Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

#Credit: EU-regler om ersättning för kreditinstitut och värdepappersföretag arbete, men måste klargöras proportionalitetsprincipen

DELA MED SIG:

publicerade

on

kommissionen_mottager_första_framgångsrika_europeiska_medborgarinitiativetEuropeiska kommissionen släppte idag (28 juli) en rapport om ersättningsreglerna för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Den finner att ersättningsreglerna generellt sett är effektiva för att stävja överdrivet risktagande beteende och kortsiktighet. Det var just dessa skäl till att reglerna infördes i efterdyningarna av finanskrisen.

Men med utgångspunkt i det arbete som utförts av Europeiska bankmyndigheten, två offentliga samråd och en extern studie, drar rapporten slutsatsen att vissa av reglerna i vissa fall kan vara för kostsamma och betungande att tillämpa, jämfört med deras tillsynsfördelar. Detta är särskilt fallet när reglerna om anstånd och utbetalning av instrument tillämpas i små och icke-komplexa institutioner eller på personal med låga nivåer av rörlig ersättning. Detta är också fallet när börsnoterade institut är skyldiga att använda aktier för att ersätta sin personal.

Mot bakgrund av dessa resultat kommer kommissionen att genomföra en konsekvensbedömning, som kommer att undersöka ett eventuellt förtydligande av dessa regler och deras tillämpning på de minsta och minst komplexa institutionerna. Detta skulle vara en del av den mer omfattande översynen av kapitalkravsdirektivet (CRD) och kapitalkravsförordningen (CRR), som nu övervägs.

“The EU rules on remuneration brought in after the financial crisis are working. They have proven useful tools to curb excessive risk-taking by staff and to ensure their focus on longer-term interests of credit institutions and investment firms, thereby contributing to financial stability” said Justice, Consumers and Gender Equality Commissioner Věra Jourova who oversaw this report. “However our evaluation shows that there may be room to make remuneration rules more proportionate and less burdensome from an administrative perspective, in particular for smaller and less complex credit institutions and investment firms. But we will make sure that any adjustments to the rules do not affect financial stability, which remains the overarching objective”.

As regards the rule setting a maximum ratio between variable and fixed remuneration, it was not possible to draw final conclusions on its impact in today’s report. The rule was recently introduced and has yet to show its full effects. In addition, the application of the remuneration rules to all investment firms may need to be revisited once the Commission finalizes the review of the prudential regime applicable to investment firms.

Bakgrund

Annons

Smakämnen Direktiv om kapitalkrav (CRD) och Förordning för kapitalkrav (CRR) reglerar ersättningspolicy och praxis i kreditinstitut och värdepappersföretag. I efterdyningarna av finanskrisen var det allmänt erkänt, på internationell nivå, att dåligt utformade ersättningspolicyer kan leda till överdrivet risktagande av personalen och till fokus på kortsiktiga vinster. För att skydda den finansiella stabiliteten införde CRD III följt av CRD IV och CRR ersättningsregler för nyckelpersoner som kan påverka deras instituts riskprofil. Dessa regler syftade till att begränsa överdrivet risktagande och anpassa personalens incitament till företagens långsiktiga mål.

Rapporten utarbetades för att uppfylla skyldigheten enligt artikel 161 i CRD för kommissionen att rapportera till Europaparlamentet och rådet om effektiviteten, genomförandet och efterlevnaden av ersättningsreglerna, med särskilt fokus på effekterna av maximalt förhållande för finansiell stabilitet, konkurrenskraft och personal som arbetar för dotterbolag utanför EES.

In drafting the Report, the Commission sought stakeholders’ input through a public consultation, a stakeholder event, bilateral meetings with industry representatives and a specific study. The European Banking Authority was closely involved throughout the process. In addition, the Commission’s Ring upp för bevis på EU:s regelverk för finansiella tjänster gav ett antal ytterligare svar relaterade till proportionaliteten i CRD:s ersättningsregler.

Nästa steg

Kommissionen kommer att genomföra en konsekvensbedömning, på grundval av vilken den kommer att överväga att lägga fram ett förslag till vissa justeringar av ersättningsreglerna. Detta arbete kommer att ingå i den bredare översynen av CRD och CRR som planeras i slutet av detta år.

The Commission will also examine the implications of the findings reflected in today’s report for remuneration rules set out in other financial sector legislation, in particular the Undertakings for the collective investment in transferable securities Directive (UCITS V) och direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD).

För mer information

Rapport om ersättningsreglerna för kreditinstitut och värdepappersföretag

EU:s bolagsrätt och bolagsstyrning

Hemsida för Věra Jourová, kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, konsumentfrågor och jämställdhet

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend