Anslut dig till vårt nätverk!

Energi

Vägledning för statligt ingripande i el

DELA MED SIG:

publicerade

on

Electric-Switch_100313-572x368The EU internal energy market is essential both to ensure secure energy at affordable prices and to fight climate change. In some very specific cases public intervention might be necessary to attain public policy objectives – but needs be balanced, taking into account the costs and the distortions it can create in the market. The European Commission presented a Communication on 5 November that provides guidance to member states on how to make the most of public interventions, how to reform existing ones – especially renewable energy subsidy schemes – and how to effectively design new ones. This concerns back-up capacities for renewable energy, mostly fossil fuel energy which is produced when there is no sun or wind.

Energy Commissioner Günther Oettinger said: “The ultimate aim of the market is to deliver secure and affordable energy for our citizens and business. Public intervention must support these objectives. It needs to be cost-efficient and be adapted to changing circumstances.”

Om offentliga insatser inte är noggrant utformade kan de allvarligt snedvrida marknadens funktion och leda till högre energipriser både för hushåll och företag. Syftet med detta meddelande är därför att ge medlemsstaterna nödvändig information, vägledning och bästa praxis för att göra bra val för sina nationella system.

Stödsystem för förnybar energi

Renewable energy – both wind and solar – was for a long time a new technology that needed state intervention to develop. With technological progress, investment costs in solar panel falling and production expanding, many member states have started a reform of their support schemes for renewables.

Dessa principer är bästa praxis i EU och kan användas av medlemsländer som planerar att reformera sina system:

  1. Ekonomiskt stöd bör begränsas till vad som är nödvändigt och bör bidra till att göra förnybara energikällor konkurrenskraftiga.
  2. Stödsystemen bör vara flexibla och svara på fallande produktionskostnader. När de mognar bör tekniker gradvis exponeras för marknadspriser och så småningom måste stödet tas bort helt. Rent praktiskt innebär detta att foder i tullar bör ersättas med foder i premie eller andra stödinstrument som ger producenterna incitament att reagera på marknadsutvecklingen.
  3. Governments must avoid unannounced or retroactive scheme changes. Investors’ legitimate expectations concerning the returns on existing investments must be respected.
  4. Member States should better coordinate their renewable energies strategies to keep costs low for consumers – in terms of energy prices and taxes.

Reservkapacitet för förnybar energi

Annons

När solen inte skiner och vinden inte blåser måste el ändå produceras i tillräckliga mängder för att leverera energi till konsumenterna och hålla elnätet stabilt. Med ökningen av förnybar energiproduktion blir detta en utmaning. Det är av denna anledning som i flera medlemsstater diskuteras hur man organiserar och finansierar reservkapacitet, till exempel kol- och gaskraftverk som är tillräckligt flexibla för att kunna slås på och stängas av närhelst det behövs.

Meddelandet ger vägledning om hur dessa reservkapaciteter kan utformas på ett kostnadseffektivt sätt och dra full nytta av den europeiska marknaden:

  1. Innan de beslutar om kapacitetsmekanismer bör regeringarna först analysera orsakerna till otillräcklig produktion.
  2. För det andra bör de ta bort alla snedvridningar som i första hand kan hindra marknaden från att ge rätt incitament för investeringar i produktionskapacitet. Sådana orsaker kan vara: reglerade priser, höga subventioner för förnybar energi.
  3. Regeringar bör också se till att producenter av förnybar el reagerar på marknadssignaler och främjar flexibilitet på efterfrågesidan, till exempel genom att främja olika tariffer till konsumenterna och därför ge incitament att använda el vid andra tider än högtrafik.
  4. Varje reservkapacitetsmekanism bör inte utformas med enbart den nationella marknaden i åtanke utan det europeiska perspektivet.

Uppföljning

Även om det meddelandet som offentliggjordes den 5 november inte är en rättsligt bindande akt, anger det de huvudprinciper som kommissionen kommer att tillämpa när den bedömer statliga ingripanden i samband med stödsystem för förnybara energikällor, kapacitetsmekanismer eller åtgärder för att säkerställa att konsumenternas efterfrågan svarar. De är därför relevanta för det framtida genomförandet av EU:s regler för statligt stöd eller EU:s energilagstiftning. Kommissionen kommer också att överväga om den ska föreslå rättsliga instrument för att säkerställa att dessa principer genomförs fullt ut.

Bakgrund

EU har satt upp ambitiösa klimat- och energimål. Till 2020 bör vi uppnå en minskning av utsläppen av växthusgaser med 20 %, en andel på 20 % för förnybara energikällor i EU:s energimix och en 20 % ökning av energieffektiviteten. Medlemsstaterna har gjort framsteg för att uppnå målen för förnybar energi, även genom statligt ingripande. Baserat på de olika instrument som används i medlemsländerna kunde EU-kommissionen lägga fram bästa praxis som kan tjäna till en eventuell reform av nationella subventionssystem för förnybar energi. Med stöd av förnybara energikällor och ökningen av produktionen uppstod frågan om reservkapaciteter också behöver offentligt stöd och i vilken utsträckning.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend