Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

European Green Deal: Kommissionen antar nya förslag för att stoppa avskogning, innovativ hållbar avfallshantering och göra marken hälsosam för människor, natur och klimat

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Kommissionen har antagit tre nya initiativ som är nödvändiga för att göra European Green Deal en verklighet. Kommissionen föreslår nya regler för att stävja EU-driven avskogning, samt nya regler för att underlätta avfallstransporter inom EU för att främja cirkulär ekonomi och ta itu med exporten av olagligt avfall och avfallsutmaningar till tredjeländer. Kommissionen presenterar också en ny markstrategi för att ha all europeisk mark återställd, motståndskraftig och adekvat skyddad senast 2050. Med dagens förslag presenterar kommissionen verktygen för att gå över till en cirkulär ekonomi, skydda naturen och höja miljöstandarderna i EU Unionen och i världen.

European Green Deal Executive Vice President Frans Timmermans sa: "För att lyckas i den globala kampen mot klimat- och biologisk mångfaldskriser måste vi ta ansvaret att agera hemma såväl som utomlands. Vår avskogningsförordning svarar på medborgarnas uppmaning att minimera det europeiska bidraget till avskogning och främja hållbar konsumtion. Våra nya regler för att styra avfallstransporter kommer att stärka den cirkulära ekonomin och säkerställa att avfallsexport inte skadar miljön eller människors hälsa någon annanstans. Och vår markstrategi kommer att tillåta marken att bli frisk, användas hållbart och få det rättsliga skydd den behöver.”

Miljö-, havs- och fiskekommissionär Virginijus Sinkevičius sa: "Om vi ​​förväntar oss mer ambitiös klimat- och miljöpolitik från våra partner bör vi själva sluta exportera föroreningar och stödja avskogningen. Reglerna för avskogning och avfallstransporter som vi lägger på bordet är de mest ambitiösa lagstiftningsförsöken att ta itu med dessa frågor över hela världen någonsin. Med dessa förslag tar vi vårt ansvar och går på tal genom att minska vår globala påverkan på föroreningar och förlust av biologisk mångfald. Vi lägger också fram en banbrytande EU-markstrategi med en stark politisk agenda som syftar till att ge dem samma skyddsnivå som vatten, havsmiljö och luft.”  

Kommissionen föreslår en ny förordning för att stävja EU-driven avskogning och skogsförstöring. Bara om man räknar från 1990 till 2020 har världen förlorat 420 miljoner hektar skog – ett område som är större än EU. De föreslagna nya reglerna skulle garantera att de produkter som EU-medborgare köper, använder och konsumerar på EU-marknaden inte bidrar till global avskogning och skogsförstöring. Den huvudsakliga drivkraften för dessa processer är jordbruksexpansion kopplad till råvarorna soja, nötkött, palmolja, trä, kakao och kaffe, och några av deras härledda produkter.

Annons

Förordningen fastställer obligatoriska due diligence-regler för företag som vill släppa ut dessa varor på EU-marknaden i syfte att säkerställa att endast avskogningsfria och lagliga produkter tillåts på EU-marknaden. Kommissionen kommer att använda ett benchmarkingsystem för att bedöma länder och deras risknivå för avskogning och skogsförstöring som drivs av de råvaror som omfattas av förordningen.

Kommissionen kommer att intensifiera dialogen med andra stora konsumentländer och engagera sig multilateralt för att förena ansträngningarna. Genom att främja konsumtionen av ”avskogningsfria” produkter och minska EU:s påverkan på global avskogning och skogsförstöring förväntas de nya reglerna minska utsläppen av växthusgaser och förlusten av biologisk mångfald. Slutligen kommer att ta itu med avskogning och skogsförstöring att ha positiva effekter på lokalsamhällena, inklusive de mest utsatta människorna som ursprungsbefolkningar, som är starkt beroende av skogsekosystem.

Enligt reviderad förordning om avfallstransporter, uppfyller kommissionen ambitionerna för den cirkulära ekonomin och nollföroreningar genom att föreslå starkare regler för avfallsexport, ett effektivare system för cirkulation av avfall som en resurs och beslutsamma åtgärder mot avfallshandel. Export av avfall till länder utanför OECD kommer att begränsas och endast tillåtas om tredjeländer är villiga att ta emot visst avfall och kan hantera det på ett hållbart sätt. Avfallstransporter till OECD-länder kommer att övervakas och kan avbrytas om de skapar allvarliga miljöproblem i destinationslandet. Enligt förslaget ska alla EU-företag som exporterar avfall utanför EU se till att de anläggningar som tar emot deras avfall blir föremål för en oberoende granskning som visar att de hanterar detta avfall på ett miljövänligt sätt.

Annons

Inom EU föreslår kommissionen att de etablerade förfarandena förenklas avsevärt, vilket underlättar för avfall att komma in i den cirkulära ekonomin igen, utan att den nödvändiga kontrollnivån sänks. Detta bidrar till att minska EU:s beroende av primära råvaror och stödjer innovation och koldioxidutsläpp i EU:s industri för att uppfylla EU:s klimatmål. De nya reglerna för också avfallstransporter till den digitala eran genom att införa elektroniskt utbyte av dokumentation.

Förordningen om avfallstransporter stärker ytterligare åtgärder mot avfallshandel, en av de allvarligaste formerna av miljöbrott, eftersom illegala transporter potentiellt utgör upp till 30 % av avfallstransporterna till ett värde av 9.5 miljarder euro årligen. Förbättring av effektiviteten och effektiviteten i tillsynssystemet inkluderar att inrätta en EU-grupp för tillsyn av avfallstransporter, ge Europeiska byrån för bedrägeribekämpning OLAF befogenhet att stödja gränsöverskridande utredningar av EU-medlemsstater om avfallshandel, och tillhandahålla strängare regler om administrativa påföljder.

Slutligen har kommissionen också presenterat en EU:s nya markstrategi - en viktig leverans av European Green Deal och EU: s strategi för biologisk mångfald 2030 för att hantera klimat- och biologisk mångfaldskriser. Friska jordar är grunden för 95 % av maten vi äter, de är värd för mer än 25 % av den biologiska mångfalden i världen och är den största markbundna kolpoolen på planeten. Ändå är 70 % av marken i EU inte i gott skick. Strategin sätter en ram med konkreta åtgärder för skydd, restaurering och hållbar användning av mark och föreslår en uppsättning frivilliga och juridiskt bindande åtgärder. Denna strategi syftar till att öka markens koldioxidutsläpp i jordbruksmark, bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord och säkerställa att alla markekosystem är i ett hälsosamt tillstånd 2050.

Strategin kräver att man ska säkerställa samma skyddsnivå för marken som finns för vatten, havsmiljö och luft i EU. Detta kommer att ske genom ett förslag senast 2023 till en ny markhälsolag, efter en konsekvensbedömning och ett brett samråd med berörda parter och medlemsstater. Strategin mobiliserar också det nödvändiga samhälleliga engagemanget och ekonomiska resurser, delad kunskap och främjar hållbar markförvaltning och övervakning, vilket stöder EU:s ambition om globala åtgärder på marken.

Mer

Frågor och svar om Nya regler för avskogningsfria produkter

Faktablad om Nya regler för avskogningsfria produkter

Förslag till ny förordning för att stävja EU-driven avskogning och skogsförstöring

Frågor och svar om reviderade regler för avfallstransport

Faktablad om reviderade regler för avfallstransport

Förslag till reviderad förordning om avfallstransporter

Frågor och svar om markstrategi

Faktablad om markstrategi

EU:s nya markstrategi

Dela den här artikeln:

Lantbruk

EU:s jordbruksstatistik: Subventioner, jobb, produktion

publicerade

on

Upptäck fakta och siffror om jordbruk i EU, inklusive finansiering per land, sysselsättning och produktion, Samhället.

Jordbruket är en viktig näring för alla EU-länder och de får alla EU-medel genom den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Dessa fonder stödjer jordbrukare direkt genom Europeiska jordbruksgarantifonden och landsbygdsområden, klimatåtgärder och förvaltning av naturresurser genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Ta reda på hur den gemensamma jordbrukspolitiken stöder jordbrukare.

EU:s jordbrukssubventioner per land

Under 2019 användes 38.2 miljarder euro på direktstöd till jordbrukare och 13.8 miljarder euro på landsbygdsutveckling. Ytterligare 2.4 miljarder euro stödde marknaden för jordbruksprodukter.

Annons

Reglerna som styr hur medel från den gemensamma jordbrukspolitiken används bestäms av EU: s långsiktiga budget. De nuvarande regler gäller till december 2022, varefter den senaste reform av den gemensamma jordbrukspolitiken träder i kraft och löper till 2027.

Infografik med karta som visar mängden Gemensamma jordbrukspolitikens subventioner per EU-land 2019. Nyckeldata finns under rubriken EU:s jordbrukssubventioner per land.
Fördelningen av den gemensamma jordbrukspolitikens medel mellan EU-länderna  

EU:s sysselsättningsstatistik för jordbruket

Jordbruksindustrin stödde 9,476,600 2019 3,769,850 jobb 2018 och 1.3 2020 XNUMX jobb inom livsmedelsproduktion (XNUMX) och stod för XNUMX % av EU:s bruttonationalprodukt XNUMX.

Rumänien hade flest sysselsatta inom jordbruket 2019, medan Danmark hade flest sysselsatta inom livsmedelsproduktion 2018.

Annons

För varje euro som spenderas skapar jordbrukssektorn ytterligare 0.76 euro för EU:s ekonomi. Bruttoförädlingsvärdet från jordbruket – skillnaden mellan värdet av allt som EU:s primära jordbrukssektor producerade och kostnaden för de tjänster och varor som används i produktionsprocessen – var 178.4 miljarder euro 2020.

Infografik som visar sysselsättningen inom jordbruket (2019) och livsmedelsproduktionen (2018) per EU-land. Nyckeldata finns under rubriken EU:s jordbrukssysselsättningsstatistik.
Livsmedels- och jordbrukssektorerna i EU  

Jordbruksproduktion i Europa

EU:s jordbruk producerar ett rikt utbud av livsmedelsprodukter, från spannmål till mjölk. EU har lagstiftat för att säkerställa att den mat som produceras och säljs i EU är säker att äta. De EU:s jord till bord-strategi, tillkännagav 2020, syftar till att säkerställa att mat också produceras mer hållbart. Ledamöterna vill minska användningen av bekämpningsmedel till bättre skydda pollinatörer och biologisk mångfald, sluta använda burar i djuruppfödning och öka markanvändningen för ekologiskt jordbruk genom 2030.

Infografik som visar hur många ton olika livsmedel som producerades i EU 2019.
Livsmedelsproduktion i EU  

Den gemensamma jordbrukspolitiken 

Datakällor 

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Lantbruk

Europaparlamentet kommer att rösta om ett enormt avtal om jordbrukssubventioner

publicerade

on

By

Ledamöterna av Europaparlamentet deltar i en debatt om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) under en plenarsession i Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike, den 23 november 2021. REUTERS/Christian Hartmann/Pool
EU-kommissionären för jordbruk Janusz Wojciechowski talar under en debatt om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) under en plenarsession i Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike, den 23 november 2021. REUTERS/Christian Hartmann/Pool

Lagstiftare som hjälpte till att förmedla ett avtal med regeringar om reformer av EU:s enorma jordbruksstödsprogram uppmanade Europaparlamentet att ge det sista grönt ljus på tisdagen (23 november), skriver Ingrid Melander, Reuters.

Överenskommelsen som nåddes i juni avslutade en nästan treårig kamp om framtiden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och står för ungefär en tredjedel av blockets budget för 2021-2027 – spenderar cirka 387 miljarder euro (436 miljarder USD) på jordbrukare och stöd till landsbygden utveckling.

De nya GJP-reglerna, som skulle gälla från 2023, syftar till att flytta pengar från intensiva jordbruksmetoder till att skydda naturen och minska de 10 % av EU:s växthusgaser som släpps ut från jordbruket.

Reformerna har goda chanser att godkännas av EU-parlamentet senare på tisdag. Men miljögrupper och vissa lagstiftare säger att de inte anpassar jordbruket till EU:s mål för att bekämpa klimatförändringarna och att många av de åtgärder som planeras för att uppmuntra jordbrukare att övergå till miljövänliga metoder är svaga eller frivilliga.

Annons

"Jag uppmanar er, snälla, i de europeiska jordbrukarnas intresse, i klimatets intresse, att rösta för", säger Peter Jahr, en tysk ledamot av Europaparlamentet.

Han riktade kritik mot reformerna och sa att kompromisser behövdes.

Den verkställande EU-kommissionens jordbrukschef, Janusz Wojciechowski, sa att reformerna skulle "främja en hållbar och konkurrenskraftig jordbrukssektor som kan stödja jordbrukarnas försörjning och tillhandahålla hälsosam och hållbar mat till samhället samtidigt som de levererar betydligt mer när det gäller miljö och klimat."

Annons

Reformerna skulle kräva att 20 % av betalningarna till jordbrukare från 2023-2024 spenderas på "ekosystem", vilket ökar till 25 % av betalningarna 2025-2027. Minst 10 % av GJP-medlen skulle gå till mindre gårdar och alla jordbrukares betalningar skulle vara bundna till att följa miljöreglerna.

Affären skapar också en krisfond på 450 miljoner euro i händelse av att jordbruksmarknaderna störs av en nödsituation som en pandemi.

($ 1 = € 0.8880)

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Lantbruk

Kommissionen godkänner ett kroatiskt program på 22.7 miljoner euro för att stödja den primära jordbrukssektorn som drabbats av coronavirusutbrottet

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt ett kroatiskt program på 22.7 miljoner euro (171 miljoner HRK) för att stödja företag verksamma inom vissa primära jordbrukssektorer som drabbats av coronavirusutbrottet. Ordningen godkändes inom ramen för det statliga stödet Tillfälligt ramverk. Enligt ordningen kommer stödet att ha formen av direkta bidrag. Åtgärden kommer att vara öppen för hästuppfödare, nötkreatur, gris- och fjäderfäproducenter samt för företag verksamma inom får- och getsektorn. Systemet syftar till att tillgodose stödmottagarnas likviditetsbehov och hjälpa dem att fortsätta sin verksamhet under och efter utbrottet. Åtgärden förväntas gynna mer än 21,800 XNUMX företag.

Kommissionen fann att det kroatiska systemet är i linje med villkoren i den tillfälliga ramen. I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 225,000 31 euro per stödmottagare; och (ii) kommer att beviljas senast den 2021 december 107. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionerlig för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i linje med artikel 3 b. EUF-fördraget och de villkor som anges i den tillfälliga ramen.

På grundval av detta godkände kommissionen åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som kommissionen har vidtagit för att ta itu med den ekonomiska inverkan av koronaviruspandemin finns här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.100417 i EU statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Annons

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa
Annons
Annons

trend