Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Georgien och Moldavien ett steg närmare förbättrade politiska och handelsförbindelser med EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

2667_2fc7e299fa32d6ff40e53351abf5f662Vid toppmötet om det östliga partnerskapet i Vilnius den 29 november paraferade EU associeringsavtal med Georgien och Republiken Moldavien, inklusive bestämmelser om upprättande av djupa och omfattande frihandelsområden (DCFTA). Associeringsavtalen kommer att ytterligare stärka de politiska, ekonomiska och handelsmässiga förbindelserna mellan parterna. De representerar ett konkret sätt att dra fördel av den positiva dynamiken mellan EU och de två länderna.

Hur kom vi hit?

Förhandlingar om associeringsavtalen inleddes med Republiken Moldavien och Georgien i januari respektive juli 2010 och avslutades i mitten av 2013. Detta banade vägen för en officiell stängning av förhandlingsprocessen med initialiseringsceremonin idag i Vilnius.

Förhandlingarna var inte en fristående övning: EU:s bistånd till Georgien och Republiken Moldavien är kopplat till reformagendan som den framgår av resultatet av förhandlingarna.

Vad handlar associeringsavtalen om?

Associeringsavtalen fokuserar på stöd till centrala reformer, demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomisk återhämtning, styrelseformer, sektoriellt samarbete och den långtgående liberaliseringen av Georgiens och Republiken Moldaviens handel med EU.

Avtalen kommer även att främja mellanmänskliga utbyten genom aktiviteter relaterade till exempelvis utbildning, turism och kultur. Det civila samhället kommer att involveras i genomförandet av avtalen.

Annons

Huvudmålen med associeringsavtalen

Associeringsavtalen syftar till att påskynda fördjupningen av de politiska och ekonomiska förbindelserna mellan partnerländerna och EU. Avtalen utgör också en reformagenda för partnerländerna, baserad på ett omfattande program för tillnärmning av partnerländernas lagstiftning till EU:s normer och standarder.

Mer konkret kommer associeringsavtalen att fokusera på att främja ett gradvis närmande mellan EU och partnerländerna på grundval av gemensamma värderingar, stärka den politiska dialogen, främja och bevara fred och stabilitet, främja samarbete för fredlig konfliktlösning, stärka samarbetet om rättvisa, frihet och säkerhet samt främja hållbar utveckling och effektiv multilateralism.

Dessutom förutser associeringsavtalen samarbete inom mer än 25 olika sektorer, inklusive miljö, jordbruk, turism, energi, transport, konsumentpolitik, utbildning, små och medelstora företag, utbildning och ungdom samt kultur. Georgien och Moldavien kommer att dra nytta av finansiellt stöd från EU genom befintliga finansieringsmekanismer och instrument för att uppnå målen i associeringsavtalet.

Vilka är handelsbestämmelserna i associeringsavtalet?

De Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTA) omfattar handel med varor inklusive tullsänkningar, ursprungsregler, förenkling av tullförfaranden, tillsammans med bestämmelser om bedrägeribekämpning samt handelsskyddsinstrument. Dessa regler syftar till att säkerställa att handeln liberaliseras i största möjliga utsträckning, men tillhandahåller nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att endast stödberättigade varor är berättigade till förmånsbehandling. Ett bilateralt tvistlösningsförfarande planeras för att lösa frågor på ett snabbt sätt.

Att fasa ut befintliga tulltaxor och reglerande hinder kommer att öka variationen och kvaliteten på produkter och tjänster. Konkurrensen till följd av liberaliseringen av marknadstillträde kommer att uppmuntra specialisering och därigenom sänka kostnaderna och skapa innovation. Bättre produkter och tjänster kommer att höja den övergripande levnadsstandarden.

DCFTA tar också upp andra element som utformats för länder i det östliga partnerskapet. Dessa inkluderar regleringsdiscipliner som syftar till att säkerställa ett stabilt och tillväxtorienterat politiskt ramverk som kommer att öka konkurrenskraften. Det omfattar konkurrens- och insynsbestämmelser, skydd av immateriella rättigheter, anpassning av nationell lagstiftning till EU:s regelverk inom de utvalda tjänsteområdena och vid offentlig upphandling.

Dessutom strävar Georgien och Moldavien efter att föra sin lagstiftning närmare EU:s lagstiftning för att modernisera sin exportkapacitet för jordbruks- och industrivaror, samt öka konsumentsäkerheten. Av anmärkningsvärd oro är sanitära och fytosanitära standarder. De syftar till att skapa en miljö för livsmedelssäkerhet som liknar EU:s, vilket gör det möjligt för EU att exportera produkter av animaliskt ursprung till EU och kommer att anpassa flera lagar om industrivaror, med fokus på inhemsk säkerhet och konsumentskyddsaspekter.

Tillnärmningen av lagstiftningen till EU:s regelverk kommer att skapa ett gynnsammare företagsklimat, attrahera investerare och stärka konkurrenskraften hos de östliga partnerskapspartnernas företag, samtidigt som den säkerställer höga nivåer av socialt skydd, miljöskydd och konsumentskydd. Det kommer att tillhandahålla styrningsregler, särskilt för små och medelstora företag, som är mer sårbara.

Vad vill vi uppnå på handeln?

DCFTA-avtalen är en del av respektive associeringsavtal, som har det övergripande målet att avsevärt fördjupa EU:s politiska associering och ekonomiska integration med dessa östliga partnerländer.

DCFTA-avtalen är en ny generationsavtal som återspeglar EU:s privilegierade förbindelser och ökade handel med Georgien och Moldavien. DCFTA-avtalen går betydligt längre än klassiska former av ekonomisk integration, och erbjuder inte bara förbättrade handels- och investeringsmöjligheter utan också hjälp med handelsrelaterade reformer i syfte att bidra till ekonomisk återhämtning och tillväxt och till bättre integration av den östliga partnerns ekonomier med världen marknader.

DCFTA-avtalen som en del av associeringsavtalen med Georgien och Moldavien utgör, efter initiativet för det östliga partnerskapet, ett följande, viktigt instrument för europeiskt stöd till de östliga grannländerna, som erbjuder en väg till Georgiens och Moldaviens framtida välstånd.

Vad är den förväntade ekonomiska effekten?

An oberoende studie förutspår att DCFTA kommer att öka Georgiens export till EU med 12 % och importen med 7.5 %. Georgiens BNP skulle kunna öka med 4.3 % eller 292 miljoner euro på lång sikt, förutsatt att DCFTA genomförs och dess effekter bibehålls.

För Moldaviens del beräknas förändringen av nationalinkomsten vara cirka 142 miljoner euro, det vill säga 5.4 % av landets BNP, medan dess export och import förväntas öka i förhållande till EU med så mycket som 16 % respektive 8 %, vilket driver en ökning av lönerna och erbjuder bättre priser till konsumenterna.

När börjar avtalen träda i kraft?

Paraferingen av associeringsavtalen kommer att följas med undertecknande nästa år. Parterna har också bekräftat sina avsikter att genomföra avtalen så snart som möjligt. Efter vanliga procedursteg, inklusive godkännande av rådet och Europaparlamentet, kan det fortfarande ta flera månader innan avtalet träder i kraft.

Mer information

Texten till avtalet med Georgien

Text till avtalet med Moldavien

förbindelserna mellan EU och Georgien

Förbindelserna mellan EU och Republiken Moldavien

EU:s handelsförbindelser med länderna i Sydkaukasien

EU:s handelsförbindelser med Moldavien

Östra grannskapets toppmöte i Vilnius

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend