Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning: Bara ett offer är för många

DELA MED SIG:

publicerade

on

the-cut-logo-zPå den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning (6 februari) bekräftade Europeiska kommissionen sitt åtagande att utrota den oacceptabla praxisen. Kvinnlig könsstympning (FGM), internationellt erkänd som en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och som en form av övergrepp mot barn, tros ha drabbat 500,000 125 offer bara i EU och mer än XNUMX miljoner över hela världen.

I november förra året tillkännagav kommissionen en ny insats för att bekämpa kvinnlig könsstympning i och utanför Europeiska unionen (IP / 13 / 1153), med en rad åtgärder för att arbeta för att eliminera kvinnlig könsstympning.

“The EU will fight to end female genital mutilation – not only on International Day of Zero Tolerance, but on all 365 days of the year,” said Vice-President Viviane Reding, the EU’s justice commissioner. “We cannot do it alone. We need to work with member states, the UN, NGOs and with the communitites affected. Today, I welcome the European Parliament’s strong vote in support of the EU-wide fight against female genital mutilation. I hope the EU’s national governments in the Council will now join the Parliament in backing the Commission’s initiative and working together to eliminate this inhumane practice. Let’s work together to consign female genital mutilation to history.”

Strategidokumentet som kommissionen publicerade i november förra året innehåller en rad åtgärder för att arbeta för att eliminera kvinnlig könsstympning, inklusive:

 • Bättre förståelse för fenomenet: utveckla indikatorer (genom Europeiska jämställdhetsinstitutet och på nationell nivå) för att bättre förstå antalet kvinnor och flickor som drabbas av och riskerar att bli stympade;
 • prevention of FGM and victim support: making use of EU funding (such as the EU’s Daphne Programme, the Lifelong Learning and Youth in Action programme and the future Asylum and Migration Fund) to support activities to prevent FGM, raising awareness of the problem, empowering migrant women and girls, and training health professionals and those working with victims. During 2013, the Commission distributed €2.3 million to projects specifically fighting FGM (see examples in annex 1);
 • effektivare lagföring av medlemsstaterna: stödja efterlevnaden av de befintliga nationella lagarna som förbjuder kvinnlig könsstympning genom analys av strafflagar och domstolsfall som hittills har anlagts, spridning av utbildningsmaterial för rättstillämpare och upprätthållande av offrens rättigheter till specialiststöd enligt EU-lagstiftningen;
 • skydd av kvinnor i riskzonen på EU:s territorium: säkerställa ett korrekt genomförande av EU:s asylregler (särskilt det reviderade kvalifikationsdirektivet och direktivet om asylförfaranden) för att garantera skydd av kvinnor i riskzonen, öka medvetenheten hos yrkesverksamma som arbetar med asyl och uppmuntra medlemsstaterna att vidarebosätta barn och kvinnor i riskzonen genom att ge stöd genom Europeiska flyktingfonden och den framtida asyl- och migrationsfonden, och;
 • arbeta för att eliminera kvinnlig könsstympning på global nivå: ta itu med kvinnlig könsstympning i bilaterala dialoger med relevanta partnerländer, arbeta med Afrikanska unionen och i FN för att främja globala initiativ mot kvinnlig könsstympning, förespråka förbättrad nationell lagstiftning och stödja initiativ från det civila samhället i berörda länder, utbildning och vägledning för personal i EU-delegationer i frågor som rör kvinnlig könsstympning.

För att säkerställa att de olika åtgärderna följs upp och fortlöpande förblir på den politiska dagordningen har kommissionen åtagit sig att övervaka och inventera framstegen på årsbasis runt den 6 februari: den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

Kommissionen fortsätter att öka medvetenheten om bruket av kvinnlig könsstympning genom sin ‘Zero Tolerance’ campaign, lanserades förra året. Gå med i kampanjen genom att mejla ditt foto till [e-postskyddad] eller twittra med hashtaggen #ZeroFGM.

Bakgrund

Annons

Kvinnlig könsstympning (FGM) omfattar alla förfaranden som involverar partiell eller total borttagning av de kvinnliga yttre könsorganen eller annan skada på de kvinnliga könsorganen av icke-medicinska skäl, enligt definitionen av Världshälsoorganisationen (WHO).

Kvinnlig könsstympning utförs av kulturella, religiösa och/eller sociala skäl på unga flickor mellan spädbarnsåldern och 15 års ålder. Kvinnlig könsstympning utgör en form av övergrepp mot barn och våld mot kvinnor och flickor; det har allvarliga kortsiktiga och långsiktiga fysiska och psykiska konsekvenser.

I de EU-länder där kvinnliga offer eller flickor och kvinnor i riskzonen för könsstympning bor, sker denna praxis huvudsakligen under vistelse i ursprungslandet, men det finns också tecken på att könsstympning förekommer inom EU:s territorium.

A senaste rapporten av European Institute for Gender Equality (EIGE) fann att det finns offer, eller potentiella offer för kvinnlig könsstympning, i minst 13 EU-länder: Österrike, Belgien, Danmark, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Sverige och Storbritannien. Men det betonade också behovet av rigorösa uppgifter som grund för att ta itu med problemet.

Europeiska kommissionen antog en strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män 2010–2015 den 21 september 2010, med en rad prioriteringar för jämställdhet, inklusive ett slut på könsbaserat våld. Strategin innehöll en specifik hänvisning till kampen mot kvinnlig könsstympning. Den 6 februari 2013, som är den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning, bekräftade Europeiska kommissionen sitt starka engagemang för att eliminera denna extremt skadliga praxis (MEMO / 13 / 67).

Den 6 mars 2013 gick vicepresident Reding och kommissionsledamot Cecilia Malmström med människorättskämpar för att uppmana till nolltolerans mot kvinnlig könsstympning vid ett rundabordssamtal på hög nivå för att diskutera hur Europeiska unionen kan hjälpa medlemsländerna att eliminera denna praxis (IP / 13 / 189). The Commission announced €3.7m in funding to support member states’ activities to raise awareness of violence against women and a further €11.4m for NGOs and others working with victims. It also launched a offentligt samråd om att ta itu med kvinnlig könsstympning, vars resultat bidrog till att förbereda dagens policymeddelande.

Den 25 november 2013 antog kommissionen ett strategidokument (kommunikation) som tillkännager en ny insats för att bekämpa kvinnlig könsstympning (FGM) i Europeiska unionen och utanför (IP / 13 / 1153).

Att eliminera kvinnlig könsstympning kommer att kräva en rad åtgärder som fokuserar på datainsamling, förebyggande, skydd av flickor i riskzonen, lagföring av förövare och tillhandahållande av tjänster för offer, säger rapporten. Offer för kvinnlig könsstympning kan förlita sig på skydd enligt EU:s offerrättsdirektiv, antaget den 4 oktober 2012, som uttryckligen hänvisar till kvinnlig könsstympning som en form av könsbaserat våld (IP / 12 / 1066).

Men medan alla medlemsländer har rättsliga bestämmelser på plats för att åtala förövarna av kvinnlig könsstympning, antingen enligt allmänna eller specifika strafflagar, är åtal mycket sällsynt. Det beror på svårigheter att upptäcka fall, samla in tillräckliga bevis, ovilja att anmäla brott och framför allt bristande kunskap om kvinnlig könsstympning.

En separat rapport från EIGE identifierade en serie av god praxis från nio medlemsländer i kampen mot kvinnlig könsstympning, såsom:

 • Ett holländskt projekt för att förhindra kvinnlig könsstympning genom att sammanföra sjukvårdspersonal, polis, skolor, barnskyddstjänster och migrantorganisationer;
 • en fransk organisation som fokuserar på att väcka åtal i fall av kvinnlig könsstympning genom att agera som en "civil part" i rättegångar, och;
 • en specialiserad hälsovård i Storbritannien med 15 kliniker som tillgodoser de specifika behoven hos kvinnor som drabbats av kvinnlig könsstympning.
 • Vidare information

könsrelaterat våld

Rapport från European Institute for Gender Equality – Könsstympning av kvinnor i EU & Kroatien

Nationella faktablad från European Institute for Gender Equality – Kvinnlig könsstympning i EU och Kroatien

Videorekommendationer från offer för kvinnlig könsstympning

Facebook: Send your ‘Zero Tolerance Photos’: [e-postskyddad]

Twitter Hashtag: #zeroFGM

Hemsida för vicepresident Viviane Reding

Följ vicepresidenten på Twitter: VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter: EU_Justice

Bilaga 1: Examples of European Commission-funded projects to support member states’ and civil society organizations in raising awareness of female genital mutilation

 • Den franska administrationen för kvinnors rättigheter och jämställdhet kommer att skapa en kampanj som syftar till att öka medvetenheten om åtgärder som nyligen införts för att bekämpa kvinnlig könsstympning (FGM). En broschyr kommer att utformas och få stor spridning. (258,000 XNUMX €).
 • Det brittiska inrikeskontoret kommer att utveckla ett projekt som syftar till att öka medvetenheten om kvinnlig könsstympning som en barnskyddsfråga och att bekämpa denna praxis. Det inkluderar en riktad kommunikationskampanj som markerar hjälplinjen National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), utveckling av utbildningsprogram om kvinnlig könsstympning och de procedurer som ska följas för yrkesverksamma med ansvar för att skydda och skydda barn, och organisera en europeisk kvinnlig könsstympning. Verkstad för kompetensutbyte. (340,000 XNUMX €)
 • Den nationella kommissionen för främjande av jämställdhet för män och kvinnor på Malta kommer att öka medvetenheten om och tillhandahålla information om kvinnlig könsstympning, inklusive bland yrkesverksamma som arbetar med offer eller förövare. Aktiviteterna inkluderar en studie om kvinnlig könsstympning på Malta, broschyrer för sjukvårdspersonal och för migrerande kvinnor om kvinnlig könsstympning och utbildning för relevanta yrkesverksamma och juridiska experter som stöter på offer eller förövare i sitt arbete. (300,000 XNUMX €)
 • The project ‘CREATE YouthNet’ implemented by FORWARD (UK) aims to safeguard young people from harmful practices, in particular female genital mutilation (FGM) and forced marriage, by empowering them to be confident advocates for change and peer mentors within their communities. The project consists of training and mentoring young people, mapping key agencies’ work with young people, creating a European Network of youth advocates and a National Youth Network, and developing youth-friendly materials and creative campaigns targeting schools, young people and community stakeholders. (€317,000)
 • The project “Change: Promoting Behaviour Change Towards the Eradication of FGM” run by Terre des Femmes (Germany) aims to enable practising communities across the EU to advocate against FGM by empowering influential members within these communities. The project includes specialised training for key professionals and promotes dialogue within the communities. The project will develop a Europe-wide training manual for member states, NGOs and wider stakeholders. An international conference organised by Euronet-FGM – a network of more than 35 member organizations from 15 European countries tackling FGM – will guarantee a broad dissemination of the project’s results and the training manual. (€380,000)
 • Coventry University utvecklar ett projekt som involverar att arbeta med de ursprungliga somaliska och sudanesiska samhällena från REPLACE-projektet som finansierades under Daphne 2010-11, som tog ett tillvägagångssätt för förändring av hälsobeteende, kombinerat med metoder för deltagande aktionsforskning för att identifiera särskilda beteenden och attityder som bidrar till Könsstympning inom EU. Den kommer att tillämpa resultaten och REPLACE-metoden och utarbeta nya strategier för förändring i dessa samhällen. Aktiviteterna inkluderar att tillämpa REPLACE-metoden och verktygslådan på gemenskaper som utövar kvinnlig könsstympning i andra EU-länder genom samhällsbaserade workshops för att identifiera underlättare och hinder för förändring. (535,000 XNUMX EUR)

Bilaga 2: Uppskattat antal kvinnliga offer, potentiella offer och flickor som riskerar könsstympning (där studier finns tillgängliga)

Land Straffrättsliga bestämmelser mot kvinnlig könsstympning Uppskattat nej. kvinnor med kvinnlig könsstympning (studiedatum) Uppskattat nej. flickor som riskerar könsstympning Uppskattat nej. kvinnor från regioner som drabbats av kvinnlig könsstympning som bor i EU (där inga könsstympningsspecifika uppgifter finns tillgängliga)
Belgien Specifik 6,260 (2011) 1,975
Bulgarien Allmänt Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig
Tjeckien Allmänt Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig
Danmark Specifik Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig 15,116
Tyskland Allmänt 19,000 (2007) 4,000
estland Allmänt Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig
Irland Specifik 3,170 (2011) Ingen data tillgänglig
Grekland Allmänt 1,239 (2006) Ingen data tillgänglig
Spanien Specifik Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig 30,439
Frankrike Allmänt 61,000 (2007) Ingen data tillgänglig
Italien Specifik 35,000 (2009) 1,000
Cypern Specifik Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig 1,500
lettland Allmänt Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig
Litauen Allmänt Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig
luxemburg Allmänt Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig
Ungern Allmänt 170-350 (2012) Ingen data tillgänglig
Malta Allmänt Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig
Nederländerna Allmänt 29,210 (2013) 40-50 varje år
Österrike Specifik 8,000 (2000) Ingen data tillgänglig
Polen Allmänt Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig
Portugal Allmänt Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig 9,263
Rumänien Allmänt Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig
slovenien Allmänt Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig
Slovakien Allmänt Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig
Finland Allmänt Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig 4,400
Sverige och Danmark Specifik Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig 91,420
UK Allmänt 65,790 (2007) 30,000
Kroatien Specifik Ingen data tillgänglig Ingen data tillgänglig

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate – Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013).

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend