlagda försvarsutgifter med 20 % mot 66 % för USA, 292 % för Ryssland och 592 % för Kina. Utan ett samordnat tillvägagångssätt riskerar ökningen av utgifterna att leda till ytterligare fragmentering och ångra framsteg som gjorts hittills.
  • Försvar industriella klyftor: Trots sektorns övergripande konkurrenskraft finns det svårigheter och klyftor. Eftersom efterfrågan är fragmenterad förblir industrin också strukturerad längs nationella gränser, särskilt utanför flyg- och missilsektorerna. Det finns också beroenden för viss nyckelförsvarsutrustning för vilken den europeiska försvarsindustriella och tekniska basen inte erbjuder inhemska lösningar.
  • Kapacitetsluckor: tre brådskande prioriteringar har lyfts fram: att fylla på lager, ersätta sovjettidens gamla system och förstärka luft- och missilförsvarssystem. Utöver dessa brådskande kapacitetsbrister föreslås i det gemensamma meddelandet att man ska arbeta med ett antal specifika strategiska medel- till långfristiga kapaciteter inom luft-, land-, sjöfarts-, rymd- och cyberförsvarsdomänerna.

Åtgärder för att åtgärda dessa luckor

För att stödja utjämningen av klyftorna fastställde kommissionen och den höge representanten en uppsättning mycket konkreta åtgärder som är utformade för att stärka den europeiska försvarsefterfrågan genom gemensam upphandling och för att stärka utbudet genom åtgärder som är inriktade på stöd till industriell tillverkningskapacitet.

i omedelbar termin, kommer kommissionen och den höga representanten/chefen för Europeiska försvarsbyrån snabbt att inrätta en Försvarets gemensamma upphandling SPECIALSTYRKA att arbeta med medlemsstaterna för att stödja samordningen och lösa deras mycket kortsiktiga upphandlingsbehov för att möta den nya säkerhetssituationen. Arbetsgruppen kommer också att samordna med den clearinghuscell som inrättats inom EEAS/EU:s militärstab för att underlätta samordningen av militärt bistånd till Ukraina.

A kortsiktigt EU-instrument för att stärka försvarsindustriella kapaciteter genom gemensam upphandling kommer att föreslås för snabb antagande, för att stödja medlemsländerna att fylla de mest akuta och kritiska luckorna på ett samarbetssätt, baserat på arbetsgruppens arbete. Kommissionen är beredd att avsätta 500 miljoner euro i EU:s budget under två år för att uppmuntra medlemsländerna att möta dessa behov på ett samarbetssätt. 

Detta kortsiktiga instrument kommer att bana väg för en EU-ram för gemensam försvarsupphandling. För detta ändamål kommer kommissionen under tredje kvartalet 2022 att föreslå en Europeiska försvarsinvesteringsprogrammet (EDIP) förordning. Det kommer att fastställa villkoren för medlemsstaternas bildande European Defence Capability Consortia (EDCC). Inom ett EDCC kommer medlemsländerna gemensamt att upphandla, för användning av deltagande medlemsländer, försvarskapacitet som utvecklas i samarbete inom EU och som kommer att dra nytta av momsbefrielse. Dessutom kan tillhörande EU-finansiering tillhandahållas för projekt av högt EU-intresse.

Annons

Stödet till gemensam upphandling kompletterar och kompletterar de ansträngningar som hittills gjorts på försvars-FoU genom EUF. 

Dessutom föreslår kommissionen och den höge representanten att man gradvis ska gå mot en gemensam funktion för EU:s försvarsplanering och upphandling gör det möjligt att bättre definiera kapacitetsprioriteringar att fokusera på.

Slutligen kräver ett utökat europeiskt försvarssamarbete också en solid handlingsplan för att stärka den europeiska försvarsindustriella kapaciteten. I detta syfte kommer kommissionen att:

  • Utföra, i samarbete med Europeiska försvarsbyrån, en djupgående kartläggning av EU:s nuvarande och nödvändiga ytterligare industriella tillverkningskapacitet;
  • Föreslå en Initiativ för kritiska råvaror, inklusive lagstiftningsåtgärder, för att bland annat underlätta försvarsindustrins tillgång till kritiska råvaror (CRM), och därigenom stärka EU:s motståndskraft och försörjningstrygghet;
  • Arbeta med ytterligare åtgärder för att säkerställa tillgängligheten av försvarsspecifika färdigheter för den industriella kapacitetshöjningen;
  • Överväg eventuella ändringar av ramen för forskning och innovation med dubbla användningsområden för att förbättra synergierna mellan civila och försvarsinstrument.
  • Arbeta med ytterligare åtgärder (såsom samordnade ansökningsomgångar mellan befintliga EU-instrument och EIB-lån) för att stödja kritisk teknik och industriell kapacitet genom att utveckla strategiska projekt;
  • Inom den övergripande översynen av prioriteringar i halvtidsöversynen av EU:s långtidsbudget, överväga stärka Europeiska försvarsfondens budgetar och militär rörlighet genom faciliteten för ett sammanlänkat Europa;
  • Snabba upp inrättandet av CASSINI för försvar att attrahera nya aktörer och stödja försvarsinnovation.

EIB bör också bedöma om det ska stärka sitt stöd till den europeiska försvarsindustrin och gemensam upphandling utöver sitt pågående stöd till dubbel användning.

De föreslagna åtgärderna kommer att göra EU till en starkare internationell partner, även inom Nato, som förblir grunden för det kollektiva försvaret av dess medlemmar.

Nästa steg

Kommissionen och den höga representanten/chefen för Europeiska försvarsbyrån rekommenderar Europeiska rådet att godkänna denna analys och understryker behovet av att omedelbart och kollektivt ta itu med EU:s kortsiktiga och medellånga försvarsinvesteringsklyftor.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa: "Europeiska unionen intensifierar sina ansträngningar för att bygga en starkare europeisk försvarsindustri. Vi måste spendera mer på försvaret och vi måste göra det på ett samordnat sätt. Idag föreslår vi konkreta åtgärder för att stärka vår försvarskapacitet och den militära tekniska fördelen hos vår europeiska industriella bas, baserade på en analys av klyftorna i försvarsinvesteringar. Denna åtgärd kommer att säkerställa ett mer effektivt europeiskt bidrag i Nato."

A Europe Fit for the Digital Age Vicepresident Margrethe Vestager sa: "Detta meddelande ger en värdefull bild av de luckor i försvarsinvesteringar vi står inför. Det är klart att fler utgifter kommer att behövas, men att spendera mer är inte det enda svaret. Vi måste också spendera bättre, vilket innebär att spendera tillsammans för att bygga framtida försvarskapacitet."

Den höga representanten/vicepresidenten/chefen för Europeiska försvarsbyrån Josep Borrell sa: "Rysslands aggression mot Ukraina har förändrat säkerhetslandskapet i Europa. Många ökar sina försvarsutgifter, men det är avgörande att medlemsländerna investerar bättre tillsammans för att förhindra ytterligare fragmentering och åtgärda befintliga brister. Det är också vad den strategiska kompassen efterlyser. Europeiska försvarsbyrån kommer att fortsätta att spela en nyckelroll när det gäller att stödja medlemsstaterna i att identifiera luckor, främja samarbete och främja försvarsinnovation. Om vi ​​vill ha moderna och interoperabla europeiska väpnade styrkor måste vi agera nu."

Kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton, sa: "Medan medlemsländerna har aviserat en aldrig tidigare skådad ökning av försvarsutgifterna väger detta inte upp för år av massiva underinvesteringar. Idag presenterar vi en tydlig färdplan för försvarskapaciteten där det är mest brådskande. att investera tillsammans, bättre och i Europa. För att omsätta denna vision till verklighet föreslår vi ett europeiskt ramverk för gemensamt förvärv som stöds av EU:s budget. Våra ledare har bett om konkreta åtgärder och vi presenterar dem med en verklig ambitionsnivå ."

Bakgrund

EU:s stats- och regeringschefer, träffas i Versailles den 11 mars 2022 åtagit sig att "stärka den europeiska försvarskapaciteten" i ljuset av den ryska militära aggressionen mot Ukraina. De uppmanade också "kommissionen att i samordning med Europeiska försvarsbyrån lägga fram en analys av luckorna i försvarsinvesteringarna i mitten av maj och att föreslå ytterligare initiativ som behövs för att stärka den europeiska försvarsindustriella och tekniska basen." Europeiska Unionen Strategisk kompass om säkerhet och försvar som antagits av rådet och godkänts av Europeiska rådet i mars 2022 upprepar detta.

Detta gemensamma meddelande tillhandahåller den begärda analysen till Europeiska rådet i syfte att säkerställa att medlemsstaternas ökade försvarsutgifter leder till en mycket starkare försvarsteknisk och industriell bas inom EU. Detta meddelande bygger på försvarsmeddelandet från februari som utfärdades den 15 februari 2022.

Europeiska försvarsbyrån kommer att fortsätta tillhandahålla uppdaterade analyser av europeiska kapacitetsluckor inom ramen för den samordnade årliga översynen av försvarsramen.

Mer

Gemensamt meddelande om analysen av försvarets investeringsklyftor och vägen framåt

Bilaga: Analys av försvarsinvesteringsluckor och väg framåt

Frågor och svar

Faktablad

Webbplats

Pressmeddelande: Februari kommunikationspaket

EU-stöd till Ukraina

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend