Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Det europeiska området växer förtroende

DELA MED SIG:

publicerade

on

I januari ökade den ekonomiska sentimentindikatorn (ESI) med 1.4 enheter i både EU (till 90.6) och euroområdet (till 89.2)1. I EU förbättrades förtroendet för tjänster, byggande, detaljhandel och bland konsumenter, samtidigt som det försämrades något inom industrin. I euroområdet ökade förtroendet för byggverksamhet, tjänster och bland konsumenter och förblev i stort sett oförändrat inom industri och detaljhandel. I båda regionerna steg ESI för tredje månaden i rad men ligger fortfarande långt under sitt långsiktiga genomsnitt. Bland de sju största EU-medlemsstaterna registrerade ESI ökningar i Tyskland (+2.5), Nederländerna (+1.0), Spanien ( +0.5) och Storbritannien (+0.5). Den förblev oförändrad i Italien och i stort sett stabil i Frankrike (-0.3), medan den försämrades i Polen (-1.3).

Förtroendet för industrin försämrades något i EU (-0.5) och förblev i stort sett stabilt i euroområdet (+0.3). Den goda utvecklingen i euroområdet beror på mer positiva bedömningar av lager av färdiga produkter och bättre produktionsförväntningar, samtidigt som bedömningen av den nuvarande nivån på den totala orderstocken försämrades. I EU drevs nedgången i förtroendet av mer negativa bedömningar av lager av färdiga produkter och nuvarande nivåer på den totala orderstocken, medan produktionsförväntningarna förblev oförändrade. Inom båda områdena bedömdes den nuvarande nivån på exportorderböckerna betydligt mer negativt. Chefers bedömning av deras företags tidigare produktion förbättrades något i euroområdet och förblev oförändrad i EU.

Förtroendet för tjänster ökade (markant) i EU (+3.7) och euroområdet (+1.0), vilket underblåstes av högre efterfrågeförväntningar och en bättre bedömning av det tidigare affärsläget. Chefers syn på tidigare efterfrågan förbättrades i EU och förblev i stort sett stabil i euroområdet. Förtroendet för detaljhandeln ökade i EU (+0.8) och var i stort sett oförändrat i euroområdet (+0.3). I EU förbättrades företagens förväntningar och lagervolymen sågs mer positivt samtidigt som den upplevda nuvarande affärssituationen var i stort sett stabil. I euroområdet uppvägde den kraftiga ökningen av den förväntade affärssituationen mer än väl de mer negativa bedömningarna av nuvarande lagervolym och nuvarande affärssituation. Förtroendet för byggsektorn förbättrades markant i både EU (+3.9) och euroområdet (+4.6). Inom båda områdena drevs ökningen av båda komponenterna i konfidensindikatorn, det vill säga orderböcker och sysselsättningsförväntningar.

Sysselsättningsutsikterna bedömdes mindre pessimistiskt inom alla sektorer i båda regionerna. För industri och tjänster i euroområdet var dock förbättringarna små. Förväntningarna på försäljningspriset minskade i både regioner och över sektorer förutom för EU-återförsäljare, som förutsåg prishöjningar.

Konsumenternas förtroende ökade i både EU (+2.0) och euroområdet (+2.4). Denna utveckling stöds av alla komponenter. I båda regionerna minskade pessimismen om det framtida allmänna ekonomiska läget och arbetslöshetstrender avsevärt och respondenternas förväntningar om hushållens ekonomiska situation och deras sparande under de kommande 12 månaderna förbättrades.

Förtroendet för finansiella tjänster, som inte ingår i ESI, ökade i både EU (+1.0) och euroområdet (+2.6). Ökningarna drevs främst av förbättrade bedömningar av tidigare efterfrågan och betydligt bättre efterfrågeförväntningar. Chefers bedömning av den tidigare affärssituationen förbättrades i euroområdet och försämrades i EU.

I den kvartalsvisa undersökningen av tillverkningsindustrin, som genomfördes i januari, rapporterade industrichefer i EU och euroområdet inga förändringar i antalet månaders produktion garanterad av beställningar jämfört med den tidigare undersökningen i oktober. Deras bedömning av nya order var dock mycket mer positiv och exportvolymförväntningarna var betydligt högre. Chefers bedömning av sin konkurrensposition på utländska marknader utanför EU förbättrades i EU men försämrades i euroområdet. Saldot av chefer som rapporterade mer än tillräcklig, snarare än otillräcklig, produktionskapacitet minskade. Följaktligen förbättrades kapacitetsutnyttjandet något, till 77.6 % i EU och 77.2 % i euroområdet.

Annons

 

Anna van Densky

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend