Anslut dig till vårt nätverk!

Försvar

Över 1 miljard euro i 54 försvarsindustriprojekt genom Europeiska försvarsfonden

DELA MED SIG:

publicerade

on


Europeiska kommissionen har meddelat resultaten av 2023 års ansökningsomgångar inom Europeiska försvarsfonden (EDF) uppgår till 1,031 54 miljoner euro i EU-finansiering för att stödja XNUMX framstående gemensamma europeiska försvarsforsknings- och utvecklingsprojekt. De utvalda projekten kommer att stödja teknisk spetskompetens inom ett brett spektrum av försvarskapacitet inom kritiska områden, inklusive cyberförsvar, mark-, luft- och sjöstrid, skydd av rymdbaserade tillgångar eller kemiskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt (CBRN) försvar.

De kommer att bidra till EU:s kapacitetsprioriteringar, som bättre situationsmedvetenhet för att säkerställa tillgång till rymden, och till teknik för en framtida huvudstridsstridsvagn. MARTE- och FMBTech-projekten kommer till exempel att samla mer än 70 industriella aktörer och forskningsorganisationer för att arbeta med designen och systemen för den huvudsakliga stridsvagnsplattformen som ska användas över hela Europa.

De kommer också att stödja strategisk flygtransport av överdimensionerad gods, vilket är en central förmåga för snabbt stöd till uppdrag över hela världen. Till exempel, i kontinuitet med det tidigare finansierade JEY-CUAS-projektet, kommer E-CUAS att sammanföra 24 förmånstagare från 12 medlemsstater och Norge för att utveckla försvarstekniker som motverkar obemannade flygsystem, såsom drönare. Inom området landkapacitet kommer projektet SRB2, med utgångspunkt från resultaten som utvecklats under European Defense Industrial Development Programme, att förbättra ett nytt fjädringssystem för tunga pansarfordon. EDC2 kommer att resultera i en prototyp av den europeiska patrullkorvetten, baserad på en första design som utvecklats under EDF-utlysningar 2021. Forskningsprojektet TALOS-TWO, med 19 deltagare från 8 länder, kommer att föra fram europeisk spetskompetens inom området laserbaserad riktade energivapen.

Enligt EU Defence Innovation Scheme (EUDIS) av EUF-programmet utnyttjade små och medelstora företag, nystartade företag och nya aktörer i försvarssektorn ett antal möjligheter som gavs under EUF-finansieringsrundan 2023. För första gången kommer fyra projekt att stödja överföringen av civil innovation till försvaret. Dessutom kommer MaJoR-projektet att kombinera teknikutveckling med ett kortsiktigt tekniskt och ekonomiskt stöd till upp till 4 nystartade företag och små och medelstora företag under implementeringsfasen, vilket ger dem enklare och lättare tillgång till programmet.

Kommissionen hävdar att framgången med denna tredje upplaga av EDF-ansökningsomgångar visar det starka och ständigt växande intresset hos EU:s försvarsindustri och forskningsorganisationer, av alla storlekar och geografier, att samarbeta över gränserna och gemensamt bidra till EU:s strategiska kapacitetsutveckling:

 • Mycket attraktivt program med stort intresse från EU-industrin: 236 förslag inkomna av olika konsortier, som omfattar stora industrier, små och medelstora företag, medelstora företag och forsknings- och teknikorganisationer, och som täcker alla ansökningsomgångar och publicerade ämnen.
 • Bred geografisk täckning: 581 juridiska personer från 26 EU-medlemsstater och Norge deltar i de utvalda förslagen.
 • Brett samarbete inom projekt: i genomsnitt involverar utvalda förslag 17 enheter från 8 länder.
 • Starkt engagemang från små och medelstora företag (SMF): Små och medelstora företag representerar över 42 % av alla enheter i utvalda förslag som får mer än 18 % av den totala begärda EU-finansieringen.
 • Bra balans mellan forskning och kompetensutveckling: 265 miljoner euro för att finansiera 30 forskningsprojekt och 766 miljoner euro för att finansiera 24 kapacitetsutvecklingsprojekt.
 • Stöd för störande teknologier för försvar: 4 % av budgeten avsatt för att finansiera spelförändrande idéer som kommer att tillföra innovation för att radikalt förändra koncepten och genomförandet av försvarsprojekt.
 • Balanserat stöd för strategisk försvarskapacitet och nya, lovande teknologilösningar.
 • Överensstämmelse med andra EU-försvarsinitiativ: genom EU:s strategiska kompass, EU:s kapacitetsprioriteringar och Permanent Structured Cooperation (PESCO), med 14 av de utvalda utvecklingsförslagen kopplade till PESCO.

Kommissionen kommer nu att inleda förberedelser av bidragsavtal med konsortierna bakom de utvalda förslagen. Efter det framgångsrika slutförandet av denna process och antagandet av kommissionens beslut om tilldelning kommer bidragsavtalen att undertecknas före årets slut och projekten kommer att starta samarbetet. Under de kommande åren kommer dessa samarbetsprojekt att vara avgörande för att forma det framtida landskapet för europeisk försvarsteknik, främja samarbete över gränserna och stärka innovationskapaciteten hos den europeiska försvarsteknologiska och industriella basen.

Kommissionens vice ordförande Margrethe Vestage sa att "EU:s försvarsindustris entusiastiska deltagande, med 76 % fler förslag som lämnats in jämfört med förra året, visar återigen vikten av Europeiska försvarsfonden. Särskilt stort intresse har registrerats av små och medelstora företag, vilket bekräftar att EUF fortsätter att vara mycket attraktivt för mindre företag och nykomlingar inom försvarssektorn. Med denna omgång av EDF ser vi att EU:s nya försvarsinnovationssystem underlättar anpassningen av civil teknik till försvarssfären och gör den europeiska försvarsteknologiska och industriella basen mer konkurrenskraftig som ett resultat.

Annons

Den europeiska försvarsindustrin lämnade, senast den 22 november 2023, 236 förslag till gemensamma försvars-FoU-projekt som svar på 2023 års ansökningsomgångar för Europeiska försvarsfonden (EUF), som återspeglar alla tematiska prioriteringar som identifierats av medlemsstaterna med stöd av kommissionen.

EUF är EU:s nyckelinstrument för att stödja försvars-FoU-samarbete i Europa. Med utgångspunkt i medlemsstaternas ansträngningar främjar det samarbete mellan företag av alla storlekar och forskningsaktörer i hela EU och Norge (som associerat land). EUF stöder samarbetsprojekt för försvar under hela forsknings- och utvecklingscykeln, med fokus på projekt som resulterar i den senaste och interoperabla försvarstekniken och utrustningen. Det främjar också innovation och stimulerar små och medelstora företags gränsöverskridande deltagande. Projekt väljs ut efter ansökningsomgångar som definieras utifrån EU:s kapacitetsprioriteringar som medlemsstaterna gemensamt kommit överens om inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) och särskilt inom ramen för kapacitetsutvecklingsplanen (CDP). 

Thierry Breton, kommissionsledamot för den inre marknaden sa att kommissionen "tillkännager finansieringen genom Europeiska försvarsfonden av 54 försvarssamarbetsprojekt med över 1 miljard euro. Med EDF uppmuntrar vi industrier i alla medlemsstater att stärka sitt samarbete och innovation inom kritiska områden och utveckla den försvarskapacitet som behövs, inklusive cyberförsvar, mark, luft, sjöstrid och rymd – och att förutse tillsammans. Det bidrar till att leverera på våra försvarssäkerhetsbehov inför den nya säkerhetsmiljön och förbereda för Europas tekniska ledarskap”.

EUF har en budget på 7,953 2021 miljarder euro för perioden 2027-1, med 3/2 öronmärkt för kollaborativ försvarsforskning för att hantera framväxande och framtida säkerhetshot och 3/4 för samfinansiering av samarbetsprojekt för utveckling av kapacitet. Mellan 8 % och XNUMX % av EUF:s budget ägnas åt utveckling eller forskning för störande teknik ha potential att skapa spelförändrande innovationer inom försvarssektorn. Med antagandet i mars 2024 av det årliga arbetsprogrammet 2024 har kommissionen nu förbundit sig att investera mer än 4 miljarder euro av EUF:s budget i försvarssamverkande FoU. EUF genomförs genom årliga arbetsprogram strukturerade enligt 17 stabila tematiska och horisontella kategorier av åtgärder under den fleråriga budgetramen 2021–2027, med fokus på:

 • Nya utmaningar att forma ett flerdimensionellt och holistiskt förhållningssätt till det moderna stridsområdet, såsom medicinskt försvarsstöd, CBRN-hot (Chemical Biological Radiological Nuclear), bioteknik och mänskliga faktorer, informationsöverlägsenhet, avancerade passiva och aktiva sensorer, cyber och rymd.
 • Boosters och möjliggörare för försvar att tillföra en nyckelteknologisk push till EUF och som är relevanta över kapacitetsdomäner, såsom digital transformation, energiresiliens och miljöomvandling, material och komponenter, störande teknologier och öppna uppmaningar till innovativa och framtidsorienterade försvarslösningar, inklusive dedikerade uppmaningar till små och medelstora företag.
 • Förträfflighet i krigföring att förbättra förmågan att dra och stödja ambitiösa försvarssystem, såsom luftstrid, luft- och missilförsvar, markstrid, styrkaskydd och rörlighet, sjöstrid, undervattenskrigföring och simulering och träning.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend