Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Långsiktig vision för landsbygdsområden: För starkare, anslutna, motståndskraftiga och välmående EU-landsbygdsområden

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har lagt fram en långsiktig vision för EU: s landsbygdsområden, identifiera de utmaningar och oro som de står inför, samt lyfta fram några av de mest lovande möjligheter som dessa regioner har. Baserat på framsynthet och breda samråd med medborgare och andra aktörer på landsbygden föreslår dagens vision en landsbygdspakt och en landsbygdshandlingsplan som syftar till att göra våra landsbygdsområden starkare, anslutna, motståndskraftiga och välmående.

För att framgångsrikt kunna svara på de megatrender och utmaningar som globaliseringen, urbaniseringen, åldrandet och för att skörda fördelarna med de gröna och digitala övergångarna behövs, krävs platskänsliga politiska åtgärder och åtgärder som tar hänsyn till EU: s territoriers mångfald, deras specifika behov och relativa styrkor.

På landsbygden i EU är befolkningen i genomsnitt äldre än i stadsområden och kommer långsamt att krympa under det kommande decenniet. I kombination med brist på anslutning, underutvecklad infrastruktur och avsaknad av olika sysselsättningsmöjligheter och begränsad tillgång till tjänster gör detta landsbygdsområdena mindre attraktiva att bo och arbeta i. Samtidigt är landsbygdsområden också aktiva aktörer i EU: s gröna och digitala övergångar. Att nå målen för EU: s digitala ambitioner för 2030 kan ge fler möjligheter för en hållbar utveckling av landsbygdsområden bortom jordbruket, jordbruket och skogsbruket, utveckla nya perspektiv för tillväxt av tillverkning och särskilt tjänster och bidra till förbättrad geografisk fördelning av tjänster och industrier.

Annons

Denna långsiktiga vision för EU: s landsbygdsområden syftar till att ta itu med dessa utmaningar och problem genom att bygga vidare på nya möjligheter för EU: s gröna och digitala övergångar och om lärdomarna från COVID 19-pandemin, och genom att identifiera medel för att förbättra livskvaliteten på landsbygden, uppnå balanserad territoriell utveckling och stimulera ekonomisk tillväxt.

Landsbygdspakten

En ny landsbygdspakt kommer att engagera aktörer på EU-nivå, nationell, regional och lokal nivå för att stödja visionens gemensamma mål, främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och svara på landsbygdens gemensamma ambitioner. Kommissionen kommer att underlätta denna ram genom befintliga nätverk och uppmuntra utbyte av idéer och bästa praxis på alla nivåer.

Annons

EU: s handlingsplan för landsbygden

I dag har kommissionen också lagt fram en handlingsplan för att främja hållbar, sammanhängande och integrerad landsbygdsutveckling. Flera EU-strategier ger redan stöd till landsbygdsområden och bidrar till deras balanserade, rättvisa, gröna och innovativa utveckling. Bland dessa kommer den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och sammanhållningspolitiken att vara grundläggande för att stödja och genomföra denna handlingsplan, samtidigt som de åtföljs av ett antal andra EU-politikområden som tillsammans kommer att göra denna vision till verklighet.

Visionen och handlingsplanen identifierar fyra handlingsområden, med stöd av flaggskeppsinitiativ, för att möjliggöra:

  • Starkare: fokusera på att stärka landsbygdssamhällen, förbättra tillgången till tjänster och underlätta social innovation;
  • Ansluten: att förbättra anslutningen både när det gäller transport och digital tillgång;
  • Elastisk: Bevara naturresurser och grönare jordbruksaktiviteter för att motverka klimatförändringar samtidigt som man säkerställer social motståndskraft genom att erbjuda tillgång till utbildningskurser och olika kvalitetsarbetstillfällen.
  • Välmående: att diversifiera den ekonomiska verksamheten och förbättra mervärdet av jordbruks- och livsmedelsaktiviteter och jordbruksturism.

Kommissionen kommer att stödja och övervaka genomförandet av EU: s handlingsplan för landsbygden och uppdatera den regelbundet regelbundet för att säkerställa att den förblir relevant. Det kommer också att fortsätta att ha kontakt med medlemsstaterna och landsbygdens aktörer för att upprätthålla en dialog om landsbygdsfrågor. Dessutom, "landsbygdssäkerhet ” kommer att införas där EU: s politik granskas genom en landsbygdslins. Målet är att bättre identifiera och ta hänsyn till den potentiella inverkan och innebörden av ett kommissionens politiska initiativ på landsbygdens sysselsättning, tillväxt och hållbar utveckling.

Slutligen a landsbygdens observatorium kommer att inrättas inom kommissionen för att ytterligare förbättra insamlingen och analysen av uppgifter om landsbygdsområden. Detta kommer att ge bevis för att informera om politiken när det gäller landsbygdsutveckling och stödja genomförandet av handlingsplanen för landsbygden.

Nästa steg

Dagens tillkännagivande av den långsiktiga visionen för landsbygdsområden markerar det första steget mot starkare, bättre anslutna, motståndskraftiga och välmående landsbygdsområden fram till 2040. Landsbygdspakten och EU: s landsbygdshandlingsplan kommer att vara nyckelkomponenterna för att uppnå dessa mål.

I slutet av 2021 kommer kommissionen att ansluta sig till Regionkommittén för att undersöka vägen mot visionens mål. I mitten av 2023 kommer kommissionen att göra en översikt över vilka åtgärder som finansieras av EU och medlemsstaterna har genomförts och programmerats för landsbygdsområden. En offentlig rapport, som kommer att publiceras i början av 2024, kommer att identifiera områden där det behövs ökat stöd och ekonomi, liksom vägen framåt, baserat på EU: s handlingsplan för landsbygden. Diskussionerna kring rapporten kommer att ingå i reflektionen över förberedelserna av förslagen för programperioden 2028--2034.

Bakgrund

Behovet av att utforma en långsiktig vision för landsbygdsområden betonades i president von der Leyens politiska riktlinjer och i uppdragsbrev till Vice president ŠuicaKommissionär Wojciechowski och Kommissionär Ferreira

Jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski sade: ”Landsbygdsområden är avgörande för EU idag, de producerar våra livsmedel, skyddar vårt arv och skyddar våra landskap. De har en nyckelroll att spela i den gröna och digitala övergången. Vi måste dock tillhandahålla rätt verktyg för dessa landsbygdssamhällen för att dra full nytta av de framtida möjligheterna och hantera de utmaningar de står inför för närvarande. Den långsiktiga visionen för landsbygdsområden är ett första steg mot att förändra våra landsbygdsområden. Den nya gemensamma jordbrukspolitiken kommer att bidra till visionen genom att främja en smart, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor, stärka miljövård och klimatåtgärder och stärka den socioekonomiska strukturen på landsbygden. Vi kommer att se till att EU: s landsbygdshandlingsplan möjliggör en hållbar utveckling av våra landsbygdsområden. ”

I artikel 174 i EUF-fördraget uppmanas EU att särskilt uppmärksamma landsbygdsområden, bland annat när man främjar dess övergripande harmoniska utveckling, stärker dess ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning och minskar skillnaderna mellan de olika regionerna.

A Eurobarometerundersökning genomfördes i april 2021 för att utvärdera prioriteringarna i den långsiktiga visionen för landsbygdsområden. Undersökningen visade att 79% av EU-medborgarna stödde EU bör ta hänsyn till landsbygdsområden i beslut om offentliga utgifter. 65% av alla EU-medborgare ansåg att det lokala området eller provinsen skulle kunna bestämma hur EU: s landsbygdsinvesteringar spenderas. och 44% nämnde transportinfrastruktur och anslutningar som ett centralt behov av landsbygdsområden.

Kommissionen drev en offentligt samråd om den långsiktiga visionen för landsbygdsområden från 7 september till 30 november 2020. Över 50% av de tillfrågade uppgav att infrastruktur är det mest pressande behovet av landsbygdsområden. 43% av respondenterna citerade också tillgång till grundläggande tjänster och bekvämligheter, såsom vatten och elektricitet samt banker och postkontor, som ett brådskande behov. Under de närmaste 20 åren tror respondenterna att landsbygdens attraktionskraft till stor del kommer att bero på tillgängligheten digital anslutning (93%), grundläggande tjänster och e-tjänster (94%) och förbättring av jordbrukets klimat och miljöprestanda (92%).

Demokrati och demografi Vice president Dubravka Šuica sa: ”Landsbygdsområden är hem för nästan 30% av EU: s befolkning och det är vår ambition att avsevärt förbättra deras livskvalitet. Vi har lyssnat på deras oro och tillsammans med dem byggt denna vision baserat på de nya möjligheter som skapats av EU: s gröna och digitala övergångar och på lärdomarna från COVID 19-pandemin. Med detta meddelande vill vi skapa en ny fart för landsbygdsområden, som attraktiva, livfulla och dynamiska platser, samtidigt som vi naturligtvis skyddar deras väsentliga karaktär. Vi vill ge landsbygdsområden och samhällen en starkare röst för att bygga Europas framtid. ”

Sammanhållnings- och reformkommissionär Elisa Ferreira (avbildad) sade: ”Även om vi alla står inför samma utmaningar, har våra territorier olika sätt, styrkor och kapacitet att hantera dem. Vår policy måste vara känslig för de olika funktionerna i våra regioner. Den demokratiska och sammanhängande unionen vi vill bygga närmare våra medborgare och territorier och involvera olika styrningsnivåer. Långsiktiga visionen för landsbygdsområden kräver lösningar som är utformade för deras specifika behov och tillgångar, med deltagande av regionala och lokala myndigheter och lokala samhällen. Landsbygdsområden måste kunna leverera grundläggande tjänster för sin befolkning och bygga på sina styrkor för att bli ankare för ekonomisk utveckling. Alla dessa mål är kärnan i den nya sammanhållningspolitiken för 2021-2027. ”

För mer information

En långsiktig vision för EU: s landsbygdsområden - Mot starkare, anslutna, motståndskraftiga och välmående landsbygdsområden fram till 2040

Faktablad om en långsiktig vision för landsbygdsområden

Frågor och svar om en långsiktig vision för landsbygdsområden

Långsiktig vision för landsbygdsområden

Fortsätt läsa
Annons

Lantbruk

Föreslagen hävning av USA: s lammförbud välkomnar nyheter för industrin

publicerade

on

FUW träffade USDA 2016 för att diskutera möjligheter till export av lamm. Från vänster, USA: s jordbruksspecialist Steve Knight, USA: s jordbruksrådgivare Stan Phillips, FUW: s politiker Dr Hazel Wright och FUW: s president Glyn Roberts

Farmers 'Union of Wales har välkomnat nyheterna om att det långvariga förbudet mot att importera walisiskt lamm till USA snart ska upphävas. Det meddelades av Storbritanniens premiärminister Boris Johnson onsdagen den 22 september. 

FUW har länge diskuterat möjligheten att häva det omotiverade förbudet med USDA i olika möten under det senaste decenniet. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales har betonat att den potentiella marknaden för PGI Welsh Lamb i USA uppskattas vara värd så mycket som 20 miljoner pund per år inom fem år efter det att exportrestriktionerna har tagits bort.

Annons

FUW: s vice president Ian Rickman sade från sin fårfarm i Carmarthenshire: ”Nu måste vi mer än någonsin utforska andra exportmarknader samtidigt som vi skyddar våra sedan länge etablerade marknader i Europa. Den amerikanska marknaden är en som vi är angelägna om att utveckla mycket starkare relationer med och nyheten om att detta förbud snart kan upphävas är mycket välkommen nyheter för vår fårindustri. ”

Annons
Fortsätt läsa

Lantbruk

Jordbruk: Kommissionen godkänner ny geografisk beteckning från Ungern

publicerade

on

Kommissionen har godkänt tillägget avSzegedi tükörponty ' från Ungern i registret över skyddade geografiska indikationer (BGB). 'Szegedi tükörponty' är en fisk av karparten som produceras i regionen Szeged, nära Ungerns södra gräns, där ett system med fiskdammar skapades. Dammarnas alkaliska vatten ger fisken en speciell vitalitet och motståndskraft. Det flagnande, rödaktiga, smakrika köttet hos fisken som odlas i dessa dammar och dess fräscha doft utan bie-smak kan direkt hänföras till den specifika saltvattenmarken.

Fiskens kvalitet och smak påverkas direkt av den goda syretillförseln vid sjöbädden i fiskdammarna som skapas på salt jord. Köttet från 'Szegedi tükörponty' är proteinrikt, fettfattigt och mycket smakrikt. Den nya valören kommer att läggas till i listan över 1563 produkter som redan är skyddade i eAmbrosia databas. Mer information online på kvalitetsprodukter.

Annons

Fortsätt läsa

Lantbruk

Kommer ledamöterna att stödja strategin Farm to Fork?

publicerade

on

Denna torsdag och fredag ​​(9-10 september) röstar Europaparlamentets AGRI- och ENVI-kommittéer om deras reaktion på EU: s strategi Farm to Fork. Europaparlamentets kommittéer för jordbruk (AGRI) och miljö (ENVI) röstar om sitt gemensamma initiativbetänkande om Farm to Fork-strategin, som beskriver hur EU siktar på att göra livsmedelssystemet ”rättvist, hälsosamt och miljövänligt” . Ändringarna i betänkandet kommer att röstas om på torsdag.

Sedan förväntas parlamentsledamöter från båda kommittéerna att godkänna sin gemensamma Farm to Fork -strategirapport på fredag ​​och skicka den till kammaren för en slutlig omröstning planerad till början av oktober. De vetenskapliga bevisen visar att EU: s livsmedelssystem för närvarande inte är hållbart och att det krävs stora förändringar i hur vi producerar, handlar och konsumerar mat om vi ska respektera våra internationella åtaganden och planetära gränser. Farm to Fork-strategin, som EU-kommissionen presenterade 2020 som ett centralt inslag i European Green Deal, är en potentiell spelväxlare på detta område. Detta beror på att det bryter igenom silos och sammanför flera politiska initiativ som syftar till att göra livsmedelssystemet mer hållbart.

Trots det har jordbruksintressenter och jordbruksministrar gett Farm to Fork -strategin ett ljummet mottagande. Det beror på att de stöder den fortsatta användningen av syntetiska bekämpningsmedel, gödningsmedel och antibiotika i EU: s jordbruk - trots de miljöskador de gör - och strategin ifrågasätter den utbredda användningen av dessa jordbrukskemikalier. Nu är det över till Europaparlamentet att fastställa sin ståndpunkt om strategin, som kommer att sända en stark politisk signal till EU -kommissionen. Detta är särskilt aktuellt med FN: s livsmedelsmöte om två veckor och den andra upplagan av Farm to Fork Conference i oktober.

Annons

”Ledamöterna kan inte missa detta gyllene tillfälle att stärka strategin Farm to Fork och göra den central för att uppnå EU: s klimat-, biologiska mångfald- och hållbara utvecklingsmål för 2030”, säger Jabier Ruiz, Senior Policy Officer för livsmedel och jordbruk vid WWF: s europeiska politiska kontor. ”Strategin har stor potential att göra våra livsmedelssystem mer hållbara om de genomförs i den skala som behövs. Parlamentet kan nu ge en väsentlig drivkraft för att detta ska hända. ”

Sammantaget måste Europaparlamentets betänkande godkänna ambitionen från strategin Farm to Fork och uppmana Europeiska kommissionen att fullt ut utveckla och utvidga de politiska initiativ som omfattas av strategin. Närmare bestämt anser WWF att det är särskilt viktigt att parlamentsledamöterna stöder kompromissändringar som ber:

Basera den framtida EU -lagen om hållbara livsmedelssystem på den senaste vetenskapliga kunskapen och involvera intressenter från en mängd olika perspektiv för att säkerställa en legitim och inkluderande process. Införa robusta mekanismer för spårbarhet av skaldjur som ger exakt information om var, när, hur och vilken fisk som fångats eller odlats för alla skaldjursprodukter oavsett om den är fångad eller importerad i EU, färsk eller bearbetad.

Erkänn att en befolkningsövergripande förändring av konsumtionsmönster behövs, inklusive att hantera överkonsumtion av kött och ultrabearbetade produkter, och presentera en proteinövergångsstrategi som täcker både efterfrågan och utbudssidan för att minska miljöpåverkan och klimatpåverkan.

Annons

Uppmuntra åtgärder för att begränsa matsvinn som förekommer på den primära produktionsnivån och tidiga stadier av leveranskedjan, inklusive oskördad mat, och sätta bindande mål för minskning av matsvinn i varje led i leveranskedjan. Inför obligatorisk due diligence för leveranskedjor för att säkerställa att EU: s import inte är fri från avskogning utan också från alla typer av ekosystemomvandling och nedbrytning - och inte leder till några negativa effekter på mänskliga rättigheter.

Efter omröstningen på torsdagen kommer AGRI: s ledamöter också att stämpla den politiska överenskommelsen om den gemensamma jordbrukspolitiken, som nåddes i juni. Detta är ett standardförfarande i EU: s beslutsfattande och inga överraskningar väntas.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend