Anslut dig till vårt nätverk!

Framsidan

Uppdatering av EU: s bolagsrätt

DELA MED SIG:

publicerade

on

Mer transparens i bolagsstyrning, inom områden som styrelsemångfald och ersättning, är bland målen i kommissionens handlingsplan för modernisering av bolagsrätten.

eulaw

 

Dessutom vill kommissionen genom att föreslå att slå samman alla relaterade direktiv till ett enda instrument göra EU: s bolagsrätt mer tillgänglig och minska risken för framtida inkonsekvenser.
Handlingsplanen bygger på kommissionens grönbok 2011 om EU: s företagsstyrning, intressentdiskussioner och kommissionens egen analys.

Sammanhang
Europeisk bolagsrätt är en byggsten för den inre marknaden. Finanskrisen har dock avslöjat allvarliga brister på detta område, särskilt när det gäller finansiella företag. EU: s regler för bolagsstyrning gäller endast företag som är noterade på en börs, medan EU: s bolagsrätt i princip gäller alla EU: s aktiebolag.
Företagsstyrning handlar om förhållandet mellan företagets ledning, dess styrelse, aktieägarna och andra intressenter. EU: s ram för bolagsstyrning kombinerar lagliga och så kallade ”mjuka” åtgärder, såsom nationella koder för bolagsstyrning baserade på principen ”följ eller förklara”. Dessa ger företag en viss flexibilitet.
Denna mjuka strategi har dock inte alltid varit effektiv. Det är därför som kommissionen strävar efter att stärka reglerna inom vissa områden. Dessutom tycks aktieägare i vissa sektorer sakna motivationen att hålla sin ledning till svars, och vissa bolagsstyrningskoder har inte tillämpats på ett adekvat sätt.

 

eulaw2

Annons

 

Handlingsplanen
Handlingsplanen innehåller åtgärder inom tre huvudområden:
• Öppenhet
• Mer engagemang för aktieägarna
• Stöd företagens tillväxt och konkurrenskraft
Det beskriver också en sammanslagning av befintliga bolagsrättsliga direktiv för att göra det mer användarvänligt. Bilagan till förslaget innehåller en lista över huvudinitiativ.

Öppenhet
Styrelsens mångfald, icke-finansiella risker

Olika styrsystem finns (enkla, dubbla och blandade), beroende på landets övergripande ekonomiska styrsystem.
Kommissionen vill se en ändring av redovisningsdirektivet 78/660 / EEG för att stärka upplysningskraven gentemot företagens mångfaldspolitik (t.ex. könsbalans) och riskhantering för hela portföljen 2013.

Rapportering om företagsstyrning
Med hjälp av principen "följ eller förklara" väljer företag ofta "förklara delen" i koden i sin rapportering. Dessa är ofta otillräckliga, nämligen för investerarnas beslut. Vissa medlemsstater (t.ex. Finland, Belgien och Storbritannien) har utfärdat riktlinjer för företagens förklaringar.

Kommissionen kommer att föreslå en rekommendation för att förbättra företagsstyrningsrapporter, särskilt kvaliteten på förklaringar när företag väljer ett sådant alternativ enligt koderna för bolagsstyrning, 2013.

eulaw3

 

Aktieägaridentifiering
Medlemsstaterna bör ömsesidigt erkänna befintliga nationella identifieringsmekanismer och inrätta ett nationellt öppenhetsverktyg för minimikrav vid behov.
Under 2013 kommer kommissionen att föreslå ett initiativ för att förbättra synligheten för aktieinnehav i Europa som en del av sitt arbetsprogram inom värdepappersrätten.

Öppenhet för institutionella investerare
Under 2013 planerar kommissionen att ändra direktivet om aktieägares rättigheter så att det blir möjligt att offentliggöra policyer för röstning och engagemang samt institutionella investerares rösträtt.
Kommissionen anser att utlämnande av sådan information kan ha positiva effekter på investerarnas medvetenhet. deras investeringsbeslut; underlätta dialogen mellan investerare och företag, uppmuntra aktieägarengagemang; och kan stärka företagens sociala ansvar.

Engagerande aktieägare
Aktieägarnas börsnoterade aktörer bör vara mer aktivt engagerade i företagets kontroll- och balanssystem för att stödja tillsynsnämndens roll.

Övervakning av ersättningspolicy
Ledningens ersättningar och incitament bör verkligen baseras på principen "lön för prestanda" för att stimulera långsiktigt värdeskapande och för att undvika ogrundade överföringar till chefer. Aktieägarna behöver tydlig, omfattande och jämförbar information om ersättningar till ledningen, säger kommissionen.
Under 2013 uppmanar kommissionen till en ändring av aktieägarnas rättighetsdirektiv för att förbättra insynen i ledningens ersättning och ge aktieägarna rätt att rösta om ersättningspolicy och rapport.

Övervakning av partitransaktioner
Transaktioner med närstående utgör transaktioner mellan företaget och dess styrelseledamöter eller bestämmande aktieägare. Dessa affärer gäller tilldelning av ett företags värde av en närstående part.
Kommissionen strävar efter att ändra aktieägarnas rättighetsdirektiv för att förbättra aktieägarnas kontroll över närstående transaktioner 2013.

Reglerande fullmaktsrådgivare
Institutionella investerare förlitar sig ofta på fullmaktsrådgivare under omröstningen, särskilt i utländska företag. Emellertid ifrågasätts deras metodik, intressekonflikter och brist på konkurrens. För närvarande är proxyrådgivare inte reglerade på EU-nivå.
Under 2013 överväger kommissionen att revidera aktieägarnas rättighetsdirektiv för att förbättra ramarna för öppenhet och intressekonflikter som gäller för fullmaktsrådgivare.

Investerarsamarbete i styrningsfrågor
Under hela 2013 kommer kommissionen att arbeta med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) för att utveckla riktlinjer för att öka rättssäkerheten om förhållandet mellan investerarsamarbete i frågor om företagsstyrning och regler om "agerar i samförstånd" (informationsutbyte och samarbete mellan aktieägarna) .

Ägarandelar för anställda
Eftersom system för ägarandelar kan öka andelen långsiktigt orienterade aktieägare och engagemang för företaget kommer kommissionen att identifiera potentialen för transnationella system för ägarandelar och vidta åtgärder för att uppmuntra denna åtgärd i Europa.

Tillväxt och konkurrenskraft

Överföring av sittplats
För närvarande tillåter endast en handfull medlemsländer överföring av säten utan efterföljande återinförsel. Dessutom är reglerna på EU-nivå ganska begränsade.
För att ta itu med denna komplicerade fråga kommer kommissionen att genomföra offentliga och riktade samråd under 2013 för att uppdatera sin konsekvensbedömning av en eventuell åtgärd vid gränsöverskridande överföring av registrerat kontor. Baserat på resultaten kommer den också att överväga en möjlig lagstiftningsåtgärd.

Gränsöverskridande fusioner
Under 2013 kommer kommissionen att analysera slutsatserna från en kommande studie om tillämpningen av direktiv 2005/56 / EG om gränsöverskridande fusioner av aktiebolag. Baserat på denna studie och eventuella framtida behov kommer den att överväga ändringar av detta direktiv för att ta itu med denna fråga.

Blanketter för små och medelstora företag
På grund av bristande framsteg i förhandlingarna kring European Private Company (SPE) stadga kommer kommissionen att fortsätta att undersöka möjligheterna att förenkla regleringsåtgärder för att underlätta gränsöverskridande verksamhet för små och medelstora företag.

Europeiska företags- och kooperativa stadgar
Kommissionen planerar inte att revidera båda stadgarna på kort sikt utan snarare att öka medvetenheten om dem bland små och medelstora företag i EU. Det kommer att inleda en informationskampanj för att främja stadgan för europeiska företag (SE), inklusive en omfattande webbplats, och kommer att överväga att starta en liknande kampanj även om den europeiska kooperativa stadgan (SCE).

Grupper av företag
Under 2014 kommer kommissionen att föreslå en åtgärd för att förbättra både den tillgängliga informationen om grupper och erkännandet av konceptet '' gruppintresse ''.

Kodifiering av EU: s bolagsrätt
Slutligen föreslår kommissionen att nuvarande direktiv om sammanslagningar och divisioner, bildande av aktiebolag och ändring och underhåll av deras kapital, privata aktiebolag, utländska filialer och vissa regler om offentliggörande, giltighet och ogiltighet liksom samtrafik mellan företagsregister.
Kommissionen planerar att offentliggöra detta förslag 2013.

 

Anna van Densky

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend