Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

De viktigaste resultaten av granskningsrapporterna om det europeiska systemet för finansiell tillsyn

DELA MED SIG:

publicerade

on

5474439611_cb46c73217_oDen 8 augusti antog EU-kommissionen granskningsrapporterna om European System of Financial Supervision (ESFS), bestående av en rapport om de europeiska tillsynsmyndigheternas (ESA) verksamhet – den Europeiska bankmyndigheten (EBA), den Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA), och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) - och en rapport om uppdraget och organisationen av Europeiska systemrisknämnden (ESRB). Dessa två rapporter presenterar resultaten av en översyn av hur den nya tillsynsarkitekturen fungerar, som infördes 2011 som en del av de omfattande reformerna som svar på finanskrisen (se MEMO / 10 / 424).

1) Varför se över det europeiska systemet för finansiell tillsyn?

Artikel 81 i ESA:s grundförordningar kräver kommissionen att göra en första översyn av de europeiska tillsynsmyndigheternas funktion 2014 och vart tredje år därefter. Den specificerar också en lista över frågor som ska bedömas. Den första granskningsrapporten åtföljs av ett arbetsdokument från personalen som ger en mer detaljerad bedömning av hur de europeiska tillsynsmyndigheterna fungerar.

På samma sätt kräver förordningarna om inrättande av ESRB en översyn av ESRB:s uppdrag och organisation tre år efter dess tillkomst.

Kommissionen har i detalj bedömt hur ESA och ESRB fungerar, för perioden från starten till december 2013. Relevanta samråd involverade ett brett spektrum av intressenter. Vederbörlig hänsyn togs också till Europaparlamentets resolution om ESFS-översynen1 från mars 2014.

2) De viktigaste resultaten av granskningen av de tre europeiska tillsynsmyndigheterna

Granskningen visar att de europeiska tillsynsmyndigheterna överlag har presterat bra under sina tre första verksamhetsår. De har framgångsrikt byggt fungerande organisationer, börjat leverera på sina uppdrag och utvecklat sina egna profiler. Särskilt genom att utarbeta enhetliga standarder och bidra till tillsynskonvergens och samordning har de europeiska tillsynsmyndigheterna framgångsrikt bidragit till att utforma utvecklingen av en enda regelbok som är tillämplig på alla 28 EU-medlemsstater och därmed till att den inre marknaden fungerar väl.

Annons

ESA-rapporten identifierar flera förbättringsområden som kan genomföras av ESA och kommissionen på kort sikt och som inte skulle kräva lagstiftningsåtgärder. I synnerhet bör de europeiska tillsynsmyndigheterna ge en högre profil åt frågor som rör konsument-/investerarskydd och stärka fokus på tillsynskonvergens, bland annat genom att bättre utnyttja inbördes utvärderingar.

På längre sikt kan det finnas ett behov av att ytterligare överväga andra frågor som skulle innebära ändringar av den rättsliga ramen för de europeiska tillsynsmyndigheterna. Alla sådana framtida steg måste också ta hänsyn till hur bankunionen som håller på att upprättas fungerar. Områden att överväga på längre sikt skulle vara:

  1. Styrningen av de europeiska tillsynsmyndigheterna, särskilt för att ytterligare förbättra tillsynsstyrelsens kapacitet att fatta beslut i EU som helhets intresse.

  2. En översyn av de befintliga finansieringsarrangemangen så att de europeiska tillsynsmyndigheterna kan fullgöra sina breda uppgifter, med hänsyn till EU:s och nationella budgetbegränsningar.

3) De viktigaste resultaten av översynen av ESRB

Granskningen visar att ESRB, tack vare sitt beroende av ett unikt och brett utbud av expertis, var en avgörande drivkraft bakom införandet av en makrotillsynsdimension av finanspolitiken. ESRB har gjort goda framsteg när det gäller utvecklingen av det analytiska arbetet, särskilt när det gäller sammankoppling.

Granskningen visar också att vissa förbättringar av ESRB:s ramverk på kort och medellång sikt skulle kunna öka effektiviteten i makrotillsynen på EU-nivå.

Vissa förbättringar skulle kunna genomföras på kort sikt av ESRB själv och skulle inte kräva lagstiftningsåtgärder, såsom en mer proaktiv kommunikationsstrategi och ytterligare utvidgning av ESRB:s fokus bortom bankrisker.

Samtidigt några problem identifierats som motiverar ytterligare uppmärksamhet rör ESRB:s grundförordningar. Kommissionen avser att ytterligare undersöka de tekniska och juridiska aspekterna och bedöma möjliga alternativ för att ta itu med dessa frågor, särskilt:

  1. ESRB:s organisatoriska identitet i syfte att öka dess synlighet och autonomi, samtidigt som den kan fortsätta att dra nytta av ECB:s rykte och expertis.

  2. Den interna styrningen av ESRB, särskilt för att effektivisera beslutsfattande arrangemang som involverar styrelsen och styrkommittén.

  3. En utvidgning av ESRB:s verktygslåda så att den utövar mer "mjuk makt" för att öka flexibiliteten och främja tidiga insatser.

Detta arbete kommer att behöva ta hänsyn till delar av den övergripande finansiella arkitekturen som ännu inte är helt på plats idag, såsom bankunionens olika pelare, nationella makrotillsynsmyndigheter och tilldelningen av makrotillsynsansvar inom den gemensamma tillsynsmyndigheten Mekanism.

4) Nästa steg

Denna rapport kommer att översändas till Europaparlamentet och rådet för behandling.

Kommissionen kommer att utföra ytterligare arbete med de frågor som anges i rapporten som motiverar ytterligare uppmärksamhet.

För mer information, Klicka här och här.

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend