Anslut dig till vårt nätverk!

katastrofer

Lampedusa uppföljning: Konkreta åtgärder för att förhindra förlust av liv i Medelhavet och bättre adressmigrations och asylströmmar

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

THUMB_I084396INT1HTragedin i Lampedusa, en av de många som Europa har sett de senaste åren, ledde till en oöverträffad uppmaning till handling från EU: s ledare och medborgare. I dag föreslår kommissionen sätt att öka solidariteten och ömsesidigt stöd för att förhindra migranternas död i Medelhavet.

De föreslagna åtgärderna är resultatet av det arbete som utförts av kommissionens ordförande Task Force for the Mediterranean, i syfte att stärka EU: s politik och verktyg på kort till medellång sikt.

"För två månader sedan utlöste tragedin i Lampedusa en mycket bred och känslomässig reaktion i hela Europa - en röstkör som krävde åtgärder för att undvika sådana katastrofer i framtiden. Jag litar på att denna drivkraft inte har försvunnit. I dag lägger vi på bordet åtgärder och förslag på ett verkligt europeiskt svar som kan göra skillnad. Jag uppmanar medlemsstaterna att utnyttja detta unika tillfälle till fullo för att visa att EU bygger på solidaritet och konkret stöd. Nu är det dags att agera, "sade kommissionen för inrikes frågor Cecilia Malmström (avbildad).

Annons

Arbetsgruppen identifierade konkreta åtgärder på fem huvudområden:

1) Gränsövervakning för att rädda liv

Europa måste kunna ge stöd till de i nöd genom att öka sina gränskontroller och öka sin kapacitet att upptäcka båtar i Medelhavet.

Annons

Ett nytt koncept för att uppnå detta mål har presenterats av Frontex för arbetsgruppen. Den syftar till att stärka flyg- och sjöfartsövervakning och räddningsförmåga och därmed rädda liv för migranter i nöd till havs i de tre Frontex-samordnade operationerna som äger rum i Grekland och Italien.

Insatserna för övervakning av de nationella gränserna kommer att samordnas fullt ut med de åtgärder som genomförts av Frontex som är en del av det redan befintliga europeiska nätverket för patruller. Enligt Frontex uppskattningar skulle utplaceringen av ytterligare tillgångar uppgå till cirka 14 miljoner euro i 2014.

Det nyligen operativa europeiska gränsövervakningssystemet (EUROSUR) är en del av dessa ansträngningar (IP / 13 / 1182 och MEMO / 13 / 1070). Genom att ge en bättre bild av vad som händer till havs kommer det att stärka informationsutbytet och samarbetet inom och mellan medlemsstaternas myndigheter såväl som med Frontex. Information om incidenter och patruller kommer att delas omedelbart av de nyetablerade nationella samordningscentren och Frontex.

Rederier och handelsfartyg bör försäkras en gång för alla att hjälpa migranter i nöd inte kommer att leda till sanktioner av något slag och att snabba och säkra landningsställen kommer att finnas tillgängliga. Det måste vara tydligt att förutsatt att de agerar i god tro, skulle de inte ha några negativa rättsliga konsekvenser för att tillhandahålla sådan hjälp.

2) Bistånd och solidaritet

Medan medlemsstaterna har ansvaret för att ha effektiva asyl-, migrations- och integrationssystem på plats, behöver de som arbetar med högt migrationspress särskilt stöd. Nya verktyg borde finnas tillgängliga.

När det gäller ekonomiskt stöd avsätter kommissionen totalt sett finansiering (inklusive nödfinansiering) på upp till 50 miljoner euro. Till stöd för Italien har 30 miljoner euro avsatts, inklusive för gränsövervakningsinsatser enligt Frontex-mandatet. För andra medlemsländer har 20m € tilldelats för att förbättra, mellan andra, mottagningskapacitet, behandlingskapacitet, screening och registreringskapacitet.

Nya viktiga verktyg har utvecklats, till exempel ”stödjad behandling” av asylansökningar, där medlemsstaternas tjänstemän kommer att sändas till frontlinjeländer för att hjälpa till att behandla asylansökningar på ett effektivt och effektivt sätt. Europeiska asylstödkontoret (EASO) kommer att vara kärnan i detta arbete och vara en nyckelaktör för att kanalisera medlemsländernas solidaritet till länder som är under stort tryck.

3) Kampen mot människohandel, smuggling och organiserad brottslighet

Det praktiska samarbetet och informationsutbytet måste stärkas, även med tredjeländer.

Initiativ inkluderar: - ge Europol en starkare roll och resurser för att samordna andra EU-organ som arbetar inom människosmuggling och kampen mot organiserad brottslighet; - granska den befintliga EU-lagstiftningen om människosmuggling, det så kallade ”facilitators package” genom att förena effektiv kamp mot smuggling med behovet av att undvika kriminalisering av humanitärt bistånd, - Ytterligare stödja kapacitetsuppbyggnadsprogram för att hantera människosmuggling och människohandel i Nordafrika, viktiga ursprungsländer och första asylländer (även genom utbildning för brottsbekämpning och rättsväsende).

Europol-uppskattningar indikerar att det krävs ytterligare resurser på upp till 400.000 euro per år för att öka åtgärderna för att bekämpa organiserad brottslighet.

4) Regionalt skydd, vidarebosättning och lagliga sätt att få tillgång till Europa

Återbosättning är ett område där medlemsstaterna skulle kunna göra mer för att säkerställa att de som har behov av skydd kommer säkert till EU. I 2012 återställdes 4,930 personer till unionen av tolv medlemsländer (Tjeckien, Danmark, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrike, Litauen, Nederländerna, Portugal, Finland, Sverige och Storbritannien). Under samma år återställde USA mer än 50,000 personer.

Om alla medlemsländer skulle engagera sig i ombosättningsövningar och tillhandahålla ett proportionellt antal platser, skulle EU kunna flytta om tusentals fler från flyktinglägren. För att stimulera omförflyttning kommer framtida EU-finansiering för 2014 / 2020 att finnas tillgänglig för att stödja ytterligare ansträngningar och åtaganden på detta område. Europeiska kommissionen avser att tillhandahålla ett engångsbelopp på upp till € 6,000 per flykting som är bosatt igen.

Kommissionen är redo att undersöka möjligheterna för skyddade inträden i EU, vilket kan göra det möjligt för icke-EU-medborgare att få tillgång till asylförfarandet utanför EU, utan att påbörja svåra resor för att nå Europa. Detta kommer att förfinas ytterligare under de kommande månaderna, särskilt i samband med diskussionen om framtiden för inrikespolitiken.

För att förbättra skyddskapaciteten i de regioner som många flyktingar kommer från bör befintliga regionala skyddsprogram förstärkas och utvidgas. I synnerhet ett starkare regionalt skyddsprogram för Nordafrika (Libyen, Tunisien och Egypten) måste kompletteras av det nya regionala skydds- och utvecklingsprogrammet för Syrien. Nya ramprogram ska i framtiden täcka andra viktiga länder i Sahel-regionen.

EU och medlemsländerna bör försöka öppna nya lagliga kanaler för tillgång till Europa: direktivet om säsongsarbetare (MEMO / 13 / 941) bör genomföras fullt ut; kommissionen hoppas att medlagstiftarna snart kan komma överens om sitt förslag till direktiv som gör det lättare och mer attraktivt för icke-EU-nationella studenter, forskare och andra grupper att komma in och stanna i EU tillfälligt (IP / 13 / 275 och MEMO / 13 / 281).

5) Åtgärder i samarbete med tredjeländer

Europeiska kommissionen har just avslutat förhandlingarna om mobilitetspartnerskapsavtalen med Tunisien och Azerbajdzjan. Dessa avtal kommer snart officiellt att lägga till de fem som redan finns på plats med Cap Verde, Moldavien, georgien, armenien och Marocko. Mobilitetspartnerskap gör det möjligt att identifiera fler kanaler för regelbunden migration och att hjälpa de länder som utvecklar sin kapacitet att erbjuda skydd i regionen och respektera mänskliga rättigheter på deras territorium. Samtidigt tillåter de att öka samarbetet för att bekämpa smugglare och människohandlare som utnyttjar migranter.

Diplomatiska åtgärder kommer att vara inriktade på att uppnå ytterligare resultat i våra mobilitetsdialoger med tredjeländer. Till exempel bör nya dialoger om migration, rörlighet och säkerhet inledas med ytterligare södra Medelhavsländer, särskilt Egypten, Libyen, Algeriet och Libanon.

Andra diplomatiska och politiska initiativ bör syfta till att säkerställa samarbete mellan transitländer och ursprungsländer för att avveckla människohandel, bekämpa smuggling och om återtagande av oregelbundna migranter.

Informationskampanjer kan hjälpa till att öka medvetenheten om riskerna med oregelbundna migrationskanaler och de hot som smugglare och människohandlare utgör, samt informera om kanaler som är tillgängliga för laglig migration.

Arbetsgruppens arbete

Vid oktober beslutade rådets rättsliga medlemsländer att inrätta en arbetsgrupp under ledning av kommissionen (GD Inrikes frågor). Dess inrättande välkomnades vid Europeiska rådet i oktober.

Task Force träffades på 24 i oktober och 20 i november. Alla medlemsstater deltog i dessa möten tillsammans med Frontex och andra EU-byråer (Europeiska asylbyrån, Europol, byrån för grundläggande rättigheter, Europeiska sjösäkerhetsbyrån) samt Europeiska tjänsten för yttre åtgärder.

Andra enheter har konsulterats av arbetsgruppen, inklusive de associerade länderna, UNHCR, IOM, ICMPD, Migrationspolitiska centret, Internationella sjöfartsorganisationen, UNODC och Interpol.

Vad är nästa?

Kommissionen kommer att rapportera till ministrarna för rättsliga och inrikes frågor om 5-6 december för ytterligare diskussioner och godkännande vid Europeiska rådet i december.

Långsiktiga initiativ kommer också att vara en del av reflektionerna inom ramen för Post Stockholm-programmet som kommer att titta på utmaningar och prioriteringar för inrikespolitiken under kommande år.

Mer

Kommunikation om arbetet med Task Force of the Mediterranean

MEMO / 13 / 862: EU: s åtgärder på området migration och asyl

Cecilia Malmström hemsida

Följ kommissionär Cecilia Malmström på Twitter

GD Inrikes frågor hemsida

Följ GD inrikes frågor Twitter

Klimatförändring

Copernicus: En sommar med skogsbränder såg förödelse och rekordutsläpp runt norra halvklotet

publicerade

on

Copernicus Atmosphere Monitoring Service har noga övervakat en sommar med extrema bränder över norra halvklotet, inklusive intensiva hotspots runt Medelhavsområdet och i Nordamerika och Sibirien. De intensiva bränderna ledde till nya rekord i CAMS -datauppsättningen med månaderna juli och augusti med sina högsta globala koldioxidutsläpp.

Forskare från Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) har noga övervakat en sommar med allvarliga skogsbränder som har påverkat många olika länder på norra halvklotet och orsakat rekordkoldioxidutsläpp i juli och augusti. CAMS, som genomförs av European Center for Medium-Distance Weather Forecasts på uppdrag av EU-kommissionen med finansiering från EU, rapporterar att inte bara stora delar av norra halvklotet påverkades under årets boreala brandsäsong, utan antalet bränder, deras uthållighet och intensitet var anmärkningsvärda.

När den boreala brandsäsongen närmar sig sitt slut, avslöjar CAMS -forskare att:

Annons
  • Torra förhållanden och värmeböljor i Medelhavet bidrog till en brandeld med många intensiva och snabbt utvecklande bränder i hela regionen, vilket skapade stora mängder rökföroreningar.
  • Juli var en rekordmånad globalt i GFAS -datauppsättningen med 1258.8 megatonn CO2 släppte. Mer än hälften av koldioxiden tillskrevs bränder i Nordamerika och Sibirien.
  • Enligt GFAS -data var augusti också en rekordmånad för bränder och släppte uppskattningsvis 1384.6 megatonn CO2 globalt in i atmosfären.
  • Arktiska skogsbränder släppte ut 66 megatonn CO2 mellan juni och augusti 2021.
  • Uppskattat CO2 utsläppen från skogsbränder i Ryssland som helhet från juni till augusti uppgick till 970 megatonn, där Sakha -republiken och Chukotka stod för 806 megatonn.

Forskare vid CAMS använder satellitobservationer av aktiva bränder i nästan realtid för att uppskatta utsläpp och förutsäga effekterna av resulterande luftföroreningar. Dessa observationer ger ett mått på värmeeffekten från bränder som kallas brandstrålningseffekt (FRP), som är relaterad till utsläppet. CAMS uppskattar dagliga globala brandutsläpp med sitt Global Fire Assimilation System (GFAS) med hjälp av FRP -observationer från NASA MODIS -satellitinstrumenten. De uppskattade utsläppen av olika luftföroreningar används som ytgränsvillkor i CAMS -prognossystemet, baserat på ECMWF -väderprognossystemet, som modellerar transport och kemi för luftföroreningar, för att förutsäga hur global luftkvalitet kommer att påverkas upp till fem dagar framåt.

Den boreala brandsäsongen varar vanligtvis från maj till oktober med hög aktivitet mellan juli och augusti. Under den här sommaren med skogsbränder var de mest drabbade regionerna:

medelhavs

Annons

Många nationer i östra och centrala Medelhavet drabbades av intensiva skogsbränder under juli och augusti med rökränder tydligt synliga i satellitbilder och CAMS -analyser och prognoser som passerar det östra Medelhavsområdet. Eftersom sydöstra Europa upplevde långvariga värmebölja, visade CAMS -data daglig brandintensitet för Turkiet som nått de högsta nivåerna i GFAS -datan som går tillbaka till 2003. Efter bränderna i Turkiet påverkades andra länder i regionen av förödande skogsbränder inklusive Grekland. , Italien, Albanien, Nordmakedonien, Algeriet och Tunisien.

Bränder drabbade också på den iberiska halvön i augusti och drabbade stora delar av Spanien och Portugal, särskilt ett stort område nära Navalacruz i Avila -provinsen, strax väster om Madrid. Omfattande skogsbränder registrerades också öster om Alger i norra Algeriet, CAMS GFAS -prognoser visar höga ytkoncentrationer av det förorenande fina partiklarna PM2.5.

Sibirien

Medan Sakha-republiken i nordöstra Sibirien vanligtvis upplever en viss grad av eldsvådeaktivitet varje sommar, har 2021 varit ovanligt, inte bara i storlek utan också ihållande högintensiva flammar sedan början av juni. Ett nytt utsläppsrekord sattes den 3rd Augusti för regionen och utsläppen var också mer än dubbelt så många som föregående juni till augusti. Dessutom nådde brändernas dagliga intensitet över genomsnittliga nivåer sedan juni och började bara avta i början av september. Andra områden som berörs i Sibirien har varit Chukotka Autonomous Oblast (inklusive delar av polcirkeln) och Irkutsk Oblast. Den ökade aktiviteten som observerats av CAMS -forskare motsvarar ökade temperaturer och minskad markfuktighet i regionen.

Nordamerika

Storskaliga skogsbränder har brunnit i västra regioner i Nordamerika under hela juli och augusti och påverkat flera kanadensiska provinser samt Pacific Northwest och Kalifornien. Den så kallade Dixie Fire som rasade över norra Kalifornien är nu en av de största som någonsin registrerats i statens historia. Föroreningar från den ihållande och intensiva brandaktiviteten påverkade luftkvaliteten för tusentals människor i regionen. CAMS globala prognoser visade också en blandning av rök från de långvariga skogsbränderna som brann i Sibirien och Nordamerika och färdades över Atlanten. En klar rökrök sågs röra sig över norra Atlanten och nå västra delar av de brittiska öarna i slutet av augusti innan de passerade resten av Europa. Detta hände när damm från Sahara färdades i motsatt riktning över Atlanten inklusive en del över sydliga delar av Medelhavet vilket resulterade i minskad luftkvalitet. 

Mark Parrington, seniorforskare och skogsbrandsexpert vid ECMWF Copernicus Atmosphere Monitoring Service, sa: ”Under hela sommaren har vi övervakat skogsbrandaktiviteter över norra halvklotet. Det som utmärkte sig som ovanligt var antalet bränder, storleken på de områden där de brann, deras intensitet och även deras uthållighet. Till exempel har skogsbränderna i Sakha -republiken i nordöstra Sibirien brunnit sedan juni och började bara dra sig tillbaka i slutet av augusti även om vi har observerat några fortsatta bränder i början av september. Det är en liknande historia i Nordamerika, delar av Kanada, Pacific Northwest och Kalifornien, som har upplevt stora skogsbränder sedan slutet av juni och början av juli och fortfarande pågår. ”

”Det gäller att torrare och varmare regionala förhållanden - orsakade av global uppvärmning - ökar brandfarligheten och brandrisken för vegetation. Detta har lett till mycket intensiva och snabbt utvecklande bränder. Medan de lokala väderförhållandena spelar en roll för det faktiska brandbeteendet, hjälper klimatförändringar till att ge den perfekta miljön för skogsbränder. Fler bränder runt om i världen väntas också under de kommande veckorna, då brandsäsongen i Amazonas och Sydamerika fortsätter att utvecklas, säger han.

Mer information om skogsbränder på norra halvklotet sommaren 2021.

CAMS Global Fire Monitoring -sidan kan nås här.

Läs mer om brandövervakning i CAMS Wildfire Q & As.

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation, som fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgänglig driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och förvaltas av Europeiska kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU -byråer och Mercator Océan, bland andra.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observation program: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU Joint Research Council (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 34 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en 24/7 operativ tjänst som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25% av sin kapacitet för sina egna ändamål.

ECMWF utökar sin plats över sina medlemsstater för vissa aktiviteter. Förutom ett högkvarter i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, att finnas i Bonn, Tyskland från sommaren 2021.


Copernicus Atmosphere Monitoring Service -webbplats.

Copernicus Climate Change Service -webbplats. 

Mer information om Copernicus.

ECMWF: s webbplats.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

#EUSpace

Fortsätt läsa

katastrofer

Minst 19 dödas av en brand på det nordmakedonska sjukhuset COVID-14

publicerade

on

By

Fjorton människor dödades och 12 allvarligt skadades när en brand utbröt på ett provisoriskt sjukhus för COVID-19-patienter i den nordmakedonska staden Tetovo sent på onsdagen (8 september), sade Balkans landets hälsovårdsministerium idag (9 september), skriver Fatos Bytyc, Reuters.

Åklagarmyndigheten sa att DNA -analyser skulle behövas för att identifiera några av offren, alla patienter i ett allvarligt tillstånd. Ingen medicinsk personal fanns bland offren.

Totalt 26 patienter var inrymda på sjukhuset COVID-19 vid branden, sade hälsominister Venko Filipce.

Annons

"De återstående 12 patienterna med livshotande skador vårdas på Tetovo-sjukhuset", säger Filipce på Twitter.

Premiärminister Zoran Zaev sa att branden orsakades av en explosion och att utredningen pågår. Lokala medier sa att en behållare med syre eller gas kan ha exploderat.

Ett sjukhus för patienter med coronavirus (COVID-19) ses efter att en brand utbröt i Tetovo, Nordmakedonien, 9 september 2021. REUTERS/Ognen Teofilovski

Lokala medier visade bilder av en enorm eld som bröt ut vid 9 -tiden (1900 GMT) på sjukhuset i stadens väst när brandmän sprang till platsen. Branden släcktes efter några timmar.

Annons

Olyckan inträffade den dag då Nordmakedonien markerade 30 -årsjubileet för dess självständighet från fd Jugoslavien. Alla officiella högtider och evenemang avbröts på torsdagen, sade president Stevo Pendarovskis kontor.

Coronavirus-fall har ökat i Nordmakedonien sedan mitten av augusti, vilket fick regeringen att införa strängare sociala åtgärder som hälsokort för kaféer och restauranger.

Landet med 2 miljoner rapporterade 701 nya coronavirusinfektioner och 24 dödsfall under de senaste 24 timmarna.

Staden Tetovo, huvudsakligen bebodd av etniska albaner, har ett av landets högsta antal coronavirusfall.

Fortsätt läsa

katastrofer

I Idas kölvatten står Louisiana inför en månad utan ström när värmen stiger

publicerade

on

By

Södra Louisiana förberedde sig i en månad utan el och pålitliga vattenförsörjningar i kölvattnet av orkanen Ida, en av de mest kraftfulla stormarna som någonsin drabbat den amerikanska golfkusten, när människor stod inför kvävande värme och fuktighet, skriva Devika Krishna Kumar, Nathan Layne, Devikda Krishna Kumar i New Orleans, Peter Szekely i New York, Nathan Layne i Wilton, Connecticut, Barbara Goldberg i Maplewood, New Jersey, Maria Caspani i New York och Kanishka Singh i Bengaluru, Maria Caspani och Daniel Trotta.

Stormen dödade minst fyra människor, sade tjänstemän, en vägtull som kan ha varit mycket större om inte för ett befäst dammsystem som byggdes runt New Orleans efter förstörelsen av orkanen Katrina för 16 år sedan.

(Grafik över orkanen Ida som träffar Gulf Coast)

Annons

I början av tisdagen var cirka 1.3 miljoner kunder utan ström 48 timmar efter att stormen landade, de flesta i Louisiana, sa Strömavbrott, som samlar in data från amerikanska elföretag.

Tjänstemän kunde inte slutföra en fullständig skadebedömning eftersom nedfällda träd täppte till vägar, säger Deanne Criswell, chef för US Federal Emergency Management Agency.

För att sammanställa lidandet nådde värmeindexet i stora delar av Louisiana och Mississippi 95 grader Fahrenheit (35 grader Celsius), sa National Weather Service.

Annons

"Vi vill alla ha luftkonditionering ... Även om du har en generator, misslyckas de efter så många dagar", säger Louisianas guvernör John Bel Edwards.

"Ingen är nöjd" med uppskattningen att strömmen kanske inte återställs på 30 dagar, tillade han och uttryckte hopp om att de 20,000 XNUMX linjearbetarna i staten och tusentals fler på väg kunde sluta tidigare.

President Joe Biden erbjöd federal hjälp med att återställa makten under ett samtal med energisekreterare Jennifer Granholm och cheferna för två av Gulfkustens största verktyg, Entergy (ETR.N) och Southern Co (SON), sa Vita huset.

På Ochsner St. Anne-sjukhuset sydväst om New Orleans pumpade 6,000 XNUMX gallon tankbilar lastning och bränsle i tankar för att hålla luftkonditioneringen igång. Vårdcentralen stängde för alla utom några få akutpatienter.

New Orleans restauranger, många stängda inför stormen, står också inför en osäker framtid på grund av brist på el och faciliteter, som återupplivar minnen från svårigheterna som plågade företag i veckor efter Katrina.

"Det här känns definitivt som Katrina", säger Lisa Blount, talesperson för stadens äldsta matställe, Antoine's, som är ett landmärke i det franska kvarteret. "Att höra att strömmen är avstängd i två till tre veckor, det är förödande."

Även kraftgeneratorerna var farliga. Nio personer i St. Tammany Parish nordost om New Orleans fördes till sjukhus för kolmonoxidförgiftning från en gasdriven generator, sa media.

En man går förbi en skadad elledning på en gata efter att orkanen Ida landade i Louisiana, i New Orleans, Louisiana, USA 30 augusti 2021. REUTERS/Marco Bello
En förstörd bil syns under skräp i en byggnad efter att orkanen Ida landade i Louisiana, USA, 31 augusti 2021. REUTERS/Marco Bello

Ungefär 440,000 XNUMX människor i Jefferson Parish söder om New Orleans kan vara utan elektricitet i en månad eller mer efter att verktygsstolpar störtade, sade rådsmedlem Deano Bonano och citerade kommentarer från makttjänstemän.

"Skadorna från detta är mycket värre än Katrina, ur vindsynpunkt," sa Bonano i en telefonintervju.

Bland de fyra döda var två döda i kollapsen av en sydöstra Mississippi -motorväg som kritiskt skadade ytterligare 10. En man dog när han försökte köra genom högvatten i New Orleans och en annan när ett träd föll på ett hus i Baton Rouge.

Sumpiga områden söder om New Orleans tog stormen. Högt vatten drog slutligen tillbaka från motorvägen till Port Fourchon, Louisianas sydligaste hamn, och lämnade ett spår av död fisk. Måsar svärmade motorvägen för att äta dem.

Port Fourchon fick omfattande skador, med några vägar fortfarande spärrade. Tjänstemän släppte bara ut räddningspersonal till Grand Isle, en barriärö i Mexikanska golfen. Det kan ta veckor innan vägar rensas, sa de.

En rad bilar sträckte sig minst en mil från en bensinstation fylld med bränsle i Mathews, ett samhälle i Lafourche församling.

Mer än hälften av invånarna i Jefferson Parish red ut stormen hemma, sa Bonano, och många stod utan någonting.

"Det finns inga livsmedelsbutiker öppna, inga bensinstationer öppnar. Så de har ingenting", sa han.

De försvagade resterna av stormen dumpade kraftigt regn i grannlandet Mississippi när den reste mot Alabama och Tennessee. Kraftiga nederbörd och översvämningar var möjliga på onsdagen (1 september) i mitten av Atlanten och södra New England, sa prognosmakare.

Sheriffens ställföreträdare i St. Tammany Parish, Louisiana undersökte försvinnandet av en 71-årig man efter en uppenbarlig alligatorattack i översvämningsvattnet.

Mannens fru berättade för myndigheterna att hon såg en stor alligator attackera sin man på måndagen i det lilla samhället Avery Estates, cirka 35 mil nordost om New Orleans. Hon stoppade attacken och drog sin man ur vattnet.

Hans skador var svåra, så hon tog en liten båt för att få hjälp, bara för att hitta sin man borta när hon kom tillbaka, sade sheriffens kontor i ett uttalande.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend