Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Höst 2013 ekonomiska prognos: Gradvis återhämtning, externa risker

DELA MED SIG:

publicerade

on

131105Under de senaste månaderna har det funnits uppmuntrande tecken på att en ekonomisk återhämtning är på väg i Europa. Efter att ha krympt fram till första kvartalet 2013 började den europeiska ekonomin växa igen under andra kvartalet och real BNP kommer att fortsätta växa under resten av detta år.

Tillväxten under andra halvåret 2013 förväntas bli 0.5 % jämfört med samma period 2012 i EU. På årsbasis uppskattas real BNP-tillväxt i år till 0.0 % i EU och -0.4 % i euroområdet. Framöver förväntas den ekonomiska tillväxten gradvis ta fart under prognoshorisonten, till 1.4 % i EU och 1.1 % i euroområdet 2014, och nå 1.9 % respektive 1.7 % 2015.

Den interna och externa anpassningen i Europa fortsätter, i många fall underbyggd av de betydande strukturella reformer och finanspolitisk konsolidering som genomförts under de senaste åren. Detta har förbättrat förutsättningarna för att den inhemska efterfrågan successivt ska bli den främsta tillväxtmotorn i Europa. Men mot bakgrund av försvagade utsikter för tillväxtmarknadsekonomier kommer återgången till solid tillväxt att ske gradvis.

Ekonomiska och monetära frågor och EU-kommissionären Olli Rehn sa: "Det finns allt fler tecken på att den europeiska ekonomin har nått en vändpunkt. Den finanspolitiska konsolideringen och de strukturella reformerna som genomförts i Europa har skapat grunden för återhämtning. Men det är för tidigt att deklarera seger: arbetslösheten ligger kvar på oacceptabelt höga nivåer. Det är därför vi måste fortsätta arbeta för att modernisera den europeiska ekonomin, för hållbar tillväxt och skapande av jobb."

En gradvis återhämtning får draghjälp

De ackumulerade makroekonomiska obalanserna minskar och tillväxten förväntas ta fart något. Den pågående balansräkningen i vissa länder fortsätter dock att tynga investeringar och konsumtion. Även om situationen på finansmarknaden har förbättrats avsevärt och räntorna har sjunkit för utsatta länder, har detta ännu inte slagit igenom i realekonomin eftersom fragmenteringen på finansmarknaderna kvarstår, med betydande skillnader mellan medlemsländer och mellan företag av olika storlek.

De nuvarande utsikterna är i linje med egenskaperna hos tidigare återhämtningar efter allvarliga finansiella kriser. När behoven av skuldminskning avtar väntas den inhemska efterfrågan stärkas långsamt, tack vare återupptagande av tillväxten i den privata konsumtionen och återhämtningen av fasta bruttoinvesteringar på grund av förbättrade övergripande finansieringsvillkor och ekonomiskt sentiment. Med tanke på de framsteg som gjorts under de senaste åren kommer takten i finanspolitisk konsolidering att avta under prognosperioden. Under 2014 och 2015 förväntas den inhemska efterfrågan vara den främsta drivkraften för tillväxt, mot bakgrund av försvagade utsikter för EU:s export till resten av världen.

Annons

Eftersom utvecklingen på arbetsmarknaden vanligtvis släpar efter BNP med ett halvt år eller mer, förväntas återhämtningen av den ekonomiska aktiviteten endast gradvis leda till att arbetstillfällen skapas. I år har arbetslösheten varit fortsatt mycket hög i vissa länder och sysselsättningen har fortsatt att minska. De senaste månaderna har dock sett att arbetsmarknadsförhållandena börjat stabiliseras och utsikterna är att arbetslösheten ska minska mot 10.7 % i EU och 11.8 % i euroområdet till 2015, även om skillnaderna mellan länderna kommer att förbli mycket stora.

Konsumentprisinflationen förväntas förbli dämpad i både EU och euroområdet under prognosperioden, med priser nära 1½ %.

Bytesbalansen i utsatta medlemsländer har kraftigt och konsekvent förbättrats de senaste åren. Efter fortsatta vinster i priskonkurrenskraft och en förstärkning av sina exportsektorer förväntas ett antal utsatta medlemsländer registrera bytesbalansöverskott i år.

Tidig avgörande insats ger vika för långsammare konsolideringshastighet

Minskningen av de offentliga underskotten kommer att fortsätta. Under 2013 beräknas de totala budgetunderskotten sjunka till 3½ % av BNP i EU och 3 % i euroområdet, medan skuldkvoten kommer att nå nästan 90 % i EU och 96 % i euroområdet. Det strukturella budgetunderskottet, det vill säga det offentliga underskottet korrigerat för cykliska faktorer, engångsåtgärder och andra tillfälliga åtgärder, förutspås minska markant under 2013 med mer än ½ % av BNP i båda områdena, på grund av konsolideringsåtgärder som genomförts i flera medlemsstater. Enligt 2014 års budgetförslag som fanns tillgängliga före det prognostiserade brytdatumet kommer denna förbättring att fortsätta under 2014, men i en långsammare takt. Detta förklaras delvis av det faktum att vissa medlemsländer redan har uppnått sina respektive medelfristiga mål för sina strukturella budgetbalanser, vilket bör bidra till att få den offentliga skulden in på en minskande bana.

Risker mer balanserade

Denna prognos är baserad på antagandet om strikt genomförande av överenskomna politiska åtgärder på EU- och medlemsstatsnivå som kommer att stödja den pågående nödvändiga anpassningsprocessen och upprätthålla förbättringar av förtroende och finansiella villkor.

På grund av ett beslutsamt genomförande av politiken har upplevda risker för eurons integritet relaterade till statsskuldskrisen försvunnit. Fler uppåtrisker har dykt upp, kopplade till möjligheten att de reformer som genomförts de senaste åren skulle kunna ge ytterligare positiva effekter snabbare än väntat. Men även om osäkerheten har avtagit, är den fortfarande hög och hotar att förbli ett hämmande av tillväxten. Risken kvarstår att policyglidning kan öka osäkerheten och återuppliva finansiell stress, samtidigt som nedåtriskerna i den yttre miljön har ökat.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend