Anslut dig till vårt nätverk!

Gränser

Tal till Europeiska rådet av Europaparlamentets ordförande Martin Schulz, 24 oktober

DELA MED SIG:

publicerade

on

Schukltzrz

Mina damer och herrar! Jag skulle vilja börja med en punkt som ni placerade i slutet av föredragningslistan. För tre veckor sedan drunknade 360 ​​barn, kvinnor och män tragiskt utanför Europas kust. Dessa människor hade lämnat sina hem på grund av hungersnöd och fattigdom, krig och förföljelse; de hade lämnat över sina besparingar till kriminella gäng av människohandlare och riskerade allt för hoppet att de skulle finna skydd och en framtid i Europa. Allt de hittade var döden.

Lampedusa har blivit en symbol för en europeisk migrationspolitik som har förvandlat Medelhavet till en kyrkogård. Minst 20 000 människor har dött under de senaste 20 åren i försöket att nå Europas kuster. Vi kan inte tillåta att fler dör.

Lampedusa måste bli en vändpunkt i den europeiska migrationspolitiken. Först och främst behöver vi omedelbart humanitärt bistånd till de drabbade. På lång sikt kan varken Italien eller Malta tillhandahålla den nödvändiga nödhjälpen ensamma.

I morse talade jag med borgmästaren i Lampedusa, Maria Giuseppina Nicolini. Jag var oerhört imponerad av den mänsklighet och empati som hon talade om flyktingarna med. Lampedusa gör allt för att hjälpa dessa människor, men det kan inte klara sig på egen hand.

Att ta emot 10 000 flyktingar på en ö som Lampedusa med 6 000 invånare är en oöverstiglig uppgift. Men när det är 10 000 personer bland 507 miljoner européer i 28 medlemsstater blir uppgiften hanterbar.

Vi bör stödja Medelhavsstaterna i att ta emot flyktingar och ordna en rättvis fördelning mellan medlemsstaterna: detta kallas europeisk solidaritet, och det är det som måste stå på vår dagordning i dag.

Annons

To save lives in the Mediterranean, we urgently need a rescue system for ships in trouble at sea. The European Parliament therefore proposes to reach an agreement rapidly with the Council on this. Just two weeks ago we adopted Eurosur, which will be operational in less than two months’ time. We will continue to fight for adequate funding, including for Frontex, whose budget the Council seeks every year to reduce, but which we have each time successfully defended.

En annan användbar åtgärd som skulle kunna vidtas på kort sikt är att genomföra de förbättringar av EU:s asylbestämmelser som redan har beslutats och som innehåller bestämmelser för att förbättra mottagningsvillkoren.

Europaparlamentet är dock djupt besviket över att det krav som vi och kommissionen fortsätter att ställa, på större flexibilitet inom Dublinsystemet, faller på döva öron. Vi hade efterlyst en tillfällig upphävandemekanism som skulle ha gjort det möjligt att tillfälligt avbryta överföringar av asylsökande där en medlemsstat står inför en exceptionellt tung börda på sin mottagningskapacitet, sitt asylsystem eller sin infrastruktur.

På medellång till lång sikt är det naturligtvis rätt att sikta mot orsakerna till att flyktingar flyr från sina hemländer. Man kan dock tvivla på om detta mål kan uppnås genom att skära ned det internationella biståndet, vilket just har skett inom den fleråriga budgetramen. Dessutom bör debatten om detta långsiktiga mål inte avleda oss från att ge hjälp på kort sikt.

Det är dock viktigt att vi kommer ihåg en sak särskilt:

Europa är en invandringskontinent. Det är därför vi behöver ett lagligt migrationssystem, just som ett svar på de kriminella gäng av människohandlare som tjänar på människors nöd och skickar ut dem på en osäker resa, och sätter deras liv på spel i osjövärda båtar. Tre förslag till reglering av laglig invandring är redan på gång. Dessa bör antas utan dröjsmål.

Mina damer och herrar,

Naturligtvis kan Europa inte rädda alla och kan inte ta in alla. Men vi är den rikaste kontinenten i världen. Vi kan göra mer, särskilt om vi agerar tillsammans, om vi tillsammans letar efter lösningar och tar vårt ansvar tillsammans.

Detta är den vädjan som påven Franciskus gjorde till oss när jag träffade honom förra veckan. Han påpekade att han är barn till lagliga italienska immigranter till Argentina.

Mina damer och herrar,

Vilken roll Europa kommer att spela under 21-talet beror också i avgörande grad på om vi lyckas hålla jämna steg med den digitala världen och sätta europeiska standarder. Det är delvis en fråga om plats, och det är en fråga som jobben och bibehållandet och expansionen av tekniskt kunnande beror på.

Men det är också mycket mer än så. För en faktor för att avgöra om vi kan bevara vår europeiska sociala modell, ja om vår modell för demokrati, frihet, solidaritet och lika möjligheter kommer att överleva, är frågan om vilka standarder som råder i den digitala världen under 21-talet, som skriver programvara, var och hur mycket kraft de har för att säkerställa att deras programvara blir standard.

Med den digitala agendan river vi en av de få kvarvarande gränserna i Europa: gränserna inom elektronisk kommunikation. För när tillstånd, regleringsvillkor, radiofrekvenstilldelningar och konsumentskydd är i fråga har vi fortfarande att göra med 28 nationella marknader.

Låt oss förverkliga drömmen om en nätverkskontinent, låt oss frigöra den enorma potentialen när det gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovation – och skapa nya jobb.

En digital inre marknad kommer att vara till stor nytta inte bara för företagen utan även för konsumenterna. Vi välkomnar det faktum att ni har gjort detta till en central punkt i era diskussioner i dag. För som ni vet har Europaparlamentet spelat en pionjärroll i denna debatt. Vi var de första som övervägde alla aspekter av den digitala marknaden tillsammans: konsumentskydd, dataskydd, innovation, nätverks- och informationssäkerhet, en företagsvänlig miljö och teknik.

Så vi måste också bestämt fortsätta med den pågående reformen av vår dataskyddslagstiftning. Den överväldigande majoritet med vilken dataskyddspaketet antogs i måndags är en kraftfull signal från parlamentet till stöd för dataskydd.

Först när människor är säkra på att deras data är säkra och inte kan avledas till ett annat ändamål kommer de faktiskt att dra nytta av de möjligheter som en digital inre marknad erbjuder. Redan före avslöjandena om NSA-skandalen var 70 % av de europeiska medborgarna oroliga över bristen på dataskydd på internet!

NSA-skandalen var en väckarklocka. Nu när det finns bevis för att EU:s ambassader, EU-parlament, europeiska regeringschefer och medborgare har spionerats på av USA i stor skala, har Europaparlamentet krävt ett upphävande av TFTP-avtalet. Vi kräver att utbytet av bankuppgifter med amerikanerna tillfälligt avbryts. Europaparlamentet kommer också att skydda EU-medborgarnas intressen och grundläggande rättigheter vid förhandlingarna om det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet.

Vi måste se till att våra medborgares grundläggande rättigheter skyddas även på internet – genom att se till att företag från USA och andra länder som erbjuder tjänster inom EU omfattas av våra regler, men också genom att gå in på nya vägar: som européer måste vi agera med beslutsamhet och främja standarder och procedurer som främjar våra värderingar.

Mina damer och herrar,

Vi i Europaparlamentet hoppades ända in i sista minuten att vi denna vecka skulle kunna rösta om den fleråriga budgetramen. Människor i Europa, regionerna, forskningsprojekt och små och medelstora företag väntar på de investeringar som utlovats och som de akut behöver.

Tyvärr hålls avtalet upp på ett antal grundläggande punkter, särskilt när det gäller makroekonomiska villkor. Jag hoppas att vi kan få ändringsbudgetarna antagna. Det larm som kommissionen slog och sa att den kommer att ta slut i mitten av november i avsaknad av en ändringsbudget visar att vi i parlamentet gjorde rätt i att betona hur stram budgeten hade satts. Jag har använt alla mina befogenheter enligt arbetsordningen och de politiska grupperna har lagt många reservationer åt sidan för att få en ändringsbudget genom parlamentet på tre dagar för att förhindra att pengarna tar slut.

Vi insisterar dock på att balansera de andra ändringsbudgetarna för 2013 som fortfarande är utestående, och på en tillräcklig budget för 2014, särskilt när det gäller betalningar!

Jag kan bara upprepa: Europaparlamentet är kategoriskt emot en nedstigning mot en union med underskott. Vi motsätter oss också att man straffar människor för deras regeringars budgetpolitik genom att undanhålla subventioner.

Vi hoppas att vi kan nå en konstruktiv överenskommelse inom de närmaste dagarna. Europaparlamentet visade att det var berett att kompromissa när vi accepterade en lägre budget för den kommande budgetramen. Nu är det upp till rådet att fullfölja sin sida av uppgörelsen och se till att medlen, som överenskommits, snabbt kan investeras i de viktigaste prioriteringarna.

Mina damer och herrar,

Europaparlamentet välkomnar att ni har satt upp bättre lagstiftning på dagens dagordning. Vi stödjer initiativ för att konsolidera och förenkla befintliga lagar och på så sätt göra dem mer lättillgängliga för medborgare och för företag. Men tio år efter att institutionerna åtog sig att förbättra lagstiftningen lägger vi fortfarande till tusentals sidor till regelverket varje år. Och medlemsstaterna komplicerar dessa redan komplexa texter ytterligare när de genomför dem. Det är inte tillräckligt bra. Vi måste göra bättre ifrån oss.

Vi skulle vilja föreslå tre punkter för dig att tänka på i dina diskussioner om bättre lagstiftning.

För det första är subsidiaritet och europeiskt mervärde två sidor av samma mynt. Det är vårt gemensamma ansvar, parlamentsledamöternas och de berörda ministrarnas ansvar att anta lagar som ger människor ett tydligt mervärde. Konsekvensbedömningar som en integrerad del av förfarandet är ett viktigt verktyg för detta. Det betyder också att vi inte lägger oss i saker som inte är vår sak. Med andra ord respekt för subsidiaritetsprincipen. EU bör agera – och bör endast agera – där de nationella, regionala eller lokala myndigheterna inte kunde uppnå ett bättre resultat. När vi till exempel bekämpar skatteflykt och skatteflykt kan vi uppnå mycket bättre resultat för våra medborgare när vi tar itu med detta problem tillsammans på EU-nivå.

För det andra måste vi göra tydliga prioriteringar. Vi måste identifiera de viktigaste lagstiftningsärendena och arbeta energiskt för att utveckla dem. Hundratals lagstiftningsförfaranden ska vara klara i slutet av denna valperiod. Europaparlamentet är villigt och kan avsluta detta arbete i maj 2014. Vi anser dock att det är klokt att lyfta fram några särskilt viktiga projekt. Prioritet måste ges åt att ta itu med skapandet av bankunionen och antagandet av de finansiella reglerna, ekonomisk politisk styrning inklusive den sociala dimensionen, dataskydd, tillgång till krediter och bekämpning av ungdomsarbetslöshet.

För det tredje måste det bli ett slut på stenmurningen av några viktiga lagstiftningsakter. Ni träffas i dag som en europeisk institution, som Europeiska rådet, som fastställer politiska riktlinjer. Vi har dock intrycket att vissa projekt som ni har antagit här har antagits i en annan form i de olika ministerråden. Era grundläggande beslut om att bekämpa skatteflykt och skatteflykt och om bankunionen exemplifierar de fall där vi anser att det finns skillnader mellan de riktlinjer som ni antog och deras genomförande i ministerrådet. Det finns ett antal lagstiftningspunkter som vi redan har antagit men som väntar på enighet i rådet.

Mina damer och herrar,

Under det senaste kvartalet växte euroområdets ekonomi med 0.3 %. Det är välkomna nyheter. Det betyder dock inte att krisen är över och att en hållbar ekonomisk återhämtning nu är på gång. En tillväxt på 0.3 % är helt enkelt inte tillräckligt bra. Med en så låg tillväxttakt kommer det att ta oss två och ett halvt år att återgå till nivåerna före krisen. En tillväxt på 0.3 % räcker inte för att stater ska kunna rensa sina berg från skulder och för att nya jobb ska uppstå. Så om vi vill bygga vidare på denna lätta ekonomiska återhämtning måste vi arbeta mer energiskt för en balans mellan konsolidering av budgetar och investeringar i tillväxt.

För att få igång ekonomin igen måste vi också snarast få ett slut på kreditpressen. Även IMF påpekar att det inte kommer att ske någon återhämtning i södra Europa utan ett återupplivande av krediter. För närvarande är vissa banker för svaga för att utföra sin viktigaste uppgift att förse realekonomin med krediter. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som kommissionen och EIB har aviserat i dag när det gäller nya finansiella instrument för små och medelstora företag. Men det har gått för lång tid sedan tillväxtpakten från juni 2012, och även nu erbjuds vi bara finansieringsverktyg för framtiden.

För att återuppliva finansieringen av den reala ekonomin behöver vi också – och kanske viktigast av allt – bankunionen.

Mina damer och herrar,

Förvisso är bankunionen ett historiskt projekt inom Europeiska unionen vars betydelse kommer att vara i nivå med den inre marknaden. Så det är bra att vara försiktig. Men vi får inte ta för lång tid på oss att skapa bankunionen, för på lång sikt behöver vi den för att skydda vår gemensamma valuta och för att kunna fortsätta dra nytta av en välfungerande gemensam marknad. Och på kort sikt behöver vi det som en lösning på krisen:

– to finally bring an end to the vicious circle between bank debt and sovereign debt;

– to secure more rapid debt relief and, where necessary, the recapitalisation of the banking sector;

– to protect the taxpayer;

– to achieve efficiency gains through uniform regulation.

We must be honest: this will not be easy. There are still many unresolved problems – and I am thinking not so much of legal as of political objections. There are also some structural difficulties which still await a solution.

Bankfacket kommer att kosta pengar. Men att göra ingenting kommer att kosta mer. Varje dag som krisen fortsätter stiger kostnaderna för att lösa den. Varje dag som bankkrisen pågår, drar bankerna åt penningmängden för investeringar lite mer, den ekonomiska återhämtningen försenas ytterligare, stater berövas möjligheten att konsolidera sina budgetar och sysselsättningssiffrorna fortsätter att stiga.

Det finns för närvarande en punkt som vi särskilt behöver ta itu med: ett ordnat ramverk för att rädda insolventa banker och en enhetlig mekanism för bankavveckling. Detta är en grundpelare i bankunionen. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag, som går i rätt riktning. Det är rätt och riktigt att ägare, borgenärer och större investerare ska stå till svars innan skattebetalarna måste träda in. Grundtanken är att banker ska rädda banker. För detta ändamål bör en resolutionsfond inrättas, som europeiska banker betalar till som ett enda försäkringssystem. Detta skulle skilja bankräddningspaket från deras hemländers budgetar så långt det är möjligt, och därmed till slut bryta den förödande kopplingen mellan bankskuld och statsskuld.

Sjuka banker borde inte längre kunna dra ner andra finansiella institut med dem, vilket kastar stater i ekonomiska svårigheter och tvingar skattebetalarna att stå för notan. Det är den lärdom vi har dragit av finanskrisen.

Mina damer och herrar,

Ni har kommit överens om principen om en europeisk tillsynsmyndighet och en europeisk resolutionsmekanism. Just nu diskuterar vi det konkreta genomförandet av kaskadansvar. Vi noterar att ministrarna i rådet för närvarande inför ytterligare undantag som återigen i första hand skattebetalarna skulle vara skyldiga. Mina kollegor har informerat mig om att de strikt övervakar att den grundläggande principen om kaskadansvar iakttas.

Men nu står vi inför det praktiska problemet att det kommer att ta några år innan en resolutionsfond har byggts upp och tagits i drift. Så vi behöver snarast en övergångslösning. Annars kommer ECB, som nästa år ska ta över tillsynen av finansinstitut i euroområdet från de nationella tillsynsmyndigheterna, få det praktiska problemet att, även om den kan utföra stresstester och granska balansräkningar, utan ett europeiskt skyddsnät det finns risk för att de finansiella marknaderna blir destabiliserade. Det blir bara en trovärdig och neutral banktillsyn om det samtidigt finns en fungerande räddningsfond för krisdrabbade banker till hands. Den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), utformad som en räddningsfond för euro, skulle kunna fungera som en tillfällig lösning. Vi hoppas att även om detta är en fråga där enhällighet krävs, kan snabba och neutrala beslut fattas.

Som medlagstiftare är Europaparlamentet berett att arbeta för att nå en överenskommelse med rådet under de kommande månaderna. Om ingen bra överenskommelse nås vid slutet av denna valperiod riskerar vi att förlora allt vi har vunnit hittills.

Mina damer och herrar,

Det kommande toppmötet i Vilnius i november om det östliga partnerskapet kommer att bli ett nyckelögonblick i våra förbindelser med våra östliga partner.

För tillfället utövar Ryssland ett kraftfullt ekonomiskt tryck inte bara på våra grannar i öster utan också på det litauiska EU-ordförandeskapet. Det är inte acceptabelt!

Alla länder har suverän rätt att själva bestämma med vem de vill sluta kommersiella avtal och vilka ekonomiska block de vill tillhöra. Det handlar inte om att välja mellan Ryssland och EU. Vi söker goda relationer med Ryssland, baserade på tillit och respekt för gemensamma värderingar och regler. Jag är fast övertygad om att närmare ekonomiska och politiska band med EU också kommer att förbättra våra östliga partners förbindelser med Ryssland. Det ligger i vårt allas intresse.

Toppmötet i Vilnius bör vara ett toppmöte som ger resultat. Europaparlamentet hoppas att alla nödvändiga villkor kommer att uppfyllas och att vi kan underteckna associeringsavtalet med Ukraina i Vilnius och initialisera avtalen med Moldavien och Georgien. Ukraina måste fortfarande uppfylla kriterierna när det gäller val- och rättsliga reformer i sin helhet.

Europaparlamentets observatörsuppdrag under ledning av Europaparlamentets förre president Cox och Polens förre president Kwaśniewski arbetar hårt för att hitta en lösning för att övervinna det kvarvarande hindret – Tymosjenkofallet. Jag tackar både rådet och kommissionen för deras stöd för detta uppdrag hittills. Under de senaste 16 månaderna har uppdraget efter 23 besök lyckats säkra frigivningen av tre tidigare ministrar och förbättra villkoren för Tymosjenkos fängelse.

Anna van Densky

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend