Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

EU-stöd och en starkare stat åtagande kan öka en hållbar rörlighet i städer

DELA MED SIG:

publicerade

on

cykel-korgAlbert Bore: "Stadstransporter måste vara en integrerad del av EU:s stadsagenda"

I yttrandet om Urban Mobility Package som utarbetats av Albert Bore (Storbritannien/PES), ledare för Birmingham City Council, tar EU:s regioner och städer upp hållbar stadsmobilitet på ett integrerat sätt och delar Europeiska kommissionens strategi för att främja utarbetandet av hållbar urban mobilitet Planer (SUMPs) genom icke-bindande vägledning. Regionkommittén (ReK) uppmanar också medlemsstaterna att införa lagändringar som behövs för utarbetandet av SUMPs och föreslår att de bättre kopplas till luftkvalitetspolitiken såväl som till resurseffektivitetsinitiativ som borgmästaravtalet.

As clearly stated in the opinion on the “Urban Mobility Package” adopted on 25 June, the elaboration of SUMPs for EU cities remains a key demand of the CoR, with the design and implementation of such plans being the responsibility of the cities themselves. For this reason the CoR welcomes the Commission’s commitment to support the development and the promotion of the SUMP, and asks member states to ensure that the necessary framework is available to allow local and regional authorities to create and successfully implement urban mobility strategies.
The CoR sees these plans as an appropriate strategic instrument to address urban mobility problems with an integrated approach linking the urban dimension of transport policy to the broader concept of spatial planning, as well as to land use policies. Indeed, the overall goals include improving urban transport and infrastructure, combating urban sprawl and rethinking the relationship between cities and their surrounding environment. These efforts should be also linked to air quality and climate matters, which are not dealt with adequately within the Commission’s Communication.

Utöver dessa överväganden om SUMP, ger regioner och städer sin syn på hur man kan ta itu med de viktigaste frågorna om rörlighet i städerna, inklusive användningen av stadsföreskrifter, behovet av att öka trafiksäkerheten i städerna, utvecklingen av innovativa metoder för stadslogistik samt möjligheterna kopplade till användningen av urbana intelligenta transportsystem.

När det gäller EU-stöd uppmanar kommittén kommissionen att ge lokala och regionala myndigheter adekvat vägledning om hur EU:s struktur- och investeringsfonder skulle kunna användas mer systematiskt för att finansiera integrerade åtgärdspaket på området för rörlighet i städer, inklusive genom de nya instrumenten. såsom integrerade territoriella investeringar. Det krävs också vägledning om hur man kan utnyttja synergierna med andra EU-finansieringsströmmar såsom Horisont 2020. Slutligen anser kommittén att tilldelningen av regionala utvecklings- och sammanhållningsfonder bör samordnas med inlämnande av ett sammanhängande och oberoende validerat Urban Mobility Performance. och hållbarhetsrevisionscertifikat efter städer och regioner.

"Detta yttrande kommer att göra det möjligt för ReK att ytterligare trycka på för att frågor om stadstransport ska bli en integrerad del av stadsagendan för städer, och att Europaparlamentet kan ta upp dessa problem genom sin överläggning om paketet för rörlighet i städer", sade föredraganden och tillade att: ”ReK behöver nu ett absolut åtagande från Europeiska kommissionen om att det kommer att finnas lokalt och regionalt engagemang i den föreslagna europeiska plattformen för SUMP och i medlemsstaternas expertgrupp för rörlighet och transport i städer. Städer och regioner kräver också att den föreslagna resultattavlan för rörlighet i städer som kommissionen förespråkar bör vara "stadsspecifik" för att fastställa en tidsrelaterad baslinje som kan användas för att bedöma EU-finansieringsansökningar i frågor om rörlighet i städer.

Lokala och regionala myndigheter ansvarar för att utforma och genomföra policyer för rörlighet i städer, men deras beslut hänför sig ofta till en ram som fastställs av nationell politik och inom en ny EU-agenda för städer. Definitionen av en gemensam integrerad stadsagenda är en öppen fråga för EU sedan 1997, men den aviserade lanseringen av ett offentligt samråd av Europeiska kommissionen i juli har nyligen väckt vissa förväntningar på att en sådan agenda skulle kunna antas under det nya mandatet. Regionala och lokala ledare tog upp denna fråga i det yttrande som utarbetats av Delfts borgmästare, Bas Verkerk (NL/ALDE), som antogs enhälligt av ReK:s plenarsession. Regioner och städer uppmanar kommissionen att lägga fram en vitbok som syftar till att strukturellt förankra den urbana dimensionen i EU:s politik och lagstiftning. Dokumentet bör klargöra vilka mål EU vill uppnå inom de olika politikområdena och bidra till utformningen av ett integrerat tillvägagångssätt för EU:s politik och lagstiftning som påverkar städer och stadsområden och till ett starkare engagemang av städer i utarbetandet av detta. politik. Kommittén ber den tillträdande kommissionen att utarbeta denna vitbok i nära samarbete med städer för att undvika att EU:s stadspolitik påtvingas uppifrån och att istället grunda den på praktiska erfarenheter och på analysen av de faktiska stadssamhällenas behov.

Annons

I yttrandet hänvisas till European Innovation Partnership (EIP) Smart Cities and Communities som ett effektivt exempel på en integrerad strategi på EU-nivå. Detta EIP skapades för att stärka offentliga/privata initiativ i skärningspunkten mellan urban rörlighet, energieffektivitet och informations- och kommunikationsteknik, för att översätta makroekonomisk politik på EU-nivå till urban praxis.
När man tittar på programfasen för EU:s struktur- och investeringsfonder 2014–2020 föreslås i yttrandet en gemensam övervakningsövning fokuserad på hur nya verktyg som integrerade territoriella investeringar kommer att bidra till den territoriella sammanhållningen i stadsområden såväl som i sammanlänkade stads- och landsbygdsområden i samband med genomförandet av EU:s strukturfonder 2014–2020.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend