Anslut dig till vårt nätverk!

Byråkrati

Fusioner: Kommissionen minskar byråkratin för företagen

DELA MED SIG:

publicerade

on

redtape_2153462cEuropeiska kommissionen har antagit ett paket för att förenkla sina förfaranden för granskning av koncentrationer enligt EU:s koncentrationsförordning. Detta paket utvidgar räckvidden för dess förenklade förfarande för att granska oproblematiska sammanslagningar, vilket bringar den totala andelen ärenden som behandlas enligt detta förfarande till 60–70 %. Kommissionen har också minskat mängden information som krävs för att anmäla transaktioner i alla fall, oavsett om det är i det förenklade förfarandet eller inte. Detta förväntas ge betydande fördelar för företag och rådgivare när det gäller förberedande arbete och relaterade kostnader. Förenklingspaketet för sammanslagningar kommer att gälla från och med den 1 januari 2014.

Detta initiativ är ett konkret steg mot målen för kommissionens Regulatory Fitness and Performance (REFIT)-program för att göra regler och förfaranden mindre betungande för företag.

Kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitik, Joaquín Almunia, sa: "Förenklingspaketet för sammanslagningar visar att vi lyssnar på våra intressenter. Det är den mest omfattande reformen av våra sammanslagningsförfaranden hittills och kommer att göra dem mycket enklare. Detta kommer att minska den administrativa bördan och kostnaderna för företagen i en tid då de behöver det som mest."

För att ytterligare effektivisera och påskynda översynen av företagskoncentrationer på EU-nivå har kommissionen sett över sina förfaranden och som ett resultat har den reviderat två texter: (i) tillkännagivandet om förenklade förfaranden och (ii) genomförandeförordningen för sammanslagningar (se även MEMO / 13 / 1098). Parallellt har kommissionen uppdaterat sina modelltexter för åtaganden om avyttring.

Ändringar i meddelandet om förenklade förfaranden

Enligt detta tillkännagivande granskas koncentrationer som i allmänhet inte kommer att ge upphov till konkurrensproblem av kommissionen enligt ett förenklat förfarande. Företag kan använda en kortare anmälningsblankett och kommissionen kan godkänna sådana fall utan en marknadsundersökning. Kommissionen har nu utökat tillämpningsområdet för det förenklade förfarandet mot bakgrund av sina erfarenheter:

- För marknader där två sammanslagna företag konkurrerar (horisontell överlappning) kommer fusioner under en sammanlagd marknadsandel på 20 % nu att omfattas av det förenklade förfarandet (istället för 15 % för närvarande).

Annons

- För sammanslagningar där ett av företagen säljer en insatsvara till en marknad där det andra företaget är aktivt (vertikalt relaterade marknader), såsom en sammanslagning mellan en tillverkare av bildelar och en biltillverkare, kommer sammanslagningar under en sammanlagd marknadsandel på 30 % att bedömas enligt det förenklade förfarandet (istället för 25 % för närvarande).

- Enligt ett nytt kriterium som infördes genom reformen, om de sammanslagna marknadsandelarna för två fusionerande företag är mellan 20 % och 50 % men ökningen av marknadsandelar på grund av fusionen är liten, kan fusionen nu också bedömas enligt det förenklade förfarandet.

Åtgärderna gör det möjligt för kommissionen att behandla mellan 60–70 % av koncentrationsärendena enligt det förenklade granskningsförfarandet (dvs. 10 % fler än i dag). Detta kommer att minska det interna arbete som företagen åtar sig innan de anmäler en fusion och kan även leda till att advokatarvoden sänks med upp till en tredjedel.

Ändringar av tillämpningsförordningen för koncentrationer

Den information som krävs för att anmäla en koncentration till kommissionen kommer också att minska, särskilt för ärenden som bedöms enligt det förenklade förfarandet men även för andra ärenden. Paketet gör det också enklare för de fusionerande företagen att be kommissionen att avstå från skyldigheten att lämna viss information i sin anmälan. Slutligen har också den information som krävs från företag som begär en remiss av ett ärende från kommissionen till medlemsländerna eller vice versa minskat avsevärt.

Dessa förändringar förväntas också förenkla utbytet mellan företag och kommissionen före en anmälan (de så kallade "föranmälans kontakter"), vilket ytterligare minskar tiden som behövs för dessa kontakter. Paketet förutser också att företag i vissa mycket enkla fall kan föredra att helt avstå från kontakter före anmälan och anmäla sin fusion omedelbart.

Ändringar av standardavtalstexter

Samgående parter kan komma att erbjuda åtaganden för att undanröja konkurrensproblem som uppstår genom en anmäld fusion. Kommissionen har utvecklat modelltexter för att erbjuda åtaganden att avyttra tillgångar och för upprättandet av ett mandat för förvaltarna som ska övervaka genomförandet av åtagandena. Även om användningen av dessa modeller är frivillig, gör de det lättare för parterna att utforma åtaganden som effektivt tar itu med konkurrensproblem. Parallellt med förenklingspaketet har kommissionen uppdaterat dessa standardtexter och anpassat dem till det reviderade tillkännagivandet om korrigerande åtgärder som antogs 2008 (se IP / 08 / 1567). Ändringarna integrerar också kommissionens erfarenheter sedan standardtexterna publicerades första gången 2003.

Standardmodelltexterna är finns här.

Bakgrund

Antagandet av paketet följer på ett offentligt samråd tidigare under 2013, som ett stort antal intressenter svarade på. De slutliga texterna tar hänsyn till de synpunkter som framfördes under det offentliga samrådet.

Fusionsregler och förfaranden

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som inbegriper företag med en omsättning över vissa tröskelvärden (se artikel 1 i Koncentrationsförordningen) Och för att förhindra koncentrationer som påtagligt skulle hämma en effektiv konkurrens inom EES eller en väsentlig del av det.

De allra flesta av anmälda koncentrationer inte utgör konkurrensproblem och rensas efter en rutingranskning. Från det ögonblick en transaktion har anmälts har kommissionen i allmänhet sammanlagt 25 arbetsdagar att besluta om att godkänna (fas I) eller inleda en fördjupad undersökning (fas II).

Koncentrationer som behandlas enligt det förenklade förfarandet är och kommer att förbli helt underställda det system för koncentrationskontroll som föreskrivs i koncentrationsförordningen. De måste anmälas till kommissionen, granskas av den och får endast genomföras efter att kommissionen har fattat ett beslut om att godkänna koncentrationen. För ärenden som behandlas enligt det förenklade förfarandet sker detta dock på ett sätt som är betydligt mindre betungande för de fusionerande företagen.

Det föreslagna initiativet är en teknisk reform inom den befintliga ramen för EU:s koncentrationskontroll enligt definitionen i koncentrationsförordningen. Det innebär ingen ändring av själva koncentrationsförordningen.

Svaren på det offentliga samrådet om förenklingspaketet samt samrådsdokumenten är finns här.

Kommissionen har också lanserat ett initiativ som syftar till en bredare översyn av hur koncentrationsförordningen fungerar, vilket går längre än den förenkling som antogs i dag. För ytterligare information om det initiativet, se den här webbplatsen.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend