Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Kommissionen välkomnar överenskommelsen om globalt avtal utsläppen från luftfarten

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

En pojke tittar ut genom ett fönster med utsikt över den disklädda Kuala Lumpur International Airport i SepangDen 4 oktober välkomnade Europeiska kommissionen beslutet från FN: s församling med ansvar för International Civil Aviation (ICAO) att besluta om en global mekanism för att hantera utsläpp från luftfarten. Församlingen har enats om att av 2016 utveckla en global marknadsbaserad mekanism för att hantera utsläpp, som kan träda i kraft i 2020. Den marknadsbaserade mekanismen kommer att åtföljas av en serie tekniska och operativa åtgärder för att minska utsläppen. Med denna affär blir flygindustrin den första internationella transportsektorn som tillämpar en global marknadsbaserad mekanism för att minska utsläppen.

Europeiska kommissionens vice ordförande Siim Kallas, chef för EU-delegationen till ICAO och kommissionär med ansvar för transport, sa: "Jag är mycket nöjd med att vi efter långa och hårda förhandlingar äntligen har en global överenskommelse om flygutsläpp. offentliga, goda nyheter för flygindustrin, men viktigast av allt är det mycket goda nyheter för planeten. Vi har också undvikit en skadlig konflikt mellan handelspartner. Vi har fortfarande en del detaljerat arbete att göra fram till nu. Men ikväll har vi visat att vi verkligen menar affärer när det gäller att hantera flygets miljöavtryck.

Klimatförändringskommissionär Connie Hedegaard sa: '' EU: s hårda arbete har gett resultat. Efter så många år av samtal har ICAO äntligen gått med på den första globala affären någonsin för att begränsa flygutsläppen. Om det inte hade varit för EU: s hårda arbete och beslutsamhet hade vi inte fått detta beslut idag att skapa en global marknadsbaserad åtgärd. Det som betyder något för oss är att flygsektorn också bidrar till våra ansträngningar att minska utsläppen. Vi skulle ha velat att fler länder skulle acceptera vårt regionala system, men framsteg gjordes generellt och vi kommer nu att ta hänsyn till detta när vi tillsammans med medlemsstaterna och Europaparlamentet beslutar om vägen framåt med EU ETS.

Annons

'Överenskommelsen

FN: s församling har enats om att av 2016 utveckla en global MBM för internationell luftfart som kan börja i 2020. Fram till dess borde länder eller grupper av länder - inom vissa parametrar - kunna distribuera MBM: er.

De marknadsbaserade åtgärderna kommer att gå hand i hand med nya förfaranden för att främja mer avancerad teknik, inklusive användning av bättre alternativa flygbränslen och för att främja bättre förfaranden, även inom luftfartsområdet.

Annons

Avtalet ger också en rättvis och rättvis lösning som respekterar de speciella omständigheter och respektive kapacitet som ett antal länder befinner sig i.

Luftfarten står för 3% av de globala CO2-utsläppen men ICAO-statistik visar att internationell luftfart CO2-utsläpp beräknas öka mellan 4 och 6 gånger med 2050 från nivåerna för 2010.

Vad händer härnäst?

Mot bakgrund av detta avtal kommer Europeiska kommissionen, i samordning med Europaparlamentet och medlemsländerna, nu att utvärdera det beslut som fattats idag vid ICAO mer i detalj innan det beslutar om nästa steg med avseende på EU-ETS.

coronavirus

Agenda USA och EU för att slå den globala pandemin: Vaccinera världen, rädda liv nu och bygga upp bättre hälsosäkerhet

publicerade

on

Vaccination är det mest effektiva svaret på COVID -pandemin. USA och EU är tekniska ledare inom avancerade vaccinplattformar, med tanke på årtionden av investeringar i forskning och utveckling.

Det är viktigt att vi aggressivt följer en agenda för att vaccinera världen. Samordnat ledarskap i USA och EU kommer att hjälpa till att utöka utbudet, leverera på ett mer samordnat och effektivt sätt och hantera begränsningar för leveranskedjor. Detta kommer att visa kraften i ett transatlantiskt partnerskap för att underlätta global vaccination samtidigt som det möjliggör fler framsteg genom multilaterala och regionala initiativ.

Med utgångspunkt från resultatet av G2021 Global Health Summit i maj 20, G7- och USA-EU-toppmötet i juni, och på det kommande G20-toppmötet, kommer USA och EU att utöka samarbetet för globala åtgärder för att vaccinera världen och rädda liv nu, och bygga bättre hälsosäkerhet.  

Annons

Pelare I: Ett gemensamt åtagande för vaccindelning mellan EU och USA: USA och EU kommer att dela doser globalt för att öka vaccinationsgraden, med prioritet att dela med sig av COVAX och att förbättra vaccinationsgraden snabbt i låg- och lägre medelinkomstländer. USA donerar över 1.1 miljarder doser, och EU kommer att donera över 500 miljoner doser. Detta är utöver de doser vi har finansierat genom COVAX.

Vi uppmanar nationer som kan vaccinera sin befolkning att fördubbla sina åtaganden om dosdelning eller göra meningsfulla bidrag till vaccinberedskapen. De kommer att lägga en premie på förutsägbar och effektiv dosdelning för att maximera hållbarhet och minimera slöseri.

Pelare II: Ett gemensamt EU/USA -åtagande om vaccinberedskap: USA och EU kommer både att stödja och samordna med relevanta organisationer för vaccinleverans, kallkedja, logistik och immuniseringsprogram för att översätta doser i flaskor till skott i armar. De kommer att dela med sig av lärdomar från dosdelning, inklusive leverans via COVAX, och främja en rättvis fördelning av vacciner.

Annons

Pelare III: Ett gemensamt EU/USA -partnerskap för att stärka global vaccintillgång och terapi: EU och USA kommer att utnyttja sin nyligen lanserade Joint COVID-19 Taskforce för tillverkning och leveranskedja för att stödja vaccin och terapeutisk tillverkning och distribution och övervinna utmaningar i leveranskedjan. Samarbetsinsatser, som beskrivs nedan, kommer att omfatta övervakning av globala leveranskedjor, bedömning av global efterfrågan mot tillgången på ingredienser och produktionsmaterial och identifiering och hantering i realtid av flaskhalsar och andra störande faktorer för global vaccin- och terapiproduktion samt koordinering av potentiella lösningar och initiativ för att öka den globala produktionen av vacciner, kritiska insatsvaror och tillbehör.

Pelare IV: Ett gemensamt förslag mellan EU och USA för att uppnå global hälsosäkerhet. USA och EU kommer att stödja inrättandet av en finansiell mellanhandsfond (FIF) i slutet av 2021 och kommer att stödja dess hållbara kapitalisering. EU och USA kommer också att stödja global pandemiövervakning, inklusive konceptet med en global pandemiradar. EU och USA kommer, genom HERA och Department of Health and Human Services Biomedical Advanced Research and Development Authority, att samarbeta i linje med vårt G7 -åtagande att påskynda utvecklingen av nya vacciner och ge rekommendationer om att stärka världens kapacitet att leverera dessa vacciner i realtid. 

Vi uppmanar partner att gå med i upprättandet och finansieringen av FIF för att förbereda länder för COVID-19 och framtida biologiska hot.

Pelare V: En gemensam färdplan för EU/USA/Partners för regional vaccintillverkning. EU och USA kommer att samordna investeringar i regional tillverkningskapacitet med låg- och lägre medelinkomstländer, samt riktade insatser för att öka kapaciteten för medicinska motåtgärder inom Build Back and Better World-infrastrukturen och det nyetablerade Global Gateway-partnerskapet. EU och USA kommer att anpassa ansträngningarna för att stärka den lokala vaccintillverkningskapaciteten i Afrika och gå vidare med diskussioner om att utöka produktionen av COVID-19-vacciner och behandlingar och säkerställa deras rättvisa åtkomst.

Vi uppmanar partner att stödja samordnade investeringar för att expandera global och regional tillverkning, inklusive för mRNA, virusvektor och/eller proteinsubenhet COVID-19-vacciner.

Mer

Gemensamt uttalande om lanseringen av den gemensamma COVID-19 Taskforce för tillverkning och leveranskedja

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen

Översyn av EU: s försäkringsregler: Uppmuntra försäkringsgivare att investera i Europas framtid

publicerade

on

Europeiska kommissionen har antagit en omfattande översyn av EU: s försäkringsregler (känd som Solvens II) så att försäkringsbolagen kan skala upp långsiktiga investeringar i Europas återhämtning från covid-19-pandemin.

Dagens granskning syftar också till att göra försäkrings- och återförsäkringssektorn (dvs. försäkring för försäkringsbolag) mer motståndskraftig så att den kan klara framtida kriser och bättre skydda försäkringstagarna. Dessutom kommer förenklade och mer proportionella regler att införas för vissa mindre försäkringsbolag.

Försäkringar är avgörande för många européer och för Europas företag. De skyddar människor från ekonomiska förluster vid oförutsedda händelser. Försäkringsbolagen spelar också en viktig roll i vår ekonomi genom att kanalisera besparingar till finansmarknaderna och den verkliga ekonomin och därmed ge europeiska företag långsiktig finansiering.

Annons

Dagens granskning består av följande delar:

  • Ett lagförslag om ändring av Solvens II -direktivet (direktiv 2009/138/EG).
  • ett meddelande om översynen av Solvens II -direktivet, och;
  • ett lagförslag till ett nytt direktiv om återhämtning och avveckling av försäkringar.

Omfattande granskning av Solvens II

Syftet med dagens översyn är att stärka europeiska försäkringsgivares bidrag till finansieringen av återhämtningen, framsteg för kapitalmarknadsunionen och kanalisering av medel till den europeiska gröna affären. På kort sikt kan kapital på upp till uppskattningsvis 90 miljarder euro frigöras i EU. Denna betydande frigörelse av kapital kommer att hjälpa (åter) försäkringsgivare att öka sitt bidrag som privata investerare till Europas återhämtning från COVID-19.

Annons

Ändringarna av Solvens II -direktivet kommer att kompletteras med delegerade akter i ett senare skede. Dagens meddelande beskriver kommissionens avsikter i detta avseende. 

Några viktiga punkter från dagens paket:

  • Dagens förändringar kommer att skydda konsumenterna bättre och säkerställa att försäkringsbolagen förblir solida, även i svåra ekonomiska tider;
  • konsumenter (”försäkringstagare”) kommer att bli bättre informerade om försäkringsgivarens ekonomiska situation;
  • konsumenterna kommer att skyddas bättre när de köper försäkringsprodukter i andra medlemsstater tack vare förbättrat samarbete mellan tillsynsmyndigheter.
  • försäkringsgivare kommer att stimuleras att investera mer i långsiktigt kapital för ekonomin;
  • försäkringsgivarnas finansiella styrka kommer att ta bättre hänsyn till vissa risker, inklusive de som är relaterade till klimatet, och vara mindre känsliga för kortsiktiga marknadsfluktuationer, och;
  • hela sektorn kommer att granskas bättre för att undvika att dess stabilitet äventyras.

Föreslaget direktiv om återhämtning och avveckling av försäkringar

Syftet med direktivet om återhämtning och avveckling av försäkringar är att säkerställa att försäkringsgivare och relevanta myndigheter i EU är bättre förberedda i fall av betydande ekonomiska problem.

Det kommer att införa en ny ordnad resolutionsprocess, som bättre skyddar försäkringstagarna, såväl som den reala ekonomin, det finansiella systemet och i slutändan skattebetalarna. Nationella myndigheter kommer att vara bättre rustade om ett försäkringsbolag blir insolvent.

Genom inrättandet av resolutionshögskolor kommer relevanta tillsynsmyndigheter och resolutionsmyndigheter att kunna vidta samordnade, snabba och avgörande åtgärder för att ta itu med problem som uppstår inom gränsöverskridande (åter) försäkringsgrupper, vilket säkerställer bästa möjliga resultat för försäkringstagarna och den bredare ekonomin.

Dagens förslag bygger i stor utsträckning på teknisk rådgivning från EIOPA (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten). De överensstämmer också med det arbete som har utförts på internationell nivå i ämnet, med beaktande av europeiska särdrag.

En ekonomi som fungerar för människor Executive Vice President Valdis Dombrovskis sa: "Europa behöver en stark och levande försäkringssektor för att investera i vår ekonomi och för att hjälpa oss hantera de risker vi står inför. Försäkringssektorn kan bidra till Green Deal och Capital Markets Union, tack vare dess dubbla roll som beskyddare och investerare. Dagens förslag säkerställer att våra regler förblir ändamålsenliga, genom att göra dem mer proportionella. ”

Mairead McGuinness, kommissionär med ansvar för finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen, sade: ”Dagens förslag kommer att hjälpa försäkringssektorn att stiga upp och spela sin fulla roll i EU: s ekonomi. Vi möjliggör investeringar i återhämtningen och därefter. Och vi främjar försäkringsbolagens deltagande på EU: s kapitalmarknader och tillhandahåller långsiktiga investeringar som är så viktiga för en hållbar framtid. Vår växande kapitalmarknadsunion är avgörande för vår gröna och digitala framtid. Vi ägnar också stor uppmärksamhet åt konsumentperspektivet; försäkringstagarna kan vara säkra på att de kommer att skyddas bättre i framtiden om deras försäkringsgivare stöter på svårigheter. ”

Nästa steg

Lagstiftningspaketet kommer nu att diskuteras av Europaparlamentet och rådet.

Bakgrund

Försäkringsskydd är viktigt för många hushåll, företag och finansmarknadsaktörer. Försäkringssektorn erbjuder också lösningar för pensionsinkomster och hjälper till att kanalisera besparingar till finansmarknaderna och den reala ekonomin.

Den 1 januari 2016 trädde Solvens II -direktivet i kraft. Kommissionen övervakade tillämpningen av direktivet och rådfrågade ingående med intressenter om möjliga områden för granskning.

Den 11 februari 2019 begärde kommissionen formellt teknisk råd från EIOPA för att förbereda en översyn av Solvens II -direktivet. EIOPA: s tekniska råd publicerades den 17 december 2020.

Utöver den minsta granskningsomfång som nämns i själva direktivet, och efter samråd med intressenter, identifierade kommissionen ytterligare områden inom Solvens II -ramverket som bör ses över, till exempel sektorns bidrag till Europeiska unionens politiska prioriteringar (t.ex. European Green Deal and the Capital Markets Union), tillsyn över gränsöverskridande försäkringsverksamhet och förbättring av proportionaliteten i tillsynsregler, inklusive rapportering.

Mer

Lagstiftningsförslag om ändringar av direktiv 2009/138/EG (Solvens II -direktivet)

Lagstiftningsförslag för återvinning och avveckling av (om) försäkringsföretag

Meddelande om översynen av Solvens II -direktivet

Frågor och svar

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen

Kommissionen publicerar en förbättrad övervakningsrapport för Grekland

publicerade

on

Kommissionen har offentliggjort elfte förbättrade övervakningsrapporten för Grekland. Rapporten är upprättad inom ramen för den förbättrade övervakningsramen som tjänar till att säkerställa fortsatt stöd för att uppfylla Greklands reformåtaganden efter ett framgångsrikt genomförande av programmet för ekonomiskt bistånd 2018. Rapporten drar slutsatsen att Grekland har vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå sina på grund av specifika åtaganden, trots de utmanande omständigheterna som orsakas av pandemin.

De grekiska myndigheterna levererade specifika åtaganden inom olika områden, inklusive privatiseringar, förbättring av företagsklimatet och skatteförvaltningen, samtidigt som de gick vidare med bredare strukturreformer, inklusive inom skolutbildning och offentlig förvaltning. De europeiska institutionerna välkomnar det nära och konstruktiva engagemanget på alla områden och uppmuntrar de grekiska myndigheterna att fortsätta med farten och vid behov förstärka ansträngningarna för att avhjälpa de förseningar som delvis orsakats av pandemin.

Annons

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend