Anslut dig till vårt nätverk!

Lika möjligheter

Jämställdhet: EU: s regler för att bekämpa diskriminering nu på plats i alla medlemsstater

DELA MED SIG:

publicerade

on

BlobServletEuropeiska unionens regler för att bekämpa diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning har nu implementerats av alla medlemsländer i nationell lagstiftning. Nu krävs ytterligare ansträngningar för att tillämpa dem i praktiken.

These are the key findings of a new report released by the European Commission today (17 January). The Employment Equality Directive and Race Equality Directive, both adopted in 2000, were designed to combat discrimination. It’s good news that these EU Directives are now national law in all 28 EU countries. However, today’s report highlights that national authorities still need to make sure they provide effective protection to victims of discrimination on the ground.

Viktiga utmaningar inkluderar bristande allmänhetens medvetenhet om rättigheter och underrapportering av fall av diskriminering. För att stödja denna process tillhandahåller kommissionen medel för att öka medvetenheten och för att utbilda rättstillämpare i jämställdhetslagstiftning.

In addition, the European Commission has today published guidance for victims of discrimination (Annex I of the report).  “The principle of non-discrimination is one of the core principles of our European Union. Everyone is equal before the law and everyone has the right to live their life free from discrimination,” said Vice-President Viviane Reding, the EU’s justice commissioner. “It’s thanks to the EU’s anti-discrimination rules and the Commission’s enforcement action that citizens can rely on these rights in all 28 member states. The challenge is to make sure those affected by discrimination can apply their rights in practice – that they know where to go for help and have access to justice.” 

Today’s report examines the state of play 13 years after the EU’s landmark anti-discrimination directives were adopted in 2000. The rules prohibit discrimination in a number of key areas on the grounds of race or ethnic origin, and in the workplace on the grounds of age, religion or belief, disability or sexual orientation. Both directives have been transposed into national law in all 28 EU countries following action by the Commission (see background). 

Icke desto mindre konstaterar rapporten att det fortfarande finns utmaningar mot att reglerna tillämpas korrekt på fältet. Människor kanske inte alltid är medvetna om sina rättigheter, till exempel att EU-reglerna skyddar dem från diskriminering när de söker jobb såväl som på själva arbetsplatsen. Likaså gör bristen på jämställdhetsdata – för insamlingen av medlemsstaterna ansvariga – det svårt att kvantifiera och övervaka fall av diskriminering. Det är troligt att endast en liten del av diskrimineringsincidenterna faktiskt rapporteras, främst på grund av bristande medvetenhet. För att säkerställa att EU:s rättigheter till likabehandling tillämpas korrekt på plats rekommenderar kommissionen medlemsstaterna att sträva efter att:     

Fortsätt att öka allmänhetens medvetenhet om antidiskrimineringsrättigheter och fokusera insatserna på de som är mest utsatta, och involvera arbetsgivare och fackföreningar. The Commission provides funding to support such activities and has published a practical guide for victims of discrimination (see annex 1 of today’s report).      Facilitate reporting of discrimination for victims by improving access to complaints mechanisms. National equality bodies have a crucial role to play and the Commission will continue to support the networking of equality bodies and ensure that they can effectively perform their tasks, as required by EU law.     

Annons

Säkerställa tillgång till rättvisa för dem som drabbas av diskriminering. Kommissionens vägledning för offer innehåller specifik vägledning om hur man lägger fram och driver ett diskrimineringsanspråk, medan kommissionen finansierar utbildning för rättstillämpare och icke-statliga organisationer som företräder offer för diskriminering i hur man tillämpar EU:s jämställdhetslagstiftning.     

Ta itu med den specifika diskriminering som romer utsätts för som en del av deras nationella strategier för romers integration, bland annat genom att implementera kommissionens vägledning som finns i den nyligen antagna rådets rekommendation om romers integrering (IP/13/1226). 

Dagens rapport ger också en detaljerad översikt över rättspraxis sedan direktivens antagande (bilaga 2 i betänkandet) och belyser särskilt åldersdiskriminering, som har gett upphov till ett betydande antal avgörande avgöranden (bilaga 3 i betänkandet). Bakgrund Efter Amsterdamfördraget 1999 fick EU nya befogenheter för att bekämpa diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning (tidigare artikel 13 i EG-fördraget, nu artikel 19 i fördraget om fördragets funktionssätt. Europeiska unionen).

Detta ledde till att medlemsstaterna enhälligt antog direktiv 2000/43/EG (direktivet om rasjämlikhet) och direktiv 2000/78/EG (direktivet om jämställdhet i anställning). EU:s antidiskrimineringslagstiftning fastställer en konsekvent uppsättning rättigheter och skyldigheter i alla EU-länder, inklusive förfaranden för att hjälpa offer för diskriminering. Alla EU-medborgare har rätt till rättsligt skydd mot direkt och indirekt diskriminering, likabehandling i anställningen, att få hjälp från nationella jämställdhetsorgan och att göra ett klagomål genom ett rättsligt eller administrativt förfarande. 

Mellan 2005 och 2007 inledde kommissionen överträdelseförfaranden mot 25 medlemsländer (det fanns inga förfaranden mot Luxemburg; granskningen av Bulgariens och Kroatiens nationella lagstiftning pågår fortfarande). Nästan alla dessa har nu stängts. I ett fall (mot Italien) ledde intrångsförfarandet till ett beslut av Europeiska unionens domstol (mål C-312/11, dom av den
4 juli 2013). 

Mer information  

Presspaket: Rapport om tillämpningen av direktiven och bilagorna   
Europeiska kommissionen – Bekämpa diskriminering    Hemsida för vicepresident Viviane Reding  
Följ vicepresidenten på Twitter: @VivianeRedingEU 
Följ EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend