Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Standardmomsdeklaration: Förenklar livet för företag och förbättrar skatteefterlevnaden

DELA MED SIG:

publicerade

on

crowdfundingEn ny standardiserad momsdeklaration, som kan minska kostnaderna för EU-företag med upp till 15 miljarder euro per år, har föreslagits av kommissionen i dag. Syftet med detta initiativ är att minska byråkratin för företag, underlätta efterlevnaden av skattereglerna och göra skatteförvaltningarna i hela unionen mer effektiva. Som sådan återspeglar det till fullo kommissionens engagemang för smart lagstiftning och är ett av de initiativ som tas upp i den senaste REFIT för att förenkla regler och minska administrativa bördor för företag (IP / 13 / 891). Förslaget av den 23 oktober förutser en enhetlig uppsättning krav för företag när de lämnar in sina momsdeklarationer, oavsett i vilken medlemsstat de gör det. Standardmomsdeklarationen – som kommer att ersätta nationella momsdeklarationer – kommer att säkerställa att företag ombeds att lämna samma grundläggande information inom samma tidsfrister i hela EU. Med tanke på att enklare förfaranden är lättare att följa och enklare att tillämpa, bör dagens förslag också bidra till att förbättra efterlevnaden av moms och öka de offentliga intäkterna.

Skattekommissionären Algirdas Šemeta sa: "Den standardiserade momsdeklarationen är en win-win-situation. Företag kommer att få enklare förfaranden, minskade kostnader och mindre byråkrati. Regeringar kommer att ha ett nytt verktyg för att underlätta efterlevnad av moms, vilket borde öka de intäkter de samlar in. Dagens förslag stöder därför både vårt engagemang för en företagsvänlig inre marknad och vår strävan att förbättra skatteefterlevnaden i EU.”

Varje år lämnas 150 miljoner momsdeklarationer av EU:s skattebetalare till nationella skatteförvaltningar. För närvarande varierar den information som efterfrågas, formatet på de nationella formulären och tidsfristerna för rapportering avsevärt från en medlemsstat till en annan. Detta gör momsdeklarationer för gränsöverskridande företag till ett komplext, kostsamt och krångligt förfarande. Företag som är verksamma i mer än ett medlemsland har också klagat på att det är svårt att förbli momskompatibla på grund av processens invecklade process.

Den vanliga momsdeklarationen som föreslås i dag förenklar den information som företag måste lämna till skattemyndigheterna. Deklarationen kommer endast att ha fem obligatoriska rutor för skattebetalarna att fylla i. Medlemsstaterna får utrymme att begära ytterligare ett antal standardiserade element, upp till maximalt 26 informationsrutor. Detta är en enorm förbättring jämfört med den nuvarande situationen, där vissa medlemsländer kräver att upp till 100 informationsrutor fylls i.

Företag kommer att lämna in standardmomsdeklarationen på månadsbasis, medan mikroföretag endast kommer att vara skyldiga att göra det på kvartalsbasis. Skyldigheten att lämna in en sammanfattande årlig momsdeklaration, som vissa medlemsstater kräver för närvarande, skulle avskaffas. Förslaget uppmuntrar även elektronisk arkivering, eftersom standardmomsdeklarationen kommer att tillåtas lämnas elektroniskt i hela unionen. Denna stora förenkling av processen för momsdeklaration stöder kommissionens bredare åtaganden att minska administrativa bördor och handelshinder inom den inre marknaden.

Dagens förslag är också ett viktigt bidrag till att skapa ett effektivare och mer bedrägerisäkrat momssystem, enligt kommissionens strategi för momsreform (se IP / 11 / 1508). Momsen står för omkring 21 % av medlemsstaternas intäkter, och ändå försvann omkring 193 miljarder euro under 2011 (se IP / 13 / 844). Genom att skapa ett enklare system för både skattebetalare och förvaltningar att arbeta med kan standardmomsdeklarationen förbättra skatteefterlevnaden och minska momsgapet. Som sådant skulle dagens förslag kunna ge ett viktigt bidrag till finanspolitisk konsolidering i hela EU genom att öka inkomsterna till offentliga kassan.

Bakgrund

Annons

I december 2011 antog Europeiska kommissionen ett meddelande om framtiden för moms (se IP / 11 / 1508). Detta meddelande anger de grundläggande egenskaper som måste ligga till grund för det nya momssystemet – särskilt för att göra det enklare, effektivare och mer robust mot bedrägerier och bättre anpassat till den inre marknaden.

Idén med en standardiserad momsdeklaration har främjats av högnivågruppen för administrativa bördor. Ett offentligt samråd bekräftade ett stort intresse och stöd från företag för ett sådant initiativ.

Meddelandet om smart reglering (IP / 10 / 1296) framhöll också momsdirektivet, och momsdeklaration i synnerhet, som den näst mest betungande del av EU-lagstiftningen. Dagens förslag syftar till att råda bot på det.

Förslaget är finns här.

Hemsida av kommissionsledamot Algirdas Šemeta, EU:s skatte- och tullunion, kommissionsledamot med ansvar för revision och bedrägeribekämpning.

Följa kommissionär Algirdas Šemeta på Twitter.

MEMO / 13 / 926.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend