Anslut dig till vårt nätverk!

Djurskydd

Djurskydd och skydd: EU: s lagar förklaras

publicerade

on

Söt närbild av den europeiska vilda kattenEuropeisk vildkatt © AdobeStock / creativenature.nl

EU har några av världens högsta djurskyddsnormer. Ta reda på hur lagstiftningen skyddar vilda djur, husdjur samt husdjur och laboratoriedjur.

Europeiska unionen har förespråkat djurskydd i mer än 40 år och är allmänt erkänd som en global ledare med några av världens bästa djurskyddsstandarder. EU: s regler har också påverkat lagstiftningen i länder utanför EU positivt. De gäller främst husdjur (på gården, under transport och vid slakt), men också djurliv, laboratoriedjur och husdjur.

Jordbruksdjurens välfärd

De första EU-reglerna om skydd av husdjur går tillbaka till 1970s. Den 1998 direktiv för skydd av odlade djur fastställda allmänna standarder för skydd av alla djur som hålls för produktion av mat, ull, hud, päls eller andra jordbruksändamål - inklusive fisk, reptiler och amfibier - och bygger på Europeiska konventionen för skydd av djur som hålls för jordbruksändamål av 1978.

EU: s regler för djurskydd återspeglar de så kallade fem friheterna:
 • Frihet från hunger och törst
 • Frihet från obehag
 • Frihet från smärta, skador och sjukdomar
 • Frihet att uttrycka normalt beteende
 • Frihet från rädsla och nöd

EU regler för djurens skydd och välfärd under transport godkändes 2004. Parlamentet krävde dock i en resolution som antogs den 14 februari 2019 bättre verkställighet, sanktioner och minskade resetider.

Den 19 juni 2020 inrättade ledamöterna en undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser i tillämpningen av EU: s djurskyddsregler under transport inom och utanför EU.

Andra EU-regler sätter välfärdsnormer för husdjur under bedövning och slakt, liksom för avelsförhållanden för specifika djurkategorier som kalvar, grisar och värphöns.

I oktober 2018 antog ledamöterna en ny förordning om veterinärmedicinska produkter att begränsa användningen av läkemedel för att kompensera för dåliga förhållanden eller för att få djur att växa snabbare.

I linje med presentationen av det nya Farm to Fork-strategi för ett mer hållbart jordbruk, EU-kommissionen utvärderar för närvarande all EU-lagstiftning om uppfödningsdjurens välfärd.

Vilda djurskydd

De 500 vilda fåglarna som naturligt förekommer i EU skyddas av fågeldirektivet, medan Livsmiljödirektivet syftar till att säkerställa bevarande av sällsynta, hotade eller endemiska djurarter och karakteristiska naturtyper.

EU: s pollinatorsinitiativ lanserades 2018 för att ta itu med minskning av vilda pollinerande insekter, särskilt bin. Parlamentet efterlyste en ytterligare minskning av bekämpningsmedel och fler medel för forskning. I en rapport som antogs i januari 2018 hade parlamentet redan sagt regionala och lokala binvarianter bör skyddas bättre.

Valar och delfiner är skyddade från fångst och dödande i EU: s vatten. Dessutom har EU alltid varit en försvarare för det fullständiga genomförandet av EU moratorium för kommersiell valfångst på plats sedan 1986.

En EU-förordning förbjuder handeln med sälprodukter.

Det finns också bestämmelser om fångstmetoder, förbjuda användning av fällor för benhåll för att fånga vilda djur i EU och fastställa humana normer.

EU genomför och går utöver bestämmelserna i EU Konvention om internationell handel med hotade arter av vild fauna och Flora (Citerar) genom dess Wildlife Trade Regulations för att säkerställa handel med vilda djurprodukter leder inte till att arter utsätts för fara.

I maj 2020 presenterade kommissionen en ambitiös ny biologisk mångfaldsstrategi som en del av EU: s gröna affär.

djurparker

EU regler för att hålla vilda djur i djurparker sträva efter att stärka sin roll i bevarande av biologisk mångfald och fastställa standarder för skyddsåtgärder, inklusive lämpligt boende för djur.

Djurförsök för vetenskapliga ändamål

EU har skapat en rättslig ram som reglerar djurstudier för utveckling av nya läkemedel, för fysiologiska studier och för testning av livsmedelstillsatser eller kemikalier. Reglerna bygger på principen för de tre R:

 • Ersättning (främja användning av alternativa metoder)
 • Minskning (försöker använda färre djur för samma mål)
 • Förfining (ansträngningar för att minimera smärta och lidande)

Djurförsök på kosmetika och marknadsföring av sådana produkter är förbjudna i EU. I en resolution som antogs 2018 krävde parlamentet en globalt förbud mot djurförsök för kosmetika.

Husdjurskydd

Till klämma fast den olagliga handeln med hundar och katter, Parlamentet krävde en EU-omfattande handlingsplan, tuffare sanktioner och obligatorisk registrering i en resolution som antogs den 12 februari 2020.

För att ta itu med bekymmer från européer som betraktar husdjur som en del av deras familjer, katt- och hundpäls har förbjudits i EU sedan 2008. Lagstiftningen förbjuder utsläppande på marknaden och import till eller export av katt- och hundpäls och av alla produkter som innehåller sådan päls.

Tack vare harmoniserad EU-regler för resor med husdjur, människor är fria att flytta med sina lodiga vänner inom Europeiska unionen. De husdjurspass eller djurhälsointyget är det enda kravet för hundar, katter och illrar att resa över EU: s gränser, med vissa undantag.

Djurskydd

#FishWelfareGu riktlinjer lovar högre välfärd för miljontals fisk

publicerade

on

EU: s plattform för djurskydd har idag (24 juni) publicerat riktlinjer för bästa praxis om vattenkvalitet och hantering för välfärd för odlad fisk. Landmärkesriktlinjerna är det första konkreta steget på EU-nivå för att genomföra högre välfärdsnormer i fiskodlingar.

Lyckliga fiskar är hälsosam fisk, men hittills har man gjort lite på EU-nivå för att förbättra välfärden för fisken som odlas i Europas vattenbruksanläggningar. Riktlinjerna antogs enhälligt av EU: s plattform för djurskydd och utvecklades av en arbetsgrupp under ledning av Grekland (EU: s största producent av odlad fisk) tillsammans med Spanien, Italien, Tyskland, Danmark och Norge plus deltagare från civilsamhällets grupper, vattenbrukssektorn och experter på området.

Riktlinjerna identifierar vanliga hot inom vattenbruk, inklusive akuta stressfaktorer som "kan leda till skador, smärta, ångest och lidande ... (och) kan ge långvariga effekter" och kroniska stressfaktorer som "på lång sikt kan försämra immunfunktionen, tillväxt och reproduktionsfunktion. En ram och praktisk vägledning ges för att minska lidandet på Europas fiskodlingar samtidigt som man håller på att producera en högkvalitativ produkt för konsumenterna.

Plattformens antagande av riktlinjerna kommer på en särskilt lyckad tid eftersom kommissionen planerar att använda sådana guider som en del av deras nya strategiska riktlinjer för hållbar utveckling av vattenbruk i EU, som kommer att antas senare i år. Det är viktigt att kommissionen bygger på dessa riktlinjer för att utveckla omfattande standarder för jordbruk, transport och avlivning av odlad fisk.

Reineke Hameleers, chef för Eurogroup for Animals, sade: ”Alltför länge har dessa känsliga och fascinerande djur varit Europas" Askepott-arter ", glömda bort och lämnade på sidan. Emellertid odlas över 6 miljarder fisk varje år inom EU. De odlas i en mångfald av jordbrukssystem och onaturliga miljöer, utrustning är inte utformad för att undvika skador och förfaranden är inte utformade för att minimera lidande från hantering.

"Länken mellan ökad stressnivå och högre immunbrist är allmänt känd. Dålig uppfödning på fiskodlingar leder till högre stressnivåer och i slutändan till dålig fiskhälsa. Lycklig fisk är hälsosam fisk, och detta kan inte ignoreras längre.

"Vårt team för Eurogrupp för djur är stolta över att ha kunnat spela vår roll i skapandet av dessa riktmärken och vi vill tacka Grekland för att ta ledningen tillsammans med EU: s andra ledande vattenbruksproducerande länder. Vi uppmuntras av GD MAREs planer att bygga vidare på dem, och vi ser fram emot att samarbeta med kommissionen för detta ändamål. "

Fortsätt läsa

Djurtransporter

Ledamöterna röstar för en ny undersökningskommitté om #AnimalTransport

publicerade

on

Idag (19 juni) är EU-parlamentet överväldigande röstade för om upprättandet av en Undersökningskommitté för djurtransport. Medkänsla i världsodling och FOUR PAWS är mycket nöjda med resultatet av omröstningen. För närvarande verkställer EU: s medlemsländer dåligt EU: s lag som är avsedd att skydda de miljoner odlade djur som transporteras tusentals mil för slakt, uppfödning eller ytterligare uppfödning varje år.

EU måste lösa ett antal långvariga problem relaterade till genomförandet av EU-lagen om djurtransport, inklusive överbeläggning, underlåtenhet att tillhandahålla de nödvändiga vilstopparna, mat och vatten, transport i extrem värme, transport av olämpliga djur och otillräcklig sängkläder .

EU-parlamentets beslut följer en våg av åtgärder från det civila samhället och EU: s institutioner och lyfter röda flaggor i frågan. EU-kommissionens senaste "Farm To Fork" -strategi säger tydligt att EU-kommissionen avser att se över lagstiftningen om djurtransport. I december förra året framhöll EU: s råd att "tydliga brister och inkonsekvenser kvarstår" när det gäller utmaningarna för långväga transporter i dess slutsatser om djurskydd.

Världslandskapets EU-kompassionschef Olga Kikou sa: ”Parlamentets omröstning för att sätta djurtransportens grymheter under rampljuset ger hopp. Varje år transporteras miljoner jordbruksdjur levande på långa och hemska resor, ganska ofta under smutsiga förhållanden, trånga och ofta trampar på varandra. På sommaren transporteras de i skumma höga temperaturer, dehydratiserade och utmattade. Några av dem försvinner. För många är det de sista tortyriska timmarna innan de når slakteriet. EU-lagstiftningen bör skydda djur från sådant lidande, men de flesta EU-länder uppfyller inte de lagliga kraven på transport och tillåter sådan grymhet att fortsätta. Detta måste sluta. EU måste äntligen minska antalet transporter och den totala varaktigheten och stoppa djurexporten utanför EU: s gränser. ”

FYRA PAJOR Pierre Sultana, chef för europeisk politik, sa: ”Dagens beslut är en milstolpe för djurens välbefinnande. Parlamentet har tagit tillfället i akt att ta itu med djurens lidande under transporten. Systematiska kränkningar under djurtransporter har kritiserats i flera år. Undersökningskommittén kommer att undersöka överträdelser och administrativa missförhållanden mot förordningen om djurtransporter av Europeiska kommissionen och EU: s medlemsstater. Som den direkt valda representationen för de europeiska medborgarna fullgör parlamentet således sin viktigaste uppgift, nämligen utövandet av demokratisk tillsyn och kontroll. Detta är ett tydligt tecken för medlemsstaterna och Europeiska kommissionen att göra mer för att undvika djurlidande och genomdriva EU-reglering. ”

 1. Vårt förslag lades fram av Europaparlamentets talmanskonferens den 11 juni. Under den föregående lagstiftningsperioden antog Europaparlamentet en genomförandebeteckning om levande transporter och drog slutsatsen att en undersökningskommitté verkligen behövde (2018/2110 (INI), Punkt 22). Enligt Europeiska kommissionens översikt granskningsrapporter om djurtransport av mark och genom att hav, det finns utbrett bristande efterlevnad och regelbundet underlåtenhet av myndigheter i medlemsstaterna att verkställa denna lag. Europeiska revisionsrätten drog också slutsatser i sin rapport om genomförandet av djurskyddslagstiftningen som "svagheter kvarstår inom vissa områden som är relaterade till välfärdsproblem" under transport.
 2. Undersökningskommittén är ett utredningsinstrument som EU-parlamentet kan besluta att inrätta för att ta itu med pressande samhällsfrågor. Under de tidigare lagstiftningsvillkoren inrättade exempelvis EU-parlamentet särskilda kommittéer efter LuxLeaks och galna ko-sjukdomar.
 3. Compassion in World Farming har kampanjat för djurskydd och hållbar mat och jordbruk i över 50 år. Vi har över en miljon anhängare och representationer i elva europeiska länder, USA, Kina och Sydafrika. Våra EU-kontor har kampanjer för att få slut på användningen av grymda burssystem, minska vår konsumtion av animaliska produkter, ett slut på livslängd djurtransport och exporten av levande djur utanför EU och högre djurskyddsnormer, inklusive för fisk .
 4. Fyra löner är den globala djurskyddsorganisationen för djur under mänskligt inflytande, som avslöjar lidande, räddar djur i nöd och skyddar dem. FOUR PAWS grundades av Heli Dungler i Wien 1988 och fokuserar på följeslagande djur inklusive herrelösa hundar och katter, husdjur och vilda djur som hålls under olämpliga förhållanden samt i katastrof- och konfliktzoner. Med hållbara kampanjer och projekt ger Fyra PAWS snabb hjälp och långtidsskydd för lidande djur.

Fortsätt läsa

Djurskydd

Ny undersökning visar att EU-medborgare står upp för #Wolves

publicerade

on

Europeiska medborgare stöder skydd för vargar, och majoriteten motsätter sig dödandet av vargar under alla omständigheter. Detta är det viktigaste resultatet av en opinionsundersökning bland vuxna i sex EU-länder på uppdrag av Eurogroup for Animals. Det är dags för politiker att lyssna på deras väljares röst och se till att arten fortsätter att skyddas strikt.

Undersökningen genomfördes av Savanta ComRes i sex EU-länder - Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Polen och Finland - för att bättre förstå allmänhetens uppfattningar och attityder till vargskydd i hela Europa.

De 6,137 55 EU-medborgarna som svarade visade totalt sett ett högt stöd för vargskydd, särskilt i Polen, Spanien och Italien, och en stor medvetenhet om vargarnas fördelar för deras lokala ekosystem. Majoriteten av vuxna säger att dödandet av vargar är sällan eller aldrig acceptabelt under några testade omständigheter, även när de har attackerat husdjur (55%), eller för att kontrollera deras befolkningsstorlek (XNUMX%).

Medan jägarsamhället och vissa medlemsländer har krävt mer flexibilitet när det gäller att hantera sina vargpopulationer, är EU: s medborgare oeniga. Istället är 86% av de tillfrågade i de sex undersökta länderna eniga om att nationella regeringar och EU bör finansiera och utrusta jordbrukare med verktygen för att skydda husdjur från vargattacker. 93% av vuxna är överens om att vargar har rätt att existera i naturen. På liknande sätt är 89% överens om att vargar tillhör vår naturliga miljö precis som rävar, rådjur eller harar, och 86% håller med om att vargar bör accepteras att leva i sina respektive länder.

Minst tre fjärdedelar av de intervjuade vuxna är överens om att jordbrukare och människor som bor på landsbygden bör samexistera med vargar och andra vilda djur utan att skada dem (78%). Medan 38% tycker att vargar utgör en risk för människor, säger bara 39% att de skulle veta hur de ska bete sig om de skulle stöta på en varg - så det är uppenbart att mer behöver göras för att utbilda dagens medborgare om hur de ska leva tillsammans med vargar igen .

"Denna forskning visar entydigt att europeiska medborgare starkt stöder skyddet för vargar och motsätter sig deras dödande under alla omständigheter," säger Reineke Hameleers, VD för Eurogroup for Animals.

”Vi hoppas att EU: s institutioner och medlemsländernas politiker nu kommer att arbeta tillsammans för att se till att de nuvarande skyddsnivåerna bibehålls medan nationella och EU-finansieringar görs tillgängliga för att utveckla och förse jordbrukare med innovativa verktyg för att skydda jordbruksdjur från vargattack och öka toleransen och sociala godtagbarhet. Faktum är att den nyligen publicerade EU: s biologiska mångfaldsstrategi till 2030 uppmanar medlemsstaterna att förbinda sig att inte försämra bevarande av skyddade arter, som vargen. ”

EU: s strategi för biologisk mångfald till 2030, som utarbetats som en del av EU: s Green Deal, uppmanar också medlemsstaterna att se till att minst 30% av de arter och livsmiljöer som för närvarande inte är i gynnsam status är i den kategorin eller visar en stark positiv trend. Med tanke på det höga offentliga stödet för bevarande av vargar uppmuntrar Eurogrupp för djur länder där arten alltmer förföljs, som Finland, Frankrike och Tyskland, att lyssna på sina medborgares åsikter och prioritera ansträngningar för att skydda arten och förhindra konflikt med stora köttätare som vargar och björnar, samt öka medvetenheten om hur man kan samexistera med dem fredligt och utan risk.

Slutligen hoppas vi att den kommande publiceringen av det uppdaterade EU-kommissionens vägledningsdokument om ett strikt skydd av djurarter av gemenskapsintresse kommer att ge dessa medlemsstater mer tydlighet i EU: s livsmiljödirektiv för att dödligt hantera vargar och andra skyddade arter.

Fortsätt läsa
Annons

Facebook

Twitter

trend