Anslut dig till vårt nätverk!

Klimatförändring

#EnergyUnion – Kommissionen uppmanar medlemsländerna att öka ambitionerna i planerna för att genomföra Parisavtalet

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Kommissionen har publicerat sin bedömning av medlemsländernas utkast till planer för att genomföra EU:s energiunionsmål, och i synnerhet de överenskomna energi- och klimatmålen för EU 2030.

Kommissionens bedömning konstaterar att de nationella planerna redan utgör betydande insatser men pekar på flera områden där det finns utrymme för förbättringar, särskilt när det gäller riktade och individualiserade strategier för att säkerställa att målen för 2030 uppnås och för att hålla sig på vägen mot klimatneutralitet i längre period.

Europeiska unionen är den första stora ekonomin som har infört ett rättsligt bindande ramverk för att uppfylla sina löften enligt Parisavtalet och detta är första gången som medlemsländerna har utarbetat utkast till integrerade nationella energi- och klimatplaner (NECP). Men med planer som för närvarande misslyckas både när det gäller förnybara energikällor och energieffektivitetsbidrag kommer det att kräva ett kollektivt ambitionssteg för att nå EU:s övergripande klimat- och energimål.

Energiunionens vicepresident Maroš Šefčovič sa: ”Dessa första nationella energi- och klimatplaner tar energiunionen till nationell nivå: liksom EU, alla medlemsländer presenterar politik för klimat- och energiomställningen på ett integrerat sätt och med en tioårig perspektiv. Medlemsstaterna har alla producerat imponerande utkast på relativt kort tid, men inget utkast är perfekt. De slutgiltiga planerna kommer i slutet av året och våra rekommendationer visar var mer ansträngningar behövs: till exempel starkare ambitioner, mer policydetaljer, bättre specificerade investeringsbehov eller mer arbete med social rättvisa. Tydlighet och förutsägbarhet är en verklig konkurrensfördel för den europeiska energi- och klimatpolitiken. Så låt oss göra det bästa av den här möjligheten och ge de nationella planerna en solid slutlig push.”

Kommissionären för klimatåtgärder och energi, Miguel Arias Cañete, sa: "I november förra året föreslog vi att Europeiska unionen skulle bli klimatneutral 2050. Vi har visat och lett vägen framåt. Det är bra att se att ett växande antal medlemsländer följer vår ledning och arbetar mot det målet. Efter att ha utvärderat medlemsländernas utkast till nationella planer är jag positiv till de betydande insatser som har gjorts. I de slutgiltiga planerna behövs dock ännu mer ambitioner för att sätta EU på rätt spår i kampen mot klimatförändringar och modernisering av vår ekonomi. Jag uppmanar rådet att inleda en debatt kring de huvudprioriteringar som har identifierats av kommissionen och hjälpa till att säkerställa att de slutliga planerna innehåller en adekvat ambitionsnivå.”

EU har åtagit sig att uppfylla sina åtaganden att minska utsläppen av växthusgaser och att leverera säker, överkomlig och hållbar energi till sina medborgare. Vi har skapat ett unikt system för energi- och klimatstyrning där både unionen och dess medlemsländer planerar tillsammans och levererar kollektivt på våra 2030-mål och på en socialt rättvis och kostnadseffektiv övergång till en klimatneutral ekonomi till 2050.

I sin analys av utkasten till nationella planer tittade kommissionen på deras aggregerade bidrag till att uppfylla EU:s energiunionsmål och 2030-mål. Som de ser ut faller utkasten till NECP till kort både när det gäller förnybara energikällor och energieffektivitetsbidrag. För förnybart kan gapet bli så stort som 1.6 procentenheter. För energieffektivitet kan gapet vara så stort som 6.2 procentenheter (om man tar hänsyn till primär energiförbrukning) eller 6 procentenheter (om man tar hänsyn till slutlig energiförbrukning).

Annons

Den goda nyheten är att medlemsländerna nu har sex månader på sig att höja sin nationella ambitionsnivå. Kommissionens rekommendationer och detaljerade bedömningar syftar till att hjälpa medlemsländerna att slutföra sina planer i slutet av 6 och att genomföra dem effektivt under de kommande åren. De nationella planerna bör ge klarhet och förutsägbarhet för företag och finanssektorn för att stimulera nödvändiga privata investeringar. Planerna kommer också att underlätta medlemsländernas planering av finansiering från nästa fleråriga budgetram 2019-2021.

Nästa steg

EU:s energiunionslagar kräver att medlemsstaterna tar vederbörlig hänsyn till kommissionens rekommendationer eller offentliggör sina skäl att inte göra det. Medlemsstaterna är också skyldiga att involvera allmänheten i utarbetandet av de slutliga planerna före årets slut.

Tidsfristen för att lämna in de slutliga planerna är satt till den 31 december 2019. Dagens rekommendationer och kommissionens meddelande är en del av en fram och tillbaka process med medlemsstaterna som kommer att säkerställa att de slutliga versionerna av NECP:erna då är tillräckligt detaljerade, robusta och ambitiösa .

Kommissionen är redo att stödja medlemsstaterna i deras ansträngningar att slutföra sina NECP i slutet av 2019, med utgångspunkt i den utmärkta samarbetsprocess som hittills gjorts.

Bakgrund

Medlemsstaterna krävs enligt den nya förordningen om Styrning av energiunionen och klimatåtgärder (del av Ren energi för alla européer), som trädde i kraft den 24 december 2018, för att upprätta en 10-årig nationell energi- och klimatplan för perioden 2021 till 2030.

Medlemsstaterna var skyldiga att lämna in sina utkast till NECP senast i slutet av 2018, som sedan skulle bli föremål för en djupgående bedömning av kommissionen. I förordningen anges att om utkasten till NECP inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att nå energiunionens mål – individuellt och/eller kollektivt – så kan kommissionen senast i slutet av juni 2019 ge rekommendationer till medlemsstaterna att ändra sina utkast till planer.

De slutliga NECP:erna för perioden 2021-2030 måste lämnas in av medlemsländerna i slutet av 2019.

Mer information

Frågor och svar

Faktablad om helhetspaketet

NECP

Styrningen av energiunionen

Clean Planet for All Communication – 2050-strategi för avkarbonisering

Frågor och svar: Nationella energi- och klimatplaner förklaras 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend