Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Hållbar försörjning av kritiska råvaror är avgörande för EU:s industri

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Ledamöterna vill att Europa ska vara mindre beroende av import av kritiska råvaror som är avgörande för dess strategiska industrier, Samhället.

Att bli klimatneutral, energieffektiva och mer konkurrenskraftig i den digitala tidsåldern, kommer EU att behöva mer kritiska råvaror såsom litium och kobolt för att tillverka batterier och elmotorer. Dessa tekniker möjliggör utveckling av strategiska sektorer: förnybar energi, elbilar och digital teknik.

Globala leveranskedjor som redan sträckts ut har drabbats ytterligare av covid-19-pandemin, vilket leder till brist på kritiska råvaror i Europa och lämnar industrin står inför utmaningar för att säkra tillgången till resurser.

Att vända EU:s beroende av import

EU står inför flaskhalsar och sårbarheter längs leveranskedjan på grund av dess stora beroende av import från enskilda källor. Till exempel står Kina för 98 % av EU:s försörjning av sällsynta jordartsmetaller, Turkiet 98 % av boratförsörjningen och Sydafrika 71 % av EU:s platinabehov.

Annons

I ett försök att vända detta beroende kommer parlamentsledamöterna att rösta om en rapport ber Europeiska kommissionen att lägga fram en övergripande EU:s strategi för kritiska råvaror, baserat på hållbara inköp och höga miljömässiga, sociala och mänskliga rättigheter.

Ledamöterna vill att EU ska diversifiera utbudet av kritiska råvaror och minska sitt beroende av ett fåtal länder utanför EU. Rapporten föreslår att EU stärker befintliga partnerskap och handelsavtal, samtidigt som man undersöker alternativ med nya länder. Den betonar att alla avtal måste beakta importens miljöavtryck och vara ansvarsfullt inköpta, respektera arbetarnas hälsa och säkerhet och säkerställa anständiga jobb och arbetsvillkor.

Återvinning av råvaror i EU

Annons

Råvaror kan återvinnas från äldre produkter och kallas sekundära råvaror. Ledamöterna vill främja återvinning och återvinning av kritiska råvaror från gruvdrift, bearbetning och kommersiella avfallsströmmar för att säkerställa tillförlitlig, säker och hållbar tillgång till dem. De vill också ha dedikerade återvinningsmål för kritiska råvaror, med ett robust ramverk för övervakning.

I en resolution som antogs den 9 februari 2021 efterlyste parlamentet skärpta återvinningsregler och bindande 2030-mål för materialanvändning och konsumtion som svar på kommissionens Cirkulär ekonomi Handlingsplan mars 2020, som syftar till att göra branschen mer hållbar till 2050.

Läs mer om vikten och fördelarna med en cirkulär ekonomi.

En mer omfattande strategi för kritiska råvaror skulle bidra till att stärka EU:s industriella ekosystem och behålla arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin.
Du har nu möjlighet råvarusektorn ger cirka 350,000 XNUMX arbetstillfällen i EU och mer än 30 miljoner jobb i nedströms tillverkningsindustrier som är beroende av det. Att gå mot en mer cirkulär ekonomi skulle kunna skapa en nettoökning på 700,000 2030 jobb i EU till XNUMX.

Läs mer om cirkulär ekonomi

Läs mer 

Dela den här artikeln:

Kroatien

Kommissionen godkänner regionalstödskartan 2022–2027 för Kroatien

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt enligt EU:s regler för statligt stöd Kroatiens karta för beviljande av regionalstöd från 1 januari 2022 till 31 december 2027 inom ramen för reviderade riktlinjerna för regionalstöd ('TRASA'). Den reviderade riktlinjerna, som antogs av kommissionen den 19 april 2021 och träder i kraft den 1 januari 2022, gör det möjligt för medlemsstaterna att stödja de minst gynnade europeiska regionerna i att komma ikapp och minska skillnaderna i fråga om ekonomiskt välbefinnande, inkomst och arbetslöshet – sammanhållningsmål som står i centrum för unionen. De ger också ökade möjligheter för medlemsländerna att stödja regioner som står inför omställning eller strukturella utmaningar som avfolkning, att bidra fullt ut till de gröna och digitala omställningarna.

Samtidigt upprätthåller den reviderade RAG starka skyddsåtgärder för att förhindra att medlemsstaterna använder offentliga medel för att utlösa omlokalisering av jobb från ett EU-medlemsland till ett annat, vilket är avgörande för rättvis konkurrens på den inre marknaden. Kroatiens regionala karta definierar de kroatiska regioner som är berättigade till regionalt investeringsstöd. Kartan fastställer också de högsta stödnivåerna i de stödberättigade regionerna. Stödnivån är det högsta belopp av statligt stöd som kan beviljas per stödmottagare, uttryckt som en procentandel av de stödberättigande investeringskostnaderna. Enligt de reviderade riktlinjerna kommer regioner som täcker hela Kroatiens befolkning att vara berättigade till regionalt investeringsstöd. Ett pressmeddelande finns tillgängligt nätet.

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen

Könsskillnaderna på utbildningsnivå minskar, men kvinnor är fortfarande underrepresenterade inom forskning och innovation

publicerade

on

Antalet kvinnliga studenter och utexaminerade på kandidat-, master- och doktorandnivå har ökat stadigt de senaste åren. Kvinnor är dock fortfarande underrepresenterade i forsknings- och innovationskarriärer. Detta är några av de viktigaste resultaten av Europeiska kommissionens Hon siffror 2021-rapport, som sedan 2003 övervakar nivån på framstegen mot jämställdhet inom forskning och innovation inom och utanför Europeiska unionen.

Innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomskommissionär Mariya Gabriel välkomnade årets rapport och sa: "Den senaste She Figures-rapporten visar att Europas ekonomi, laboratorier och akademi redan är beroende av kvinnor. Men det visar också att vi fortfarande behöver göra mer för att främja jämställdhet, särskilt för att inspirera tjejer till en karriär inom STEM. Det råder ingen tvekan om att Europa behöver kvinnors kreativitet och entreprenöriella potential för att forma en mer hållbar, grön och digital framtid.”

Publikationen She Figures 2021 visar att kvinnor i genomsnitt på kandidat- och magisternivå är fler än män som studenter (54 %) och akademiker (59 %), och det är nästan en jämn könsfördelning på doktorandnivå (48 %). Skillnaderna mellan studieområdena kvarstår dock. Till exempel representerar kvinnor fortfarande mindre än en fjärdedel av doktoranderna inom IKT-området (22 %), medan de representerar 60 % eller mer inom områdena hälsa och välfärd och utbildning (60 % respektive 67 %). Dessutom representerar kvinnor endast cirka en tredjedel av forskarna (33 %).

På den högsta nivån i akademin är kvinnor fortfarande underrepresenterade och innehar ungefär en fjärdedel av fulla professurstjänster (26 %). Kvinnor är också mindre benägna att vara anställda som vetenskapsmän och ingenjörer (41 %) och är underrepresenterade bland egenföretagare inom naturvetenskap och ingenjörs- och IKT-yrken (25 %). Mer information finns i denna pressmeddelande.

Annons

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Hormonstörande kemikalier (EDC)

Kemikalier: Kommissionen efterlyser allmänhetens synpunkter på förenkling och digitalisering av märkningar

publicerade

on

Kommissionen har inlett ett offentligt samråd om förenkling och digitalisering av märkning av kemiska produkter som lim, tvätt- och diskmedel samt gödningsprodukter. Etiketter som medföljer produkter är det primära sättet att kommunicera viktig information till användarna, inklusive faro- och säkerhetsinformation och produktanvändningsinstruktioner.

Än, Fitness Check av den mest relevanta kemikalielagstiftningen (exklusive REACH) och utvärderingen av tvättmedelsförordningen visat att etikettförståelsen och följaktligen konsumentskyddet kan förbättras ytterligare genom att undvika att etiketter överbelastas med information, vilket ofta är tekniskt. Det offentliga samrådet kommer att samla in feedback om erfarenheter och åsikter från konsumenter, professionella produktanvändare, industri, organisationer i det civila samhället, nationella myndigheter och andra berörda parter. 

Resultaten kommer att ingå i kommissionens överväganden om förslag om en översyn av förordningarna om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) och förordningar om tvättmedel och gödselprodukter, som förväntas 2022. Det offentliga samrådet är tillgängligt. här och är öppen till 16 februari 2022.

Annons

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa
Annons
Annons

trend