Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Kvinnor i styrelser: Andel kvinnor upp till 16.6 % eftersom Europaparlamentets utskott stöder kommissionens förslag

DELA MED SIG:

publicerade

on

bilderEuropaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) och kvinnors rättigheter och jämställdhet (FEMM) har idag röstat (40 för, 9 emot och 2 nedlagda röster) för att stödja ett förslag från EU-kommissionen att ta itu med obalansen mellan könen i företagsstyrelser i Europa . Med denna omröstning banar Europaparlamentet (som beslutar med ministerrådet på lika villkor om detta förslag) vägen för ytterligare framsteg för lagförslaget i EU:s lagstiftningsprocess.

Omröstningen sammanfaller med en ny rapport om kvinnor i beslutsfattande, som släpptes av EU-kommissionen i dag, inklusive siffror om kvinnor i styrelser i större börsnoterade företag i EU. De senaste siffrorna (från april 2013) visar att andelen kvinnor i styrelser har ökat till 16.6 % (från 15.8 % i oktober 2012). Siffrorna visar också de olika nivåerna av representation bland icke-verkställande styrelseledamöter (17.6 % kvinnor, upp från 16.7 % i oktober 2012) och ledande befattningshavare (11 % upp från 10.2 %).

“Regulatory pressure works. The cracks are starting to show on the glass ceiling. More and more companies are competing to attract the best female talent. They know that if they want to remain competitive in a globalised economy they cannot afford to ignore the skills and talent of women,” said Vice-President Justice Commissioner Viviane Reding. “The example has been set by countries such as France and Italy, who have adopted legislation and are starting to record significant progress. I would also like to thank the rapporteurs Rodi Kratsa-Tsagaropoulou and Evelyn Regner for their tireless efforts and support on the Commission’s proposal. We have got the ball rolling. I will continue working with the Parliament and the Council to make swift progress on the draft law which places qualification and merit centre stage.”

Dessa är huvudpunkterna från rapporten som röstades fram i dag av JURI- och FEMM-kommittéerna:

  1. It confirms the Commission’s approach to focus on a transparent and fair selection procedure (so-called “procedural quota”) rather than introducing a fixed quantitative quota.
  2. Små och medelstora företag är fortfarande undantagna från direktivets tillämpningsområde, men medlemsstaterna uppmanas att stödja och uppmuntra dem att avsevärt förbättra jämställdheten mellan könen på alla nivåer av ledning och i styrelser.
  3. Det kommer inte att finnas någon möjlighet för medlemsstaterna att undanta företag från direktivet där medlemmar av det underrepresenterade könet utgör mindre än 10 % av arbetsstyrkan.
  4. Det stärker bestämmelsen om sanktioner genom att lägga till ett antal sanktioner som borde vara obligatoriska snarare än vägledande, som kommissionen har föreslagit. Sanktioner för underlåtenhet att respektera bestämmelserna om urvalsförfaranden för styrelseledamöter bör omfatta uteslutning från offentlig upphandling och partiell uteslutning från tilldelning av medel från de europeiska strukturfonderna, säger de två kommittéerna.

Next Steps: In order to become law, the Commission’s proposal needs to be adopted jointly by the European Parliament and by the EU Member States in the Council (which votes by qualified majority). Todays’ decisive vote follows positive opinions on the initiative from three other Parliament committees: the Employment (EMPL), Internal Market (IMCO) and Economic Affairs (ECON) Committees (MEMO / 13 / 672). JURI- och FEMM-utskotten, som är gemensamt ansvariga för att lotsa förslaget genom parlamentet, har nu antagit sitt betänkande. Detta kommer att gå vidare till Europaparlamentets plenarsession för en omröstning som väntas i november.

Rådet, som om detta förslag fattar beslut på lika villkor med Europaparlamentet, gjorde en sammanfattning av de framsteg som gjorts under det irländska ordförandeskapet vid mötet mellan arbets- och socialministrarna (EPSCO-rådet) den 20 juni 2013 (MEMO / 13 / 584). Det litauiska ordförandeskapet fortsätter nu diskussionerna.

Ny rapport om kvinnor i beslutsfattande släpptes idag:

Annons

In the six months covered by today’s report on women and men in leadership positions (October 2012-April 2013), an increase in the share of women on company boards has been recorded in 20 Member States. The largest increases occurred in Slovakia, Hungary and Bulgaria. The share of women on boards declined in Romania, Lithuania, Poland, Malta, Greece, Portugal and the UK (see Annex 2).

Den senaste EU-omfattande siffran på 16.6 % representerar en ökning med 0.9 procentenheter (pp) under de sex månaderna från oktober 2012 eller en årlig motsvarande andel på 1.7 procentenheter, en minskning från andelen 2.2 procentenheter mellan 2011 och 2012.

Faktum är att sedan 2010, när Europeiska kommissionen publicerade sin strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män (2010–2015) och först lyfte utsikterna till riktade initiativ för att ta itu med underrepresentationen av kvinnor i beslutsfattande positioner, har andelen kvinnor ombord har ökat med 4.8 procentenheter i en genomsnittlig takt på 1.9 procentenheter/år, nästan fyra gånger framstegstakten från 2003 till 2010 (0.5 procentenheter/år). Denna acceleration (se bilaga 3) har förstärkts ytterligare av förslaget om kvinnor i styrelser som antogs av Europeiska kommissionen den 14 november 2012 (IP / 12 / 1205 och MEMO / 12 / 860), som beskrev ett mål på 40 % för kvinnor i styrelser baserat på kvalifikationer. Den senaste utvecklingen återspeglar också effekterna av EU-omfattande diskussioner om behovet av en riktad insats för att öka antalet kvinnor i styrelser.

Det är viktigt att notera att den mest betydande utvecklingen sedan 2010 till stor del har skett i länder där bindande lagstiftning redan har antagits, såsom Frankrike (+ 14.4 pp för att nå 26.8 %), Nederländerna (+8.7 pp för att nå 23.6 %) och Italien (+8.4 procentenheter för att nå 12.9 %). Detta understryker ytterligare vikten av regeltryck för resultat.

Dagens rapport presenterar också en översikt över den nuvarande situationen och trenderna för representationen av kvinnor och män i politiken, i offentliga förvaltningar och inom rättsväsendet (se MEMO / 13 / 882). Även om representationen av kvinnor och män i beslutsfattande positioner inom dessa områden är mer balanserad än inom näringslivet och finanssektorerna, finns det fortfarande betydande möjligheter till framsteg i ett antal medlemsstater.

Today’s mid-term figures on women on boards were collected in April 2013 and are compared to the data set from October 2012. The full data are accessible nätet.

Halvtidsöversyn av jämställdhet

Kommissionen har också publicerat en halvtidsöversyn av sin bredare jämställdhetsstrategi för jämställdhet mellan kvinnor och män (2010–2015) som innehåller 24 nyckelåtgärder under fem rubriker: lika ekonomiskt oberoende för kvinnor och män; lika lön för arbete av lika värde; jämlikhet i beslutsfattande; värdighet, integritet och ett slut på könsvåld; och främja jämställdhet utanför EU (se MEMO / 13 / 882).

I rapporten konstateras att halvvägs genom den period som omfattas av strategin håller kommissionen på att uppfylla sina åtaganden. Den har vidtagit åtgärder inom de flesta områden som omfattas, särskilt för att förbättra jämställdheten mellan könen i det ekonomiska beslutsfattandet, ta itu med kvinnlig könsstympning, främja lika lön och främja jämställdhet inom EU:s övergripande ekonomiska strategi.

Bakgrund

Den 14 november 2012 antog kommissionen ett förslag till direktiv som fastställer ett minimimål på 40 % av det underrepresenterade könet i icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag i Europa senast 2020, eller 2018 för börsnoterade offentliga företag (se IP / 12 / 1205 och MEMO / 12 / 860).

Huvudelementen i lagförslaget:

  1. Om ett börsnoterat företag i Europa inte har 40 procent av kvinnorna bland sina icke verkställande styrelseledamöter, kommer den nya lagen att kräva att det inför ett nytt urvalsförfarande för styrelseledamöter som prioriterar kvalificerade kvinnliga kandidater.
  2. Lagen lägger starkt tonvikten på kvalifikationer. Ingen kommer att få jobb i styrelsen bara för att de är kvinna, men ingen kvinna kommer heller att nekas jobb på grund av sitt kön.
  3. Lagen gäller endast förvaltningsråd eller icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag, på grund av deras ekonomiska betydelse och höga synlighet. Små och medelstora företag är undantagna.
  4. Enskilda medlemsländer kommer att behöva fastställa lämpliga och avskräckande sanktioner för företag som bryter mot direktivet.
  5. Lagen är en tillfällig åtgärd. Den upphör automatiskt att gälla 2028.
  6. The law also includes, as a complementary measure, a ‘flexi quota’: an obligation for companies listed on a stock exchange to set themselves individual, self-regulatory targets regarding the representation of both sexes among executive directors to be met by 2020 (or 2018 in case of public undertakings). Companies will have to report annually on the progress made.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend