Anslut dig till vårt nätverk!

Framsidan

Kommissionen mot Tjeckien och Slovenien på järnväg

DELA MED SIG:

publicerade

on

Tjeckien och Slovenien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen på järnvägsområdet. Domstolen avvisar dock Europeiska kommissionens talan mot Luxemburg.

Dessa mål ingår i en rad talan om fördragsbrott1 som kommissionen väckt mot flera medlemsstater för underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv som reglerarSkenor järnvägssektorns funktion. I de aktuella målen var domstolen skyldig att pröva de talan som väckts mot Tjeckien, Slovenien och Luxemburg.

Fallet med kommissionen mot Tjeckien:

Domstolen har i första hand påpekat att för att uppnå målet om infrastrukturförvaltarens förvaltningsoberoende inom den avgiftsram som fastställts av medlemsstaterna, måste förvaltaren ges ett visst utrymme för att fastställa avgifternas storlek. så att den kan använda den flexibiliteten som ett hanteringsverktyg.

Fastställandet, genom ett årligt beslut av finansministeriet, av en maximiavgift för användning av järnvägsinfrastruktur leder emellertid till att infrastrukturförvaltarens handlingsfrihet begränsas i en omfattning som är oförenlig med målen i direktiv 2001/14. I enlighet med vad som föreskrivs i det direktivet ska infrastrukturförvaltaren ha möjlighet att fastställa eller fortsätta att fastställa högre avgifter på grundval av de långsiktiga kostnaderna för vissa investeringsprojekt. Av detta drar domstolen slutsatsen att kommissionens första anmärkning är välgrundad.

För det andra, angående kommissionens klagomål om att det inte finns några åtgärder som uppmuntrar förvaltare att minska kostnaderna för tillhandahållande av infrastruktur och nivån på tillträdesavgifterna, granskade domstolen den statliga finansieringen av infrastrukturförvaltaren, som Tjeckien åberopade.

Även om den kan minska kostnaderna för tillhandahållandet av infrastruktur och nivån på tillträdesavgifterna, har denna finansiering inte i sig en stimulanseffekt för förvaltaren eftersom finansieringen inte medför något åtagande från förvaltarens sida. Domstolen finner därför att även den andra anmärkningen är välgrundad.

Annons

För det tredje undersökte domstolen kommissionens klagomål om att de avgifter som tas ut för alla minimitjänster och för tillgång till infrastrukturtjänster via nätet inte är lika med de kostnader som direkt kan hänföras till driften av järnvägstjänsten. Revisionsrätten konstaterar att kommissionen inte har gett några specifika exempel som visar att tillträdesavgifter har fastställts av de tjeckiska myndigheterna utan att uppfylla kraven i direktivet. Följaktligen förklarar domstolen att klagomålet saknar grund.

För det fjärde hävdar kommissionen att Tjeckien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-rätten genom att inte upprätta ett prestandasystem som uppmuntrar järnvägsföretagen och infrastrukturförvaltaren att minimera störningar och förbättra järnvägsnätets prestanda. Eftersom domstolen konstaterar att de lagar och avtalsbestämmelser som Tjeckien åberopar inte kan anses utgöra en sammanhängande och transparent helhet som kan betecknas som ett "prestandasystem", har den förklarat att denna anmärkning är välgrundad.

För det femte hävdar kommissionen att enligt tjeckisk lag ska beslut från kontoret för järnvägar överklagas till transportministeriet. Ett sådant tidigare administrativt överklagande strider dock mot direktiv 2001/14. I detta avseende har domstolen funnit att det klart framgår av detta direktiv att de administrativa beslut som antagits av regleringsorganet endast kan bli föremål för domstolsprövning, och därför strider den tjeckiska lagstiftningen mot unionsrätten.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend