Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Green Deal: Kommissionen antar en ny kemikalistrategi för en giftfri miljö

publicerade

on

Idag (14 oktober) antog Europeiska kommissionen EU: s kemikaliestrategi för hållbarhet. Strategin är det första steget mot en nollföroreningsambition för en giftfri miljö som tillkännages i European Green Deal. Strategin kommer att främja innovation för säkra och hållbara kemikalier och öka skyddet för människors hälsa och miljön mot farliga kemikalier.

Detta inkluderar förbud mot användning av de mest skadliga kemikalierna i konsumentprodukter som leksaker, barnomsorgsartiklar, kosmetika, rengöringsmedel, livsmedelskontaktmaterial och textilier, såvida det inte är bevisat nödvändigt för samhället, och att säkerställa att alla kemikalier används säkrare och mer hållbart. Kemikaliestrategin erkänner fullt ut kemikaliernas grundläggande roll för människors välbefinnande och för den gröna och digitala övergången i den europeiska ekonomin och samhället. Samtidigt erkänner det det akuta behovet av att ta itu med de hälso- och miljöutmaningar som orsakas av de mest skadliga kemikalierna.

I denna anda anger strategin konkreta åtgärder för att göra kemikalier säkra och hållbara genom design och för att säkerställa att kemikalier kan ge alla sina fördelar utan att skada planeten och nuvarande och framtida generationer. Detta inkluderar att säkerställa att de mest skadliga kemikalierna för människors hälsa och miljön undviks för icke-väsentlig samhällsanvändning, särskilt i konsumentprodukter och med hänsyn till de mest utsatta grupperna, men också att alla kemikalier används säkrare och mer hållbart.

Flera innovations- och investeringsåtgärder kommer att planeras för att följa kemikalieindustrin genom denna övergång. Strategin uppmärksammar också medlemsstaterna på möjligheterna för återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten att investera i den gröna och digitala övergången inom EU: s industrier, inklusive i kemisektorn.

Ökat skydd för hälsa och miljö

Strategin syftar till att avsevärt öka skyddet för människors hälsa och miljön från skadliga kemikalier, med särskild uppmärksamhet åt utsatta befolkningsgrupper.

Flaggskeppsinitiativ inkluderar särskilt:

Avfasning från konsumentprodukter, såsom leksaker, barnomsorgsartiklar, kosmetika, rengöringsmedel, livsmedelskontaktmaterial och textilier, de mest skadliga ämnena, som bland annat inkluderar hormonstörande ämnen, kemikalier som påverkar immunsystemet och andningsorganen, och ihållande ämnen såsom per - och polyfluoralkylämnen (PFAS), såvida det inte är bevisat att det är nödvändigt att använda dem för samhället.

Minimera och ersätt så långt möjligt förekomsten av ämnen som är oroande i alla produkter. De produktkategorier som påverkar utsatta befolkningar och de som har störst potential för cirkulär ekonomi kommer att prioriteras.

Att ta itu med kombinationseffekten av kemikalier (cocktaileffekt) genom att ta bättre hänsyn till den risk som medför människors hälsa och miljön genom daglig exponering för en bred blandning av kemikalier från olika källor.

Säkerställa att producenter och konsumenter har tillgång till information om kemiskt innehåll och säker användning genom att införa informationskrav inom ramen för initiativet för hållbar produktpolitik.

Främja innovation och främja EU: s konkurrenskraft

Att göra kemikalier säkrare och mer hållbara är en fortsatt nödvändighet och en stor ekonomisk möjlighet. Strategin syftar till att ta tillfället i akt och möjliggöra en grön övergång för kemikaliesektorn och dess värdekedjor. Så långt det är möjligt måste nya kemikalier och material vara säkra och hållbara genom design, dvs. från produktion till livets slut. Detta kommer att hjälpa till att undvika de mest skadliga effekterna av kemikalier och säkerställa lägsta möjliga påverkan på klimat, resursanvändning, ekosystem och biologisk mångfald.

Strategin förutser EU-industrin som en globalt konkurrenskraftig aktör inom produktion och användning av säkra och hållbara kemikalier. De åtgärder som tillkännages i strategin kommer att stödja industriell innovation så att sådana kemikalier blir normen på EU-marknaden och ett riktmärke över hela världen.

Detta kommer huvudsakligen att göras av:

Utveckla säkra och hållbara kriterier för design och säkerställa ekonomiskt stöd för kommersialisering och användning av säkra och hållbara kemikalier. Säkerställa utveckling och användning av säkra och hållbara ämnen, material och produkter genom design genom EU-finansierings- och investeringsinstrument och offentlig-privata partnerskap.

Att kraftigt öka tillämpningen av EU-regler både vid gränserna och på den inre marknaden. ~

Att införa en EU-forsknings- och innovationsagenda för kemikalier, fylla kunskapsluckor om kemikaliers inverkan, främja innovation och gå bort från djurförsök.

Förenkla och konsolidera EU: s rättsliga ram - t.ex. genom att införa en enda bedömningsprocess, stärka principerna om '' inga data, ingen marknad '' och införa riktade ändringar av REACH och sektoriell lagstiftning, för att nämna några. Kommissionen kommer också att främja säkerhets- och hållbarhetsstandarder globalt, särskilt genom att föregå med gott exempel och främja en sammanhängande strategi som syftar till att farliga ämnen som är förbjudna i EU inte produceras för export.

Vice verkställande direktör för den europeiska gröna affären Frans Timmermans sa: ”Kemikalistrategin är det första steget mot Europas nollföroreningsambition. Kemikalier är en del av vårt dagliga liv och de gör det möjligt för oss att utveckla innovativa lösningar för att göra vår ekonomi grönare. Men vi måste se till att kemikalier produceras och används på ett sätt som inte skadar människors hälsa och miljön. Det är särskilt viktigt att sluta använda de mest skadliga kemikalierna i konsumentprodukter, från leksaker och barnomsorgsprodukter till textilier och material som kommer i kontakt med vår mat. ”

Miljö-, havs- och fiskerikommissionären Virginijus Sinkevicius sa: ”Vi är skyldiga vårt välbefinnande och höga levnadsstandard till de många användbara kemikalier som människor har uppfunnit under de senaste 100 åren. Vi kan dock inte stänga ögonen för den skada som farliga kemikalier utgör för vår miljö och hälsa. Vi har kommit långt när det gäller att reglera kemikalier i EU, och med denna strategi vill vi bygga på våra prestationer och gå längre för att förhindra att de farligaste kemikalierna kommer in i miljön och våra kroppar, och påverkar särskilt de mest ömtåliga och utsatta. . ”

Kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet Stella Kyriakides sa: ”Vår hälsa bör alltid komma först. Det är precis vad vi har säkerställt i ett kommissionens flaggskeppsinitiativ som kemistrategin. Kemikalier är väsentliga för vårt samhälle och de måste vara säkra och hållbart producerade. Men vi måste skyddas från de skadliga kemikalierna omkring oss. Denna strategi visar vårt höga engagemang och vår beslutsamhet att skydda medborgarnas hälsa i hela EU. ”

Bakgrund

År 2018 var Europa den näst största tillverkaren av kemikalier (svarade för 16.9% av försäljningen). Kemisk tillverkning är den fjärde största industrin i EU och sysselsätter direkt cirka 1.2 miljoner människor. 59% av de producerade kemikalierna levereras direkt till andra sektorer, inklusive hälsa, bygg, bil, elektronik och textilier. Den globala kemikalieproduktionen förväntas fördubblas till 2030, och den redan utbredda användningen av kemikalier kommer sannolikt också att öka, även i konsumentprodukter.

EU har en sofistikerad kemikalielagstiftning som har skapat den mest avancerade kunskapsbasen om kemikalier i världen och inrättat vetenskapliga organ för att utföra risk- och riskbedömningar av kemikalier. EU har också lyckats minska riskerna för människor och miljön för vissa farliga kemikalier som cancerframkallande ämnen. Ändå måste EU: s kemikaliepolitik stärkas ytterligare för att ta hänsyn till den senaste vetenskapliga kunskapen och medborgarnas oro.

Många kemikalier kan skada miljön och människors hälsa, inklusive framtida generationer. De kan störa ekosystem och försvaga mänsklig motståndskraft och förmåga att reagera på vacciner. Studier av bioövervakning av människor i EU pekar på ett växande antal olika farliga kemikalier i blod och kroppsvävnad, inklusive vissa bekämpningsmedel, biocider, läkemedel, tungmetaller, mjukgörare och flamskyddsmedel. Kombinerad prenatal exponering för flera kemikalier har lett till minskad fostertillväxt och lägre födelsetal.

Miljö

President von der Leyen vid EU Green Week 2020: På väg till Kunming

publicerade

on

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll ett anförande vid konferensens avslutande session EU: s gröna vecka 2020. ”Biodiversitet är kärnan i [vår] framtid och vår planets framtid. Det finns inget val mellan naturen å ena sidan och ekonomin å andra sidan. Det som är bra för naturen är bra för ekonomin. Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald händer framför våra ögon. De förstärker varandra. Behovet av att agera har aldrig varit tydligare. Det är detta som driver mig som EU-kommissionens ordförande. ”

I sitt tal uppmanade president von der Leyen alla närvarande att gå samman för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald och göra Europa till en global ledare i detta: ”I dag uppmanar vi alla att gå med i vår verksamhet för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Du är många idag och kommer från alla delar av Europa, offentlig och privat sektor, små byar och storstäder, nystartade företag, små och medelstora företag och multinationella företag. Och det finns fler och fler allierade i världen: utveckling och humanitära organisationer; företag och städer; ungdoms- och trosorganisationer; och naturligtvis alla länder och regioner runt om i världen som vill ta itu med förlusten av biologisk mångfald. Vi samarbetar. Vi tillhandahåller ledarskap för att hjälpa oss komma överens om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald i Kunming nästa år. Globala regler som är tydliga, mätbara som gör det möjligt för oss att hålla varandra ansvariga. Låt oss agera, var och en, utan dröjsmål. Du kan lita på mitt engagemang. ”

Hela talet finns tillgängligt online här.

Fortsätt läsa

Miljö

Kommissionen lanserar kunskapscenter för att vända förlusten av biologisk mångfald och skydda Europas ekosystem

publicerade

on

Inom ramen för EU Gröna veckanlanserar Europeiska kommissionen en ny Kunskapscentrum för biologisk mångfald: en one-stop-shop för vetenskapligt baserade bevis för att återställa och skydda de naturliga ekosystemen som ger oss mat, läkemedel, material, rekreation och välbefinnande. Kunskapscentret kommer att göra den senaste kunskapen om biologisk mångfald tillgänglig för att stärka effekterna av EU: s politik.

Det kommer också att hjälpa till att övervaka genomförandet av programmet EU: s strategi för biologisk mångfald 2030, som syftar till att sätta Europas biologiska mångfald på väg till återhämtning i slutet av decenniet. Miljö-, havs- och fiskerikommissionären Virginijus Sinkevičius sa: ”Endast det som mäts blir gjort. Om vi ​​vill genomföra EU: s strategi för biologisk mångfald måste vi ansluta alla punkter bättre och för detta behöver vi sunda data. Vare sig det gäller pollinatorernas status, bekämpningsmedels miljöpåverkan, naturens värde för företagen eller den ekonomiska motivationen för naturbaserade lösningar. Vi måste också utnyttja den digitala omvandlingen, jordobservation och medborgarvetenskap till fullo. Det nya kunskapscentret kommer att sammanföra allt detta och förbättra sättet vi genererar och hanterar kunskap om biologisk mångfald för användning inom alla politikområden. ”

Innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomskommissionär Mariya Gabriel, ansvarig för det gemensamma forskningscentret, tillade: ”Vetenskap har en avgörande roll att spela för att bevara vår biologiska mångfald. Under ledning av våra egna forskare vid det gemensamma forskningscentret kommer det nya kunskapscentret för biologisk mångfald att hjälpa det europeiska och globala forskarsamhället och politiska beslutsfattare att skörda och förstå det stora utbudet av information som finns tillgänglig, effektivisera den till effektiv politik som skyddar Europas ekosystem och de tjänster de tillhandahåller europeiska medborgare. ”

Dessutom har den första EU-omfattande ekosystembedömningen anlänt, som visar att det finns en mängd biodiversitetsdata som kan hjälpa till att vidta rätt åtgärder för att lindra trycket på våra ekosystem, men mycket av det är fortfarande oanvändt. Bedömningen visar att vi blir mer och mer beroende av våra ekosystem, som själva förblir under högt tryck från effekterna av klimatförändringar och mänskliga aktiviteter. Kunskapscentret för biologisk mångfald kommer direkt att hantera utmaningar som avslöjats av bedömningen. Mer information finns tillgänglig här.

Fortsätt läsa

Lantbruk

Kommissionen välkomnar rådets överenskommelse om framtida gemensam jordbrukspolitik

publicerade

on

Den 20 oktober enades rådet om sin förhandlingsposition, den så kallade allmänna strategin, om reformförslagen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Kommissionen välkomnar detta avtal, ett avgörande steg mot att komma in i förhandlingsfasen med medlagstiftarna.

Jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski sa: ”Jag välkomnar de framsteg som gjorts och den allmänna strategin för den gemensamma jordbrukspolitiken som nåddes över natten. Detta är ett viktigt steg för våra jordbrukare och vårt jordbrukssamhälle. Jag är tacksam för medlemsländernas konstruktiva samarbete och jag litar på att detta avtal kommer att bidra till att det europeiska jordbruket kan fortsätta att ge ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar för våra jordbrukare och medborgare i framtiden. ”

Europaparlamentet röstar också om förslagen om den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) under plenarsessionen, med omröstningssessioner planerade fram till idag (23 oktober). När Europaparlamentet enats om en ståndpunkt för alla tre GJP-rapporterna kommer medlagstiftarna att kunna gå in i förhandlingsfasen i syfte att nå en övergripande överenskommelse.

Kommissionen lade fram sina förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken i juni 2018 med sikte på en mer flexibel, prestationsbaserad och resultatbaserad strategi, samtidigt som ambitionerna för miljö- och klimatåtgärder sätts upp. Efter antagandet av strategierna Farm to fork och biologisk mångfald presenterade kommissionen CAP-reformens kompatibilitet med Green Deals ambition.

Fortsätt läsa
Annons

Facebook

Twitter

trend