Anslut dig till vårt nätverk!

Energi

Miljö: Kommissionen rekommenderar minimiprinciper för skiffergas

DELA MED SIG:

publicerade

on

Fracking-vätskaIdag (22 januari) antog Europeiska kommissionen en rekommendation som syftar till att säkerställa att lämpliga miljö- och klimatskydd finns på plats för "fracking" – den hydrauliska spräckningstekniken med hög volym som används framför allt i skiffergasverksamhet. Rekommendationen bör hjälpa alla medlemsstater som vill använda denna praxis att ta itu med hälso- och miljörisker och förbättra insynen för medborgarna. Det lägger också grunden för lika villkor för industrin och skapar ett tydligare ramverk för investerare.

Rekommendationen åtföljs av ett meddelande som överväger möjligheterna och utmaningarna med att använda fracking för att utvinna kolväten. Båda dokumenten är en del av ett bredare initiativ från kommissionen för att införa en integrerad klimat- och energipolitisk ram för perioden fram till 2030.

Miljökommissionär Janez Potočnik sa: "Skiffergas väcker förhoppningar i vissa delar av Europa, men är också en källa till allmän oro. Kommissionen svarar på uppmaningar om åtgärder med minimiprinciper som medlemsstaterna uppmanas att följa för att ta itu med miljö- och hälsoproblem och ge operatörer och investerare den förutsägbarhet de behöver."

Rekommendationen bygger på befintlig EU-lagstiftning och kompletterar den där så är nödvändigt, och rekommendationen uppmanar särskilt medlemsstaterna att:

  • Planera utvecklingen i förväg och utvärdera möjliga kumulativa effekter innan tillstånd beviljas;
  • noggrant bedöma miljöpåverkan och risker;
  • se till att brunnens integritet överensstämmer med standarder för bästa praxis;
  • kontrollera kvaliteten på det lokala vattnet, luften, marken innan verksamheten startar, för att övervaka eventuella förändringar och hantera nya risker;
  • kontrollera luftutsläpp, inklusive utsläpp av växthusgaser, genom att fånga upp gaserna;
  • informera allmänheten om kemikalier som används i enskilda brunnar, och;
  • se till att operatörerna tillämpar bästa praxis under hela projektet.

Kommissionen kommer att fortsätta att underlätta informationsutbytet med medlemsstaterna, industrin och det civila samhällets organisationer om skiffergasprojekts miljöprestanda.

Nästa steg

Medlemsstaterna uppmanas att tillämpa principerna inom sex månader och från december 2014 och framåt varje år informera kommissionen om åtgärder som de har vidtagit. Kommissionen kommer att övervaka tillämpningen av rekommendationen med en allmänt tillgänglig resultattavla som kommer att jämföra situationen i olika medlemsstater. Den kommer att se över effektiviteten av detta tillvägagångssätt om 18 månader.

Annons

Bakgrund

Konventionell naturgas fångas i reservoarer under jord. Skiffergas är annorlunda – det är också en naturgas, men den är fångad inuti stenar som måste brytas upp ('spricka' eller 'spricka') för att frigöra gasen. Inom EU finns det hittills begränsade erfarenheter av hydraulisk sprickbildning med stora volymer i stor skala och med hög intensitet. Praktiken innebär att stora volymer vatten, sand och kemikalier sprutas in i ett borrhål för att spricka berget och underlätta gasutvinningen. Hittills har erfarenheterna i Europa huvudsakligen fokuserats på lågvolyms hydraulisk sprickning i vissa konventionella och täta gasreservoarer, mestadels i vertikala brunnar, som bara utgör en liten del av tidigare olje- och gasverksamheter i EU. Med utgångspunkt i den nordamerikanska erfarenheten där hydraulisk sprickning med hög volym har använts i stor utsträckning, testar operatörer nu denna praxis ytterligare i EU.

Miljöpåverkan och risker måste hanteras på lämpligt sätt. Eftersom fler brunnar behöver borras över ett större område för att få ut samma mängd gas som i konventionella brunnar, måste de kumulativa effekterna utvärderas och mildras ordentligt.

Merparten av EU:s miljölagstiftning föregår bruket av hydraulisk sprickbildning i stora volymer. Av denna anledning behandlas vissa miljöaspekter inte heltäckande i gällande EU-lagstiftning. Detta har lett till allmänhetens oro och krav på EU-åtgärder.

Mer information

Meddelandet och rekommendationen

Mer information om klimat- och energipolitik

Audiovisuellt material, inklusive en VNR om skiffergas och en omfattande B-roll, kan laddas ner från tvlink.org

MEMO / 14 / 42 : Frågor och svar om skiffergas

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend