Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Nya regler för roaming och internet

DELA MED SIG:

publicerade

on

SmartphoneKonsumenter kommer nu att garanteras minskade roamingkostnader, innehållsneutral internetåtkomst och annat skydd enligt nya regler som just föreslagits av Europeiska kommissionen.

Det övergripande syftet med lagstiftningspaketet är att skapa en inre marknad för elektronisk kommunikation där: (i) medborgare och företag kan få tillgång till elektroniska kommunikationstjänster var de än tillhandahålls i EU, utan gränsöverskridande begränsningar eller omotiverade extrakostnader och (ii) ) företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster skulle verka och tillhandahålla dem var de än är etablerade eller var deras kunder befinner sig i EU.

Paketet innehåller: 1) a Förslag till förordning om telekoms inre marknad; 2) a Rekommendation om kostnadsberäkningsmetoder och icke-diskriminering och 3) a Kommunikation förklarar sammanhanget för den inre marknaden för telekommunikation.

1. Förslag till förordning om den inre marknaden för telekom

Ett EU-tillstånd

Enligt nuvarande ramar måste operatörer som vill tillhandahålla tjänster i andra medlemsländer vara auktoriserade i var och en av dem.

Förslaget skulle införa ett gemensamt EU-tillstånd, som skulle göra det möjligt för operatörer att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och -tjänster i hela unionen. EU-auktoriseringen kommer att baseras på ett enda anmälningssystem i medlemsstaten i den europeiska leverantören av elektronisk kommunikations huvudinrättning (hemlandet).

Enligt det gemensamma EU-tillståndet skulle europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation lämna in en enda anmälan till den nationella tillsynsmyndigheten i hemmedlemsstaten innan de påbörjar sin verksamhet. Denna anmälan skulle innehålla en förklaring om avsikten att börja tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster och skulle tillhandahålla viss information, inklusive namn och juridisk form för leverantören samt den eller de medlemsstater där tjänsterna är avsedda att tillhandahållas.

I förslaget föreskrivs att den nationella tillsynsmyndigheten för hemmedlemmen kommer att vara den behöriga myndigheten att dra tillbaka och tillfälligt upphäva det gemensamma EU-tillståndet. Innehavare av ett enda EU-tillstånd kommer att ha rätt till lika lagstadgad behandling i liknande situationer inom och mellan medlemsstaterna, medan nya aktörer och mindre gränsöverskridande operatörer skulle vara befriade från administrativa avgifter och bidrag till finansieringen av samhällsomfattande tjänster i andra medlemsstater än hemland (värdländer).

Annons
Roaming

UTGÅENDE SAMTAL: Leverantörer av elektronisk kommunikation kommer inte att tillåtas att debitera mer ett fast samtal från ett medlemsland till ett annat än vad de gör för ett långväga inrikessamtal. När det gäller mobilsamtal inom EU får priset inte vara mer än 0.19 € per minut (plus moms).

INKOMMANDE SAMTAL: Från och med den 1 juli 2014 kommer roamingleverantörer inte att tillåtas att debitera sina roamingkunder för samtal mottagna från ett annat medlemsland.

Dessutom införs i förslaget en frivillig mekanism för mobiloperatörer, som kommer att kunna ingå bilaterala eller multilaterala roamingavtal som gör det möjligt för dem att internalisera roamingkostnaderna i grossistledet och att gradvis införa roamingtjänster till inhemska prisnivåer fram till juli 2016.

Konsumenters rättigheter

Innan leverantörerna undertecknar ett avtal med en konsument på ett allmänt tillgängligt elektroniskt kommunikationsnät bör leverantörerna tillhandahålla information om ett antal nyckelfrågor, inklusive:
(a) leverantörens identitet, adress och kontaktinformation
b) De huvudsakliga egenskaperna hos de tillhandahållna tjänsterna
(c) tiden för den första anslutningen
(d) Uppgifter om priser och tariffer (för konsumenter inklusive skatter och eventuella tilläggsavgifter) samt betalningsmetoder som erbjuds
e) Avtalets löptid och villkoren för förnyelse och uppsägning
(f) Eventuella avgifter relaterade till byte och portabilitet av nummer
(g) den typ av åtgärd som kan vidtas av leverantören som reaktion på säkerhets- eller integritetsincidenter eller hot och sårbarheter

UPPSÄGNING AV AVTALET

Avtal som ingås mellan konsumenter och leverantörer av elektronisk kommunikation kan inte föreskriva en minimiperiod som överstiger 24 månader. Konsumenter kommer att ha möjlighet att ingå ett avtal med en maximal varaktighet på 12 månader.

Enligt bestämmelserna i förslaget skulle konsumenter ha rätt att säga upp ett avtal med en månads uppsägningstid, förutsatt att det har gått minst sex månader sedan avtalet ingicks. Konsumenter kommer inte att behöva lämna någon ersättning för uppsägning av avtalet förutom: (a) restvärdet av den subventionerade utrustningen som erbjuds med avtalet vid tidpunkten för avtalets ingående och en (b) pro rata temporis-ersättning för alla andra säljfrämjande fördelar markerade som sådana vid tidpunkten för avtalets ingående.

BYTE AV LEVERANTÖRER OCH BÄRBARHET AV NUMMER

I förslaget införs bestämmelser som syftar till att underlätta byte av leverantör, när konsumenten så önskar.

Enligt de nya reglerna skulle den mottagande leverantören vara den som skulle leda byte- och porteringsprocessen. Konsumenter skulle få information om byte före och under bytesprocessen, och även omedelbart efter att den är avslutad.

Förslaget kräver också att leverantörer av elektronisk kommunikation ska kompensera konsumenter när de försenar eller missbrukar bytet, bland annat genom att inte tillgängliggöra information som behövs för portering i tid.

Konsumenter skulle också kunna behålla samma telefonnummer även om de byter telefonleverantör.

Produkter för virtuell bredbandsaccess

Idag definieras virtuella fast accessprodukter (virtuell åtskillnad, IP-bitström och terminerande segment av förhyrda förbindelser) på en mängd olika sätt i hela EU.

Syftet med förslaget är att harmonisera virtuell åtkomst till fasta nät för att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster genom att: (1) definiera gemensamma egenskaper hos EU-harmoniserade produkter för virtuell bredbandsaccess, när de åläggs operatörer med betydande marknadsinflytande, till exempel anses vara av hög kvalitet produkter var som helst i EU eller har kapacitet att betjäna konsumenter på konkurrenskraftiga villkor och (2) Säkerställa en rätt för leverantörer av elektronisk kommunikation att erbjuda och få tillgång till på rimliga villkor harmoniserade anslutningsprodukter med garanterad tjänstekvalitet för att möjliggöra nya typer av onlinetjänster.

Öppen internetåtkomst (nätneutralitet)

Leverantörer av internetåtkomsttjänster kommer inte att kunna blockera, sakta ner, försämra eller diskriminera specifikt innehåll, applikationer eller tjänster. Enligt förslaget ska användarna vara fria att få tillgång till och distribuera information och innehåll, köra applikationer och använda tjänster efter eget val via sin internetåtkomsttjänst, oavsett kostnaden eller hastigheten för deras internetabonnemang.

Leverantörer kommer också att kunna erbjuda specialiserade tjänster (såsom IPTV, video on demand eller virtuella operationssalar) till slutanvändare förutsatt att kvaliteten på tjänsten säkerställs.

Rekommendation om kostnadsberäkningsmetoder och icke-diskriminering

Förslaget till förordning åtföljs av en rekommendation som syftar till att: (a) harmonisera kostnader som etablerade operatörer kan ta ut för att ge andra tillgång till sina befintliga kopparnät (b) säkerställa att "tillträdessökande" har verkligt likvärdig tillgång till nätverk.

Motsvarande tillgång kan uppnås genom att se till att etablerade operatörer erbjuder tillgång till interna och tredje parts tillträdessökande på samma villkor, inklusive pris och kvalitet på servicenivåer, inom samma tidsskalor med samma system och processer, och med samma grad av tillförlitlighet och prestanda.

Meddelande om den inre marknaden för telekommunikation

Den tredje delen av paketet, ett meddelande om den inre marknaden för telekommunikation, beskriver de befintliga hindren på marknaden, inklusive olika prissamtal och regler i medlemsstaterna samt skillnader i tidpunkten, villkoren och kostnaderna för förfaranden för att skaffa spektrum chill investering.

I sitt meddelande tillkännager kommissionen att den kommer att förbereda en översyn av sin rekommendation om relevanta marknader för att säkerställa att regleringsbördan för operatörerna minskar.

Nästa steg

Förslaget till förordning kommer nu att skickas till Europaparlamentet och rådet efter det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Meddelandet och rekommendationen kommer också att skickas till Europaparlamentet och rådet. Institutionerna kan besluta att formellt svara dem under de kommande månaderna.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend