Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

EU ser till att lokala myndigheter och det civila samhället levererar "grön infrastruktur"

DELA MED SIG:

publicerade

on

Green-Street-PlantersLedamöterna av Regionkommittén (ReK) och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) upprepade i dag sitt stöd för Europeiska kommissionens planer på att främja grön infrastruktur (GI) och erkänner de ekonomiska, sociala och miljömässiga belöningar den kommer att ge. De uppmanade dock kommissionen att se till att både lokala och regionala myndigheter och det civila samhället var aktivt involverade i spridningen av GI redan från början för att säkerställa dess framgång.

Överklagandet kom under en konferens som arrangerades av båda kommittéerna och stöddes av Europeiska kommissionen. Med titeln "Grön infrastruktur: Engagerande regioner, städer och civilsamhället" samlades mer än 150 representanter från EU-institutionerna, civilsamhället samt lokalt och regionalt valda politiker för att diskutera kommissionens planer. Europeiska kommissionens initiativ, som utarbetades i maj i år, syftar till att främja GI som integrerar naturliga processer och grönområden i fysisk planering, vilket ger betydande miljömässiga och ekonomiska fördelar. Med stöd av EU:s sammanhållnings- och strukturfonder och framtida finansiering från Europeiska investeringsbanken hoppas man att GI kommer att integreras i andra politikområden som jordbruk, energi och klimatförändringar, reagera på växande markförstöring och bidra till att uppnå EU:s biologiska mångfald och Europa 2020-mål.

På tal om GI, miljökommissionär Janez Potočnik sade: "Grön infrastruktur handlar om att omsätta konceptet med miljöintegration till verklighet genom att använda naturbaserade metoder för att öka Europas motståndskraft inför ett antal betydande utmaningar, från klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald till naturkatastrofer som översvämningar och torka. Många regionala och lokala myndigheter i EU använder redan gröna infrastrukturlösningar. Tillsammans med civilsamhället är de viktiga allierade i kommissionens ansträngningar att skala upp grön infrastruktur i EU.”

Under hennes öppningstal Anna Jaeger (FR/PSE), ReK:s föredragande för grön infrastruktur och ledamot av regionrådet Provence-Alpes-Côte d'Azur, betonade också att ansvaret i slutändan ligger hos de lokala och regionala myndigheterna för att övervaka planeringen och genomförandet. Kommissionen, menade hon, måste utarbeta konkreta riktlinjer som täcker alla politikområden och engagerar alla nivåer av förvaltningen. ”Lokala och regionala myndigheter står helt bakom förslagen men lokala aktörer måste stödjas för att de ska kunna integrera GI-planer i planeringsförfaranden och utvecklingsprogram lokalt. EU måste sätta tydliga riktlinjer och utveckla en färdplan som kan användas av lokala och regionala myndigheter och andra intressenter för att driva saker framåt”. Jaeger betonade också vikten av att införliva GI i partnerskapsavtal och finansieringsprogram nu, med tanke på att förhandlingarna om 2014 års EU-budget är i sin slutfas. Förslaget att inrätta en särskild EU-finansieringsfacilitet välkomnades, men kommittén föreslår att EIB och investeringar i social sammanhållning också skulle kunna stärkas genom att en viss procentandel av EU:s stöd från "grå" infrastruktur går till en fond för biologisk mångfald.

EESK välkomnade också kommissionens strategi men uttryckte oro över att mycket mer uppmärksamhet borde ägnas det civila samhällets tidiga deltagande i projekt för geografiska beteckningar. Adalbert KienleEESK:s föredragande för grön infrastruktur sa: "Om vi ​​kan göra grön infrastruktur till verklighet beror på att regionala och lokala aktörer från det civila samhället deltar på ett korrekt sätt - såsom företag, jordbrukare och icke-statliga organisationer. Traditionella spänningar i naturvården mellan skydd och användning kan övervinnas om gröna infrastrukturprojekt bygger på medborgarnas deltagande.” Även om de flesta GI-projekt, tillade han, har en lokal eller regional dimension, har vissa också en bredare europeisk dimension – till exempel European Green Belt Initiative, ett enastående ekologiskt nätverk längs den tidigare järnridån som sträcker sig från Barents hav till Svarta havet. EESK är övertygad om att EU måste ta det direkta ansvaret för GI-projekt på europeisk nivå och stöder förslaget att införa ett TEN-G för finansiering av grön infrastruktur.

Vidare information

· "Grön infrastruktur: engagera regioner, städer och civilsamhället" – konferensmaterial

Annons

· Annabelle Jaeger (FR–PSE): ReK:s yttrande om grön infrastruktur

· Adalbert Kienle: EESK:s yttrande om grön infrastruktur,

· Europeiska kommissionens meddelande: Grön infrastruktur – Förbättra Europas naturhuvudstad

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend