Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

GMO: Kommissionen ber rådet att enas om förslaget att ge medlemsstaterna mer subsidiaritet när det gäller odling

DELA MED SIG:

publicerade

on

0 ,, 17053629_303,00Den 26 september 2013 avkunnade Europeiska unionens tribunalen ett avgörande där kommissionen underlåtit att agera på en begäran om GMO-odling som hade lämnats in för tolv år sedan 2001.

I linje med detta beslut agerade kommissionen den 6 november genom att hänskjuta begäran om odling till ministerrådet. Det är nu upp till ministrarna att med kvalificerad majoritet ta ställning till denna begäran. Europeiska byrån för livsmedelssäkerhet hade redan lämnat ett positivt yttrande om denna begäran 2005, 2006, 2008, 2011 och 2012, i alla sex positiva yttranden.

Denna begäran från 2001 faller under det "gamla" kommittéförfarandet före Lissabon, vilket innebär att om rådet inte kan samla in en kvalificerad majoritet, vare sig för eller emot bemyndigandet, är kommissionen enligt lag skyldig att bevilja bemyndigandet.

Parallellt har kommissionen begärt en ny debatt i ministerrådet om sitt så kallade "odlingsförslag" om vilket Europaparlamentet redan har antagit sitt yttrande som skulle tillåta medlemsstaterna att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer på deras territorium andra skäl än de som rör risker för hälsa och miljö.

Hälsokommissionär Tonio Borg sa: "Med skyldighet att följa domstolens avgörande har kommissionen idag beslutat att skicka ett utkast till beslut om godkännande av majs 1507 till rådet: under de kommande månaderna kommer ministrarna att uppmanas att ta ett ställningstagande till denna auktorisationsbegäran".

Kommissionsledamot Borg fortsatte: "Domstolens beslut om majs 1507 bekräftar att det är brådskande att förena strikta och förutsägbara europeiska tillståndsregler för GMO-odling, med rättvis hänsyn till nationella sammanhang. För tre år sedan lade kommissionen fram ett förslag, som fick brett stöd av både parlamentet och rådet, för att ge en lösning på det nuvarande dödläget i auktorisationsprocessen. Jag uppmanar därför medlemsstaterna att engagera sig och stödja kommissionens förslag, så att ordförandeskapet och rådet kan bilda en kompromiss som gör det möjligt för odlingsförslaget att gå framåt."

Nästa steg

Annons

Kommissionen har begärt en diskussion med medlemsländerna under miljörådet som sammanträder den 13 december 2013.

Bakgrund

Den genetiskt modifierade majsen 1507 (Bt-majs) utvecklades för att ge resistens mot specifika skadliga mallarver för majs som den europeiska majsborren. Det är för närvarande tillåtet i EU för användning i livsmedel och foder, men inte för odling. År 2001 lämnade företaget Pioneer in en ansökan om godkännande av majsen 1507 för odling enligt direktivet (2001/18/EG) om avsiktlig utsättning av GMO i miljön.

År 2007 inledde Pioneer en första talan om underlåtenhet att agera vid Europeiska unionens allmänna domstol mot kommissionen för att den inte hade lagt fram ett beslut om godkännande av majsen för omröstning för den föreskrivande kommittén. Denna talan avslutades av revisionsrätten efter kommissionens förslag till föreskrivande kommittén i februari 2009 om ett utkast till beslut om tillstånd. Kommittén har dock inte lämnat något yttrande. År 2010 inledde Pioneer en andra talan för passivitet (mål T-164/10) mot kommissionen för att den inte, efter att den föreskrivande kommittén inte hade lämnat ett yttrande, hänvisat till rådet ett förslag till auktorisationsbeslut , i linje med med det vid tillfället gällande kommittéförfarandet1.

Den 26 september 2013 meddelade tribunalen domen i mål T-164/10 att kommissionen underlåtit att agera enligt direktiv 2001/18/EG genom att inte lägga fram ett förslag till rådet enligt artikel 5 i kommittéförfarandet Beslut 4/1999/EG.

Därför lägger kommissionen nu, i enlighet med artikel 266 i EUF-fördraget och domstolens dom, fram ett förslag till beslut om godkännande av majs 1507 till rådet. För att säkerställa en hög skyddsnivå för hälsa och miljö har beslutet om godkännande ändrats något för att inkludera rekommendationer från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) 2011 och 2012 när det gäller villkoren för godkännande och miljöövervakning av majs 1507.

Odlingsförslaget

Som svar på en långvarig begäran från flera medlemsländer offentliggjorde kommissionen i juli 2010 ett förslag till förordning om översyn av direktiv 2001/18/EG för att ge medlemsstaterna en rättslig grund för att besluta om GMO-odling på andra grunder än de som bygger på en vetenskaplig bedömning av hälso- och miljörisker utförd på europeisk nivå. Tack vare denna ändring kommer medlemsstaterna att kunna begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer i delar av eller hela sitt territorium utan att använda skyddsklausuler som hittills inte har fått stöd av EFSA.

Europaparlamentet antog ett yttrande vid första behandlingen om förslaget i juli 2011. I rådet, trots ansträngningar från på varandra följande ordförandeskap, och i synnerhet från det danska ordförandeskapet 2012, kunde ingen överenskommelse nås på grund av den blockerande ställningen hos en minoritet av medlemsstaterna . Kommissionen har fortsatt i sina ansträngningar att ta itu med dessa blockerande medlemsländers oro samtidigt som den fått stöd från den stora majoriteten av medlemsländerna för förslaget.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend