Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Förebyggande av förorening av grundvatten och ytvatten i EU  

DELA MED SIG:

publicerade

on

Rent vatten är viktigt för människor och friska ekosystem. Ta reda på vad EU och Europaparlamentet gör för att skydda det.

Enligt Europeiska miljöbyrån, water pollution in the EU decreased between the 1990s and 2010s. However, progress has slowed with pollution in 58% of surface water since 2016. In addition, only 42% of surface water bodies and 77% of groundwater are rated as having “good chemical status”.

I sitt 2020 års resolution om genomförandet av EU:s vattenlagstiftning, uppmanade Europaparlamentet Europeiska kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att god kemisk status kan uppnås mer allmänt och att vidta beslutsamma åtgärder i hela EU när EU-länderna inte uppfyller miljökvalitetsnormerna. I resolutionen betonades att ämnen som påverkar dricksvatten, såsom per- och polyfluoralkylsubstanser och vissa läkemedel, bör prioriteras vid övervakning.

I linje med den European Green Deal’s zero pollution ambition, Kommissionen lagt fram ett förslag i oktober 2022 för att revidera bevakningslistorna över ytvatten och grundvattenföroreningar som ska övervakas och kontrolleras för att skydda sötvattenförekomster. Förslaget syftar också till att avhjälpa de brister som identifierats i den nuvarande ramen när det gäller kemisk förorening i vatten och att möjliggöra en snabbare anpassning till den vetenskapliga utvecklingen.

Definitioner 

  • Grundvatten finns under jord i sprickor och utrymmen i jord, sand och berg (till exempel artesiska brunnar, konstgjorda brunnar, källor). 
  • Ytvatten är varje vattenförekomst ovan jord, inklusive bäckar, floder, sjöar, våtmarker, reservoarer och bäckar 

Vad parlamentet föreslår

In June 2023, Parliament’s miljönämnd antog sin ståndpunkt om att skydda grundvatten och ytvatten från föroreningar och förbättra vattenkvalitetsnormerna. Den nya lagen reviderar Ramdirektivet om vatten, den grundvattendirektivet och Direktivet om miljökvalitetsnormer (Ytvattendirektivet). Syftet är att bättre skydda människors hälsa och naturliga ekosystem från föroreningar.

Utökar bevakningslistan

Ledamöterna föreslår att bevakningslistan över föroreningar inte ska begränsas till ett maximum av ämnen som kommissionen föreslår. De vill att den ska uppdateras regelbundet för att hålla jämna steg med nya vetenskapliga bevis och den snabba utvecklingen av nya kemikalier

Ledamöterna vill att ett antal ämnen ska läggas till på bevakningslistan så snart lämpliga övervakningsmetoder har identifierats, bl.a. microplastics.

Annons

Förebygga förorening av grundvatten

To better protect ground water, MEPs demand that the threshold values – which are quality standards to assess the chemical status  – are 10 times lower  for groundwater than those for surface water.

De vill också att en undergrupp av specifika per- och polyfluoralkylämnen ska läggas till listan över grundvattenföroreningar, eftersom dessa ämnen har upptäckts vid mer än 70 % av grundvattenmätpunkterna i EU. Ledamöterna vill ha strängare standarder för glyfosat, bisfenol, atrazin, läkemedel och bekämpningsmedel.

Förorenare ska betala

Rapporten säger också att producenter av produkter som innehåller förorenande ämnen bör bidra till övervakningskostnaderna.

Rening av avloppsvatten från tätorter

Stadens avloppsvatten kan vara en annan källa till vattenföroreningar. Parlamentet arbetar med regler för att förbättra reningen och återanvändningen av avloppsvatten att skydda miljön och människors hälsa.

Stadsavloppsvatten bör övervakas bättre för kemiska föroreningar, inklusive så kallade eviga kemikalier som per- och polyfluoralkylämnen; mikroplaster; och patogener, såsom virus och bakterier.

För att komma till rätta med vattenbrist vill ledamöterna att EU-länderna inför planer för vattenbesparingar och återanvändning.

Nästa steg

I september 2023, Parlamentet höll med sitt förhandlingsmandat för skydd av grundvatten och ytvatten och i oktober 2023 antog man sitt förhandlingsmandat för rening av stadsavloppsvatten. Samtal med nationella regeringar om den slutliga formen för lagtexterna kan inledas när rådet har antagit sin ståndpunkt.

Ta reda på vad EU gör för att minska luftföroreningarna.

Mer om att minska vattenföroreningarna 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend