Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Kommissionen godkänner ett tyskt program på 900 miljoner euro för att stödja investeringar i produktion av förnybart väte

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EU-kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, ett tyskt system på 900 miljoner euro för att stödja investeringar i produktion av förnybart väte i länder utanför EU, som sedan kommer att importeras och säljas i EU. Systemet, som kallas "H2Global", syftar till att möta EU:s efterfrågan på förnybart väte som förväntas öka avsevärt under de kommande åren, genom att stödja utvecklingen av den outnyttjade potentialen för förnybara resurser utanför EU. Det kommer att bidra till EU:s miljömål, i linje med den europeiska gröna avtalet, utan att onödigt snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

Executive Vice President Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, sa: "Detta tyska system på 900 miljoner euro kommer att stödja projekt som leder till avsevärda minskningar av utsläppen av växthusgaser, i linje med EU:s miljö- och klimatmål som anges i Green Deal. Det kommer att bidra till att möta den ökande efterfrågan på förnybart väte i unionen genom att stödja utvecklingen av denna viktiga energikälla i områden i världen där den för närvarande inte utnyttjas för att importera den och sälja den i EU. Utformningen av systemet kommer att göra det möjligt för endast de mest kostnadseffektiva projekten att stödjas, vilket minskar kostnaderna för skattebetalarna och minimerar eventuell snedvridning av konkurrensen."

Det tyska systemet

Tyskland underrättade kommissionen om sina planer på att införa ett nytt system, "H2Global", för att stödja produktionen av förnybart väte i länder utanför EU, som ska importeras och säljas i EU. Systemet, som har en beräknad budget på 900 miljoner euro, kommer att löpa i 10 år från och med tilldelningen av det första kontraktet inom systemet.

Förnybart väte kan produceras genom elektrolys av vatten med elektricitet som härrör från förnybara källor. Eftersom nästan inga växthusgaser släpps ut vid produktion av förnybart väte kan stora minskningar av utsläppen av växthusgaser ske när förnybart väte tränger undan ett fossilt bränsle eller fossilbaserad kemikalie.

Systemet kommer att hanteras och implementeras av en enhet för särskilda ändamål som heter HINT.CO. Denna mellanhand kommer att sluta långsiktiga köpekontrakt på utbudssidan (grön vätgasproduktion) och kortsiktiga återförsäljningskontrakt på efterfrågesidan (grön vätgasanvändning).

Stödet kommer att beviljas genom konkurrensutsatta anbud. Priserna kommer att fastställas på köp- och säljsidan via en dubbelauktionsmodell, där det lägsta köppriset för vätgasproduktion och det högsta säljpriset för vätgasförbrukningen tilldelas varsin kontrakt.

Annons

De producenter av förnybart väte och vätederivat som grön ammoniak, grön metanol och e-fotogen som vill delta i anbuden måste strikt följa hållbarhetskriterierna för produktion av förnybart väte och vätederivat, som fastställts av reviderat direktiv om förnybar energi (RED II). De kommer också att behöva bidra till utbyggnaden eller finansieringen av den ytterligare förnybara el som behövs för att försörja de elektrolysörer som producerar väte enligt systemet.

Bör en del av EU:s regelverk för förnybart väte under Direktivet om förnybar energi inte är i kraft vid tidpunkten för auktionerna kommer de tyska myndigheterna att fastställa interimskriterier som ska användas i dessa auktioner, på grundval av samråd med kommissionen.

Kommissionens bedömning

Kommissionen utvärderade systemet enligt EU: s regler för statligt stöd, särskilt 2014 riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi.

Kommissionen fann att stödet är nödvändigt och har en stimulanseffekt, eftersom projekten inte skulle genomföras i avsaknad av offentligt stöd. Detta beror på att kolpriser och andra regulatoriska krav inte helt internaliserar kostnaderna för föroreningar. Det beror på att förnybart väte är betydligt dyrare att producera och använda än fossilbaserat väte. Vidare fann kommissionen att stödet är proportionerligt och begränsat till det minimum som krävs, eftersom stödnivån kommer att fastställas genom konkurrensutsatta auktioner. Slutligen fann den att de positiva effekterna av åtgärden, särskilt på miljön, uppväger alla möjliga negativa effekter i form av snedvridning av konkurrensen, med tanke på att det finns konkurrensutsatta anbudsförfaranden där ett stort antal potentiella företag kan delta.

På denna grundval drog kommissionen slutsatsen att H2Global är i linje med EU:s regler för statligt stöd, eftersom det stöder projekt som kommer att minska utsläppen av växthusgaser, i linje med European Green Deal, utan att otillbörligt snedvrida konkurrensen.

Bakgrund

Kommissionens 2014 Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi tillåta medlemsländer att stödja projekt som de som stöds under H2Global, under vissa villkor. Dessa regler syftar till att hjälpa medlemsländerna att uppfylla EU:s ambitiösa energi- och klimatmål till minsta möjliga kostnad för skattebetalarna och utan onödiga snedvridningar av konkurrensen på den inre marknaden.

Du har nu möjlighet Direktivet om förnybar energi fastställt stränga kriterier för förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung, såsom förnybart väte och förnybara vätederivat för att säkerställa att deras miljöpåverkan är minimal och att de bidrar till utbyggnaden av förnybar energi.

Med Europeisk Green Deal-kommunikation 2019 stärkte kommissionen sina klimatambitioner och satte upp ett mål om inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050. juli 2021, antog Europeiska kommissionen ett paket med förslag för att göra EU:s klimat-, energi-, markanvändnings-, transport- och skattepolitik lämpliga för att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030, jämfört med 1990 års nivåer.

Kommissionens Ny industriell strategi för Europa och mer nyligen EU: s vätestrategi identifiera vikten av förnybart väte som en del av European Green Deal.

Den icke-konfidentiella versionen av besluten kommer att göras tillgänglig under saksnummer SA.62619 i statligt stöd register på kommissionens CKONKURRENS webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst. Nya publikationer av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska gemenskapernas officiella tidning finns upptagna i Tävling Weekly e-News.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend