Anslut dig till vårt nätverk!

European Green Deal

The Green Deal Industrial Plan: Att sätta Europas nollindustri i täten

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Kommissionen presenterar en Green Deal industriplan att stärka konkurrenskraften för Europas nollnollindustri och stödja den snabba övergången till klimatneutralitet. Planen syftar till att tillhandahålla en mer stödjande miljö för uppskalningen av EU:s tillverkningskapacitet för de tekniker och produkter som är noll-noll som krävs för att uppfylla Europas ambitiösa klimatmål.

Planen bygger på tidigare initiativ och förlitar sig på styrkorna hos EU:s inre marknad, och kompletterar pågående ansträngningar inom ramen för European Green Deal och REPowerEU. Den bygger på fyra pelare: en förutsägbar och förenklad regleringsmiljö, snabbare tillgång till finansiering, förbättrad kompetens och öppen handel för motståndskraftiga leveranskedjor.

Ursula von der Leyen, ordförande för EU-kommissionen, sa: "Vi har en gång i generationen möjlighet att visa vägen med snabbhet, ambition och målmedvetenhet för att säkra EU:s industriella ledande inom den snabbväxande net-nollteknologin sektor. Europa är fast beslutet att leda clean tech-revolutionen. För våra företag och människor innebär det att omvandla kompetens till kvalitetsjobb och innovation till massproduktion, tack vare ett enklare och snabbare ramverk. Bättre tillgång till finansiering kommer att göra det möjligt för våra nyckelindustrier inom clean tech att skala upp snabbt."

En förutsägbar och förenklad regelmiljö

Planens första pelare handlar om ett enklare regelverk.

Kommissionen kommer att föreslå a Net-Zero Industry Act att identifiera mål för industriell kapacitet utan noll och tillhandahålla ett regelverk som lämpar sig för dess snabba utbyggnad, säkerställa förenklade och snabba tillstånd, främja europeiska strategiska projekt och utveckla standarder för att stödja uppskalningen av teknik på den inre marknaden.

Ramverket kommer att kompletteras av Lagen om kritiska råvaror, för att säkerställa tillräcklig tillgång till de material, som sällsynta jordartsmetaller, som är avgörande för tillverkning av nyckelteknologier, och reform av elmarknadens utformning, för att få konsumenterna att dra nytta av de lägre kostnaderna för förnybar energi.

Snabbare tillgång till finansiering

Planens andra pelare kommer att påskynda investeringar och finansiering för cleantech-produktion i Europa. Offentlig finansiering, i samband med ytterligare framsteg i den europeiska kapitalmarknadsunionen, kan låsa upp de enorma mängder privat finansiering som krävs för den gröna omställningen. Inom konkurrenspolitiken strävar kommissionen efter att garantera lika villkor på den inre marknaden och samtidigt göra det lättare för medlemsstaterna att ge nödvändigt stöd för att påskynda den gröna omställningen. För att påskynda och förenkla beviljandet av stöd kommer kommissionen därför att samråda med medlemsstaterna om en ändrad Ramverk för tillfällig kris och övergång för statligt stöd och det kommer se över den allmänna gruppundantagsförordningen mot bakgrund av Green Deal, höjande aviseringströsklar för stöd till gröna investeringar. Detta kommer bland annat att bidra till ytterligare effektivisera och förenkla godkännandet av IPCEI-relaterade projekt.

Annons

Kommissionen kommer också att underlätta användningen av befintliga EU-medel för att finansiera ren teknisk innovation, tillverkning och utbyggnad. Kommissionen undersöker också vägar för att uppnå större gemensam finansiering på EU-nivå för att stödja investeringar i tillverkning av tekniker med noll nät, baserat på en pågående bedömning av investeringsbehovet. Kommissionen kommer att arbeta med medlemsstaterna på kort sikt, med fokus på REPowerEU, InvestEU och innovationsfonden, på en övergångslösning för att ge snabbt och riktat stöd. För på medellång sikt, kommissionen avser att ge ett strukturellt svar på investeringsbehoven genom att föreslå en europeisk suveränitetsfond i samband med översynen av den fleråriga budgetramen före sommaren 2023.

För att hjälpa medlemsstaterna att få tillgång till REPowerEU-medel, kommissionen har i dag antagit ny vägledning om återhämtnings- och motståndsplaner, som förklarar processen för att ändra befintliga planer och villkoren för att förbereda REPowerEU-kapitel.

Förbättra färdigheter

Eftersom mellan 35 % och 40 % av alla jobb skulle kunna påverkas av den gröna omställningen, kommer utvecklingen av den kompetens som behövs för välbetalda kvalitetsjobb att vara en prioritet för Europeiska kompetensåret, och planens tredje pelare kommer att fokusera på det.

För att utveckla kompetensen för en folkcentrerad grön omställning kommer kommissionen att föreslå att man inrättar Net-Zero Industry Academies att rulla ut kompetens- och omkompetensprogram i strategiska branscher. Den kommer också att överväga hur man kombinerar en "Skills-first"-metoden, erkännande av faktiska färdigheter, med befintliga metoder baserade på kvalifikationer, och hur man kan underlätta tillträde för tredjelandsmedborgare till EU:s arbetsmarknader inom prioriterade sektorer, samt åtgärder för att främja och anpassa offentlig och privat finansiering för kompetensutveckling.

Öppen handel för motståndskraftiga leveranskedjor

Den fjärde pelaren kommer att handla om globalt samarbete och att få handel att fungera för den gröna omställningen, under principerna om rättvis konkurrens och öppen handel, med utgångspunkt i engagemangen med EU:s partner och Världshandelsorganisationens arbete. För detta ändamål kommer kommissionen att fortsätta att utveckla EU:s nätverk av frihandelsavtal och andra former av samarbete med partners för att stödja den gröna omställningen. Den kommer också att utforska skapandet av en Critical Raw Materials Club, att föra samman råvarukonsumenter och resursrika länder för att säkerställa global försörjningstrygghet genom en konkurrenskraftig och diversifierad industriell bas, och Clean Tech/Net-Zero Industrial Partnerships.  

Kommissionen kommer också skydda den inre marknaden från orättvis handel inom miljötekniksektorn och kommer att använda sina instrument för att säkerställa att utländska subventioner inte snedvrider konkurrensen på den inre marknaden, även inom miljötekniksektorn.

Bakgrund

Du har nu möjlighet European Green Deal, som presenterades av kommissionen den 11 december 2019, sätter målet att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten år 2050 Europeiska klimatlagstiftningen förankrar i bindande lagstiftning EU:s engagemang för klimatneutralitet och delmålet att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030, jämfört med 1990 års nivåer.

I övergången till en ekonomi med nettonoll kommer Europas konkurrenskraft starkt att bero på dess förmåga att utveckla och tillverka den rena tekniken som gör denna övergång möjlig.

Den europeiska Green Deal-industriplanen tillkännagavs av presidenten von der leyen i henne tal vid World Economic Forum i Davos i januari 2023 som initiativet för EU att vässa sin konkurrensfördel genom investeringar i renteknologi och fortsätta att leda på vägen mot klimatneutralitet. Det är ett svar på Europeiska rådets inbjudan till kommissionen att lägga fram förslag senast i slutet av januari 2023 för att mobilisera alla relevanta nationella och EU-verktyg och förbättra ramvillkoren för investeringar, i syfte att säkerställa EU:s motståndskraft och konkurrenskraft.

Mer

En Green Deal Industrial Plan för Net-Zero Age

Statligt stöd: Förslag till en tillfällig kris- och övergångsram

Frågor

Faktablad

En europeisk grön affär

Europeiska industriella strategin

Vägledning om REPowerEU-kapitel i samband med planer för återhämtning och motståndskraft 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend