Anslut dig till vårt nätverk!

Danmark

Kommissionen godkänner dansk stöd för Thor havsbaserade vindkraftsprojekt

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt, enligt EU: s regler för statligt stöd, dansk stöd för Thor havsbaserade vindkraftsprojekt, som kommer att ligga i den danska delen av Nordsjön. Åtgärden kommer att hjälpa Danmark att öka sin andel av el producerad från förnybara energikällor och minska koldioxidutsläppen, i linje med European Green Dealutan att onödigt snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

Executive Vice President, Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, sade: ”Denna danska åtgärd är ett mycket bra exempel på hur medlemsländerna kan ge incitament till företag att delta och investera i gröna energiprojekt, i linje med EU: s regler för statligt stöd . Thor havsbaserade vindkraftsparkprojekt kommer att bidra till att uppnå EU: s ambitiösa energi- och klimatmål som anges i Green Deal, utan att onödigt snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. ”

Danmark anmälde till kommissionen en stödåtgärd, med en total budget på 6.5 miljarder DKK (cirka 870 miljoner euro), för att stödja design, konstruktion och drift av det nya Thor havsbaserade vindkraftsprojektet. Projektet, som kommer att ha en offshore vindkapacitet på minst 800 Megawatt (MW) till maximalt 1000 MW, kommer att inkludera vindkraftparken i sig, offshore-transformatorstationen och nätanslutningen från offshore-transformatorstationen till anslutningspunkten i den första landstationen.

Annons

Stödet kommer att tilldelas genom ett konkurrensutsatt anbud och kommer att ha formen av en tvåvägspremie för skillnad på 20 år. Premien kommer att betalas utöver marknadspriset för producerad el.

Kommissionen utvärderade åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd, särskilt 2014 riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi.

Kommissionen fann att stödet är nödvändigt och har en incitamenteffekt, eftersom Thor-projektet för havsbaserad vind inte skulle äga rum utan offentligt stöd. Dessutom är stödet proportionerligt och begränsat till det minsta nödvändiga, eftersom stödnivån kommer att fastställas genom en konkurrensutsatt auktion. Slutligen fann kommissionen att de positiva effekterna av åtgärden, särskilt de positiva miljöeffekterna, uppväger eventuella negativa effekter när det gäller snedvridning av konkurrensen, särskilt eftersom valet av stödmottagare och tilldelningen av stödet kommer att genomföras genom en konkurrensutsatt anbudsprocess.

Annons

På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att åtgärden är i linje med EU: s regler för statligt stöd, eftersom den kommer att främja utvecklingen av förnybar energiproduktion från offshore-vindteknik i Danmark och minska utsläppen av växthusgaser, i linje med European Green Deal, och utan onödigt snedvridande av konkurrensen.

Bakgrund

Kommissionens 2014 Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi låta medlemsstaterna stödja projekt som Thor Offshore Wind Farm. Dessa regler syftar till att hjälpa medlemsstaterna att uppnå EU: s ambitiösa energi- och klimatmål till lägsta möjliga kostnad för skattebetalarna och utan onödig snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden.

Du har nu möjlighet Direktivet om förnybar energi upprättade ett bindande EU-omfattande mål för förnybar energi på 32% fram till 2030. Projektet bidrar till att uppnå detta mål.

den senaste tidens EU: s offshore-strategi identifierar vikten av havsbaserad vind som en del av Green Deal.

Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärendenummer SA.57858 i statligt stöd register på kommissionens Konkurrensen webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst. Nya publikationer av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska gemenskapernas officiella tidning finns upptagna i Statligt stöd Weekly e-News.

coronavirus

Kommissionen godkänner 108 miljoner euro dansk biståndsåtgärd för att stödja coronavirusrelaterad forsknings- och utvecklingsverksamhet i Bayern Nordic

publicerade

on

EU-kommissionen har godkänt en dansk stödåtgärd på 108 miljoner euro för att stödja coronavirus-relaterad forskning och utveckling (FoU) för Bayern Nordic, ett företag som är verksamt inom vaccinutvecklings- och tillverkningsindustrin. Systemet godkändes enligt statligt stöd Tillfälligt ramverk. Det offentliga stödet kommer att ske i form av ett förskott som ska återbetalas. Syftet med åtgärden är att stödja utvecklingen av ett nytt coronavirusvaccin, utvecklat av AdaptVac och licensierat till Bavarian Nordic. Kandidatvaccinet genomgår för närvarande fas II kliniska prövningar.

Stödet kommer att stödja nästa utvecklingssteg, nämligen fas III -studien för att bekräfta säkerheten och demonstrera effektivitet, den experimentella utvecklingen av de nödvändiga produktionsprocesserna och arbeten som rör de erforderliga myndighetstillstånden. Kommissionen fann att denna stödåtgärd överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen.

I synnerhet (i) stödet kommer att täcka mindre än 80% av de relevanta FoU -kostnaderna och kommer att återkrävas helt och hållet vid tillståndstillstånd. och (ii) alla resultat av forskningsverksamheten kommer att göras tillgängliga för tredje parter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vid icke-diskriminerande marknadsförhållanden genom icke-exklusiva licenser. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att bekämpa hälsokrisen, i enlighet med artikel 107 ci fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och villkoren i den tillfälliga ramen. På denna grundval godkände kommissionen stödåtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd. 

Annons

Verkställande direktör Margrethe Vestager (avbildad), som ansvarar för konkurrenspolitiken, sade: ”Denna danska biståndsåtgärd på 108 miljoner euro kommer att bidra till välbehövlig forsknings- och utvecklingsverksamhet för att bemöta coronavirusutbrottet. Vi fortsätter att arbeta i nära samarbete med medlemsstaterna för att hitta användbara lösningar för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusutbrottet, i linje med EU: s regler. ”

Ett fullständigt pressmeddelande är tillgängligt nätet.

Annons
Fortsätt läsa

CO2 utsläpp

Kommissionen godkänner en ökning av budgeten på 88.8 miljoner euro för det danska systemet som stöder minskning av växthusgasutsläpp från jordbruk

publicerade

on

Europeiska kommissionen har funnit att en budgetökning på 88.8 miljoner euro (660 miljoner danska kronor), som gjorts tillgänglig genom återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten (RRF) för ett befintligt dansk system för att minska växthusgasutsläppen från jordbruk, är i linje med EU: s regler för statligt stöd . Den ökade budgeten som ska finansieras via RRF, efter kommissionens positiva bedömning av den danska återhämtnings- och motståndskraftsplanen och dess antagande av rådet (SA.63890) tilldelas ett befintligt dansk system (SA. 58791) som redan godkändes av kommissionen den 21 maj 2021.

Åtgärden kommer att genomföras till och med den 31 december 2026 och hade en initial budget på 238 miljoner euro (1.8 miljarder DKK). Det främsta målet med detta system är att bidra till det danska målet att minska utsläppen av växthusgaser med 70% fram till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Stödet kommer att bidra till att avlägsna kolrika jordbruksmarker från produktionen och därefter att omvandla marken till naturområden genom att återställa dess naturliga hydrologi genom att avlopp dräneras och återvätas av marken. Det befintliga systemet bedömdes utifrån dess överensstämmelse med EU: s riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och på landsbygden, som möjliggör stöd för att underlätta utvecklingen av vissa ekonomiska aktiviteter - i detta fall minskningen av växthusgasutsläppen från jordbruket. Kommissionen har nu dragit slutsatsen att den tilläggsfinansiering som tilldelats det befintliga danska systemet genom RRF inte förändrar den ursprungliga bedömningen av systemet, vilket fortfarande är i linje med EU: s regler för statligt stöd. Alla investeringar och reformer som medför statligt stöd som ingår i de nationella återhämtningsplanerna som presenteras inom ramen för RRF måste anmälas till kommissionen för förhandsgodkännande, såvida det inte omfattas av någon av gruppundantagsreglerna för statligt stöd, särskilt den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) och, för jordbrukssektorn, förordningen om gruppundantag för jordbruket (ABER).

Kommissionen kommer att bedöma sådana åtgärder som en prioriteringsfråga och har gett vägledning och stöd till medlemsstaterna i de förberedande faserna av de nationella planerna för att underlätta en snabb användning av RRF. Samtidigt säkerställer kommissionen i sitt beslut att de tillämpliga reglerna för statligt stöd följs för att bevara lika villkor på den inre marknaden och se till att RRF-medlen används på ett sätt som minimerar snedvridning av konkurrensen och tränga inte ut privata investeringar.

Annons

Den icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig under ärendenummer SA.63890 i statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Annons
Fortsätt läsa

Danmark

NextGenerationEU: Europeiska kommissionen stöder Danmarks plan för återhämtning och motståndskraft på 1.5 miljarder euro

publicerade

on

Europeiska kommissionen har idag (17 juni) antagit en positiv bedömning av Danmarks återhämtnings- och motståndskraftsplan. Detta är ett viktigt steg som banar väg för EU att betala ut 1.5 miljarder euro i bidrag under återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten (RRF) under perioden 2021-2026. Denna finansiering kommer att stödja genomförandet av de avgörande investerings- och reformåtgärder som beskrivs i Danmarks återhämtnings- och motståndskraftsplan. Det kommer att spela en viktig roll för att göra det möjligt för Danmark att komma starkare ut ur COVID-19-pandemin. RRF - i hjärtat av NextGenerationEU - kommer att ge upp till 672.5 miljarder euro (i löpande priser) för att stödja investeringar och reformer i hela EU. Den danska planen är en del av ett aldrig tidigare skådat samordnat EU-svar på COVID-19-krisen, för att ta itu med gemensamma europeiska utmaningar genom att anta de gröna och digitala övergångarna, för att stärka den ekonomiska och sociala motståndskraften och sammanhållningen på den inre marknaden.

Kommissionen utvärderade Danmarks plan baserat på kriterierna i RRF-förordningen. I kommissionens analys undersöktes särskilt om de investeringar och reformer som anges i Danmarks plan stöder de gröna och digitala övergångarna. bidra till att effektivt hantera utmaningar som identifierats under den europeiska terminen, och stärka dess tillväxtpotential, skapande av jobb och ekonomisk och social motståndskraft. Säkerställa Danmarks gröna och digitala övergångar I kommissionens bedömning av Danmarks plan framgår att den avsätter 59% av de totala utgifterna till åtgärder som stöder klimatmålen. Dessa åtgärder inkluderar skattereformer, energieffektivitet, hållbara transporter och initiativ inom jordbrukssektorn. De syftar alla till att modernisera den danska ekonomin, skapa arbetstillfällen och minska utsläppen av växthusgaser samt stärka miljöskyddet och skydda den biologiska mångfalden.

En ekonomi som fungerar för människor Verkställande direktör Valdis Dombrovskis (avbildad) sa: ”Den danska återhämtningsplanen ger en fullständig färdplan för en uppgraderad återhämtning, med starkt fokus på den gröna övergången. Över hälften av den totala finansieringen ägnas åt gröna mål, såsom rena transporter och en grön skattereform som hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser. Vi välkomnar ambitionen att framtidssäkra ekonomin genom att stödja utbyggnaden av höghastighetsinternet till landsbygden, och digitalisera den offentliga förvaltningen, stora och små företag samt sjukvårdssektorn. Genomförandet av de reformer och investeringar som ingår i planen kommer att påskynda Danmarks övergång till nästa generations ekonomi. ”

Annons

Kommissionens bedömning av Danmarks plan visar att den avsätter 25% av de totala utgifterna för den digitala övergången. Åtgärder för att stödja Danmarks digitala övergång inkluderar utveckling av en ny nationell digital strategi, ökad användning av telemedicin, utbyggnad av bredband i mindre befolkade delar av landet och främjande av digitala affärsinvesteringar. Förstärkning av Danmarks ekonomiska och sociala motståndskraft Kommissionens bedömning anser att Danmarks plan innehåller en omfattande uppsättning av ömsesidigt förstärkande reformer och investeringar som bidrar till att effektivt ta itu med alla eller en betydande delmängd av de ekonomiska och sociala utmaningar som anges i de landsspecifika rekommendationer som riktats till Danmark rådet under den europeiska terminen 2019 och 2020. Det innehåller åtgärder för att främja privata investeringar, stödja tvilling (grön och digital) övergång och främja forskning och utveckling.

Planen representerar ett omfattande och tillräckligt balanserat svar på Danmarks ekonomiska och sociala situation och bidrar därmed på lämpligt sätt till alla sex pelare i RRF-förordningen. Stöd till flaggskeppsinvesteringar och reformprojekt Danmarks plan föreslår projekt i flera europeiska flaggskeppsområden. Detta är specifika investeringsprojekt som tar upp frågor som är gemensamma för alla medlemsstater inom områden som skapar jobb och tillväxt och som behövs för den dubbla övergången. Till exempel kommer Danmark att tillhandahålla 143 miljoner euro för att främja energieffektivitet för hushåll och industri samt genom energirenoveringar av offentliga byggnader. Bedömningen visar också att ingen av de åtgärder som ingår i planen väsentligen skadar miljön, i linje med kraven i RRF-förordningen. De kontrollsystem som Danmark har infört anses vara adekvata för att skydda unionens ekonomiska intressen.

Planen ger tillräcklig information om hur nationella myndigheter kommer att förhindra, upptäcka och korrigera fall av intressekonflikter, korruption och bedrägerier i samband med användning av medel. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa: ”Idag har Europeiska kommissionen beslutat att ge sitt gröna ljus till Danmarks 1.5 miljarder euro återhämtnings- och motståndskraftsplan. Danmark är redan en front-springer i gröna och digitala övergångar. Genom att fokusera på reformer och investeringar som ytterligare kommer att påskynda den gröna övergången är Danmark ett starkt exempel. Din plan visar att Danmark ser framåt med ambition och förtroende. ”

Annons

Ekonomikommissionär Paolo Gentiloni sa: ”Danmarks plan för återhämtning och motståndskraft kommer att ge europeiskt stöd för att främja sin ambitiösa gröna övergång, ett område där landet redan är en pionjär. Detta är rätt prioritering för Danmark. Med tanke på planens många åtgärder för att främja den digitala övergången är jag mycket säker på att NextGenerationEU kommer att ge verkliga fördelar för det danska folket under de kommande åren. ”

Nästa steg

Kommissionen har idag antagit ett förslag till rådets genomförandebeslut om att bevilja 1.5 miljarder euro i bidrag till Danmark enligt RRF. Rådet har nu som regel fyra veckor på sig att anta kommissionens förslag. Rådets godkännande av planen skulle möjliggöra utbetalning av 200 miljoner euro till Danmark i förfinansiering. Detta motsvarar 13% av det totala tilldelade beloppet för Danmark. Kommissionen kommer att godkänna ytterligare utbetalningar baserat på ett tillfredsställande uppfyllande av de milstolpar och mål som anges i rådets genomförandebeslut, vilket återspeglar framstegen i genomförandet av investeringarna och reformerna.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend