Anslut dig till vårt nätverk!

Elektricitet till sammankoppling

Kommissionen godkänner förlängning av två grekiska elåtgärder

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har, enligt EU: s regler för statligt stöd, godkänt förlängningen av två grekiska åtgärder under en begränsad period, en flexibilitetsmekanism och ett avbrottssystem för att stödja övergången till den nya designen av elmarknaden. Enligt flexibilitetsmekanismen, som ursprungligen godkändes av kommissionen den 30 juli 2018 (SA 50152), kan flexibla kraftkapacitetsleverantörer såsom gaseldade kraftverk, flexibla vattenkraftverk och efterfrågesvaroperatörer få en betalning för att vara tillgängliga för att generera el eller, när det gäller operatörer av efterfrågesvar, för att vara redo att minska sin elförbrukning.

Denna flexibilitet i kraftkapacitet gör det möjligt för den grekiska systemansvarige för överföringssystem (TSO) att hantera variationerna i elproduktion och konsumtion. Enligt avbrottssystemet, som ursprungligen godkändes av kommissionen den 07 februari 2018 (SA 48780), kompenserar Grekland stora energikonsumenter för att ha gått med på att frivilligt kopplas bort från nätet när elförsörjningssäkerheten är i fara, vilket hände till exempel under gaskrisen under den kalla vintern i december 2016 / januari 2017.

Grekland meddelade kommissionen sin avsikt att förlänga flexibilitetsmekanismen till mars 2021 och avbrottsordningen till september 2021. Kommissionen bedömde de två åtgärderna enligt Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi 2014-2020.

Annons

Kommissionen fann att förlängningen av de två åtgärderna är nödvändig under en begränsad tid, med tanke på de pågående reformerna på den grekiska elmarknaden. Den fann också att stödet är proportionellt eftersom ersättningen till stödmottagarna fastställs genom en konkurrensutsatt auktion och därmed undviker överkompensation. På grundval av detta godkände kommissionen åtgärderna enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information kommer att finnas på kommissionens konkurrens hemsida, i offentligt fall registret, under ärendenummer SA.56102 och SA.56103.

Elektricitet till sammankoppling

Kommissionen godkänner franska ordningen på 30.5 miljarder euro för att stödja produktion av el från förnybara energikällor

publicerade

on

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler för statligt stöd godkänt en fransk stödordning för att stödja förnybar elproduktion. Åtgärden kommer att hjälpa Frankrike att uppnå sina mål för förnybar energi utan att konkurrensen snedvrids i onödan och kommer att bidra till det europeiska målet att uppnå klimatneutralitet fram till 2050.

Vice verkställande vice ordförande Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, sade: ”Denna stödåtgärd kommer att stimulera utvecklingen av viktiga förnybara energikällor och stödja en övergång till en miljövänlig energiförsörjning, i linje med EU: s Green Deal-mål. Valet av mottagare genom en konkurrensutsatt anbudsprocess kommer att säkerställa bästa möjliga värde för skattebetalarnas pengar samtidigt som konkurrensen bibehålls på den franska energimarknaden. ” 

Det franska systemet

Annons

Frankrike meddelade kommissionen sin avsikt att införa ett nytt system för att stödja el som produceras från förnybara energikällor, nämligen till landoperatörer av sol-, land- och vattenkraftsanläggningar. Systemet ger stöd till dessa operatörer som tilldelas via konkurrensutsatta anbud. Särskilt omfattar åtgärden sju typer av anbud för totalt 34 GW ny kapacitet för förnybar energi som kommer att organiseras mellan 2021 och 2026: (i) sol på marken, (ii) sol på byggnader, (iii) vind på land, (iv) vattenkraftinstallationer, (v) innovativ sol, (vi) egenförbrukning och (vii) ett teknologineutralt anbud. Stödet har formen av en premie utöver elmarknadspriset. Åtgärden har en preliminär totalbudget på cirka 30.5 miljarder euro. Systemet är öppet till 2026 och stöd kan betalas ut under högst 20 år efter det att den nya förnybara anläggningen ansluts till nätet.

Kommissionens bedömning

Kommissionen utvärderade åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd, särskilt 2014 riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi.

Kommissionen fann att stödet är nödvändigt för att vidareutveckla den förnybara energiproduktionen för att uppfylla Frankrikes miljömål. Det har också en stimulanseffekt, eftersom projekten annars inte skulle äga rum utan offentligt stöd. Dessutom är stödet proportionellt och begränsat till det minsta nödvändiga, eftersom stödnivån kommer att fastställas genom konkurrensutsatta anbud. Kommissionen fann dessutom att de positiva effekterna av åtgärden, särskilt de positiva miljöeffekterna, överväger eventuella negativa effekter när det gäller snedvridning av konkurrensen. Slutligen åtagit sig Frankrike också att genomföra en efterhands utvärdering för att bedöma funktionerna och genomförandet av systemet för förnybar energi.

På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att det franska systemet är i linje med EU: s regler om statligt stöd, eftersom det kommer att underlätta utvecklingen av förnybar elproduktion från olika tekniker i Frankrike och minska växthusgasutsläppen, i linje med European Green Deal och utan onödigt snedvridande av konkurrensen.

Bakgrund

Kommissionens 2014 Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi låta medlemsstaterna stödja produktionen av el från förnybara energikällor, på vissa villkor. Dessa regler syftar till att hjälpa medlemsstaterna att uppnå EU: s ambitiösa energi- och klimatmål till lägsta möjliga kostnad för skattebetalarna och utan onödig snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden.

Du har nu möjlighet Direktivet om förnybar energi från 2018 fastställde ett bindande mål för förnybar energi på EU-nivå om 32% fram till 2030. Med European Green Deal Communication under 2019 förstärkte kommissionen sina klimatambitioner och satte ett mål om inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Det nyligen antagna Europeiska klimatlagstiftningen, som fastställer klimatneutralitetsmålet 2050 och inför det mellanliggande målet att minska utsläppen av växthusgaser netto med minst 55% fram till 2030, sätta grunden för 'passar 55' lagstiftningsförslag som antogs av kommissionen den 14 juli 2021. Bland dessa förslag har kommissionen lagt fram en ändring av direktivet om förnybar energi, som sätter ett ökat mål att producera 40% av EU: s energi från förnybara källor till 2030.

Den icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig under ärendenummer SA.50272 i statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst. Nya publikationer av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska gemenskapernas officiella tidning finns upptagna i Konkurrensvecka e-nyheter.

Fortsätt läsa

Elektricitet till sammankoppling

Utveckling av RES eller elprisökningar

publicerade

on

Mellan 2021 och 2030 kommer kostnaden för energiproduktion att öka med 61% om Polen faktiskt följer scenariot för regeringens energipolitik i Polen fram till 2040 (PEP2040). Ett alternativt scenario utvecklat av Instrat kan minska kostnaderna med 31-50 procent jämfört med PEP2040. Att öka ambitionen för utveckling av RES i Polen ligger i varje hushålls och företags intresse. Annars kommer det att leda till en drastisk höjning av elpriserna, säger Adrianna Wrona, medförfattare till rapporten.

I december 2020 enades EU: s medlemsstater om att öka de nationella målen för andelen RES i ekonomin och anpassa dem till det uppdaterade målet att minska utsläppen med 55 procent fram till 2030 (jämfört med 1990). Innan förhandlingarna "Fit for 55" verkar Polen sätta sig på en kollisionskurs genom att föreslå ett RES-mål i PEP2040 - nästan hälften av det förväntade EU-genomsnittet.

Ny modellering från Instrat Foundation visar att vi kan uppnå en vindkapacitet på land på 44 GW, vindkapacitet på havsbana på 31 GW, och för tak- och markmonterad solcell är den cirka 79 GW, med hänsyn till strikta kriterier för plats och hastighet utveckling av nya anläggningar. Rapporten som publicerades idag visar att det är möjligt att uppnå över 70 procent av RES i elproduktion 2030, medan PEP2040 förklarar ett orealistiskt värde på 32 procent.

Annons

Förutsatt att genomförandet av det RES-utvecklingsscenario som föreslås av Instrat, skulle Polen uppnå en minskning av koldioxidutsläppen med 65 procent 2 i kraftsektorn jämfört med 2030 - Potentialen i RES i vårt land är tillräcklig för att uppnå EU: s klimatmål 2015 och nästan helt avkolvätska elmixen fram till 2030. Tyvärr är det vad vi ser - i form av att blockera utvecklingen av vindkraft på land, destabilisering av lagen, plötsliga förändringar i stödmekanismer. Det nationella RES-målet bör höjas avsevärt och den nationella lagstiftningen måste stödja dess uppnåelse - kommenterar Paweł Czyżak, medförfattare till analysen.

Den kraftstruktur som föreslås av Instrat möjliggör balansering av kraftsystemet under den årliga toppbelastningen utan produktion från vind och sol och inga gränsöverskridande anslutningar tillgängliga. I PEP2040-scenariot är det dock bara möjligt med genomförandet av kärnkraftsprogrammet i tid, vilket redan är betydligt försenat. - Efterföljande avstängningar och fel i inhemska kraftverk visar att stabiliteten i elförsörjningen i Polen snart inte längre kan vara en garanti. För att säkerställa nationell energisäkerhet måste vi satsa på teknik som kan byggas omedelbart - t.ex. vindkvarnar, solcelleanläggningar, batterier - räknar upp Paweł Czyżak.

Att förneka RES-roll i elproduktionen väcker inte bara tvivel om energisäkerhet utan kommer också att leda till ett hot mot den polska ekonomins konkurrenskraft och göra oss beroende av energiimport. Så vad ska man göra? - Det är bland annat nödvändigt att avblockera utvecklingen av vindkraftparker på land, genomföra havsbaserade vindkraftsparker i tid, skjuta upp ändringar i prosumer-energiområdet, skapa ett system för incitament för utveckling av energilagring, anta en vätestrategi , öka finansieringen för nätmodernisering och framför allt att förklara ett ambitiöst RES-mål efter EU: s resolutioner - avslutar Adrianna Wrona.

Kontakt:

  • Patryk Berus, kommunikationschef, [e-postskyddad], + 48 519 466 422
  • Paweł Czyżak, chef för energi- och klimatprogrammet, [e-postskyddad], + 48 512 371 327
  • Adrianna Wrona, energi- och klimatanalytiker, [e-postskyddad], +48 690 160 945

Fortsätt läsa

Elektricitet till sammankoppling

Kommissionen godkänner danska stödsystem för 400 miljoner euro för att stödja produktion av el från förnybara energikällor

publicerade

on

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler för statligt stöd godkänt en dansk stödordning för att stödja elproduktion från förnybara källor. Åtgärden kommer att hjälpa Danmark att nå sina mål för förnybar energi utan att snedvrida konkurrensen på ett onödigt sätt och kommer att bidra till det europeiska målet att uppnå klimatneutralitet fram till 2050. Danmark meddelade kommissionen sin avsikt att införa ett nytt system för att stödja el som produceras från förnybara energikällor, nämligen vindkraftverk på land, vindkraftverk till havs, vågkraftverk, vattenkraftverk och solceller.

Stödet kommer att tilldelas genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande som anordnades 2021-2024 och kommer att ha formen av en tvåvägskontrakt för skillnadspremie. Åtgärden har en total maximal budget på cirka 400 miljoner euro (3 miljarder DKK) . Systemet är öppet till 2024 och stöd kan betalas ut i högst 20 år efter att den förnybara elen är ansluten till nätet. Kommissionen utvärderade åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd, särskilt 2014 riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi.

På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att det danska systemet är i linje med EU: s regler för statligt stöd, eftersom det kommer att underlätta utvecklingen av förnybar elproduktion från olika tekniker i Danmark och minska växthusgasutsläppen, i linje med European Green Deal och utan onödigt snedvridande av konkurrensen.

Annons

Vice verkställande direktör Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken (avbildad), sade: ”Detta danska system kommer att bidra till betydande minskningar av växthusgasutsläppen och stödja målen för Green Deal. Det kommer att ge ett viktigt stöd till ett brett utbud av teknik som genererar förnybar el, i linje med EU: s regler. De breda behörighetskriterierna och valet av stödmottagare genom en konkurrensutsatt anbudsprocess kommer att säkerställa det bästa värdet för skattebetalarnas pengar och minimera eventuella snedvridningar av konkurrensen. ”

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend