Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Finansiell reglering: Europeiska kommissionen presenterar en första omfattande översyn av EU:s reformagenda

DELA MED SIG:

publicerade

on

KommissarieMed de flesta finansiella reformåtgärder som nu har antagits har Europeiska kommissionen den 15 maj publicerat en första omfattande översyn av budgetförordningen som helhet. Denna ekonomiska översyn beskriver hur reformerna kommer att ge ett säkrare och mer ansvarsfullt finansiellt system genom att förbättra finansiell stabilitet, fördjupa den inre marknaden för finansiella tjänster och förbättra dess effektivitet samtidigt som marknadens integritet och förtroende förbättras. Bevis tyder på att de totala förväntade fördelarna med budgetregleringsagendan kommer att uppväga de förväntade kostnaderna, både regel för regel och när man överväger reformerna som helhet. Många regler skapar betydande positiva synergier, t.ex. mellan kapitalkravspaketet inom banksektorn och reformen av derivatmarknaderna. Det finansiella systemet håller redan på att förändras och förbättras. Denna förändring kommer att fortsätta när reformerna träder i kraft.

President José Manuel Barroso said: “The financial services industry is one of Europe’s greatest assets, and we want it to prosper so that it can lend to citizens and businesses and so help the recovery in the wider economy. But European taxpayers have forked out huge amounts to prevent a financial collapse, and they rightly ask two things in return: that the sector plays its role fairly, and that future banking crises never again become sovereign crises. This is about fairness. That is why the Commission took immediate action in 2008 to create a more responsible financial sector. Since then we have presented over 40 laws to curb bankers’ bonuses, boost the amount of cash banks hold in reserve, cast more light on hedge funds, ratings agencies, central counterparties and complex trading and improve consumer protection. We have introduced common rules to ensure that shareholders and other investors – not taxpayers – are first to pay the bill when a bank fails. We have proposed a financial transactions tax to ensure that financial operators pay their fair share into the public purse. And we have created a Banking Union – a single supervisor and a common fund, paid for by banks – for the euro area and other countries that want to join. Thanks to our proposals being adopted into law in record time, European financial markets are now safer, more transparent, and banks are managing their risks more responsibly.”

Internal Market and Services Commissioner Michel Barnier said: “The European Commission has worked tirelessly for more than four years with the European Parliament and the Council of Ministers to implement our roadmap for a fundamental overhaul of the financial sector, based largely on G20 commitments. We always tried to find solutions that reduce risks to financial stability and consumers while, at the same time, allowing the financial sector to ensure a sustainable flow of finance to the economy in order to support growth and investment. Most rules are now adopted, so it is time to do a first assessment of their overall impact, their costs and benefits, and how they interact. It shows that there are many positive synergies between rules which complement and reinforce each other. Benefits also outweigh the costs for every individual measure. Taken as a whole, this review demonstrates that we have delivered what we set out to do: the financial regulation agenda is making the financial system more stable and responsible, working for the benefit of the economy and citizens across the EU.”

Today’s package includes a Commission Communication “A reformed financial sector for Europe” accompanied by a detailed economic review explaining how the reforms reshape the financial sector and the resulting benefits. The Communication recalls the objectives that guided the Commission, presents an overview of the reforms it proposed, and takes stock of the key effects that can already be observed today.

EU:s agenda för finansreglering är en gradvis process. Många lagstiftningsåtgärder har nyligen antagits, och några har ännu inte trätt i kraft. En slutlig bedömning skulle därför vara förhastad. Följaktligen är denna ekonomiska översyn mestadels av kvalitativ karaktär och bör förstås som början på en längre process av systematisk översyn och utvärdering av reformerna.

Today’s review notes that the reforms enable supervisors to oversee markets that had been beyond their reach and provide transparency for all market participants. They establish ambitious new standards to limit excessive risk-taking and make financial institutions more resilient. When there is risk-taking, the burden is shifted away from taxpayers to those who stand to gain financially from the risky activities. The reforms make financial markets work more effectively in the interests of consumers, small and medium-sized enterprises and the economy as a whole.

Reformåtgärderna fördjupar också den inre marknaden för finansiella tjänster, särskilt genom åtgärder från de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) som en del av det europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) som har varit i kraft sedan 2011 (MEMO / 10 / 434). Dessutom utgör bankunionen en milstolpe för den europeiska integrationen och är inte bara väsentlig för euroområdet utan för EU som helhet.

Annons

Översynen tittar också på kostnaderna för reformerna och uppenbarligen leder övergångsprocessen till ett mer stabilt och ansvarsfullt finansiellt system till sådana kostnader. Dessa har dock minimerats genom att tillåta längre infasnings- och observationsperioder och anpassade regler för att minska förväntade kostnader.

Bakgrund

Mellan 2008 och 2012 användes totalt 1.5 biljoner euro i statligt stöd (dvs. mer än 12 % av EU:s BNP) för att förhindra kollapsen av det finansiella systemet. Finanskrisen utlöste en djup lågkonjunktur och ledde till stora produktionsförluster. Arbetslösheten steg kraftigt och många hushåll i EU upplevde betydande inkomst- och förmögenhetsförluster. Förtroendet för det finansiella systemet rubbades allvarligt.

Som svar på krisen åtog sig EU-kommissionen att genomföra en grundläggande översyn av finanssektorns regelverk och tillsyn. Bygger på rekommendationer of a group of high-level experts, chaired by Jacques de Larosière, the Commission set out a roadmap for improving the regulation and supervision of EU financial markets and institutions, including the establishment of the European System of Financial Supervision, in its Communication “Driving European recovery” of March 2009. The subsequent Communication “Regulating financial services for sustainable growth” of June 2010 presented a package of legislative measures for the financial services sector to be brought forward by the Commission and adopted by the Council and Parliament. The measures were intended to create a safe and responsible financial sector, which is conducive to economic growth and delivers enhanced transparency, effective supervision, greater resilience and stability and enhanced consumer and investor protection.

Med ett erkännande av det finansiella systemets globala karaktär samordnades reformerna globalt på G20-nivå och Financial Stability Board (FSB). En betydande del av EU:s reformagenda har därför handlat om att genomföra G20-åtagandena. Ytterligare åtgärder behövde vidtas på europeisk nivå för att åtgärda institutionella brister och stärka den inre marknaden för finansiella tjänster.

Mer än 40-åtgärder har nu föreslagits och de flesta antagits. Detta meddelande och det åtföljande arbetsdokumentet från personalen presenterar de individuella och övergripande effekterna av dessa åtgärder, inklusive interaktioner mellan olika reformer.

Se även MEMO / 14 / 352

För mer information

Communication ‘A reformed financial sector for Europe’ and ‘Economic Review of the Financial Regulation Agenda’

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/index_en.htm#140515

Kommunikation 2009:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0114:FIN:EN:PDF

Kommunikation 2010:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/general/com2010_en.pdf

Meddelande om bankunionen:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0510&from=EN

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend