Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Väteenergi: Vilka är fördelarna för EU?

DELA MED SIG:

publicerade

on

Ta reda på fördelarna med vätgenergi och hur EU vill utnyttja den mest för att stödja den gröna övergången.

Ren energi: viktigt för ett klimatneutralt Europa

På vägen till en klimatneutrala Europa och en renare planet är det viktigt att modernisera den totala energiförsörjningen och skapa ett helt integrerat energisystem under European Green Deal, EU-ekonomins gröna övergång bör kombineras med tillgång till ren, prisvärd och säker energi för företag och konsumenter.

EU står inför en utmaning eftersom energiproduktion och energiförbrukning svarade för 75% av EU: s utsläpp av växthusgaser 2018 och det beror fortfarande på import för 58% av sin energi, främst olja och gas.

Annons

I juli 2020 föreslog Europeiska kommissionen en vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europasom syftar till att påskynda utvecklingen av rent väte och säkerställa dess roll som en hörnsten för ett klimatneutralt energisystem till 2050.

Läs mer på EU: s politik för ren energi.

Är väte en förnybar energi?

Det finns olika typer av väte, kategoriserade efter produktionsprocess och de resulterande växthusgasutsläppen. Ren väte ("förnybart väte" eller "grönt väte") produceras genom elektrolys av vatten med användning av elektricitet från förnybara källor och avger inga växthusgaser under dess produktion.

Ledamöterna insisterar på vikten av en klassificering av olika typer av vätgas och vill ha en enhetlig EU-omfattande terminologi för att göra en tydlig åtskillnad mellan förnybart och kolväte med låga koldioxidutsläpp.

Under majens plenarsession kommer ledamöterna att rösta om en rapport som svarar på kommissionens förslag. De förväntas bara säga det grönt väte - producerat från förnybara källor - kan hållbart bidra till att uppnå klimatneutralitet på lång sikt.

För närvarande spelar väte bara en mindre roll i den totala energiförsörjningen. Det finns utmaningar när det gäller kostnadskonkurrenskraft, produktionsskala, infrastrukturbehov och upplevd säkerhet. Vätgas förväntas dock möjliggöra utsläppsfria transporter, uppvärmning och industriella processer samt lagring mellan säsongerna i framtiden.

Ledamöterna vill att kommissionen och EU-länderna ska stimulera produktionen och användningen av bränslet från förnybara källor.

Vilka är fördelarna med väte?

Väte utgör cirka 2% av EU: s energimix, varav 95% produceras av fossila bränslen, som släpper ut 70-100 miljoner ton koldioxid varje år.

Enligt forskning kan förnybara energikällor leverera en betydande del av den europeiska energimixen år 2050, varav väte kan stå för upp till 20%, särskilt 20-50% av energibehovet inom transport och 5-20% inom industrin.

Det används mest som råvara i industriella processer, men också som ett bränsle för rymdraketer.

Med tanke på dess egenskaper kan väte vara ett bra bränsle eftersom:

 • Användningen för energisyfte orsakar inte utsläpp av växthusgaser (vatten är den enda biprodukten av processen)
 • Den kan användas för att producera andra gaser, liksom flytande bränslen
 • Befintlig infrastruktur (gastransport och gaslagring) kan återanvändas för väte
 • Den har en högre energitäthet än batterier, så den kan användas för långdistans- och tungtransport

Vad vill parlamentet ha?

 • Incitament för att uppmuntra efterfrågan och skapa en europeisk vätemarknad och snabb användning av vätgasinfrastruktur
 • Utfasning av fossilbaserat väte så snart som möjligt
 • Certifiering av all import av vätgas på samma sätt som EU-producerat väte, inklusive produktion och transport för att undvika koldioxidläckage
 • Bedöma möjligheten att återanvända befintliga gasledningar för transport och underjordisk lagring av väte

Strategi för integrering av Europas energisystem


MEPs kommer också att rösta om en separat rapport om strategin för integrering av Europas energisystem samma dag som den andra rapporten. Strategin syftar till att påskynda avkolning, säkerställa balans mellan nätverk, bygga sammankopplingar, underlätta utbyggnaden av förnybara energikällor, utveckla digitalisering och utöka lagring och lokal produktion.

Mer om EU: s politik för ren energi

Läs mer 

Elektricitet till sammankoppling

Kommissionen godkänner franska ordningen på 30.5 miljarder euro för att stödja produktion av el från förnybara energikällor

publicerade

on

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler för statligt stöd godkänt en fransk stödordning för att stödja förnybar elproduktion. Åtgärden kommer att hjälpa Frankrike att uppnå sina mål för förnybar energi utan att konkurrensen snedvrids i onödan och kommer att bidra till det europeiska målet att uppnå klimatneutralitet fram till 2050.

Vice verkställande vice ordförande Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, sade: ”Denna stödåtgärd kommer att stimulera utvecklingen av viktiga förnybara energikällor och stödja en övergång till en miljövänlig energiförsörjning, i linje med EU: s Green Deal-mål. Valet av mottagare genom en konkurrensutsatt anbudsprocess kommer att säkerställa bästa möjliga värde för skattebetalarnas pengar samtidigt som konkurrensen bibehålls på den franska energimarknaden. ” 

Det franska systemet

Annons

Frankrike meddelade kommissionen sin avsikt att införa ett nytt system för att stödja el som produceras från förnybara energikällor, nämligen till landoperatörer av sol-, land- och vattenkraftsanläggningar. Systemet ger stöd till dessa operatörer som tilldelas via konkurrensutsatta anbud. Särskilt omfattar åtgärden sju typer av anbud för totalt 34 GW ny kapacitet för förnybar energi som kommer att organiseras mellan 2021 och 2026: (i) sol på marken, (ii) sol på byggnader, (iii) vind på land, (iv) vattenkraftinstallationer, (v) innovativ sol, (vi) egenförbrukning och (vii) ett teknologineutralt anbud. Stödet har formen av en premie utöver elmarknadspriset. Åtgärden har en preliminär totalbudget på cirka 30.5 miljarder euro. Systemet är öppet till 2026 och stöd kan betalas ut under högst 20 år efter det att den nya förnybara anläggningen ansluts till nätet.

Kommissionens bedömning

Kommissionen utvärderade åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd, särskilt 2014 riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi.

Kommissionen fann att stödet är nödvändigt för att vidareutveckla den förnybara energiproduktionen för att uppfylla Frankrikes miljömål. Det har också en stimulanseffekt, eftersom projekten annars inte skulle äga rum utan offentligt stöd. Dessutom är stödet proportionellt och begränsat till det minsta nödvändiga, eftersom stödnivån kommer att fastställas genom konkurrensutsatta anbud. Kommissionen fann dessutom att de positiva effekterna av åtgärden, särskilt de positiva miljöeffekterna, överväger eventuella negativa effekter när det gäller snedvridning av konkurrensen. Slutligen åtagit sig Frankrike också att genomföra en efterhands utvärdering för att bedöma funktionerna och genomförandet av systemet för förnybar energi.

På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att det franska systemet är i linje med EU: s regler om statligt stöd, eftersom det kommer att underlätta utvecklingen av förnybar elproduktion från olika tekniker i Frankrike och minska växthusgasutsläppen, i linje med European Green Deal och utan onödigt snedvridande av konkurrensen.

Bakgrund

Kommissionens 2014 Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi låta medlemsstaterna stödja produktionen av el från förnybara energikällor, på vissa villkor. Dessa regler syftar till att hjälpa medlemsstaterna att uppnå EU: s ambitiösa energi- och klimatmål till lägsta möjliga kostnad för skattebetalarna och utan onödig snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden.

Du har nu möjlighet Direktivet om förnybar energi från 2018 fastställde ett bindande mål för förnybar energi på EU-nivå om 32% fram till 2030. Med European Green Deal Communication under 2019 förstärkte kommissionen sina klimatambitioner och satte ett mål om inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Det nyligen antagna Europeiska klimatlagstiftningen, som fastställer klimatneutralitetsmålet 2050 och inför det mellanliggande målet att minska utsläppen av växthusgaser netto med minst 55% fram till 2030, sätta grunden för 'passar 55' lagstiftningsförslag som antogs av kommissionen den 14 juli 2021. Bland dessa förslag har kommissionen lagt fram en ändring av direktivet om förnybar energi, som sätter ett ökat mål att producera 40% av EU: s energi från förnybara källor till 2030.

Den icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig under ärendenummer SA.50272 i statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst. Nya publikationer av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska gemenskapernas officiella tidning finns upptagna i Konkurrensvecka e-nyheter.

Fortsätt läsa

Plastavfall

Plastavfall och återvinning i EU: Fakta och siffror

publicerade

on

Nästan en tredjedel av plastavfallet i Europa återvinns. Ta reda på mer fakta och siffror om plastavfall och dess återvinning i EU med denna infografik, Samhället.

Infographic about plastic waste and recycling in Europe
Ta reda på fakta om plastavfall och återvinning i EU  

Produktionen av plast har ökat exponentiellt på bara några decennier - från 1.5 miljoner ton 1950 till 359 miljoner ton 2018 världen över - och därmed mängden plastavfall. Efter en kraftig nedgång i produktionen under första halvåret 2020 på grund av COVID-19-pandemin återhämtade sig produktionen igen under andra halvåret.

EU vidtar redan åtgärder för att minska mängden plastavfall, men vad händer med avfallet som genereras trots alla ansträngningar? Och hur kan plaståtervinningsgraden höjas?

Annons

Behandling av plastavfall i Europa

I Europa är energiåtervinning det mest använda sättet att bortskaffa plastavfall följt av återvinning. Cirka 25% av allt genererat plastavfall deponeras.

Hälften av plasten som samlas in för återvinning exporteras för att behandlas i länder utanför EU. Orsakerna till export är bristen på kapacitet, teknik eller ekonomiska resurser för att behandla avfallet lokalt.

Tidigare transporterades en betydande del av det exporterade plastavfallet till Kina, men nyligen begränsningar av import av plastavfall i Kina kommer sannolikt att minska EU: s export ytterligare. Detta medför en risk för ökad förbränning och deponering av plastavfall i Europa. Under tiden försöker EU hitta cirkulära och klimatvänliga sätt att hantera sitt plastavfall.

Den låga andelen plaståtervinning i EU innebär betydande förluster för ekonomin såväl som för miljön. Det uppskattas att 95% av värdet på plastförpackningsmaterial går förlorat för ekonomin efter en kort cykel för första gången.

globalt forskare uppskattar att produktion och förbränning av plast pumpade mer än 850 miljoner ton växthusgaser ut i atmosfären 2019. År 2050 skulle dessa utsläpp kunna stiga till 2.8 miljarder ton, varav en del kunde undvikas genom bättre återvinning.

Läs mer om avfallshantering i EU.

Problem med plaståtervinning

De viktigaste frågorna som komplicerar plaståtervinning är kvaliteten och priset på den återvunna produkten jämfört med deras återvunna motsvarighet. Plastprocessorer kräver stora mängder återvunnen plast, tillverkade enligt strikt kontrollerade specifikationer och till ett konkurrenskraftigt pris.

Eftersom plast lätt kan anpassas efter varje tillverkares behov - funktionella eller estetiska - komplicerar råvarornas mångfald återvinningsprocessen, vilket gör det dyrt och påverkar slutproduktens kvalitet. Som en följd av detta ökar efterfrågan på återvunnen plast snabbt, men 2018 stod den endast för 6% av efterfrågan på plast i Europa.

Ta reda på mer om EU: s planer på att nå en cirkulär ekonomi 2050, inklusive plastreduktion.

EU -lösningar för att öka återvinningsgraden

I maj 2018 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag för att ta itu med frågan plast marin skräp. Det inkluderar ett EU-förbud mot produktion av de 10 bästa engångsplaster som finns på europeiska stränder från 3 juli 2021.

Som en del av den Grön affär55% av plastförpackningsavfallet bör återvinnas till 2030. Detta skulle innebära bättre design för återvinningsbarhet, men parlamentsledamöterna anser att det behövs åtgärder för att stimulera marknaden för återvunnen plast.

Dessa åtgärder kan omfatta:

 • Skapa kvalitetsstandarder för sekundärplast;
 • uppmuntra certifiering för att öka förtroendet för både industrin och konsumenterna;
 • införa obligatoriska regler för minimalt återvunnet innehåll i vissa produkter, och;
 • uppmuntra EU -länder att överväga att sänka momsen på återvunna produkter.


Europaparlamentet stödde också begränsning av lätta plastpåsar i EU i 2015.

Dessutom uppmanade ledamöterna kommissionen att ta mot mikroplast.

Läs mer om EU: s strategi för att minska plastavfall.

Läs mer 

Fortsätt läsa

Miljö

Vattenhantering: Kommissionen samråder med att uppdatera listor över föroreningar som påverkar yt- och grundvatten

publicerade

on

Kommissionen har inlett en online offentligt samråd att söka synpunkter på den kommande översynen av förteckningarna över föroreningar som förekommer i ytvatten och grundvatten samt om motsvarande regleringsstandarder. Detta initiativ är särskilt viktigt för genomförandet av det nyligen antagna Noll föroreningshandlingsplan som en del av European Green Dealoch bredare ansträngningar för att säkra en effektivare och säkrare användning av vatten.

Miljö-, havs- och fiskerikommissionären Virginijus Sinkevičius sa: ”Alla européer bör dra nytta av rent vatten. Att säkerställa god yt- och grundvattenkvalitet i Europa är av största vikt för människors hälsa och för miljön. Föroreningar orsakade av bekämpningsmedel, konstgjorda kemikalier eller från rester av läkemedel måste undvikas så mycket som möjligt. Vi vill höra dina åsikter om hur detta bäst kan uppnås. ”

En nyligen genomförd utvärdering ('fitnesscheck') i december 2019 hittades EU: s vattenlagstiftning ska i stort sett vara ändamålsenlig. Det krävs dock förbättringar av aspekter som investeringar, genomförandebestämmelser, integrering av vattenmål i annan politik, administrativ förenkling och digitalisering. Denna revision syftar till att ta itu med några av bristerna i samband med kemisk förorening och den rättsliga skyldigheten att regelbundet se över förteckningarna över föroreningar samt att påskynda genomförandet. Det offentliga samrådet är öppet för feedback fram till den 1 november 2021. Mer information finns i detta pressmeddelande.

Annons

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend