Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Den ekonomiska och monetära unionens framtid: Kommissionen föreslår idéer för att fördjupa den sociala integrationen

DELA MED SIG:

publicerade

on

euru-monetos-4fd7558228d86Europeiska kommissionen har föreslagit att skapa en ny resultattavla för att möjliggöra bättre och tidigare identifiering av stora sysselsättnings- och sociala problem inom ramen för den europeiska planeringsterminen, EU:s årliga cykel för ekonomisk politik.

Att ytterligare involvera fackföreningar och arbetsgivare på både EU- och nationell nivå i utformningen och genomförandet av politiska rekommendationer under den europeiska terminen, bättre utnyttjande av EU:s och nationella budgetar för att lindra social nöd och undanröja hinder för arbetsrörlighet är också förslag som ingår i ett meddelande om den ekonomiska och monetära unionens (EMU) sociala dimension, som antogs av Europeiska kommissionen i dag.

Meddelandet följer kommissionens plan för en djup och äkta EMU (IP/12/1272), som publicerades i november 2012, och kommer att ingå i diskussionerna om EMU:s framtid vid Europeiska rådet den 24–25 oktober.

President Barroso sa: "EU har tagit enorma steg framåt när det gäller ekonomisk styrning under de senaste fem åren, och tillhandahållit finansiella livlinor till många utsatta medlemsländer. Från början av krisen har vi vidtagit riktade åtgärder för att hantera den sociala nöden. skapat i en del av våra samhällen. Men krisens svårighetsgrad, särskilt i euroområdet, har lärt oss att vi måste arbeta ännu närmare för att läka de sociala ärr den har lämnat efter sig. Detta meddelande handlar om att bygga vidare på de regler vi har redan infört under den europeiska terminen för att säkerställa att det finns en stark social dimension i hur vi driver vår ekonomiska och monetära union. Det är vi skyldiga de 26 miljoner arbetslösa och de sämst ställda i vårt samhälle."

Meddelandet fokuserar på tre områden:

  1. Förstärka övervakningen av sysselsättningen och sociala utmaningar och stärka politisk samordning under den europeiska planeringsterminen.
  2. Öka solidariteten och stärka arbetsrörligheten;
  3. Att stärka den sociala dialogen.

Övervakning och samordning

Den europeiska terminen anger en årlig kalender och regler för övervakning och samordning av den ekonomiska politiken, medan Europa 2020-strategin innehåller viktiga sociala och sysselsättningsmål för det kommande decenniet för alla 28 medlemsländer.

Annons

Meddelandet fokuserar på frågor som är direkt relevanta för EMU:s välfungerande, samtidigt som man till fullo respekterar den allmänna sociala agendan för det bredare EU. I den föreslår kommissionen att man skapar en resultattavla för att följa viktiga sysselsättnings- och sociala utvecklingar för att bättre analysera och snabbare identifiera stora problem innan de uppstår. Indikatorerna i resultattavlan skulle inkludera:

  1. Arbetslöshetsnivån och hur den utvecklas;
  2. NEET-tal (ungdomar som inte undergår utbildning, sysselsättning eller yrkesutbildning) och ungdomsarbetslöshet;
  3. hushållens reala disponibla bruttoinkomst;
  4. risken för fattigdom bland befolkningen i arbetsför ålder, och;
  5. ojämlikheter (förhållandet S80/S20).

Den föreslår också att ett begränsat antal extra sysselsättnings- och sociala indikatorer integreras i den årliga varningsmekanismrapporten (AMR) som används för att upptäcka ekonomiska obalanser.

Uppgifterna bör ingå i politiken – till exempel de djupgående ekonomiska granskningarna som genomförts som ett resultat av AMR-övningen, eller de landsspecifika rekommendationerna som publiceras varje vår av Europeiska kommissionen.

Solidaritet och arbetskraftens rörlighet

Mer kan göras för att effektivt fördela tillgängliga EU-medel för att lindra social nöd i länder som genomgår djupgående ekonomiska reformer. För perioden 2014-2020 har kommissionen föreslagit att medlemsstaterna ska ägna minst 20 % av sina anslag till Europeiska socialfonden (ESF) till att främja social integration och bekämpa fattigdom.

EU:s nya program för sysselsättning och social innovation, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och fonden för europeiskt bistånd till de sämst ställda är också viktiga instrument som kan hjälpa.

Dessutom finns det arbete att göra för att göra det lättare att röra sig i EU för arbete. Medan nästan en fjärdedel av de unga i arbetsför ålder i euroområdet är arbetslösa (24 % i juli 2013) och det finns enorma skillnader i nivåerna på ungdomsarbetslösheten mellan länderna (frekvensen är högst i Grekland med 62.9 % och lägst i Tyskland kl. 7.7 %) kommer mindre än 4 % av befolkningen i arbetsför ålder i euroområdet från en annan medlemsstat. Meddelandet förbinder därför kommissionen att arbeta för att minska kostnaderna och hindren för att flytta för arbete i hela EU.

Social dialog

Det finns utrymme för att bättre samråda med arbetsmarknadens parter vid viktiga steg i beslutsprocessen under den europeiska terminen. Kommissionen har lovat att:

  • Möt EU:s arbetsmarknadsparter inför antagandet av den årliga tillväxtundersökningen varje höst;
  • organisera en debatt efter den årliga tillväxtundersökningen med EU:s arbetsmarknadsparter och deras nationella medlemsförbund;
  • hålla tekniska förberedande möten före det sociala trepartstoppmötet i mars och andra möten på hög nivå, och;
  • uppmuntra medlemsstaterna att diskutera alla reformer kopplade till de landsspecifika rekommendationerna med nationella arbetsmarknadsparter.

Bakgrund

Meddelandet är en del av en pågående process för att förbättra EU:s arkitektur för ekonomisk styrning och för vidare idéerna i kommissionens plan för en djup och genuin EMU.

Det är ett svar på begäran från Europeiska rådets möte den 13–14 december 2012 att lägga fram möjliga åtgärder om EMU:s sociala dimension, inklusive social dialog.

Europeiska rådet i juni 2013 erinrade om att den sociala dimensionen bör stärkas, och betonade vikten av bättre övervakning av den sociala situationen och arbetsmarknadssituationen inom EMU, särskilt genom att använda lämpliga sysselsättnings- och sociala indikatorer inom den europeiska terminen.

Europeiska rådet har också påpekat behovet av att säkerställa bättre samordning av sysselsättnings- och socialpolitiken, samtidigt som de nationella befogenheterna respekteras fullt ut, och betonat arbetsmarknadens parters roll och den sociala dialogen, även på nationell nivå.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend