Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Rapporterade resultat av EU:s kontroll av jordbruksutgifter som utförts av medlemsstaterna är inte tillförlitliga, säger EU:s revisorer

DELA MED SIG:

publicerade

on

527766_8ee34dafEn rapport som publicerades i dag (17 mars) av Europeiska revisionsrätten (ECA) visar att resultaten av de kontroller av jordbruksutgifter som utförts av medlemsstaterna och rapporterats till kommissionen inte är tillförlitliga. Kommissionen använder denna information för att uppskatta kvarvarande felprocent, som presenteras för Europaparlamentet och rådet i samband med ansvarsfrihetsförfarandet. "Medlemsländerna spelar en nyckelroll för att se till att EU:s jordbruksstöd distribueras till mottagarna i enlighet med EU-lagstiftningen", säger Rasa Budbergytė, ECA-medlem som är ansvarig för rapporten.

"De måste därför förse kommissionen med tillförlitlig information om resultaten av sina kontroller för att göra det möjligt för kommissionen att bättre uppskatta effekten av oegentligheter i de gjorda betalningarna."

Europeiska kommissionen delar ansvaret för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) med medlemsstaterna. Stöd till EU:s jordbrukare administreras och betalas ut av nationella eller regionala utbetalande organ, som rapporterar tillbaka till kommissionen. Oberoende certifieringsorgan som utsetts av medlemsstaterna intygar för kommissionen tillförlitligheten i de utbetalande organens årsredovisningar och kvaliteten på de kontrollsystem som dessa organ har infört.

De utbetalande organen kontrollerar stödansökningar från jordbrukare för att kontrollera att de är stödberättigade. De genomför också kontroller på plats av ett urval av sökande. Fel som upptäcks genom dessa kontroller ger upphov till minskningar av det stödbelopp som kan betalas ut till den sökande. Medlemsstaterna rapporterar årligen resultaten av dessa kontroller till kommissionen genom statistiska rapporter. Dessa utgör byggstenarna för kommissionens uppskattning av en kvarvarande felprocent som anses representera den ekonomiska effekten, uttryckt i procent av betalningsbeloppet, av oegentligheterna i betalningar som görs efter att alla kontroller har utförts.

Revisionsrätten drog slutsatsen att medlemsstaternas statistiska rapporter inte är tillförlitliga på grund av både sammanställningsfel och att systemen för administrativa kontroller och kontroller på plats endast delvis är effektiva för att upptäcka oriktiga utgifter. Dessutom ger certifieringsorganens arbete inte tillräckliga garantier vare sig om att kontrollerna på plats är tillräckliga eller om de statistiska rapporternas tillförlitlighet. Slutligen anser EU:s revisorer inte att kommissionens justeringar av de felfrekvenser som följer av rapporterna är statistiskt giltiga.

Denna särskilda rapport (SR 18/2013) – med titeln Tillförlitligheten av resultaten av medlemsländernas kontroller av jordbruksutgifterna – bedömde tillförlitligheten i medlemsstaternas statistiska rapporter som innehåller resultaten av deras administrativa kontroller och kontroller på plats samt den statistiska giltigheten av kommissionens kvarvarande felprocent baserat på dessa rapporter. Denna och tidigare revisioner av revisionsrätten, liksom kommissionens revisioner, visar att de system som finns för administrativa kontroller och kontroller på plats endast är delvis effektiva, vilket allvarligt undergräver tillförlitligheten hos den information som medlemsstaterna lämnar till kommissionen.

Kommissionen utfärdar riktlinjer för sammanställningen av de statistiska rapporterna. Revisionen visade dock att dessa riktlinjer inte alltid är korrekt implementerade. De flesta utbetalande organ säkerställer inte att rapporterna är riktiga innan de lämnas till kommissionen. Revisionsrätten drog också slutsatsen att det arbete som för närvarande utförs av certifieringsorganen inte ger tillräcklig säkerhet vare sig om lämpligheten av kontrollerna på plats eller om tillförlitligheten i de statistiska rapporterna. Kommissionens begränsade granskning av medlemsländernas statistik kan inte heller garantera deras tillförlitlighet. På grund av de brister som beskrivs i rapporten ger den information som är tillgänglig för kommissionen den inte en tillförlitlig grund för att uppskatta den kvarvarande felfrekvensen. Dessutom är kommissionens justeringar av felprocenten som härrör från de statistiska rapporterna inte statistiskt giltiga och inte heller den resulterande kvarvarande felfrekvensen.

Annons

Baserat på sina slutsatser rekommenderade revisionsrätten att:

  • De administrativa kontrollerna och kontrollerna på plats ska utföras mer rigoröst av de utbetalande organen och kvaliteten på databaserna för identifieringssystemet för jordskiften förbättras.
  • de riktlinjer som utfärdats av kommissionen för att införa lämpliga kontrollsystem och sammanställa statistiska rapporter ska förtydligas och deras genomförande övervakas mer strikt.
  • De riktlinjer som kommissionen utfärdar till certifieringsorganen ska ändras för att öka storleken på stickprover av kontroller på plats som testas, kräva att kontrollerna ska utföras på nytt och för att närmare kontrollera sammanställningen av statistiska rapporter.
  • Kommissionen bör se över det nuvarande rapporteringssystem som utbetalningsställena omfattas av för att säkerställa att den får fullständig och relevant information vid den lämpligaste tidpunkten som den skulle kunna använda i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Dessutom bör kommissionen också öka effektiviteten i sina skrivbords- och kontroller på plats av medlemsstaternas statistiska rapporter, och;
  • Kommissionen vidtar nödvändiga åtgärder för att komma fram till en statistiskt giltig uppskattning av oegentligheter i betalningar, baserad på de utbetalande organens arbete och den utökade rollen för attesteringsorganen, förutsatt att tillräckliga förbättringar sker i dessa organs arbete.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend