Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Fullborda det europeiska området med rättvisa: Berätta kommissionen vad som kommer härnäst

DELA MED SIG:

publicerade

on

Handen slår klubban på ett ljudblockEn titt in i kristallkulan: Hur kommer EU:s rättspolitik att se ut 2020? Detta är temat för en Europaomfattande debatt som Europeiska kommissionen har lanserat idag (7 oktober). Utgångspunkten för diskussionen är ett paket av fem diskussionsunderlag presenteras av kommissionen och täcker europeisk civil-, straff- och förvaltningsrätt samt rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter i EU. Dessa papper inleder en debatt om möjliga åtgärder inom EU:s rättspolitik under de kommande åren som syftar till att stärka den grund som Europeiska unionen bygger på och fullborda det europeiska området för rättvisa i Europas medborgares och företags intresse. Bland de idéer som lagts fram är ytterligare steg för att stärka det ömsesidiga förtroendet för civilrätt, förstärkta processuella rättigheter när det gäller delgivning av handlingar, samt ytterligare användning av valfria europeiska materiella lagar och en ny mekanism för att underlätta lösningen av framtida rättsstatskriser i medlemsländerna.

Alla intresserade kan delta i debatten och vara med och forma framtida rättspolitik. Kommissionen har lanserat en inbjudan att lämna in uppgifter som kommer att vara öppen till slutet av 2013 med möjlighet att skicka in preliminära uppgifter senast den 11 november. Kommissionens dokument och de preliminära insatserna kommer sedan att diskuteras vid ett europeiskt forum om EU:s framtida rättspolitik den 21–22 november i Bryssel (se programmet i bilagan). Framstående talare är nationella ministrar, ledamöter av Europaparlamentet, domare från EU-domstolen och från nationella högsta domstolar, akademiker och ledande företrädare för advokatkåren. Evenemanget är även öppet för journalister, som kan anmäla sig genom att skicka ett mejl till [e-postskyddad].

"Vi har kommit långt i att utveckla ett europeiskt område med rättvisa, på bara kort tid. Rättspolitiken har faktiskt hamnat i rampljuset som ett område med hög aktivitet på europeisk nivå – jämförbart med den inre marknaden på 1990-talet. Men det finns mer arbete att göra, säger vicepresident Viviane Reding, EU:s justitiekommissionär. "Vi måste bygga ett europeiskt område med rättvisa som är komplett och solid. Medborgare och företag kommer bara att skörda fulla frukter av vår inre marknad om de är säkra på att deras rättigheter skyddas överallt. Det handlar om ömsesidigt förtroende för varandras rättssystem. Vi måste fortsätta bygga det förtroendet."

De insamlade uppgifterna kommer att hjälpa kommissionen att fastställa EU:s rättspolitik efter den Stockholmsprogrammet programmet~~POS=HEADCOMP. Som tillkännagavs av ordförande Barroso i hans brev till Europaparlamentets ordförande Martin Schulz den 11 september 2013 kommer Europeiska kommissionen att lägga fram ett meddelande om framtida initiativ på området för rättsliga och inrikes frågor under våren 2014 som kommer att diskuteras vid Europeiska rådet i juni 2014; inputen kommer därför att bidra till rättvisadelen av meddelandet.

I de fem dokument som kommissionen utfärdade i dag presenteras dess idéer för följande områden:

  1. Civilrätt

EU har byggt broar mellan nationella civilrättssystem, säkerställt att domar från en domstol automatiskt erkänns i en annan medlemsstat, skyddat företag i gränsöverskridande insolvensfall och hjälpt till att avgöra vem som har jurisdiktion i gränsöverskridande skilsmässor, arv och äktenskap. . Kommissionens dokument lyfter fram ytterligare områden där åtgärder kan behövas för att medborgare, konsumenter och företag ska kunna dra full nytta av det europeiska området för rättvisa, när de flyttar med sin familj till en annan medlemsstat eller vill utnyttja den inre marknaden fullt ut. Planerade åtgärder inkluderar förbättrade regler för delgivning av handlingar, förbättrad verkställighet av domar och tillväxtfrämjande åtgärder för att åtgärda diskrepanser mellan nationella insolvenslagar eller för att hålla jämna steg med marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen såsom avtalsfrågor relaterade till datormoln.

  1. Straffrätt

Medborgarna förväntar sig att deras liv, grundläggande rättigheter och säkerhet skyddas i hela EU. Med Lissabonfördraget i kraft har unionen kunnat ta nya steg på det straffrättsliga området, såsom att harmonisera definitioner av allvarliga brott, införa gemensamma standarder för att skydda personer som misstänks eller anklagas för brott och garantera EU-omfattande standarder för att skydda brottsoffer, samt föreslå ett nytt åtalssystem på unionsnivå för att skydda EU:s budget från bedrägerier. Kommissionens dokument undersöker hur nyheterna i Lissabonfördraget kan användas ytterligare, till exempel genom att konsolidera och standardisera vissa verktyg såsom beslut om frysning och förverkande.

Annons
  1. Administrativ lag

EU förlitar sig i stor utsträckning på nationella förvaltningar för att effektivt administrera EU-lagstiftningen och därigenom säkerställa att den genomförs korrekt. Det gör det viktigt för medborgare och företag att även denna del av EU:s arkitektur fungerar bra. I kommissionens dokument undersöks ytterligare möjligheter som att stärka administrativa processuella rättigheter och förbättra samarbetet mellan administrativa myndigheter.

  1. Lagens regel

Erfarenheten har visat att det skulle vara till hjälp att stärka EU:s förmåga att hantera rättsstatskriser. Detta skulle med fördel innebära en särskild rättsstatsmekanism för EU (se SPEECH / 13 / 677). Kommissionens dokument syftar till att uppmuntra feedback om hur en sådan mekanism skulle kunna utformas.

  1. grundläggande rättigheter

EU har redan kommit långt med att utveckla en kultur för de grundläggande rättigheterna: EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna är unionens kompass som vägleder varje förslag. Dokumentet innehåller idéer om hur man kan stärka efterlevnaden av stadgan både i unionens institutioners och medlemsstaternas verksamhet när de genomför EU-lagstiftningen.

Bakgrund

EU:s rättspolitik har genomgått en djupgående förändring de senaste åren. Det var först 2010, med början av mandatet för den nuvarande Europeiska kommissionen, som en rättsportfölj skapades. Sedan dess har kommissionen lagt fram mer än 50 initiativ på detta område och lagt byggstenarna för ett verkligt europeiskt område med frihet, rättvisa och säkerhet till Europas medborgares tjänst – ett av EU:s huvudmål enligt fördraget om Lissabon.

Stora steg har tagits på bara några år: Nya EU-rättigheter för brottsoffer (IP / 12 / 1200) och lättare igenkänning av domar (IP / 12 / 1321) har förbättrat tillgången till rättvisa, medan kommissionens förslag om skydd av personuppgifter kommer att stärka de grundläggande rättigheterna och den digitala inre marknaden (MEMO / 13 / 39). Dessutom har initiativ som EU:s resultattavla för rättvisa (IP / 13 / 285) har belyst hur effektiva rättssystem och politik är avgörande för ekonomisk tillväxt.

Nu är målet att inventera de framsteg som gjorts och identifiera de viktigaste utmaningarna som ligger framför oss. För detta ändamål anordnar kommissionen forumet Assises de la Justice den 21–22 november. Detta är en tvådagarskonferens som kommer att samla domare, advokater, forskare, beslutsfattare och företagsrepresentanter från hela Europa.

Med målet att få till stånd en bred debatt om rättvisans roll i Europeiska unionen efterlyser kommissionen idéer från alla berörda parter om hur man kan möta medborgarnas och företagens förväntningar och uppnå ett verkligt europeiskt område med rättvisa. Skicka dina preliminära bidrag till [e-postskyddad] senast den 11 november och gå med i debatten på sociala medier med hjälp av hashtaggen #EUJustice.

För mer information om de fem utgåvorna, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend