Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Utstationering av arbetstagare: EU skydd mot social dumpning

DELA MED SIG:

publicerade

on

66050224The EU’s Council of Ministers has definitively adopted the new Enforcement Directive to increase the protection of workers temporarily posted abroad and enhance legal certainty on 13 May 2014 (see IP / 14 / 542). Europaparlamentet godkände förslaget den 16 april 2014 (UTTALANDE / 14 / 127). Europeiska kommissionen hade föreslagit nya regler den 21 mars 2012 (se IP / 12 / 267).

What is a ‘posted worker’?

En utstationerad arbetstagare är en person som på uppdrag av sin arbetsgivare sänds under en begränsad tid för att utföra sitt arbete inom en annan EU-medlemsstats territorium än den stat där han eller hon normalt arbetar. . Denna utsändning av en arbetstagare sker som ett resultat av att arbetsgivaren utövar friheten att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster enligt artikel 56 i Fördraget om upprättandet av Europeiska unionens (EUF-fördraget). Antalet utstationerade arbetstagare i EU uppskattas till 1.2 miljoner (mindre än 1 % av EU:s befolkning i arbetsför ålder). Den sektor som oftast använder utstationerade arbetstagare är byggbranschen (25 %), särskilt små och medelstora företag. Andra sektorer är tjänster, finans- och näringsliv, transport och kommunikation samt jordbruk.

Vilka är EU:s regler för utstationering av arbetstagare?

Företagens rätt att erbjuda tjänster i en annan medlemsstat och att tillfälligt utstationera arbetstagare för att tillhandahålla dessa tjänster baseras på artikel 56 i Fördraget om upprättandet av Europeiska unionens (EUF-fördraget). The freedom to provide services has been an integral part of the EU since the creation of the European Economic Community in 1957 and is a cornerstone of the EU’s Single Market.

Direktivet om utstationering av arbetstagare (Direktiv 96 / 71 / EG), antagen 1996 och i kraft sedan december 1999, inför ett antal skyddsåtgärder för att skydda utstationerade arbetstagares sociala rättigheter och för att förhindra social dumpning när företag använder denna frihet för att tillhandahålla tjänster.

In order to do so the Directive requires member states to ensure that posted workers are subject to the host country’s laws, regulations or administrative provisions concerning:

Annons
 1. Maximala arbetsperioder och minimiviloperioder;
 2. minsta betalda årliga semester;
 3. minimilön, inklusive övertidsavgifter;
 4. villkor för uthyrning av arbetstagare, särskilt försörjning av arbetstagare genom bemanningsföretag;
 5. hälsa, säkerhet och hygien på arbetet;
 6. skyddsåtgärder i anställningsvillkoren för gravida kvinnor eller de som nyligen har fött barn, för barn och ungdomar, och;
 7. likabehandling av män och kvinnor och andra bestämmelser om icke-diskriminering.

Inom byggsektorn, där de centrala anställningsvillkoren som anges ovan är fastställda i kollektivavtal eller skiljedomar som har förklarats allmänt tillämpliga, är medlemsstaterna också skyldiga att se till att dessa villkor tillämpas på utstationerade arbetstagare.

För annan verksamhet än byggverksamhet har medlemsländerna möjlighet att ställa anställningsvillkor som fastställs i kollektivavtal eller skiljedomar som har förklarats allmänt tillämpliga.

Kollektivavtal eller skiljedomar som har förklarats allmänt tillämpliga ska följas av alla företag inom det geografiska området och inom det berörda yrket eller branschen.

Skyldigheten att respektera minimilönerna förpliktar inte medlemsstaterna att fastställa eller införa minimilöner om de inte finns i den aktuella medlemsstaten.

När det gäller social trygghet, Förordning 883 / 2004 (Article 12) stipulates that as an exemption to the general rule that workers pay contributions in the member state where they are actually working, posted workers continue, for up to two years, to pay their contributions in the member state where they are normally based and not in the member state to which they are temporarily posted. Posted workers must prove that they have paid their social security in the member state where they are normally based by producing a so-called ‘A1’ certificate (previously known as E101).

När gäller direktivet om utstationering av arbetstagare?

Direktiv 96 / 71 / EG täcker tre gränsöverskridande situationer:

 1. Utstationering enligt ett avtal som ingåtts mellan det företag som gör utstationeringen och den part för vilken tjänsterna är avsedda (”entreprenad/underleverantör”);
 2. utstationering till en anläggning eller ett företag som ägs av samma företagsgrupp inom en annan medlemsstats territorium (”interna företagsöverlåtelser”), och;
 3. uthyrning av ett bemanningsföretag eller arbetsförmedling till ett användarföretag etablerat i en annan medlemsstat.

För att en utstationering ska omfattas av direktivet:

 1. Anställningsförhållandet måste förbli hos det företag som gör utstationeringen, och;
 2. utstationeringen måste vara för en begränsad period.

Vad är syftet med verkställighetsdirektivet?

The Commission’s close monitoring of the implementation of the 1996 Directive found that the rules laid down by the Directive were not always correctly applied in practice by member states. Therefore, in order to better ensure adequate protection of workers’ rights, fair competition and a level playing field between all service providers the Commission decided to propose measures to further facilitate implementation of the 1996 Directive and improve cooperation and coordination between member states’ authorities.

The Enforcement Directive adopted today (13 May) by the EU’s Council of Ministers therefore aims to improve and facilitate the implementation, monitoring and enforcement in practice of the rules laid down in the 1996 Directive on Posting of Workers (see IP / 12 / 267).

Det nya verkställighetsdirektivet kommer särskilt att:

 1. Sätt upp mer ambitiösa standarder för att öka arbetstagarnas och företagens medvetenhet om deras rättigheter och skyldigheter när det gäller anställningsvillkoren;
 2. förbättra samarbetet mellan nationella myndigheter som ansvarar för utstationering (skyldighet att svara på förfrågningar om bistånd från behöriga myndigheter i andra medlemsstater; en tidsfrist på två arbetsdagar för att svara på brådskande förfrågningar om information och en tidsfrist på 25 arbetsdagar för icke- brådskande förfrågningar);
 3. clarify the definition of posting increasing legal certainty for posted workers and service providers, while at the same time avoiding the multiplication of ‘letter-box’ companies that do not exercise any genuine economic activity in the member state of origin but rather use posting to circumvent the law;
 4. define member states’ responsibilities to verify compliance with the rules laid down in the 1996 Directive (member states will have to designate specific enforcement authorities responsible for verifying compliance; obligation of member states where service providers are established to take necessary supervisory and enforcement measures);
 5. upprätta en förteckning över nationella kontrollåtgärder som medlemsländerna kan tillämpa för att övervaka efterlevnaden av direktiv 96/71/EG och själva verkställighetsdirektivet, såsom;
 6. kräver utstationerande företag:
 • Att deklarera sin identitet, antalet arbetstagare som ska utstationeras, start- och slutdatum för utstationeringen och dess varaktighet, adressen till arbetsplatsen och tjänsternas art;
 • att hålla grundläggande dokument tillgängliga såsom anställningsavtal, lönebesked och tidrapporter för utstationerade arbetstagare;
 1. förbättra upprätthållandet av rättigheter och hanteringen av klagomål genom att kräva att både värd- och hemmedlemsstaterna säkerställer att utstationerade arbetstagare, med stöd av fackföreningar och andra intresserade tredje parter, kan lämna in klagomål och vidta rättsliga och/eller administrativa åtgärder mot deras arbetsgivare om deras rättigheter inte respekteras;
 2. ensure that administrative penalties and fines imposed on service providers by one member state’s enforcement authorities for failure to respect the requirements of the 1996 Directive can be enforced and recovered in another member state. Sanctions for failure to respect the Directive must be effective, proportionate and dissuasive, and;
 3. föreskriva åtgärder som säkerställer att utstationerade arbetstagare inom byggsektorn kan hålla entreprenören i ett direkt underleverantörsförhållande ansvarig för eventuell utestående nettoersättning som motsvarar minimilönen, utöver eller i stället för arbetsgivaren. Alternativt kan medlemsstaterna vidta andra lämpliga verkställighetsåtgärder, i enlighet med EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, som i ett direkt underleverantörsförhållande möjliggör effektiva och proportionerliga sanktioner mot entreprenören.

Varför innehåller direktivet en bestämmelse om ansvar för underleverantörer?

Det nya direktivet kommer att ålägga medlemsstaterna att införa ansvar för underleverantörer, eller andra lämpliga verkställighetsåtgärder, inom byggsektorn som en del av en övergripande strategi för bättre efterlevnad. Ansvaret kommer att begränsas till den direkta underleverantören.

Den text som antas i dag kommer att ålägga medlemsstaterna att säkerställa effektiva och proportionerliga åtgärder mot entreprenörer inom byggsektorn som ett skydd mot bedrägerier och missbruk, antingen i form av underleverantörsansvar eller andra lämpliga åtgärder.

The protection of posted workers’ rights in situations of subcontracting is a matter of particular concern. There is evidence that, in a number of cases, posted workers have been exploited and left without payment of wages or part of the wages they are entitled. There have also been situations where posted workers were unable to enforce their wage claims against their employer because the company had disappeared or never really existed.

Dessa bevis kommer från studier som genomförts för kommissionen, rapporter från arbetsinspektörer, arbetsgivare och fackföreningar, fall som rapporterats i media och parlamentariska frågor och utfrågningar. Enligt dessa bevis verkar missbruk, exploatering och illojal konkurrens vara koncentrerade till byggsektorn som också representerar det högsta antalet utstationeringar (cirka 25 %).

I de medlemsländer som redan har ett system för underleverantörsansvar (Österrike, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna och Belgien) anses det vara ett effektivt verkställighetsverktyg i kombination med statlig verkställighet.

Underleverantörsansvar avskräcker också exploatering genom att avskräcka entreprenörer i värdmedlemsstaten som annars skulle kunna frestas att indirekt dra en ekonomisk fördel av billiga priser som underleverantören erbjuder.

Subcontracting liability has a preventive and deterrent effect by giving a strong incentive to contractors to choose subcontractors more carefully and to verify that subcontractors comply in full with their obligations under the host country’s rules.

Kommer verkställighetsdirektivet att öka de administrativa kostnaderna för företagen?

Nej. Sammantaget kommer direktivet att minska de administrativa kostnaderna för företag genom att förtydliga de krav som medlemsstaterna kan ställa på företag och kommer att öka rättssäkerheten och transparensen.

De enda merkostnaderna för företag kommer att härröra från reglerna om underleverantörsansvar och kommer att vara mycket begränsade. Dessa kostnader motsvarar de förebyggande åtgärder som skall vidtas av entreprenörer i de medlemsstater där ett system för underleverantörsansvar ännu inte finns, för att säkerställa att entreprenörer väljer underleverantörer som respekterar deras skyldigheter. Dessa kostnader är motiverade för att skydda utstationerade arbetstagare. Vidare kan medlemsstaterna föreskriva att en entreprenör som har åtagit sig due diligence-skyldigheter inte ska vara ansvarig.

Kommer verkställighetsdirektivet att begränsa de nationella kontrollåtgärder som medlemsstaterna kan ålägga tjänsteleverantörer?

Det nya direktivet upprättar en förteckning över nationella kontrollåtgärder som anses motiverade och proportionerliga som medlemsstaterna kan tillämpa för att övervaka efterlevnaden av Direktiv 96 / 71 / EG och själva verkställighetsdirektivet. Denna förteckning är baserad på EG-domstolens rättspraxis. Den antagna texten kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att införa ytterligare åtgärder utöver dem som anges under förutsättning att dessa ytterligare åtgärder är motiverade och proportionerliga, anmäls till kommissionen och att tjänsteleverantörer informeras.

Vem är ansvarig för att kontrollera utstationerande företag och korrekt tillämpning av minimiarbetsvillkoren?

The new Enforcement Directive will clarify the role of the host member state for ensuring that the host country’s rules on working conditions are applied to posted workers and for fighting against abuses. The text also underlines the importance of national control measures and inspections.

Eftersom viss information om det utstationerande företaget huvudsakligen finns tillgänglig i etableringsmedlemsstaten ger verkställighetsdirektivet även möjlighet till ett mer effektivt och ändamålsenligt samarbete mellan medlemsstaterna, bland annat genom användning av det befintliga informationssystemet för den inre marknaden (IMI) för administrativt samarbete mellan medlemsländer inrättade av Förordning (EU) 1024 / 2012.

Does the Enforcement Directive respect member states’ different social models and industrial relation systems?

I enlighet med artikel 152 i den Fördraget om EU: s funktionssätt (EUF-fördraget), respekterar det nya tillämpningsdirektivet skillnader i nationella system för arbetsrelationer. Den tillhandahåller flexibla lösningar som respekterar arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanternas roll i medlemsstaterna.

Medlemsstaterna kan till exempel kräva att en utsedd kontaktperson förhandlar på det utstationerande företagets vägnar med relevanta arbetsmarknadsparter eller delegerar övervakningen av tillämpliga arbetsvillkor som fastställs i kollektivavtal till arbetsmarknadens parter.

När kommer direktivet att träda i kraft?

Verkställighetsdirektivet träder i kraft den tjugonde dagen efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning och ger medlemsstaterna en tvåårig tidsfrist för införlivande.

Varför inte se över 1996 års direktiv om utstationering av arbetstagare?

The 1996 Directive already provides very clear safeguards to protect the social rights of posted workers and to prevent social dumping and strikes an appropriate balance between the protection of workers’ rights and the freedom to provide services. The Directive already provides for the host member states to ensure that posted workers on their territory enjoy the protection of the host country’s laws, regulations or administrative provisions on the most important working conditions, and in particular minimum rates of pay, working time and provisions regarding health and safety at work.

Hur många arbetstagare är utstationerade i EU?

Den enda harmoniserade metoden för att mäta hur många arbetstagare som utstationeras från en medlemsstat till en annan baseras på antalet socialförsäkringsintyg som utfärdats för utstationering till ett annat land. När en arbetstagare är utstationerad i upp till 24 månader till ett annat land, och under förutsättning att ytterligare villkor är uppfyllda, utfärdas ett "portabelt dokument A1" (PDA1, tidigare känt som E101) för att intyga vilken socialförsäkringslagstiftning som gäller för innehavaren. De senaste tillgängliga uppgifterna är för 2011.

Baserat på antalet utfärdade PDA1, 2011, var de huvudsakliga sändande länderna för utstationerade arbetstagare Polen, Tyskland och Frankrike följt av Rumänien, Ungern, Belgien och Portugal.

De viktigaste mottagande länderna var Tyskland och Frankrike följt av Nederländerna, Belgien, Spanien, Italien och Österrike.

PD A1 utfärdat för inlägg från de tre bästa avsändande länderna:

 • Polen 228,000
 • Tyskland 227,000
 • France 144,000.

Fyra andra länder (BE, RO, HU och PT) registrerade ett antal högre än 50,000 30,000 och sex andra (ES, SI, SK, LU, IT, UK) utfärdade mellan 50,000 1 och XNUMX XNUMX PD AXNUMX för utstationering. Antalet i de flesta andra länder var betydligt lägre.

Antal PD A1 utfärdade av avsändande land, 2011 (i 1,000 XNUMX s)

Källa: Administrativa uppgifter från EU:s medlemsländer, IS, LI och NO om PD A1 utfärdade enligt rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av det sociala trygghetssystemet.

Länder som fick det högsta antalet utstationerade arbetstagare 2011:

 • Tyskland 311,000
 • Frankrike 162,000
 • Belgien 125,000
 • Nederländerna 106,000

Andra länder som har tagit emot ett stort antal (30,000 80,000-2011 XNUMX) utstationerade arbetstagare XNUMX var Österrike, Italien, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Norge.

 

Inlägg efter destinationsland, 2011 (i 1,000 XNUMX-tal)

Källa: Administrativa uppgifter från EU:s medlemsländer, IS, LI och NO om PD A1 utfärdade enligt rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av det sociala trygghetssystemet.

Mer information

GD Sysselsättnings webbplats
Ytterligare information om utstationering av arbetstagare
Mer detaljerad statistik över utstationerade arbetstagare
László Andors hemsida
Följ László Andor på Twitter
Prenumerera på Europeiska kommissionens kostnadsfria e-postmeddelande: nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend