Anslut dig till vårt nätverk!

Audiovisuella

Creative Europe: Vanliga frågor

DELA MED SIG:

publicerade

on

d4d59d709ebc9af6b8a178ae99e8cda793589938Vad är programmet Creative Europe?

Creative Europe är det nya EU-programmet för att stödja europeisk film och de kulturella och kreativa sektorerna, vilket gör det möjligt för dem att öka sitt bidrag till jobb och tillväxt. Med en budget på 1.46 miljarder euro1 för 2014-2020 kommer det att stödja tiotusentals artister, kulturella och audiovisuella yrkesverksamma och organisationer inom scenkonst, skön konst, förlag, film, TV, musik, tvärvetenskaplig konst, arv och videospelsindustrin. Finansieringen kommer att göra det möjligt för dem att verka över hela Europa, att nå nya målgrupper och att utveckla de färdigheter som behövs i den digitala tidsåldern. Genom att hjälpa europeiska kulturverk att nå publik i andra länder kommer programmet också att bidra till att värna om kulturell och språklig mångfald.

Varför behöver Europa ett Creative Europe-program?

Culture plays a major role in the EU economy. Studies show that the cultural and creative sectors account for up to 4.5% of EU GDP and nearly 4% of employment (8.5 million jobs and many more if account is taken of their impact on other sectors). Europe is the world leader in exports of creative industry products. To retain this position, it needs to invest in the sectors’ capacity to operate across borders.

Creative Europe svarar mot detta behov och kommer att rikta investeringar där effekten blir störst.

Det nya programmet tar hänsyn till de utmaningar som skapas av globalisering och digital teknik, som förändrar sättet att skapa, distribuera och få tillgång till kulturverk, samt förändra affärsmodeller och intäktsströmmar. Denna utveckling skapar också möjligheter för den kulturella och kreativa sektorn. Programmet försöker hjälpa dem att ta vara på dessa möjligheter, så att de drar nytta av det digitala skiftet och skapar fler jobb och internationella karriärer.

Vilka länder kan ansöka om finansiering från Creative Europe?

Annons

Creative Europe will be open to the 28 member states, and, so long as they fulfil specific conditions, to the European Free Trade Association countries (Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland), to EU candidate and potential candidate countries (Montenegro, Serbia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo) and to neighbourhood countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine, Algeria, Egypt, Morocco, Tunisia, Jordan, Lebanon, Libya, Palestine, Syria and Israel). Non-EU countries have to pay an ‘entry ticket’ to participate in the programme. The cost is based on the size of their GDP (Gross Domestic Product) in relation to the budget of the programme

Kan enskilda ansöka om finansiering?

Creative Europe kommer inte att vara öppet för ansökningar från enskilda, men cirka 250 000 enskilda konstnärer och kultur- och audiovisuella yrkesverksamma kommer att få finansiering genom projekt som lämnas in av kulturorganisationer. Detta är ett mycket mer kostnadseffektivt sätt att uppnå resultat och en bestående effekt. Kommissionen uppskattar att miljontals människor kommer att nås direkt eller indirekt genom de projekt som stöds av Creative Europe.

Vad kommer Creative Europe att stödja?

Praktiskt taget alla projekt som får stöd kommer att ha en gränsöverskridande dimension. Merparten av budgeten kommer att användas för att ge bidrag till enskilda projekt. Programmet kommer dock också att stödja initiativ som strävar efter liknande mål som Europeiska kulturhuvudstäder, European Heritage Label, European Heritage Days och fem EU-priser (EU-priset för kulturarv/Europa Nostra Awards, EU-priset för samtida arkitektur, EU Prize for Literature, European Border Breakers Awards och EU Prix MEDIA).

Vilka utmaningar hanterar programmet?

The cultural and creative sectors do not currently make the most of the Single Market. One of the biggest challenges that the sector faces is market fragmentation, linked to different cultural traditions and languages: the European Union has 24 official languages, three alphabets and approximately 60 officially recognised regional and minority languages. This diversity is part of Europe’s rich tapestry but it hinders efforts by authors to reach readers in other countries, for cinema or theatre goers to see foreign works, and for musicians to reach new listeners.

En Eurobarometerundersökning förra månaden (IP / 13 / 1023) has shown that only 13% of Europeans go to a concert by artists from another European country, and only 4% see a theatre performance from another European country. A stronger focus on support for audience building and on the sectors’ capacity to interact with audiences, for example through media literacy initiatives or new interactive online tools, has the potential to open up more non-national works to the public.

Hur kommer Creative Europe att skilja sig från de nuvarande programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus? Kommer dessa namn att försvinna?

Kreativa Europa kommer att kombinera de nuvarande separata stödmekanismerna för kultur och audiovisuella sektorer i Europa i en enda kontakt som är öppen för alla kulturella och kreativa sektorer. Den kommer dock att fortsätta att tillgodose de särskilda behoven hos den audiovisuella industrin och de andra kulturella och kreativa sektorerna genom sina särskilda underprogram Kultur och Media. Dessa kommer att bygga på framgångarna för de nuvarande kultur- och Media-programmen och kommer att anpassas till framtida utmaningar. MEDIA Mundus, som stöder samarbete mellan europeiska och internationella yrkesverksamma och internationell distribution av europeiska filmer, kommer att integreras i Medias delprogram.

Ett enda ramprogram kommer att maximera synergierna mellan de olika sektorerna och öka effektivitetsvinsterna.

Kreativa Europa kommer att omfatta en tvärsektoriell del. Vad innebär detta?

Denna del kommer att bestå av två delar: den finansiella garantifaciliteten, som förvaltas av Europeiska investeringsfonden och är operativ från och med 2016, kommer att göra det lättare för små operatörer att få tillgång till banklån. Den tvärsektoriella delen kommer också att ge stöd till studier, analyser och bättre datainsamling för att förbättra evidensbasen för beslutsfattande, finansiering av experimentella projekt för att uppmuntra samarbete mellan den audiovisuella och andra kulturella och kreativa sektorer, och finansiering för Creative Europe Desks som ger hjälp till sökande.

Hur kommer Creative Europe att hanteras?

Creative Europe kommer att vara en enklare, lätt att känna igen och tillgänglig port för europeiska kulturella och kreativa yrkesverksamma, oavsett deras konstnärliga disciplin, och det kommer att erbjuda stöd för internationella aktiviteter inom och utanför EU. Det nuvarande förvaltningssystemet, genom genomförandeorganet för utbildning, kultur och audiovisuella medier, kommer att fortsätta.

1 :€1.46 billion taking account of estimated inflation. This is the equivalent of €1.3 billion in ‘fixed’ 2011 prices.

(Se även IP / 13 / 1114)

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend