Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

På väg mot en koldioxidsnål ekonomi: EU "bör sända starka, tydliga signaler till marknaderna"

DELA MED SIG:

publicerade

on

gröna_bilarOm Europeiska unionen ska uppnå sitt mål att föra in sin ekonomi på en koldioxidsnål väg måste den påskynda processen, konstaterade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i sitt initiativyttrande som antogs den 25 mars.

Denna omvandling kommer att behöva inkludera en stor utbyggnad av förnybar energiproduktion och en betydande utfasning av kol. Snabbare framsteg kan uppnås genom en kombination av ett tydligt, effektivt regelverk och marknadsbaserade styrmedel, såsom miljöskatter.

Marknadsbaserade instrument syftar till att fastställa ett pris för miljöförorenande ekonomisk verksamhet, i enlighet med principen om att förorenaren betalar, för att avslöja den verkliga kostnaden för produktion och konsumtion och belöna resurseffektivitet och hållbart beteende. Miljöskattereformen flyttar beskattningen bort från arbete till resursanvändning.

Som ett resultat kan det korrigera marknadsmisslyckanden, förbättra ekonomisk effektivitet, hjälpa till att utveckla nya industrier som ger hållbara och lokala jobb och skapa en tydlig, förutsägbar miljö för miljöinnovativa investeringar. ”För närvarande är användningen av marknadsbaserade instrument i EU inte tillräckligt konsekvent och sammanhängande. Medlemsstaterna utnyttjar inte fullt ut de möjligheter som övergången till en koldioxidsnål ekonomi kan erbjuda när det gäller innovation och modernisering inom europeisk industri och ökad sysselsättning”, säger Martin Siecker, föredragande för EESK:s yttrande om marknadsbaserade instrument mot en resurs. -effektiv och koldioxidsnål ekonomi i EU.

"Energiprissättning har blivit en känslig fråga på grund av den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen och uppfattas som en börda på återhämtningen snarare än en del av lösningen. Detta är dock långt ifrån sanningen: att använda marknadsbaserade instrument för att främja övergången till en en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi kommer inte bara att skapa en grönare ekonomi, den kommer också att stödja ekonomisk återhämtning”, avslutade Lutz Ribbe, medföredragande för EESK:s yttrande.

Nuförtiden importerar Europa gas och olja för mer än 500 miljarder euro, delvis från politiskt instabila regioner. Att ersätta bränsleimporten med energi med låg koldioxidutsläpp som genereras i EU skulle öka den europeiska ekonomins motståndskraft och bidra till att behålla värdekedjorna i Europa. Fiskala miljöreformer bör bli en integrerad och permanent del av den europeiska planeringsterminen, med fokus på antagandet av lämpliga koldioxidpriser i EU, på en globalt överenskommen nivå. Särskild vikt bör läggas vid att stimulera energieffektiviteten.

Medlemsstaternas samarbete
Kommittén anser att det är oacceptabelt att oförsvarlig miljöskadlig verksamhet fortsätter att subventioneras inom EU, både genom offentliga budgetar och genom externa kostnader, som inte ingår i prissättningen av produkterna. Denna praxis snedvrider lika villkor för energiproduktion genom att tillåta skadliga energikällor, såsom fossila och kärnkraftsbaserade källor, att få fler subventioner än ren energi.

Annons

Investeringar från den privata sektorn 
Den privata sektorns deltagande i övergången till ett mer hållbart mönster för produktion och konsumtion av energi är avgörande, menar kommittén. Detta kan uppnås genom att skapa innovativa fonder och finansiella instrument, såväl som genom grönare bankstandarder för att flytta privat finansiering bort från konventionella till lågkoldioxidsnåla och klimattåliga investeringar.

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend