Anslut dig till vårt nätverk!

Spot

Yttrande: Direktiv om säsongsarbetare – "Förbättringar av behandlingen av arbetstagare utanför EU, men inte tillräckligt för att förhindra exploatering"

DELA MED SIG:

publicerade

on

27c6442977Den 14 november 2013 röstade Europaparlamentets LIBE-utskott om direktivet om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare för säsongsanställning i medlemsländerna. Reglerna, som har förhandlats sedan 2010, antogs provisoriskt av Europaparlamentet och rådets ordförandeskap och stöddes av nationella regeringar den 29 oktober 2013. Direktivet kommer att tas upp till omröstning i plenum i januari 2014.

European Network Against Racism (ENAR), European Federation of National Organizations Working with Homeless People (FEANTSA) och Platformen for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) välkomnar och stöder varmt åtgärder som har kommit överens om av Europaparlamentet och rådet som syftar till att skapa bättre arbets- och levnadsvillkor för säsongsarbetare från tredje land i hela EU. Vissa av de åtgärder som det civila samhället föreslog när det gäller sociala rättigheter och likabehandling av arbetstagare beaktades dock inte, vilket skulle kunna äventyra direktivets effektivitet genom att exploateringsrisker inte tas upp tillräckligt.

Definition av säsongsarbete

Definitionen av säsongsarbete är fortfarande vag och lämnas till medlemsstaternas bedömning, vilket lätt kan leda till felaktiga och olika nationella definitioner av de sektorer som omfattas av direktivet. Dessutom är arbetsmarknadens parters roll när det gäller att besluta om vilka sektorer som ska inkluderas mycket begränsad och inte obligatorisk.

Villkor för antagning

Å ena sidan stöder vi starkt införandet av väsentliga aspekter av arbetskontraktet – eller bindande jobberbjudande – som ett villkor för antagning av arbetstagare, för att möjliggöra en korrekt tillämpning av arbetslagstiftningen. Å andra sidan anser vi att det borde ha gjorts större ansträngningar för att tillåta införandet av ansökningar från tredjelandsmedborgare som redan är bosatta i ett medlemsland. Även om de nya reglerna skulle förenkla antagningsförfarandena, kan stater vägra tillträde på kriterier som anses subjektiva, såsom risken för irreguljär migration och eventuellt hot mot den allmänna säkerheten.

Sanktioner och klagomål

Annons

Vi stöder införandet av sanktioner för arbetsgivare och underleverantörer som har brutit mot bestämmelserna. Användningen av "maj-klausuler" för sanktioner mot underleverantörer (art. 12a.3) kan leda till godtycke och förstöra de goda avsikterna. Vi stöder reglerna när det gäller tillgång till information och för att underlätta klagomål, även om ingen mekanism för att stödja offer förutsågs.

Vistelseperiod

Vi stöder bestämmelserna som tillåter säsongsarbetare att anställas av olika arbetsgivare och stanna – inom den maximala perioden – för att söka efter en annan arbetsgivare. Vi beklagar dock förlängningen av den maximala vistelsetiden till nio månader under en 12-månadersperiod. Eftersom säsongsarbetare från tredje land skulle ha en mindre gynnsam status än andra arbetstagare, kan längre vistelser tömma direktivet från dess "säsongsbundna" väsen och öka risken för social dumpning.

Likvärdig behandling    

Vi stöder de regler som tillhandahålls för att garantera samma rättigheter för migrerande säsongsarbetare som EU-medborgare när det gäller arbetsvillkor, strejkrätt, efterskottsbetalningar, tillgång till social trygghet och till kollektiva varor och tjänster, tillgång till rådgivningstjänster om säsongsarbete och skatteförmåner. Vi välkomnar också inkluderingen av utbildnings- och träningsmöjligheter för säsongsarbetare. Vi beklagar dock möjligheten för medlemsstaterna att utesluta säsongsarbetare från arbetslöshetsersättning och att begränsa likabehandling endast till utbildning kopplat till den specifika anställningsverksamheten.

Boende

Vi välkomnar införandet av kravet att säsongsarbetare kommer att dra nytta av boende som garanterar adekvat levnadsstandard enligt nationell lagstiftning och de skyddsåtgärder som förutses när boende ordnas av eller genom arbetsgivaren.

avgifter

Även om vi erkänner en strävan att inte låta säsongsarbetare betala för såväl administrativa avgifter som kostnaderna för rese- och sjukförsäkring, skulle direktivet överlåta till medlemsstaterna att besluta om dessa avgifter ska täckas av arbetsgivarna eller arbetstagarna.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend