Anslut dig till vårt nätverk!

Data

Europeiska datatillsynsmannen: hävda EU: s dataskyddslagstiftning nödvändig för att återuppbygga förtroendet mellan EU och USA

DELA MED SIG:

publicerade

on

1000000000000785000003091AFDBF09Den strikt tillämpning av gällande lagar europeiska dataskydds är en väsentlig faktor för att återupprätta förtroendet mellan EU och USA sade Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) idag (21 februari).

Datatillsynsmannen Peter Hustinx sa: "EU-medborgares rättigheter till skydd av sin integritet och personlig information är inskrivna i EU-lagstiftningen. Massövervakningen av EU-medborgare av USA och andra underrättelseorgan åsidosätter dessa rättigheter. Förutom att stödja en integritetslag i USA måste Europa insistera på strikt efterlevnad av befintlig EU-lagstiftning, främja internationella integritetsstandarder och snabbt anta reformen av EU:s dataskyddsförordning. Det krävs en samlad ansträngning för att återställa förtroendet. ”

Enligt hans yttrande om kommissionens meddelande om återuppbyggnad av förtroende för data och flöden mellan EU och USA och om säker hamns funktion från perspektivet av medborgare och företag i EU, som grundades i EU, sa datatillsynsmannen att åtgärder måste inbegripa en effektiv tillämpning och verkställighet av Instrument som reglerar internationella överföringar mellan EU och USA, särskilt de befintliga Safe Harbor-principerna.

Dessutom bör de reformerade EU: s regler om dataskydd ge tydlighet och konsekvens, särskilt när det gäller att ta itu med frågor som villkoren för dataöverföring, behandling av personuppgifter för brottsbekämpning och konflikter i internationell rätt. Det är därför viktigt att framsteg görs snabbt för att undanröja försök som tjänar politiska och ekonomiska intressen att begränsa de grundläggande rättigheterna till integritet och dataskydd.

Den storskaliga övervakning av användarnas kommunikation strider mot EU: s lagstiftning om uppgiftsskydd samt EU: s stadga om de grundläggande rättigheterna. I ett demokratiskt samhälle bör användare vara säker på att deras rätt till privatliv, sekretess för sin kommunikation och skydd av deras personuppgifter respekteras. Eventuella undantag eller begränsningar av de grundläggande rättigheterna för den nationella säkerhetsändamål bör endast vara tillåtna om de är absolut nödvändiga, proportionella och i linje med europeisk rättspraxis.

Det är viktigt att de grundläggande rättigheterna efterlevs genom befintlig lagstiftning samt starkare lagar och avtal i framtiden för att återupprätta det förtroende som har blivit allvarligt underminerat av de olika övervaknings skandaler. I ett demokratiskt samhälle bör underrättelseverksamhet alltid respektera rättsstaten och principerna om nödvändighet och proportionalitet.

Bakgrund

Annons

Integritet och dataskydd är de grundläggande rättigheterna i EU. dataskydd är en grundläggande rättighet som skyddas av EU: s lagstiftning och inskriven i artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Mer specifikt anges reglerna för dataskydd i EU – såväl som datatillsynsmannens uppgifter – i Förordning (EG) nr 45/2001. En av datatillsynsmannens uppgifter är att ge råd till Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet om förslag till ny lagstiftning och en lång rad andra frågor som påverkar dataskyddet. Dessutom är EU-institutioner och -organ som behandlar personuppgifter som utgör specifika risker för enskildas rättigheter och friheter (”registrerade”) föremål för förhandskontroll av datatillsynsmannen.

Personlig information eller data: All information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk (levande) person. Exempel är namn, födelsedatum, fotografier, videofilmer, e-postadresser och telefonnummer. Andra detaljer som IP-adresser och kommunikationsinnehåll – relaterade till eller tillhandahållna av slutanvändare av kommunikationstjänster – betraktas också som personuppgifter.

Sekretess: Rätten för en individ att vara ifred och kontroll över information om honom eller henne själv. Rätten till privatliv eller privatliv är inskriven i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (artikel 12), Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (artikel 8) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 7). Stadgan innehåller också en uttrycklig rätt till skydd av personuppgifter (artikel 8).

Safe Harbour principer: Dessa är en uppsättning av integritet och dataskydd principer som, tillsammans med en rad vanliga frågor (FAQ) ger vägledning för genomförandet av de principer, har behandlats av EU-kommissionen för att ge en adekvat skyddsnivå. Dessa principer utfärdades av regeringen i USA på 21 juli 2000.

Amerikanska organisationer kan hävda att de följer detta ramverk. De bör offentligt avslöja sin integritetspolicy och vara föremål för jurisdiktionen för Federal Trade Commission (FTC) – enligt avsnitt 5 i Federal Trade Commission Act som förbjuder orättvisa eller vilseledande handlingar eller praxis i eller som påverkar handel – eller en annans jurisdiktion lagstadgat organ som kommer att säkerställa efterlevnad av principerna som implementeras i enlighet med FAQs. Se även: tillräcklighet beslut i datatillsynsmannens ordlista och artikel 29 arbetsgruppen webbplats.

För mer information om EU: s reform dataskydd, se särskild del på datatillsynsmannens webbplats.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend