Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Att minska #arbetslösheten – EU:s politik förklaras

DELA MED SIG:

publicerade

on

En person söker en anställning på en tidningssida för jobbannonser © AP Images/European Union - EPAtt söka jobb kan vara en utmaning © AP Images/European Union – EP

EU siktar på att tre fjärdedelar av människor i åldern 20–64 år ska ha jobb till 2020. Ta reda på hur EU arbetar för att minska arbetslösheten och bekämpa fattigdom.

Den ekonomiska och finansiella krisen 2008 drabbade den globala ekonomin, vilket ledde till att arbetslösheten ökade i alla EU-länder.

Även om EU:s arbetsmarknadsvillkor och arbetstagares rättigheter har förbättrats avsevärt de senaste åren, är kampen mot arbetslöshet fortfarande en av EU:s viktigaste utmaningar på vägen mot kvalitetsjobb och en ett socialt inkluderande Europa.

Insatser har gjorts på ett antal områden, bland annat att hjälpa unga människor att komma in på arbetsmarknaden, bekämpa långtidsarbetslöshet, uppgradera kompetensen och underlätta arbetstagarnas rörlighet i EU.

arbetslöshet i EU

Sedan mitten av 2013, den EU:s arbetslöshet har fortsatt att minska.

I april 2019 sjönk den till 6.4 % (från 7.0 % i april 2018), den lägsta nivån sedan starten av EU:s månatliga publicering av arbetslöshetsstatistik i januari 2000. I euroområdet var arbetslösheten 7.6 % i april 2019, ned från 8.4 % i april 2018.

Annons

EU kontra medlemsländernas kompetens

EU-länderna är fortfarande i första hand ansvariga för sysselsättnings- och socialpolitiken. Men EU kompletterar och samordnar medlemsstaternas åtgärder och främjar utbyte av bästa praxis.

Enligt artikel nio i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör EU beakta målet om en hög sysselsättningsnivå när den definierar och genomför all sin politik och verksamhet.

europeisk sysselsättningsstrategi och mål

EU-länderna har fastställt en uppsättning gemensamma mål och mål för sysselsättningspolitiken för att bekämpa arbetslöshet och skapa fler och bättre jobb i EU. Denna policy är också känd som Europeiska sysselsättningsstrategin (EES).

Denna sysselsättningsstrategi, som lanserades 1997, är en del av Europa 2020 tillväxtstrategi, som ger en övergripande bild av var EU bör vara på nyckelparametrar till 2020 inom olika områden som utbildning och kampen mot klimatförändringar och används som referensram för aktiviteter på EU-, nationell och regional nivå.

Smakämnen mål fastställda för 2020 är: 75 % av människor i åldern 20–64 ska vara i arbete, medan de 116.1 miljoner människor (alla EU-länder förutom Storbritannien) som hade riskerat fattigdom eller social utestängning 2008 borde minskas till 96.2 miljoner människor.

i 2017, var 72.2 % av EU:s befolkning i åldern 20–64 sysselsatta, bara 2.8 procentenheter under 2020-målet.

Under 2016 riskerade 118.0 miljoner människor att drabbas av fattigdom eller social utestängning i EU.

Europeiska kommissionen övervakar och implementerar strategin genom europeiska terminen, en årlig cykel för samordning av ekonomisk politik och sysselsättningspolitik på EU-nivå.

Den sociala situationen och sysselsättningssituationen i Europa utvärderas inom ramen för EU-terminen och baseras på Riktlinjer för anställning, gemensamma prioriteringar och mål för nationell sysselsättningspolitik. För att hjälpa EU-länderna att gå framåt utfärdar kommissionen landsspecifika rekommendationer, baserade på deras framsteg mot varje mål.

Hur det finansieras

Smakämnen Europeiska socialfonden (ESF) är Europas främsta instrument för att säkerställa rättvisare jobbmöjligheter för alla som bor i EU: arbetare, ungdomar och alla som söker jobb.

Europaparlamentet föreslår att anslagen ska ökas i nästa EU:s långtidsbudget för 2021-2027 med primärt fokus på utbildning, sysselsättning och social integration. Den nya versionen av fonden, känd som Europeiska socialfonden Plus (ESF+), skulle höja kvaliteten på arbetet, göra det lättare för människor att hitta arbete i en annan del av EU, förbättra utbildningen, samt främja social integration och hälsa.

Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) syftar till att modernisera sysselsättnings- och socialpolitiken, förbättra tillgången till finansiering för sociala företag eller utsatta människor som vill starta ett mikroföretag och att främja arbetskraftens rörlighet via EURES nätverk. European Jobs Network underlättar rörlighet genom att tillhandahålla information till arbetsgivare och arbetssökande och har även en databas med lediga jobb och ansökningar över hela Europa.

Smakämnen Europeiska globaliserings fonden för justering för (EGF) stödjer arbetstagare som förlorar sina jobb på grund av globaliseringen, eftersom företag kan lägga ner eller flytta sin produktion till länder utanför EU, eller den ekonomiska och finansiella krisen, när de ska hitta nytt arbete eller starta egna företag.

Smakämnen Fond för EU-stöd till de sämst ställda (FEAD) stöder medlemsländernas initiativ för att tillhandahålla mat, grundläggande materiell hjälp och social integrationsaktiviteter till de sämst ställda.

Den uppdaterade versionen av ESF+ skulle slå samman ett antal befintliga fonder och program, såsom ESF, EaSI, FEAD, Youth Employment Initiative och EU:s hälsoprogram, slå samman sina resurser och ge mer integrerat och riktat stöd till människor.

Att bekämpa ungdomsarbetslösheten

Bland EU:s åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet är ungdomsgaranti, ett åtagande från medlemsländerna att se till att alla ungdomar under 25 år får ett erbjudande av god kvalitet om anställning, fortbildning, en lärlingsutbildning eller en praktikplats inom fyra månader efter att de blivit arbetslösa eller lämnat den formella utbildningen. Genomförandet av ungdomsgarantin stöds av EU-investeringar genom ungdomssysselsättningsinitiativet.

Smakämnen Europeiska solidaritetskorps låter unga människor arbeta som volontär och arbeta i solidaritetsrelaterade projekt över hela Europa. De Din första EURES-jobbplattform hjälper ungdomar i åldrarna 18 till 35 år och intresserade av att skaffa sig yrkeserfarenhet utomlands, hitta en praktikplats, praktikplats eller lärlingsplats.

Rätt kompetens, rätt jobb

Genom att främja och förbättra kompetensförsörjning, göra kvalifikationer mer jämförbara och tillhandahålla information om efterfrågan på kompetens och jobb, stödjer EU människor att hitta jobb av god kvalitet och göra bättre yrkesval.

Smakämnen Ny kompetensagenda för Europa, som lanserades 2016, består av 10 åtgärder för att göra rätt utbildning och stöd tillgänglig för människor och för att revidera ett antal befintliga verktyg, såsom det europeiska CV-formatet Europass).

Utmaning med långtidsarbetslöshet

Långtidsarbetslöshet, när människor är arbetslösa i mer än 12 månader, är en av orsakerna till ihållande fattigdom. Det kvarstår mycket hög i vissa EU-länder och står fortfarande för nästan 50 % av den totala arbetslösheten.

För att bättre integrera långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden antog EU-länderna rekommendationer: de uppmuntrar till registrering av långtidsarbetslösa hos en arbetsförmedling, individuell djupgående bedömning för att identifiera deras behov, samt en skräddarsydd plan för att få dem tillbaka i arbete (ett jobbintegrationsavtal). Det skulle vara tillgängligt för alla arbetslösa i 18 månader eller mer.

Långvarig frånvaro från arbetet leder ofta till arbetslöshet och till att arbetstagare permanent lämnar arbetsmarknaden. För att behålla och återintegrera arbetstagare på arbetsplatsen som lider av skador eller kroniska hälsoproblem, formulerade Europaparlamentet 2018 en uppsättning åtgärder för medlemsländerna att arbeta på, som att göra arbetsplatser mer anpassningsbara genom kompetensutvecklingsprogram, säkerställa flexibla arbetsvillkor och ge stöd till arbetstagare (inklusive coachning, tillgång till en psykolog eller terapeut).

Främja arbetstagarnas rörlighet

Att göra det lättare för människor att arbeta i ett annat land kan hjälpa till att tackla arbetslösheten. EU har en uppsättning gemensamma regler för att skydda människors sociala rättigheter relaterade till arbetslöshet, sjukdom, moderskap/faderskap, familjeförmåner etc. vid flytt inom Europa. Regler om utstationering av arbetstagare fastställa principen om samma lön för samma arbete på samma arbetsplats.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend